Wychowanie patriotyczne oznacza kształtowanie cnót obywatelskich

advertisement
Wychowanie patriotyczne oznacza kształtowanie cnót obywatelskich czyli
zachowań, w których przejawia się troska o Ojczyznę. Wśród cnót tych wymienić należy
zwłaszcza: ofiarność, wierność (służba dla państwa i wypełnianie obowiązków
obywatelskich), pracę i pracowitość, gościnność (cecha charakterystyczna polskich
rodzin), poczucie dumy narodowej oraz szacunek dla symboli ojczystych (godła,
sztandarów, pomników).
Na każdym etapie kształcenia określono cele edukacyjne.
W I etapie kształcenia (w klasach I – III szkoły podstawowej) celem jest
kształtowanie u uczniów poczucia przynależności do społeczności szkolnej, środowiska
lokalnego, regionu, kraju. Najważniejszym w tym zakresie zadaniem szkoły jest
uświadomienie uczniom, że wspólnoty takie jak: rodzina, środowisko lokalne i ojczyzna
stanowią wielką wartość w życiu każdego człowieka i że każdy ma wobec tych wspólnot
obowiązki.
Począwszy od II etapu edukacyjnego (klasy IV – VI szkoły podstawowej)
wprowadza się wychowanie patriotyczne i obywatelskie, realizowane jako jeden
z modułów ścieżki edukacyjnej „wychowanie do życia w społeczeństwie”.
Głównymi celami tego modułu są:
- kształtowanie więzi z krajem ojczystym i świadomości obywatelskiej,
- rozwijanie poszanowania postaw prospołecznych i dobra wspólnego,
- kształtowanie szacunku dla własnego państwa.
Do realizacji tych celów określono szkołom następujące zadania:
- tworzenie sytuacji wyzwalających emocjonalny związek z krajem ojczystym
(spotkania, uroczystości szkolne, wycieczki),
- zapoznanie uczniów z symbolami, ważnymi dla kraju rocznicami, zasadami
i instytucjami, które posiadają istotne znaczenie dla funkcjonowania państwa
polskiego,
- przygotowanie uczniów do świadomego,
uczestnictwa w życiu społecznym.
aktywnego
i
odpowiedzialnego
Treści nauczania obejmują:
- godło i hymn państwowy,
- pieśni patriotyczne, utwory literackie (obrazy, filmy) o tematyce historyczno–
patriotycznej,
- lokalne miejsca pamięci narodowej,
- sylwetki wielkich Polaków (artystów, uczonych, polityków, żołnierzy),
- jednostka i grupa; życie w grupie (więzi, wartości, role, podejmowanie decyzji,
konflikty, negocjacje),
- szkolny samorząd uczniowski,
1
- samorząd terytorialny,
- jednostka, społeczeństwo, naród, państwo,
- prawa i obowiązki obywatelskie,
- wartości i normy życia społecznego; kategoria dobra wspólnego; patriotyzm,
kultura społeczna i polityczna.
Nasza szkoła realizując ww. zadania zawarte w Podstawie Programowej oraz
w Programie Wychowawczym w bieżącym roku szkolnym przystąpiła m.in. do konkursu
pt. „Moja tradycja” organizowanego przez Narodowe Muzeum Ziemi Przemyskiej i PCEN
w Przemyślu. W ramach konkursu uczniowie opracowali album pt. „Szkoła z tradycjami”,
który barwnie przedstawia historię szkolnictwa na ziemi pruchnickiej oraz historię
i bogatą tradycję naszej szkoły.
We wrześniu w ramach zajęć z języka polskiego w klasach VI uczniowie
redagowali utwory poetyckie o ojczyźnie.
W październiku uczniowie klas IV mieli okazję obejrzenia zbiorów muzealnych
zgromadzonych w naszym pruchnickim Muzeum Parafialnym.
W listopadzie uczniowie klas najmłodszych pod opieką swoich wychowawców
przygotowali konkurs recytatorski wierszy patriotycznych. Finał konkursu odbył się 10
listopada, w przeddzień rocznicy odzyskania przez Polskę Niepodległości.
Z okazji Święta Niepodległości 8 listopada 2006 r. w szkole odbyło się
przedstawienie pt. „Żołnierz w niebie” przygotowane przez uczniów klas VI i V.
W czasie obchodów rocznicy odzyskania przez Polskę Niepodległości, 11 listopada
2006 r. na Rynku w Pruchniku, zespół teatralny „TROLL” zaprezentował pieśni
patriotyczne.
W ramach realizacji zadań zawartych w programie „Tradycja zobowiązuje”
uczniowie klas IV-VI wzięli udział w dniach otwartych w Jednostce Wojskowej
w Jarosławiu. Natomiast wszyscy uczniowie mieli okazję uczestniczenia,
w zorganizowanym spotkaniu z żołnierzami w naszej szkole.
W grudniu przystąpiliśmy również do realizacji zadań w ramach konkursu
plastycznego pt. „Polak – Europejczyk”.
Uczniowie naszej szkoły opiekują się regionalnymi miejscami pamięci narodowej:
pomnikiem „Grunwald” oraz mogiłą partyzantów polskich AK.
2
Na lekcjach wychowawczych, języka polskiego, historii i na zajęciach nauczania
zintegrowanego dzieci poznają własne korzenie, sporządzają drzewa genealogiczne
własnego rodu, poznają dzieje, uczą się przechowywania pamiątek rodzinnych,
uczestniczą w zajęciach muzealnych w naszym Szkolnym Muzeum.
Dbałość o zachowanie tradycji przejawia się nie tylko w zajmowaniu się
przeszłością, ale także teraźniejszością i przyszłością, dlatego „szczególną opieką” został
objęty nasz język ojczysty. W pracy dydaktycznej i wychowawczej szkoły wszyscy
nauczyciele, niezależnie od wykładanego przedmiotu są odpowiedzialni za poprawność
językową i bogacenie słownictwa uczniów.
3
Download