14 dla kabla YAKY 4x25 mm2 /w ziemi/ długotrwały prąd Idd =135A

advertisement
Przebudowa ciągów pieszych na skwerze przy skrzyŜowaniu ul. Sokolej i ul. Niepodległości w SkarŜysku – Kam.
.
OŚWIETLENIE SKWERU
dla kabla YAKY 4x25 mm2 /w ziemi/ długotrwały prąd Idd =135A
współczynnik kg6 = 0,74 dla kabla w przepuście.
Idd x kg6 > I NA
90 x 0,74 = 66,6A > 9,32 A;
warunek spełniony.
Sprawdzenie war. przeciąŜeniowych kabla YAKY 4X25 mm2 dla zabezp. –C10A .
Io = 9,32A
1) Ina1 ≤ In < Iz
9,32 ≤ 10A < 66,6 A
J2 ≤ 1,45 IŜ
1,A ≤ 1,45 x66,6 A
Sprawdzenie poprawnie.
14
Przebudowa ciągów pieszych na skwerze przy skrzyŜowaniu ul. Sokolej i ul. Niepodległości w SkarŜysku – Kam.
.
OŚWIETLENIE SKWERU
S=
25 [mm2]
X1=
0,004
[Ω]
R1= 0,077 [Ω]
Linia kablowa :
Odcinek 2 Długość =
S=
typu YAKY 4X25 mm2
289 [m]
X = 0,09
35 [mm2]
X2= 0,052
[Ω/km]
[Ω]
R=
R2=
1,2
0,69
[Ω/km]
[Ω]
Długość =
S=
typu YDY 3 x 1,5 mm2
6 [m]
X = 0,09
1,5 [mm2]
X3= 0,001
[Ω/km]
[Ω]
R=
R3=
12,5
0,15
[Ω/km]
[Ω]
Odcinek 3
A/. Zwarcie w punkcie A
Całkowita reaktancja pętli zwarcia
Całkowita rezystancja pętli zwarcia
Całkowita impedancja pętli zwarcia
Typ stosowanego zabezpieczenia
Prąd stosowanego zabezpieczenia
Prąd wyłączalny/ z charakterystyki dla t=5s/
Uo =230 V
Za x Iwb <Uo
2,25x65= 146,25 V< Uo=230V
Ochrona spełniona
B/. Zwarcie w punkcie B
Całkowita reaktancja pętli zwarcia
Całkowita rezystancja pętli zwarcia
Całkowita impedancja pętli zwarcia
Typ stosowanego zabezpieczenia
Prąd stosowanego zabezpieczenia
Prąd wyłączalny/ z charakterystyki dla t=5s
Uo =230 V
b x Iwb <Uo
6,4X2,36 = 15,11V< Uo=230V
Ochrona spełniona
Xa = SUMA (X)
Ra = SUMA (R)
Za = SQRT (X^2 + R^2)
Bezpiecznik C10A
Ibn = 10A
Iwb =65A
= 1,52[Ω]
= 1,66[Ω]
= 2,25 [Ω]
Xb = SUMA (X)
Rb = SUMA (R)
Zb = SQRT (X^ + R^
= 1,52[Ω]
= 1,81 [Ω]
= 2,36 [Ω]
Bezpiecznik-zwłoczy 16A
Ibn
= 4A
Iwb = 6,4 A
5,4.5. Sprawdzenie war. przeciąŜeniowych kabla YAKY 4X25 mm2
Prąd obliczeniowy dla obwodu :
Io =
6,0
= 9,32 A
1,73x0,4 x0,93
Dobrano zabezpieczenia C10A
13
Przebudowa ciągów pieszych na skwerze przy skrzyŜowaniu ul. Sokolej i ul. Niepodległości w SkarŜysku – Kam.
.
OŚWIETLENIE SKWERU
dU 2 =
184,2
= 0,134%
55 x 25
dU 3 =
6 x0,07
= 0,18%
15,5 x1,5
dU = dU 1 + dU 2 + dU 3 = 0,323 %
Spełnia dopuszczalne wymagania.
5.4.4 Obliczenia skuteczności ochrony
A
STACJA
BANK
YAKY 4X120
L=125 M
AL 3X50+35
AXSn 4x25
L2=350M
L3=18M
SOM -3
C10A
YAKY 4x25
13
L3=289m
ASXSn 4x25
L3=7 m
B
OPC-1
70W
Dane techniczne obwodu zwarciowego :
Moc =
Trafo :
Linia kablowa :
Odcinek 2
Długość =
S=
250 kVA
XT = 0,04070 [Ω]
typu YAKY 4X120
mm2
125 [m]
X = 0,087
120 [mm2]
X1= 0,023
[Ω/km]
[Ω]
typu AL. 3x50+35mm2
350 [m]
X = 1,46+0, [Ω/km]
72/2
2
S = 50+3 [mm ]
X1=
1,4
[Ω]
5
Linia NAPOW :
Odcinek 2 Długość =
Linia kablowa :
typu ASXSn4 x 25mm2
X = 0,09
Odcinek 2 Długość = 7+18 [m]
[Ω/km]
RT = 0,01910 [Ω]
R=
R1=
0,86
0,21
[Ω/km]
[Ω]
R = 0,84+0 [Ω/km]
,59/2
R1= 0,67 [Ω]
R=
1,54
[Ω/km]
12
Przebudowa ciągów pieszych na skwerze przy skrzyŜowaniu ul. Sokolej i ul. Niepodległości w SkarŜysku – Kam.
.
OŚWIETLENIE SKWERU
5.1. ObciąŜalność obwodów dla proj. szafy S0
5.1.1 Obwody z proj. szafy.
Dla rozwiązania docelowego z szafy - będą zasilone dwa obwody :
-
nr I
- 21 x opraw 0,07 kW = 1,47 KW
Razem moc P = 1,47 kW
Zamówiono moc przyłączeniową P= 6,0 kW
5.4.2. Prąd obliczeniowy
przyłączeniowy dla całej proj. szafy
P
6
P
.
1.73 0.4 . 0.93
Io
Io = 9.323
A
W skrzyni zamontować zabezpieczenie przedlicznikowe 3xS301C10A,
5.4.3. Obliczenie spadku napięcia na odcinku projektowanym :
STACJA
BANK
SO
1
36
2
22
4
3
34
28
YAKY 4x35mm2
6
7
5 14
14
15
0,49 0,07 0,07 0,07 0,07
kW
kW kW kW kW
dU 1 =
0,07
kW
0,07
kW
8
23m
10
31 ;
11
28;
16
12
13
28 m
0,14 0,07 0,14 0,14 0,07
kW kW kW kW kW
7 x1,47
= 0,009%
55 x 25
11
Przebudowa ciągów pieszych na skwerze przy skrzyŜowaniu ul. Sokolej i ul. Niepodległości w SkarŜysku – Kam.
.
OŚWIETLENIE SKWERU
3.4. OCHRONA OD PORAśEŃ.
Układ sieciowy dla stacji:
-
BANK-TN-C
Konstrukcję kaŜdego słupa uziemić.
Zacisk PE - uziemić.
Jako uziom krańcowych słupów naleŜy we wspólnym wykopie z kablami ułoŜyć
między słupami bednarkę Fe-Zn 25 x 4 mm.
4.0. UWAGI KOŃCOWE:
1. ZE WZGLĘDU NA ISTNIEJĄCE UZBROJENIE ROBOTY ZIEMNE WYKONYWAĆ Z
ZASTOSOWANIEM SIĘ DO UWAG I ZALECEŃ ZUD.
2. PRACE ZIEMNE W POBLIśU DRZEW I KRZEWÓW WYKONYWAĆ RĘCZNIE
3. PRZED PRZYSTĄPIENIEM NALEśY SWÓJ ZAMIAR ROZPOCZĘCIA
ODPOWIEDNIO WCZEŚNIEJ ZGŁOSIĆ WŁAŚCICIELOWI URZĄDZEŃ.
4. ROBOTY MOGĄ BYĆ WYKONYWANE WYŁĄCZNIE PRZEZ
PRZEDSIĘBIORSTWO LUB OSOBĘ POSIADAJĄCĄ ODPOWIEDNIE
UPRAWNIENIA DO WYKONYWANIA TEGO TYPU ROBÓT.
5. WSZYSTKIE ROBOTY NALEśY WYKONYWAĆ ZGODNIE Z OBOWIĄZUJĄCYMI
PRZEPISAMI BHP I NORMAMI.
6. LINIE KABLOWE NN UKŁADAĆ PO TRASACH WYZNACZONYCH NA PLANIE
PROJEKTU I ZGODNIE Z ZAWARTYMI W NIM OPISIE, ORAZ
POSTANOWIENIAMI NORMY PN-76/E-05125 .
7. NINIEJSZY PROJEKT NALEśY REALIZOWAĆ PO ZAPOZNANIU SIĘ Z
ZAGOSPODAROWANIEM ORAZ TRASAMI BRANś TOWARZYSZĄCYCH : WODKAN, TELEKOMUNIKACJA, DROGI, KABLE, LINIE NAPOW. NN .
8. ZABUDOWANE MATERIAŁY I URZĄDZENIA POWINNY POSIADAĆ NIEZBĘDNE
ATESTY.
5.0 . OBLICZENIA TECHNICZNE.
10
Przebudowa ciągów pieszych na skwerze przy skrzyŜowaniu ul. Sokolej i ul. Niepodległości w SkarŜysku – Kam.
.
OŚWIETLENIE SKWERU
Wyniesione fundamenty z ustojami naleŜy obsypać humusem ubijanym
warstwami dla wsp. 0,95.
Uwaga:
Przed wykonywaniem wierceń naleŜy przy pomocy aparatury oraz poprzez
wykonanie wykopów kontrolnych – poprzecznych zlokalizować podziemne uzbrojenie
a zwłaszcza kable nn, ŚN, telekomunikacyjne, woda ,gaz. itp.
W kosztorysach ujęto dodatkowe pozycje kosztowe
na wykopy kontrolne
poprzeczne.
Projektowane oświetlenie terenu naleŜy wykonać oprawami OPC-1 /S-70W z
kloszem Auris z moŜliwością montaŜu lampy sodowej typu NAV-T- 70 W.
Stopień ochrony dla komory wynosi IP 65 , wykonana w II klasie izolacji.
Układ połączenia lamp, sposób zasilania, podział na obwody, numeracja słupów
i podział na fazy pokazano na schematach.
Oświetlenie dobrano wg wytycznych branŜy drogowej oraz wg PN- 76/E-02032 dla ,
przyjęto załoŜenia:.
-
luminacja min. Eśr = 7,5 Lx .
-
wysokość zawieszenia oprawy ok. 4 m -.
-
oprawy II klasy – OPC-1 +klosz Auris z daszkiem z lampą NAV-T-70W
-
podłączenie opraw YDY 2 x 1,5 mm2
-
zasilanie kablem YAKY 4 x 25 mm2
-
uziemienie - bednarka ocynkowana Fe-Zn 25 x 4 mm .
Rozstawienie słupów oraz szaf naleŜy wykonać zgodnie z planem sytuacyjnym.
Układanie kabli wykonać zgodnie z planem sytuacyjnym oraz normą PN-75/E-05125
Kabel układać w rowie kablowym głębokości 0,7 - 1 m / pod drogami 1m/ i szerokości dna
0,4 m w 10 cm otulinie piasku. trasę kabla w ziemi oznaczyć folią PCW - koloru
niebieskiego. Na skrzyŜowaniu z wjazdami kable chronić w rurach typu DVK-75.
Na kablach stosować zapasy po ok. 2 m przy słupach.
Projektowaną szafkę oświetleniową typu ulicznego z własnym fundamentem .
Kable układać w wykopach wykonanych ręcznie, w minimalnej odległości 0,5 m od
początku skarpy /rowu/.
Prace ziemne w pobliŜu drzew i krzewów wykonywać ręcznie z zachowaniem stanu i
układu korzeni.
9
Przebudowa ciągów pieszych na skwerze przy skrzyŜowaniu ul. Sokolej i ul. Niepodległości w SkarŜysku – Kam.
.
OŚWIETLENIE SKWERU
3.0. CHARAKTERYSTYKA OBIEKTU LINIOWEGO
3.1. ZASILANIE SKRZYNKI OŚWIETLENIOWEJ.
Zgodnie z warunkami przyłączeniowymi;
NaleŜy zamontować na konstrukcji słupa , skrzynkę oświetleniową typu SOM-3 – 1kpl
,którą zasilić przyłączem –ASXSn 4x16 mm2 w rurze BE-75 o długości l=7 m z linii
napowietrznej przyłączonej do stacji BANK.
3.2. SKRZYNKA OŚWIETLENIOWA
Dla zasilania oświetlenia ulicznego zaprojektowano skrzynkę oświetleniowe , typu
SOM-3 wiszącej na konstrukcji na słupie
dane techniczne szafy;
- układ pomiarowy - 3-fazowy bezpośredni ,czynny.
- napięcie zasilania - 400/230V
- maks. pobór prądu – 60 A
- maks. przekrój przewodów odpływowych - 25 mm2
- temp. pracy - 25 do + 60’C
Szafę oświetleniową wyposaŜono wariantowo w układy pracy ręcznej lub
automatycznej w układzie pracy sterowanej programatorem astronomicznym typu Pum/a
0.20 wg programu całonocnego.
3.3 OŚWIETLENIE ULICZNE.
Na stanowiskach na terenie skweru zastosowano słupy aluminiowe, anodowane w
kolorze oliwkowym SAL-D1 i SAL-D2 z zabezpieczeniem podstawy elastomerem
poliuretanowym .
Na rysunkach podano usytuowanie słupów .
Zastosować zabezpieczenie w słupach oraz podłączenie zasilania w tablicach
izolowanych typu IZK1/2/4A w II klasie izolacji .
Podłączenie opraw do tabliczek wykonać przewodem kabelkowym YDY 2 x 1,5
mm2. Słupy , naleŜy ustawić fundamencie prefabrykowanym typu B-50 .
8
Przebudowa ciągów pieszych na skwerze przy skrzyŜowaniu ul. Sokolej i ul. Niepodległości w SkarŜysku – Kam.
.
OŚWIETLENIE SKWERU
II. Projekt architektoniczno – budowlany
OPIS DO PROJEKTU
BUDOWY OŚWIETLENIA TERENU NA SKWERZE W RAMACH
PRZEBUDOWY CIĄGÓW PIESZYCH ORAZ OŚWIETELNIA TERENU NA
SKWERZE PRZY SKRZYśOWANIU UL. SOKOLEJ I UL. NIEPODLEGŁOŚCI W
SKARśYSKU – KAM.
1. WSTĘP
Projekt obejmuje budowę oświetlenia terenu na skwerze w ramach przebudowy ciągów
pieszych na skwerze przy skrzyŜowaniu ul. Sokolej i ul. Niepodległości w SkarŜysku – Kam.
1.1. INWESTOR:
Gmina SkarŜysko-Kamienna.
1.2. Nazwa i adres jednostki projektowania
Biuro Projektowo-Wykonawcze
„DROGI I ULICE „-Zenon Kubicki
1.3 . Skład zespołu projektowego
mgr inŜ. Ryszard Sierant
upr. bud. KL 322/88
mgr inŜ. Mieczysław Turek upr. bud. 35/77
2.0. ZAKRES RZECZOWY
Jak podano w I części w punkcie 4.1
7
Przebudowa ciągów pieszych na skwerze przy skrzyŜowaniu ul. Sokolej i ul. Niepodległości w SkarŜysku – Kam.
.
OŚWIETLENIE SKWERU
Budowa sieci elektrycznych nie stanowić będzie przyczyny dla usuwania istniejącego
drzewostanu i nie wymagane będą jego zabezpieczenia. Po zakończeniu inwestycji
wszelkie dokonane zmiany w drobnej szacie roślinnej, jak i przemieszczeniu mas
ziemnych zostaną doprowadzone do stanu pierwotnego.
Projektowana inwestycja :
- nie wytwarza zanieczyszczeń gazowych, ani stałych odpadów,
- nie emituje hałasu ani wibracji,
- nie emituje promieniowania jonizującego.
4.4. USTALENIA DODATKOWE
Stwierdza się na podstawie ustaleń miejscowego planu szczegółowego zagospodarowania
przestrzennego, Ŝe teren na którym zaprojektowano sieć linii kablowych nie podlega ochronie
konserwatora zabytków.
6
Przebudowa ciągów pieszych na skwerze przy skrzyŜowaniu ul. Sokolej i ul. Niepodległości w SkarŜysku – Kam.
.
OŚWIETLENIE SKWERU
4.2 LOKALIZACJA I UKŁAD WYSOKOŚCIOWY
Lokalizacji sieci elektrycznych przedstawiono na planie sytuacyjnym projektu
zagospodarowania terenu .
Przebudowywane odcinki zlokalizowano po trasach , dostosowując ich pionowe
usytuowania do projektowanych niwelet zagospodarowania drogowego.
Lokalizacja sieci elektrycznych uwzględnia minimalne odległości od obiektów zgodne
z normą PN-76/E-05125 i PN-75/E-05100
Zagłębienie wynosić będzie minimum 0,7 m – od górnej powierzchni kabla do
niwelety terenu istniejącego i projektowanego.
Wytyczenie trasy projektowanych sieci winny być wykonane przez uprawnionych
geodetów.
4.3 WPŁYW INWESTYCJI NA ŚRODOWISKO PRZYRODNICZE
Realizacja projektowanej budowy oświetlenia drogowego i linii kablowych z słupami
nie spowoduje Ŝadnych ujemnych zjawisk i nie będzie uciąŜliwa dla otoczenia, a mianowicie:
Przebudowa linii napowietrznych nn i kablowych nn nie wpłynie na pogorszenie stanu
środowiska przyrodniczego w zakresie wód powierzchniowych, podziemnych,
powierzchni ziemi, środowiska ludzkiego, świata zwierząt i roślin, krajobrazu i powietrza.
Prowadzenie robót ziemnych związanych z przebudową linii napowietrznych i
układaniem linii kablowych nie powoduje zaburzenia w układzie napływu i spływu wód
powierzchniowych, czy uszkodzenia warstw wodonośnych, a materiały stosowane na
budowę i ich zabezpieczeń nie posiadają substancji szkodliwych, które mogłyby się
dostać do ujmowanej wody. Powierzchnia wód gruntowych poniŜej wykopów nie
wymaga ich odprowadzenia na czas budowy.
W celu przeciwdziałania degradacji gleby, warstwę wierzchnią humusową zdjętą podczas
realizacji inwestycji przewiduje się odłoŜyć osobno, aby nie znalazła się w dolnej partii
wykopów związanych z przesuwaniem mas ziemnych. Wykopy zasypywane będą
warstwami grubości 20 cm z jednoczesnym ich zagęszczeniem. Wykonane w ten sposób
roboty ziemne nie wpływają na pogorszenie stanu gleby i zmianę powierzchni.
5
Przebudowa ciągów pieszych na skwerze przy skrzyŜowaniu ul. Sokolej i ul. Niepodległości w SkarŜysku – Kam.
.
OŚWIETLENIE SKWERU
-
kanalizacja deszczowa
linie kablowe teletechniczne,
kanalizacja telefoniczna
wodociągowa,
linie kablowe WN i nn
ciepłociągi
4. PROJEKT ZAGOSPODAROWANIA TERENU
4.1. Zakres rzeczowy
Projekt obejmuje :
-
zamontowanie na konstrukcji słupa nr 11/1 , skrzynki oświetleniowej SOM-3 – 1kpl ,
-
zasilanie skrzynki SOM-3, przyłączem –ASXSn 4x16 mm2 w rurze BE-75 o
długości l=7 m z linii napowietrznej przyłączonej do stacji BANK.
-
wykonanie obwodu wydzielonego oświetlenia kablami typu YAKY 4x25mm2;l=292
m,
-
ustawienie słupów aluminiowych typu SAL-D1- anodowane w kolorze oliwkowym z
zabezpieczeniem podstawy elastomerem poliuretanowym z jednoramiennym
wysięgnikiem -11 szt.
-
ustawienie słupów aluminiowych typu SAL-D2 - anodowane w kolorze oliwkowym z
zabezpieczeniem podstawy elastomerem poliuretanowym z dwuramiennym
wysięgnikiem -5 szt
-
zamontowanie opraw OPC-D1- z klosza Auris z daszkiem w drugiej klasie ochrony
oraz IP-65 -21 szt
-
wzdłuŜ trasy kabla oświetleniowego ułoŜyć bednarkę Fe - Zn 25x4mm łącząc z
konstrukcją krańcowych słupów; l =270 m
-
na odcinkach skrzyŜowań z inst. uzbrojeniem podziemnym kable układać w rurach
ochronnych typ. DVK – 75; pod drogami w rurach ochronnych gładkościennych typu
SRS – 110 układanymi metodami przecisku lub przewiertu.
4
Przebudowa ciągów pieszych na skwerze przy skrzyŜowaniu ul. Sokolej i ul. Niepodległości w SkarŜysku – Kam.
.
OŚWIETLENIE SKWERU
CZĘŚĆ I
OPIS DO PROJEKTU ZAGOSPODAROWANIA
BUDOWY OŚWIETLENIA TERENU NA SKWERZE W RAMACH
PRZEBUDOWY CIĄGÓW PIESZYCH ORAZ BUDOWA OŚWIETELNIE TERENU
NA SKWERZE PRZY SKRZYśOWANIU UL. SOKOLEJ I UL. NIEPODLEGŁOŚCI W
SKARśYSKU – KAM.
1. PRZEDMIOT INWESTYCJI
Budowy oświetlenia terenu na skwerze w ramach przebudowy ciągów pieszych na
skwerze przy skrzyŜowaniu ul. Sokolej i ul. Niepodległości w SkarŜysku – Kam.
Zaprojektowany układ zasilania oświetlenia i oświetlenie wykonano zgodnie z warunkami
przyłączenia do sieci wydanymi przez RZE-SKARśYSKO.
2. PODSTAWY OPRACOWANIA
Projekt budowlano wykonawczy przebudowy ciągów pieszych na skwerze
przy skrzyŜowaniu ul. Sokolej i ul. Niepodległości w SkarŜysku – Kam. opracowano
w oparciu o umowę nr 93/2005 z dnia 19.09.2005r. zawartą pomiędzy Biurem Projektowo
Wykonawczym „Drogi i Ulice” Zenon Kubicki a Gminą SkarŜysko -Kam. oraz :
-Warunki wstępne przyłączenia do sieci niskiego napięcia wydane przez ZEORK RZE SkarŜysko; nr
158/2006 z dnia 27-02-2006 r.
-Podkłady sytuacyjno - wysokościowe w skali 1: 500 wraz z niwelacją wysokościową terenu
wykonane przez Zespół Geodezyjny Krzysztofa Pobochy
-Wyrys i wypis z miejscowego planu zagospodarowania przestrzennego „Centrum” – część A
m. SkarŜyska-Kam. znak pisma: PiOŚ.I-7327/39/06 z dnia 01.03.2006r.
-Opinia ZUDP nr 78/2006 Starostwa Powiatowego w SkarŜysku Kam. z dnia 10.05.2006r.
- Projekty towarzyszące : PB Drogowy
3. ISTNIEJĄCY STAN ZAGOSPODAROWANIA
Na terenie projektowanego skweru nie istnieje obecnie wydzielone oświetlenie.
Oświetlone są tylko sąsiadująca ze skwerem ul. Sokola oraz postój autobusów.
Istniejące inne uzbrojenie w rejonie inwestycji to :
- kanalizacja ściekowa
3
Przebudowa ciągów pieszych na skwerze przy skrzyŜowaniu ul. Sokolej i ul. Niepodległości w SkarŜysku – Kam.
.
OŚWIETLENIE SKWERU
-Opinia ZUDP nr 78/2006 Starostwa Powiatowego w SkarŜysku Kam. z dnia 10.05.2006r.
- Uprawnienia Projektantów i Sprawdzających
- Zaświadczenia o przynaleŜności do Izby Projektantów i Sprawdzających
- Zaświadczenie o kompletności
- Uzgodnienie RZE SkarŜysko
III.
Część graficzna
Rys 1-Orientacja
Rys 2 – Projekt zagospodarowania terenu
Rys 3 – Schemat zasilania oświetlenia
2
Przebudowa ciągów pieszych na skwerze przy skrzyŜowaniu ul. Sokolej i ul. Niepodległości w SkarŜysku – Kam.
.
OŚWIETLENIE SKWERU
Spis treści
I.
Część I.
Opisowa do projektu zagospodarowania terenu
1.0. Przedmiot inwestycji
2.0. Podstawa opracowania
3.0. Istniejący stan zagospodarowania
4.0. Projekt zagospodarowania terenu
4.1.Zakres rzeczowy
4.2. Lokalizacja i układ wysokościowy
4.3.Wpływ inwestycji na środowisko przyrodnicze
4.4. Ustalenia dodatkowe
II.
Projekt architektoniczno – budowlany – część opisowa
1.0. Wstęp
1.1. Inwestor
1.2. Nazwa i adres jednostki projektowania
1.3 . Skład zespołu projektowego
2.0. Zakres rzeczowy
3.0. Charakterystyka obiektu liniowego
3.1. Zasilanie skrzynki oświetleniowej
3.2. Skrzynka oświetleniowa
3.3. Oświetlenie uliczne
3.4. Ochrona od poraŜeń
4.0. Uwagi końcowe
5.0. Obliczenia techniczne
III. Załączniki
-Warunki wstępne przyłączenia do sieci niskiego napięcia wydane przez ZEORK RZE SkarŜysko; nr
158/2006 z dnia 27-02-2006 r.
-Wyrys i wypis z miejscowego planu zagospodarowania przestrzennego „Centrum” – część A
m. SkarŜysko-Kam. znak pisma: PiOŚ.I-7327/39/06 z dnia 01.03.2006r.
1
Download