realizacja treści ścieżek edukacyjnych na lekcjach historii i

advertisement
REALIZACJA TREŚCI ŚCIEŻEK EDUKACYJNYCH
NA LEKCJACH HISTORII I SPOŁECZEŃSTWA
KLASY IV - VI
ŚCIEŻKA
EDUKACYJNA
Prozdrowotna
Klasa IV
HASŁO
PROGRAMOWE
TEMAT
1.
Problemy i potrzeby
niepełnosprawnych
1.
Ja w społeczeństwie
Klasa V
1.
Problemy i potrzeby
niepełnosprawnych
1.
Ja w społeczeństwie
Klas VI
1.
Podstawowe zasady
i reguły
obowiązujące w
relacjach
międzyludzkich
Problemy i potrzeby
kolegów
niepełnosprawnych
1.Dlaczego grupa?
2.
3.
Ekologiczna
Klasa V
Klasa VI
Czytelnicza i medialna
Klasa V
Ochrona przed
Zagrożeniami
naturalnymi i
cywilizacyjnymi
-stosunek ludzi
zdrowych do
niepełnosprawnych
-prawa osób
niepełnosprawnych w
społeczeństwie
-opieka nad ludźmi
chorymi , starymi i
niepełnosprawnymi
-sposoby niesienia
pomocy osobom
potrzebującyn
-relacje między ludźmi
-człowiek istotą
społeczną
-normy społeczne
Organizacje niosące -organizacje
pomoc
międzynarodowe i
krajowe niosące pomoc
potrzebującym
3.Rozwój cywilizacji i jej -zagrożenia naturalne i
wpływ na nasze życie .
cywilizacyjne
Człowiek u progu XXI
-bezpieczne korzystanie
wieku
z dóbr cywilizacji
-zachowania sprzyjające
zdrowiu
-zjawisko klęsk
żywiołowych
2.
1.Przykłady miejsc w
najbliższym otoczeniu...
1.Przykłady miejsc w
najbliższum otoczeniu...
1.My w naszym
środowisku .
1.Rozbudowa miast .
-zmiany zachodzące w
naszym otoczeniu
-urbanizacja
-problemy miast
1.Dzieje pisma , książki ,
prasy i przekazów
medialnych
1.Znaki graficze
utrwalające naszą mowę
i myśli –rozwój pisma
2.Książka rękopiśmienna
i drukowana
-rodzaje pisma
-materiały piśmiennicze
2.Teatr jako źródło
przekazów medialnych
Wychowanie do życia w
społeczeństwie –
edukacja regionalna
Klasa IV
ZAGADNIENIA
/PROBLEMY
1.
Najbliższe otoczenie
1.W teatrze greckim
1.Ja i moja rodzina
-materiały pisarskie
-druk
-roczniki , manuskrypty ,
listy
-teatr w starożytnej
Grecji
-dziedzictwo teatru
starożytnego
-kim jestem?
1
domu rodzinnego ,
sąsiedztwa , szkoły
2.Moje korzenie
3.Pamiątki w naszych
domach
Klasa V
1.
Ogólna
charakterystyka
regionu oraz jego
podstawowe
nazewnictwo ;
główne symbole
regionalne
1.Symbole mojego
regionu
2.Obrazy z dziejów
miejscowości [regionu]
na podstawie różnych
pozostałości zabytków ,
pamiątek , nazw
3.Wycieczka po mojej
miejscowości
Klasa VI
1.
Lokalne i regionalne 1.Regionalny strój
tradycje , święta ,
obyczaje i zwyczaje
2.Wybrane tradycje
mojego regionu
Wychowanie
patriotyczne i
obywatelskie
Klasa IV
2.
Język regionu ,
1.Poznajemy gwarę
gwara , nazewnictwo naszego regionu
1.
Godło i hymn
państwowy
1.Polskie symbole
narodowe
2.Święta państwowe i
narodowe
2.Pieśni patriotyczne ,
utwory o tematyce
historyczno –
patriotycznej
1.Polskie pieśni
patriotyczne
-moja rodzina
-najważniejsze momenty
w moim życiu , w życiu
mojej rodziny
-genealogia
-drzewo genealogiczne
mojej rodziny
-tradycja rodzinna
-pamiątki po przodkach
-pamiątki , które ja
gromadzę
-geneza herbu
-dzieje miejsowości
-inne symbole
-zabytki , pamiątki z
przeszłości regionu
-historie poszczególnych
zabytków
-legendy , wydarzenia ,
osoby związane z
zabytkami
-zabytki , instytucje
kulturalne , atrakcje
turystyczne regionu
-tradycyjny strój regionu
-zdobnictwo
charakterystyczne dla
regionu
-muzea etnograficzne
-obrzędy regionalne
-tradycje związane z
porami roku
-świąteczne ozdoby
-tradycyjne potrawy
-charakterystyczne cechy
gwary regionu
-elementy gwary w
mowie obecnej
-potrzeba pielęgnowania
gwary
-polskie symbole
narodowe
-wygląd i historia
-szacunek dla symboli
narodowych
-formy obchodów
-zachowanie się i strój
podczas uroczystości
-zapoznanie się z
pieśniami
patriotycznymi
- ich treść i tło
historyczne
-rola pieśni w historii
2
3.Sylwetki wielkich
Polaków
4.Jednostka ,
społeczeństwo
2.Utwory literackie o
tematyce historyczno –
patriotycznej
1.Wielcy Polacy
1.Naród
5.Wartości i normy życia 1.Patriotyzm-wzorce
społecznego...
postaw patriotycznych
Klasa V
-sylwetki wielkich
rodaków/artystów ,
uczonych , polityków ../
-pojęcie narodu
-Polonia
- symbole narodowe
- wyjaśnienie pojęcia
- wzorce patriotyzmu
1.Pieśni patriotyczne ,
utwory o tematyce
historyczno –
patriotycznej
1.Pieśni patriotyczne
-treść
-tło historyczne
2.Obrazy o tematyce
histiryczno –
patriotycznej
2. Sylwetki wielkich
Polaków
3.Jednostka ,
społeczeństwo , naród ,
państwo
1.W kręgu władców
Polski
1.Demokracja
-obrazy opowiadają
historię
-wielkie dzieła Jana
Matejki
-sylwetki wybitnych
władców
-pojęcie
-geneza demokracji
-demokracja
współcześnie
-pojęcie
-państwa w starożytności
-RP państwem
demokratycznym
-miejsca gdzie są
umieszczane symbole
narodowe
-wizerunek godła na
przestrzeni dziejów
-wydarzenia historyczne
umieszczone w hymnie
-znaczenie symboli dla
Polaków
-wydarzenia związane ze
świętami narodowymi i
państwowymi
-rola pieśni w historii
narodu
-wielkie dzieła J. Matejki
2.Państwo
Klasa VI
naszego narodu
-legendy a dzieje Polski
1.Godło i hymn
państwowy
1.Polskie symbole
narodowe
2.Święta państwowe i
narodowe
2. Pieśni patriotyczne ,
utwory ....
3.Lokalne miejsca
pamięci narodowej
1.Pieśni patriotyczne
2.Obrazy o treści
patriotycznej
3.Filmy o tematyce
historyczno –
patriotycznej
1.Miejsca pamięci
narodowej w naszej
okolicy
4.Sylwetki wielkich
Polaków
1.Wielcy Polacy
5.Samorząd terytorialny
1.Lokalne władze
-filmy opowiadają
historię
-tło historyczne filmów
-pojęcie
-rodzaje
-wydarzenia które
upamiętniają
-uroczystości z nimi
związane
-sylwetki wielkich
artystów , uczonych ,
dowódców , polityków
-pojęcie samorządu
3
-trójstopniowy podział
terytorialny
-symbole
-położenie
-najważniejsze zadania i
problemy
6.Jednostka ,naród ,
społeczeństwo , państwo
1.Polska państwem
demokratycznym
2.Konstytucja RP
-organy władzy
-pojęcie
-znaczenie konstytucji
-pierwsze konstytucje
-konstytucja RP z 1997 r
7.Prawa i obowiązki
1.Prawa człowieka i
-historia praw
obywatelskie
obywatela -historia i
-najważniejsze prawa
dzień dzisiejszy
człowieka
-wolności osobiste
-prawa polityczne
-prawa socjalne i
ekonomiczne
-obrona praw człowieka i
obywatela
2.Prawa obywatelskie w -Konstytucja żródłem
RP
praw i obowiązków
-podstawowe
prawaobywateli
3.Obowiązki
-Konstytucja źródłem
obywatelskie w RP
obowiązków
-obowiązki obywateli
8.Wartości i normy życia 1.Kultura społeczna i
-cechy społeczeństwa
społecznego
poltyczna
demokratycznego
-kultura polityczna
ispołeczna
2.Wartości i normy życia -wartości życia
społecznego
społecznego
-normy życia
społecznego
4
Download