Gałęzie prawa (2) (1)

advertisement
Gałąź
prawa
Prawo prywatne
• Prawo cywilne
• Prawo rodzinne i opiekuńcze
• Prawo pracy
• Prawo handlowe
Prawo publiczne
• Prawo konstytucyjne
• Prawo karne
• Prawo administracyjne
• Prawo finansowe
• prawo międzynarodowe
• prawo europejskie
Gałęzie prawa – zespół norm prawnych, wyróżnionych ze względu na przedmiot lub metodę regulacji.
Każda gałąź prawa reguluje odmienny zakres stosunków społecznych.
Odmienne gałęzie prawa regulują więc stosunki pracy, stosunki rodzinne, stosunki na tle dokonywanych
przestępstw i inne.
Prawo cywilne -zespół norm regulujących stosunki majątkowe i niemajątkowe równorzędnych podmiotów
(osoby fizyczne i prawne). Są tu przepisy m. in. dotyczące:
-spadków,
-zdolności do czynności prawnych,
-stosunków majątkowych i niemajątkowych,
-korzystania z własności i innych ograniczonych prawa rzeczowych (np. użytkowania, zastawu, hipoteki),
- wymiany dóbr i usług,
-umów cywilnoprawnych (np. umowa zlecenie, umowa o dzieło, umowa kupno- sprzedaży, umowa najmu,
umowa darowizny i inne),
- odpowiedzialności cywilnoprawną.
Prawo rodzinne i opiekuńcze – reguluje stosunki między małżonkami oraz między rodzicami a dziećmi. Są to
przepisy m. in. dotyczące:
-zawarcia małżeństwa,
-praw i obowiązków małżonków,
-stosunków majątkowych między małżonkami,
-alimentów,
-prawa i obowiązki rodziców
- i inne.
Prawo pracy – reguluje stosunki związane z pracą. Są tu przepisy m. in. dotyczące:
-praw i obowiązków pracownika i pracodawcy,
-umów o pracę,
-uprawnień rodzicielskich,
-ochrony pracy,
-urlopów, wynagrodzeń, czasu pracy,
-odpowiedzialności pracownika i pracodawcy,
-bezpieczeństwa i higieny pracy,
-i inne.
Prawo handlowe – reguluje stosunki związane z założeniem i prowadzeniem działalności gospodarczej. Są tu
przepisy m. in. dotyczące:
-zawierania działalności gospodarczej,
-form prawnych prowadzenia działalności gospodarczej,
-rejestracji działalności gospodarczej,
-funkcjonowania spółek prawa handlowego,
-umów gospodarczych,
-i inne.
Prawo konstytucyjne – reguluje przepisy dotyczące funkcjonowania Rzeczpospolitej Polskiej. Są tu przepisy
m. in. dotyczące:
-zasad ustrojowych RP,
-praw i wolności obywateli,
-źródeł prawa,
-powołania i kompetencji najważniejszych organów państwowych (np. Sejm i Senat, Prezydent RP, Rada
Ministrów i inne),
-organów kontroli i ochrony prawa,
-wymiary sprawiedliwości,
-i inne.
Prawo karne – reguluje przepisy dotyczące zakazów i nakazów postępowania. Są tu przepisy m. in. dotyczące:
-odpowiedzialności karnej,
-przestępstw i wykroczeń,
-postępowania sądów karnych
- i inne.
Prawo administracyjne – reguluje system organizacji administracji, formę i przedmiot jej działalności,
powstające w rezultacie jej działalności skutki prawne oraz tryb działania organów administracji publicznej. Są
tu przepisy m. in. dotyczące:
-oświatowy,
-ewidencji ludności,
-prawa budowlanego,
-służby cywilnej,
-bezpieczeństwa i obronności kraju,
-samorządu terytorialnego,
-administracyjnoprawnej regulacji aktywności obywateli,
-adminisiracyjnoprawnej reglamentacji wolności jednostki,
-i inne.
Prawo finansowe- reguluje przepisy dotyczące gromadzenie i wydawania finansów publicznych. Są tu przepisy
m. in. dotyczące:
-prawa podatkowe,
-prawa celnego,
-prawa dewizowego,
-prawa budżetowego,
-prawa bankowego
-i inne.
Beata Kamieńska 1LO2b
Download