Specyfikacja Istotnych Warunków Zamówienia Wykonanie

advertisement
Specyfikacja Istotnych Warunków Zamówienia
Wykonanie dokumentacji projektowej dla zadania
"Remont odb. Lwówek (ZZU 1108b1) i odb. Pniewy (ZZU 108b2) na gaz Kotowo-Lwówek,
Wałcz - Stargard i Lwówek-Skwierzyna m.Krzyżkówko"
Znak postępowania: ZP/2017/02/0005/POZ
Załącznik nr 4 do SIWZ
Formularz „OFERTA”
(pieczęć Wykonawcy)
Zamawiający:
Operator Gazociągów Przesyłowych
GAZ-SYSTEM S.A.
ul. Mszczonowska 4
02-337 Warszawa
Punkt kontaktowy:
Operator Gazociągów Przesyłowych
GAZ-SYSTEM S.A.
Oddział w Poznaniu
ul. Grobla 15
61-859 Poznań
Składając ofertę w Postępowaniu o udzielenie Zamówienia pn. Wykonanie dokumentacji
projektowej dla zadania "Remont odb. Lwówek (ZZU 1108b1) i odb. Pniewy (ZZU 108b2) na gaz
Kotowo-Lwówek, Wałcz - Stargard i Lwówek-Skwierzyna m. Krzyżkówko"
Znak postępowania: ZP/2017/02/0005/POZ
my niżej podpisani:
Wykonawca 1 ....................................................................................................................................................
adres ul. ........………….......................................................................................................................................
kod ……………… miasto ………………………………………………kraj ………………………………………….
nr telefonów ................................................... nr faksu.....................................................................................
adres e-mail (do kontaktów z Zamawiającym) ……………………@........................................................................
NIP ..................................................................., REGON ……….........................................................................
Należy/nie należy** do grupy kapitałowej, w rozumieniu art. 4 pkt 14) ustawy z dnia 16 lutego 2007 r.
o ochronie konkurencji i konsumentów (tekst jednolity Dz. U. z 2015 r. poz. 184, 1618 i 1634 ze zm., dalej
jako “u. o. k. i k.”), o której mowa w art. 24 ust. 1 pkt 23 Ustawy***.
Wykonawca 2* ..................................................................................................................................................
adres ul. ........………….......................................................................................................................................
kod ……………… miasto ………………………………………………kraj ………………………………………….
Poznań, 2017 r.
1
Specyfikacja Istotnych Warunków Zamówienia
Wykonanie dokumentacji projektowej dla zadania
"Remont odb. Lwówek (ZZU 1108b1) i odb. Pniewy (ZZU 108b2) na gaz Kotowo-Lwówek,
Wałcz - Stargard i Lwówek-Skwierzyna m.Krzyżkówko"
Znak postępowania: ZP/2017/02/0005/POZ
nr telefonów ................................................... nr faksu.....................................................................................
adres e-mail (do kontaktów z Zamawiającym) ……………………@........................................................................
NIP ..................................................................., REGON ……….........................................................................
Należy/nie należy** do grupy kapitałowej, w rozumieniu art. 4 pkt 14) u. o. k. i k., o której mowa
w art. 24 ust. 1 pkt 23 Ustawy***.
Wykonawca 3* ..................................................................................................................................................
adres ul. ........………….......................................................................................................................................
kod ……………… miasto ………………………………………………kraj ………………………………………….
nr telefonów ................................................... nr faksu.....................................................................................
adres e-mail (do kontaktów z Zamawiającym) ……………………@........................................................................
NIP ..................................................................., REGON ……….........................................................................
Należy/nie należy** do grupy kapitałowej, w rozumieniu art. 4 pkt 14) u. o. k. i k., o której mowa
w art. 24 ust. 1 pkt 23 Ustawy***.
Pełnomocnik* do reprezentowania Wykonawców ubiegających się wspólnie o udzielenie
Zamówienia (np. Lider Konsorcjum): .................…………………………..................…………………………
..............................................................................................................................................................................
adres ul. ........………….......................................................................................................................................
kod ……………… miasto ………………………………………………kraj ………………………………………….
nr telefonów ................................................... nr faksu.....................................................................................
adres e-mail (do kontaktów z Zamawiającym) ……………………@........................................................................
NIP ..................................................................., REGON ……….........................................................................
*wypełniają jedynie Wykonawcy wspólnie ubiegający się o udzielenie Zamówienia (spółki cywilne lub konsorcja)
1. SKŁADAMY OFERTĘ na wykonanie przedmiotu Zamówienia zgodnie z treścią SIWZ.
2. OŚWIADCZAMY, że zapoznaliśmy się ze Specyfikacją i uznajemy się za związanych określonymi
w niej postanowieniami i zasadami Postępowania oraz zdobyliśmy konieczne informacje
potrzebne do prawidłowego przygotowania oferty.
3. OŚWIADCZAMY, iż wykazując spełnianie warunków, o których mowa w art. 22 ust. 1 Ustawy
będziemy polegać na zasobach następujących podmiotów (na zasadach określonych
w art. 22a ust. 1 Ustawy)****:
Podmiot nr 1.................................................................................................................................................
adres ul. .....................................................................................................................................................
kod ……………………………… miasto ………………………… .....kraj ………………………………….....
nr telefonów......................................................... nr faksu.........................................................................
Poznań, 2017 r.
2
Specyfikacja Istotnych Warunków Zamówienia
Wykonanie dokumentacji projektowej dla zadania
"Remont odb. Lwówek (ZZU 1108b1) i odb. Pniewy (ZZU 108b2) na gaz Kotowo-Lwówek,
Wałcz - Stargard i Lwówek-Skwierzyna m.Krzyżkówko"
Znak postępowania: ZP/2017/02/0005/POZ
NIP..............................................................., REGON .................................................................................
(Wykonawca polega na zdolności zawodowej**/ sytuacji finansowej lub ekonomicznej**/
zdolności technicznej** Podmiotu nr 1.
Podmiot nr 1 będzie**/nie będzie** brał udziału w realizacji części Zamówienia).
Imię i nazwisko osoby (osób) uprawnionej do reprezentacji Podmiotu nr 1**:
…………………………....………………………………………………………...................................................
.........................................................................................................................................................
Podstawa umocowania do reprezentacji: osoba fizyczna**/osoba fizyczna prowadząca
działalność gospodarczą**.
lub
Nazwa organu uprawnionego do reprezentacji Podmiotu nr 1**: ……………………........................
.......................................................................................................................................................................
Sposób reprezentacji Podmiotu nr 1**:……………………………………………………………................
Dane osób wchodzące w skład organu Podmiotu nr 1**:………………………………………………
Podmiot nr 2.................................................................................................................................................
adres ul. ......................................................................................................................................................
kod…………………………………miasto………………………………kraj……………………………………
nr telefonów......................................................... nr faksu..........................................................................
NIP..............................................................., REGON ..................................................................................
(Wykonawca polega na zdolności zawodowej**/ sytuacji finansowej lub ekonomicznej**/
zdolności technicznej** Podmiotu nr 2.
Podmiot nr 2 będzie**/nie będzie** brał udziału w realizacji części Zamówienia).
Imię i nazwisko osoby (osób) uprawnionej do reprezentacji Podmiotu nr 2**:....................................
…………………………....……………………………………………………………………………......................
Podstawa umocowania do reprezentacji: osoba fizyczna**/osoba fizyczna prowadząca
działalność gospodarczą**.
lub
Nazwa organu uprawnionego do reprezentacji Podmiotu nr 2**: ......................................................
………………………………………….............................................................................................................
Sposób reprezentacji Podmiotu nr 2**:………………………………………………………………………....
Dane osób wchodzące w skład organu Podmiotu nr 2**:…………………………………………………
Poznań, 2017 r.
3
Specyfikacja Istotnych Warunków Zamówienia
Wykonanie dokumentacji projektowej dla zadania
"Remont odb. Lwówek (ZZU 1108b1) i odb. Pniewy (ZZU 108b2) na gaz Kotowo-Lwówek,
Wałcz - Stargard i Lwówek-Skwierzyna m.Krzyżkówko"
Znak postępowania: ZP/2017/02/0005/POZ
4. OFERUJEMY wykonanie przedmiotu Zamówienia za cenę:
4.1. za opracowanie dokumentacji projektowych i studium wykonalności ( suma kwot 4.1.5 i 4.1.6
oraz 4.1.7 poniżej):
4.1.1. cena netto:
........................................ PLN
4.1.2. stawka podatku VAT:
........................................ %
4.1.3. kwota podatku VAT:
......................................... PLN
4.1.4. cena brutto:
......................................... PLN
UWAGA: Zamawiający wymaga, aby wskazana kwota wynagrodzenia za sprawowanie
1 nadzoru autorskiego wynosiła 1,5% ceny za opracowanie dokumentacji projektowej
określonej w pkt 4.1
w tym:
4.1.5 za opracowanie dokumentacji projektowej dla zamierzenia budowlanego pod nazwą
„Remont odboczki Lwówek (ZZU 1108b1) i odboczki Pniewy (ZZU 108b2) na gazociągu
w/c DN500 relacji Kotowo-Lwówek”
4.1.5.1 cena netto:
........................................ PLN
4.1.5.2 stawka podatku VAT:
........................................ %
4.1.5.3 kwota podatku VAT:
......................................... PLN
4.1.5.4 cena brutto:
......................................... PLN
4.1.6 za opracowanie dokumentacji projektowej dla zamierzenia budowlanego pod nazwą
„Remont gazociągu w/c DN250 relacji Wałcz – Stargard Szczeciński”
4.1.6.1 cena netto:
........................................ PLN
4.1.6.2 stawka podatku VAT:
........................................ %
4.1.6.3 kwota podatku VAT:
......................................... PLN
4.1.6.4 cena brutto:
......................................... PLN
4.1.7 za opracowanie studium wykonalności dla zadania „Wykonanie zabezpieczenia
gazociągu w/c DN500 relacji Lwówek – Skwierzyna w miejscowości Krzyżkówko".
4.1.7.1 cena netto:
........................................ PLN
4.1.7.2 stawka podatku VAT:
........................................ %
4.1.7.3 kwota podatku VAT:
......................................... PLN
4.1.7.4 cena brutto:
......................................... PLN
Poznań, 2017 r.
4
Specyfikacja Istotnych Warunków Zamówienia
Wykonanie dokumentacji projektowej dla zadania
"Remont odb. Lwówek (ZZU 1108b1) i odb. Pniewy (ZZU 108b2) na gaz Kotowo-Lwówek,
Wałcz - Stargard i Lwówek-Skwierzyna m.Krzyżkówko"
Znak postępowania: ZP/2017/02/0005/POZ
4.2. za 10 pobytów sprawowania nadzoru autorskiego:
4.2.1. cena netto za 1 pobyt:
........................................... PLN (iloczyn kwoty określonej
w pkt 4.1.1 i 1,5%)
4.2.2.
stawka podatku VAT:
.......................................... %
4.2.3.
kwota podatku VAT:
……………………………… PLN
4.2.4.
cena brutto za 1 pobyt
…………………..……... PLN
4.2.5.
cena netto za 10 pobytów: ........................................... PLN (iloczyn kwoty określonej
w pkt 4.2.1 i liczby 10 tj. ilości nadzorów autorskich)
4.2.6.
stawka podatku VAT:
.......................................... %
4.2.7.
kwota podatku VAT:
……………………………… PLN
4.2.8.
cena brutto za 10 pobytów:
........................................... PLN
4.3. Łączne wynagrodzenie Wykonawcy za wykonanie Zamówienia, tj. za opracowanie
dokumentacji projektowych oraz studium wykonalności oraz za 10 pobytów sprawowania
nadzoru autorskiego, gdzie 1 nadzór autorski wynosi 1,5 % ceny za opracowanie
dokumentacji projektowych oraz studium wykonalności (suma kwot podanych w punktach
4.1 i 4.2)
wynosi:
cena netto:
........................................ PLN
stawka podatku VAT:
........................................ %
kwota podatku VAT:
......................................... PLN
cena brutto:
......................................... PLN
5. ZOBOWIĄZUJEMY SIĘ wykonać Zamówienie w terminie ………………… tygodni od daty zawarcia
Umowy (min 30 – max 40 tygodni wg. określonych przez Zamawiającego terminów w Rozdziale
XIX ust. 2 SIWZ ).
6. ZAMÓWIENIE ZREALIZUJEMY sami**/przy udziale podwykonawców**:
a. ................................................. (nazwa podwykonawcy) w zakresie następujących czynności:
................................................. (zakres prac, które będzie wykonywać podwykonawca)**
b. ................................................. (nazwa podwykonawcy) w zakresie następujących czynności:
................................................. (zakres prac, które będzie wykonywać podwykonawca.
7. OŚWIADCZAMY, że zapoznaliśmy się ze Wzorem umowy stanowiącym Załącznik nr 2 do SIWZ
i zobowiązujemy się, w przypadku wyboru naszej oferty, do zawarcia umowy zgodnej z niniejszą
ofertą, na warunkach określonych w Specyfikacji, w miejscu i terminie wyznaczonym przez
Zamawiającego.
Poznań, 2017 r.
5
Specyfikacja Istotnych Warunków Zamówienia
Wykonanie dokumentacji projektowej dla zadania
"Remont odb. Lwówek (ZZU 1108b1) i odb. Pniewy (ZZU 108b2) na gaz Kotowo-Lwówek,
Wałcz - Stargard i Lwówek-Skwierzyna m.Krzyżkówko"
Znak postępowania: ZP/2017/02/0005/POZ
7. OŚWIADCZAMY, że zapoznaliśmy się z treścią Kodeksu Postępowania dla Dostawców Operatora
Gazociągów Przesyłowych GAZ-SYSTEM S.A. i zobowiązujemy się stosować jego postanowienia
na etapie realizacji Zamówienia.
8. OŚWIADCZAMY, że jesteśmy związani ofertą przez okres 60 dni licząc od terminu składania ofert.
9. WSZELKĄ KORESPONDENCJĘ, w sprawie niniejszego Postępowania należy kierować na adres:
………………………………………………………………………………………………………………………….
10. OSOBĄ upoważnioną do kontaktów w sprawie oferty jest………………………………………..............
11. OFERTĘ niniejszą składamy na ……… kolejno ponumerowanych stronach.
12. W ZAŁĄCZENIU do oferty przedkładamy komplet nw. dokumentów:
1) ……………………………………………………………………………………………………………..
2) ……………………………………………………………………………………………………………..
……………………., dnia ……………. r.
……………………………………………
(podpis Wykonawcy)
* wypełniają jedynie Wykonawcy wspólne ubiegający się o udzielenie Zamówienia
** niepotrzebne skreślić.
*** W przypadku, gdy Wykonawca nie zaznaczy żadnej odpowiedzi bądź oświadczy, że należy do grupy kapitałowej,
zobowiązany jest do wypełnienia Załącznika nr 8 do SIWZ.
**** wypełniają jedynie Wykonawcy polegający na zasobach podmiotów na zasadach określonych w art. 22a Ustawy.
Poznań, 2017 r.
6
Download
Random flashcards
bvbzbx

2 Cards oauth2_google_e1804830-50f6-410f-8885-745c7a100970

Create flashcards