delimitacja pniewy

advertisement
DELIMITACJA
W celu ustalenia na jakim obszarze Gminy Pniewy następuje koncentracja
negatywnych zjawisk społecznych, a w wraz z nimi współwystępują negatywne zjawiska
gospodarcze lub środowiskowe lub przestrzenno-funkcjonalne lub techniczne, poszczególnym
zjawiskom problemowym przypisano odpowiadające im wskaźniki statystyczne. Punktem
odniesienia terytorialnego był podział gminy na sołectwa i miasto Pniewy, a następnie podział
miasta Pniewy na cztery obszary. Uznanie danego zjawiska za problemowe, biorąc pod uwagę
twarde dane statystyczne, następowało w przypadku stwierdzenia wartości powyżej lub
poniżej średniej dla gminy lub miasta (w zależności od charakteru zjawiska). Zastosowana
metoda delimitacji zapewnia, że wybór będzie adekwatny i obiektywny.
Rysunki poniżej przedstawiają przyjęty do delimitacji podział gminy na sołectwa
i miasto Pniewy oraz podział miasta Pniewy na obszary.
Rysunek 1. Podział gminy Pniewy
Źródło: opracowanie własne
Strona 1 z 31
Rysunek 2. Podział miasta Pniewy
Źródło: opracowanie własne
Wskaźniki wybrane do delimitacji zostały przedstawione w tabeli poniżej.
Tabela 1. Wskaźniki użyte na potrzeby wyznaczenia granic obszarów kryzysowych w gminie
Wskaźnik
Depopulacja
Starzenie się
społeczeństwa
Bezrobocie
Ubóstwo
Opis wskaźnika
Sfera społeczna
Dynamika zmian ludności – zgony i wymeldowania w poszczególnych
sołectwach w przeliczeniu na 1000 mieszkańców gminy (-1 – powyżej
średniej gminnej, 0 – zbliżone do średniej gminnej, 1 – poniżej średniej
gminnej)
Liczba osób w wieku poprodukcyjnym w stosunku do liczby
mieszkańców w przeliczeniu na 1000 mieszkańców gminy (-1 – powyżej
średniej gminnej, 0 – zbliżone do średniej gminnej, 1 – poniżej średniej
gminnej)
Liczba bezrobotnych w przeliczeniu na 1000 mieszkańców gminy (-1 –
powyżej średniej gminnej, 0 – zbliżone do średniej gminnej, 1 – poniżej
średniej gminnej)
Liczba rodzin korzystająca ze wsparcia pomocy społecznej
w przeliczeniu na 1000 mieszkańców gminy (-1 – powyżej średniej
gminnej, 0 – zbliżone do średniej gminnej, 1 – poniżej średniej gminnej)
Strona 2 z 31
Przestępczość
Niski stopień
przedsiębiorczości
Nagromadzenie
obiektów
zabytkowych
Niewystarczające
wyposażenie w
infrastrukturę
kanalizacyjną
Liczba przestępstw i wykroczeń w przeliczeniu na 1000 mieszkańców
gminy (-1 – powyżej średniej gminnej, 0 – zbliżone do średniej gminnej,
1 – poniżej średniej gminnej)
Sfera gospodarcza
Liczba zarejestrowanych podmiotów gospodarczych w przeliczeniu na
1000 mieszkańców gminy (-1 – poniżej średniej gminnej, 0 – zbliżone
do średniej gminnej, 1 – powyżej średniej gminnej) i liczba
zawieszonych podmiotów gospodarczych w przeliczeniu na 1000
mieszkańców gminy (-1 – powyżej średniej gminnej, 0 – zbliżone do
średniej gminnej, 1 – poniżej średniej gminnej)
Sfera przestrzenno-funkcjonalna
Ilość zabytków w poszczególnych sołectwach i w mieście (-1 – powyżej
średniej gminnej, 0 – zbliżone do średniej gminnej, 1 – poniżej średniej
gminnej)
Wyposażenie w infrastrukturę kanalizacyjną (-1 – niewyposażone
w infrastrukturę kanalizacyjną, 1 – wyposażone w infrastrukturę
kanalizacyjną)
Sfera techniczna
Degradacja stanu
technicznego
obiektów
budowlanych
Degradacja stanu
technicznego
obiektów
użyteczności
publicznej
Liczba budynków wybudowanych przed 1989 r. (-1 – powyżej średniej
gminnej, 0 – zbliżone do średniej gminnej, 1 – poniżej średniej gminnej)
Liczba budynków użyteczności publicznej wymagających modernizacji
(-1 – powyżej średniej gminnej, 0 – zbliżone do średniej gminnej, 1 –
poniżej średniej gminnej)
Sfera środowiskowa
Nagromadzenie
wyrobów
zawierających
azbest
Ilość wyrobów zawierających azbest na danym terenie (-1 – powyżej
średniej gminnej, 0 – zbliżone do średniej gminnej, 1 – poniżej średniej
gminnej)
Źródło: opracowanie własne
Szczegółowy opis każdego ze wskaźników w odniesieniu do sytuacji w gminie został
przedstawiony w dalszej części rozdziału.
Strona 3 z 31
DEPOPULACJA
W ramach wskaźnika depopulacji danego obszaru przeanalizowano liczbę
wymeldowań i zgonów na danym obszarze w przeliczeniu na 1000 mieszkańców gminy.
Najsilniej problemu depopulacji w odniesieniu do największej ilości zgonów na 1000
mieszkańców doświadcza miasto Pniewy. Najsilniej problemu depopulacji w odniesieniu do
największej ilości wymeldowań na 1000 mieszkańców doświadczają miasto Pniewy i sołectwo
Chełmno. W mieście Pniewy problem depopulacji w odniesieniu do zgonów na 1000
mieszkańców najbardziej widoczny jest w obszarach I i II, w odniesieniu do wymeldowań na
1000 mieszkańców – w obszarze II.
Tabela 2. Liczba zgonów i wymeldowań w gminie Pniewy
Sołectwo
Zgony
Chełmno
Dębina
Dęborzyce
Jakubowo
Karmin
Kikowo
Konin
Koninek
Koszanowo
Lubocześnica
Nojewo
Nosalewo
Orliczko
Podpniewki
Przystanki
Psarce
Psarskie
Rudka
Turowo
Zajączkowo
Zamorze
SUMA
Miasto
Pniewy
2
1
1
0
0
2
0
0
1
4
2
0
1
2
5
0
0
0
3
3
1
28
0,16
0,08
0,08
0,00
0,00
0,16
0,00
0,00
0,08
0,33
0,16
0,00
0,08
0,16
0,41
0,00
0,00
0,00
0,24
0,24
0,08
Podział
względem
średniej
równej
0,41
1
1
1
1
1
1
1
1
1
1
1
1
1
1
0
1
1
1
1
1
1
83
6,77
-1
Liczba
zgonów na
1000
mieszkańców
18
7
9
6
1
1
3
5
12
3
5
0
2
1
3
0
5
8
3
6
0
114
1,47
0,57
0,73
0,49
0,08
0,08
0,24
0,41
0,98
0,24
0,41
0,00
0,16
0,08
0,24
0,00
0,41
0,65
0,24
0,49
0,00
Podział
względem
średniej
równej
1,17
-1
1
1
1
1
1
1
1
1
1
1
1
1
1
1
1
1
1
1
1
1
219
17,87
-1
Wymeldowania
Źródło: opracowanie własne
Strona 4 z 31
Liczba
wymeldowań
na 1000
mieszkańców
Obszar I
Obszar II
Obszar III
Obszar IV
SUMA
Tabela 3. Liczba zgonów i wymeldowań w mieście Pniewy
Podział
Liczba
Liczba
względem
zgonów na
wymeldowań
Zgony
średniej
Wymeldowania
1000
na 1000
równej
mieszkańców
mieszkańców
2,67
40
5,15
-1
66
8,49
30
3,86
-1
132
16,99
9
1,16
1
14
1,80
4
0,51
1
7
0,90
83
219
Źródło: opracowanie własne
Podział
względem
średniej
równej
7,05
-1
-1
1
1
Rysunek 3. Rozkład przestrzenny problemu największej ilości zgonów w gminie Pniewy
Źródło: opracowanie własne
Strona 5 z 31
Rysunek 4. Rozkład przestrzenny problemu największej ilości zgonów w mieście Pniewy
Źródło: opracowanie własne
Rysunek 5. Rozkład przestrzenny problemu największej ilości wymeldowań w gminie Pniewy
Źródło: opracowanie własne
Strona 6 z 31
Rysunek 6. Rozkład przestrzenny problemu największej ilości wymeldowań w mieście Pniewy
Źródło: opracowanie własne
STARZENIE SIĘ SPOŁECZEŃSTWA
Wskaźnik starzenia się społeczeństwa został wyrażony liczbą osób w wieku
poprodukcyjnym (kobiety po 60. roku życia i mężczyźni po 65. roku życia) w przeliczeniu na
1000 mieszkańców gminy. Wskaźnik starzenia się pozwala ocenić sytuację demograficzną
danego terenu i wskazać możliwości rozwojowe danego społeczeństwa. Najsilniej
obciążonymi demograficznie obszarami w gminie Pniewy jest miasto Pniewy. W samych
Pniewach najbardziej obciążone są obszary I i II.
Sołectwo
Chełmno
Dębina
Dęborzyce
Jakubowo
Karmin
Tabela 4. Liczba osób w wieku przedprodukcyjnym i poprodukcyjnym w gminie Pniewy
Liczba
Podział
Wiek przedludności w
względem
Liczba
Wiek przed- produkcyjny
Wiek powieku pośredniej
ludności produkcyjny
na 1000
produkcyjny produkcyjnym
równej
mieszkańców
na 1000
9,79
mieszkańców
417
104
8,28
-1
55
4,49
378
86
6,85
-1
59
4,82
353
84
6,69
-1
45
3,67
90
22
1,75
-1
9
0,73
93
24
1,91
-1
10
0,82
Strona 7 z 31
Podział
względem
średniej
równej
7,04
1
1
1
1
1
Kikowo
Konin
Koninek
Koszanowo
Lubocześnica
Nojewo
Nosalewo
Orliczko
Podpniewki
Przystanki
Psarce
Psarskie
Rudka
Turowo
Zajączkowo
Zamorze
SUMA
Miasto
Pniewy
146
199
162
182
222
308
70
146
142
373
48
279
104
286
269
216
4483
31
48
35
46
61
58
23
27
39
71
8
52
27
61
50
55
1012
2,47
3,82
2,79
3,66
4,86
4,62
1,83
2,15
3,11
5,65
0,64
4,14
2,15
4,86
3,98
4,38
80,58
-1
-1
-1
-1
-1
-1
-1
-1
-1
-1
-1
-1
-1
-1
-1
-1
23
17
26
22
35
46
7
29
23
78
4
50
14
58
37
21
668
1,88
1,39
2,12
1,80
2,86
3,75
0,57
2,37
1,88
6,37
0,33
4,08
1,14
4,73
3,02
1,71
54,52
1
1
1
1
1
1
1
1
1
1
1
1
1
1
1
1
7770
1692
134,72
1
1229
100,30
-1
Źródło: opracowanie własne
Obszar I
Obszar II
Obszar III
Obszar IV
SUMA
Tabela 5. Liczba osób w wieku przedprodukcyjnym i poprodukcyjnym w mieście Pniewy
Liczba
Liczba
Podział
ludności w
ludności w
względem
Liczba
Wiek przed- wieku przedWiek powieku pośredniej
ludności produkcyjny produkcyjnym
produkcyjny produkcyjnym
równej
na 1000
na 1000
54,44
mieszkańców
mieszkańców
2734
554
71,30
1
549
70,66
3626
750
96,53
1
521
67,05
781
187
24,07
-1
107
13,77
629
201
25,87
-1
52
6,69
7770
1692
1229
Źródło: opracowanie własne
Strona 8 z 31
Podział
względem
średniej
równej
39,54
-1
-1
1
1
Rysunek 7. Rozkład przestrzenny największej ilości osób w wieku poprodukcyjnym w gminie Pniewy
Źródło: opracowanie własne
Rysunek 8. Rozkład przestrzenny największej ilości osób w wieku poprodukcyjnym w mieście Pniewy
Źródło: opracowanie własne
Strona 9 z 31
BEZROBOCIE
Wskaźnik poziomu bezrobocia wyraża liczbę bezrobotnych zarejestrowanych
w Powiatowym Urzędzie Pracy w Szamotułach w 2016 roku na 1000 mieszkańców gminy.
Zjawisko wysokiego bezrobocia stanowi kluczową barierę i zagrożenie dla rozwoju społecznogospodarczego lokalnych społeczności, będąc źródłem napięć i konfliktów społecznych.
W gminie Pniewy najsilniejsze bezrobocie występuje w mieście Pniewy. W samych Pniewach
największe bezrobocie widoczne jest w obszarach I i II.
Tabela 6. Rozkład bezrobotnych w gminie Pniewy według miejsc zamieszkania
Osoby
Osoby bezrobotne na
Podział względem
Sołectwo
bezrobotne
1000 mieszkańców
średniej równej 0,85
Chełmno
7
0,57
1
Dębina
11
0,90
0
Dęborzyce
2
0,16
1
Jakubowo
1
0,08
1
Karmin
5
0,41
1
Kikowo
2
0,16
1
Konin
3
0,24
1
Koninek
6
0,49
1
Koszanowo
5
0,41
1
Lubocześnica
2
0,16
1
Nojewo
3
0,24
1
Nosalewo
1
0,08
1
Orliczko
2
0,16
1
Podpniewki
0
0,00
1
Przystanki
9
0,73
1
Psarce
1
0,08
1
Psarskie
6
0,49
1
Rudka
4
0,33
1
Turowo
4
0,33
1
Zajączkowo
9
0,73
1
Zamorze
1
0,08
1
SUMA
84
Miasto
146
11,92
-1
Pniewy
Źródło: opracowanie własne
Tabela 7. Rozkład bezrobotnych w gminie Pniewy według miejsc zamieszkania
Bezrobotni na 1000
Podział względem
Bezrobotni
mieszkańców
średniej równej 4,70
Obszar I
68
8,75
-1
Obszar II
56
7,21
-1
Obszar III
9
1,16
1
Obszar IV
13
1,67
1
SUMA
146
Źródło: opracowanie własne
Strona 10 z 31
Rysunek 9. Rozkład przestrzenny największej ilości bezrobotnych w gminie Pniewy
Źródło: opracowanie własne
Rysunek 10. Rozkład przestrzenny największej ilości bezrobotnych w mieście Pniewy
Źródło: opracowanie własne
Strona 11 z 31
UBÓSTWO
Wskaźnik ubóstwa obejmuje liczbę rodzin korzystających ze wsparcia pomocy
społecznej w 2016 roku w przeliczeniu na 1000 mieszkańców gminy Pozwala on na dokonanie
przybliżonej oceny stopnia zubożenia ludności oraz skali występowania problemów
społecznych na danym obszarze. W gminie Pniewy najwyższym wskaźnikiem ubóstwa
charakteryzują się obszary miasta Pniewy i sołectwa Dębina, lecz w samym mieście Pniewy
liczba korzystających z pomocy społecznej w przeliczeniu na 1000 mieszkańców jest ponad
12 razy większa niż w sołectwie Dębina. W mieście Pniewy największa liczba rodzin
pobierających pomoc społeczną jest najbardziej widoczna w obszarze I.
Sołectwo
Chełmno
Dębina
Dęborzyce
Jakubowo
Karmin
Kikowo
Konin
Koninek
Koszanowo
Lubocześnica
Nojewo
Nosalewo
Orliczko
Podpniewki
Przystanki
Psarce
Psarskie
Rudka
Turowo
Zajączkowo
Zamorze
SUMA
Miasto
Pniewy
Tabela 8. Liczba przyznanych zasiłków w gminie Pniewy
Liczba rodzin
Liczba rodzin korzystająca
Podział względem
korzystająca z
z pomocy społecznej na
średniej równej 0,72
pomocy społecznej
1000 mieszkańców
10
0,82
0
12
0,98
-1
5
0,41
1
1
0,08
1
6
0,49
1
2
0,16
1
5
0,41
1
2
0,16
1
2
0,16
1
3
0,24
1
5
0,41
1
1
0,08
1
1
0,08
1
1
0,08
1
6
0,49
1
3
0,24
1
2
0,16
1
1
0,08
1
2
0,16
1
2
0,16
1
1
0,08
1
73
121
9,86
-1
Źródło: opracowanie własne
Obszar I
Obszar II
Tabela 9. Liczba przyznanych zasiłków w mieście Pniewy
Liczba rodzin
Liczba rodzin
korzystająca z pomocy
Podział względem
korzystająca z
społecznej na 1000
średniej równej 3,89
pomocy społecznej
mieszkańców
84
10,81
-1
23
2,96
1
Strona 12 z 31
Obszar III
Obszar IV
SUMA
2
12
121
0,26
1,54
Źródło: opracowanie własne
Rysunek 11. Rozkład przestrzenny problemu ubóstwa w gminie Pniewy
Źródło: opracowanie własne
Strona 13 z 31
1
1
Rysunek 12. Rozkład przestrzenny problemu ubóstwa w mieście Pniewy
Źródło: opracowanie własne
PRZESTĘPCZOŚĆ
Wskaźnik przestępczości wyraża się liczbą stwierdzonych przestępstw i wykroczeń
w przeliczeniu na 1000 mieszkańców. Przy pomocy tego wskaźnika określa się najbardziej
niebezpieczne części gminy i miasta, które zwykle są skorelowane z występowaniem patologii
społecznych. Obszarami o najwyższym poziomie przestępczości w gminie Pniewy są miasto
Pniewy i sołectwo Chełmno, przy czym w mieście Pniewy liczba przestępstw i wykroczeń na
1000 mieszkańców jest prawie 7 razy wyższa niż w sołectwie Chełmno. W mieście Pniewy
najwięcej przestępstw odnotowano w obszarach I i II.
Tabela 10. Przestępstwa i wykroczenia w gminie Pniewy według sołectw
Sołectwo
Łącznie
Łącznie na 1000
mieszkańców
Podział względem
średniej równej 1,24
Chełmno
Dębina
Dęborzyce
Jakubowo
Karmin
34
4
13
3
2
2,77
0,33
1,06
0,24
0,16
-1
1
1
1
1
Strona 14 z 31
Kikowo
Konin
Koninek
Koszanowo
Lubocześnica
Nojewo
Nosalewo
Orliczko
Podpniewki
Przystanki
Psarce
Psarskie
Rudka
Turowo
Zajączkowo
Zamorze
SUMA
Miasto Pniewy
0
0,00
3
0,24
2
0,16
3
0,24
1
0,08
13
1,06
0
0,00
2
0,16
6
0,49
0
0,00
0
0,00
3
0,24
3
0,24
2
0,16
5
0,41
1
0,08
100
236
19,26
Źródło: opracowanie własne
1
1
1
1
1
1
1
1
1
1
1
1
1
1
1
1
-1
Tabela 11. Przestępstwa i wykroczenia w mieście Pniewy
Łącznie na 1000
Podział względem
Łącznie
mieszkańców
średniej równej 7,59
Obszar I
94
12,10
-1
Obszar II
109
14,03
-1
Obszar III
27
3,47
1
Obszar IV
6
0,77
1
SUMA
236
Źródło: opracowanie własne
Strona 15 z 31
Rysunek 13. Rozkład przestrzenny problemu przestępstw w gminie Pniewy
Źródło: opracowanie własne
Rysunek 14. Rozkład przestrzenny problemu przestępstw w mieście Pniewy
Źródło: opracowanie własne
Strona 16 z 31
NISKI STOPIEŃ PRZEDSIĘBIORCZOŚCI
Wskaźnik
niskiego
poziomu
przedsiębiorczości
został
wyrażony
liczbą
zarejestrowanych podmiotów gospodarczych w przeliczeniu na 1000 mieszkańców gminy oraz
liczbą zawieszonych podmiotów gospodarczych na 1000 mieszkańców gminy. Wskaźnik ten
świadczy o aktywności gospodarczej mieszkańców, której brak towarzyszy zwykle obszarom
zdegradowanym.
Najniższym
poziomem
przedsiębiorczości,
jeśli
chodzi
o
ilość
zarejestrowanych firm, charakteryzują się obszary sołectw: Chełmno, Dębina, Dęborzyce,
Jakubowo, Karmin, Kikowo, Konin, Koninek, Koszanowo, Lubocześnica, Nojewo, Nosalewo,
Orliczko, Podpniewki, Przystanki, Psarce, Psarskie, Rudka, Turowo, Zajączkowo i Zamorze.
Największa ilość zawieszonych firm ma swoją siedzibę w mieście Pniewy, w obszarach I i II.
Tabela 12. Liczba zarejestrowanych podmiotów gospodarczych w gminie Pniewy
Podział
Podział
Liczba
Liczba
Liczba
względem
Liczba
względem
aktywnych
zawieszonych
Sołectwo
aktywnych
średniej
zawieszonych
średniej
firm na 1000
firm na 1000
firm
równej
firm
równej
mieszkańców
mieszkańców
2,77
0,38
Chełmno
11
0,90
-1
3
0,24
1
Dębina
11
0,90
-1
3
0,24
1
Dęborzyce
27
2,20
-1
1
0,08
1
Jakubowo
5
0,41
-1
2
0,16
1
Karmin
3
0,24
-1
0
0,00
1
Kikowo
5
0,41
-1
0
0,00
1
Konin
5
0,41
-1
1
0,08
1
Koninek
5
0,41
-1
0
0,00
1
Koszanowo
7
0,57
-1
1
0,08
1
Lubocześnica
14
1,14
-1
5
0,41
0
Nojewo
20
1,63
-1
2
0,16
1
Nosalewo
1
0,08
-1
0
0,00
1
Orliczko
7
0,57
-1
0
0,00
1
Podpniewki
7
0,57
-1
0
0,00
1
Przystanki
8
0,65
-1
1
0,08
1
Psarce
4
0,33
-1
0
0,00
1
Psarskie
8
0,65
-1
0
0,00
1
Rudka
4
0,33
-1
0
0,00
1
Turowo
3
0,24
-1
2
0,16
1
Zajączkowo
12
0,98
-1
1
0,08
1
Zamorze
8
0,65
-1
2
0,16
1
SUMA
175
24
Miasto
571
46,60
1
80
6,53
-1
Pniewy
Źródło: opracowanie własne
Strona 17 z 31
Obszar I
Obszar II
Obszar III
Obszar IV
SUMA
Tabela 13. Liczba podmiotów gospodarczych w mieście Pniewy
Podział
Liczba
Liczba
Liczba
względem
Liczba
aktywnych
zawieszonych
aktywnych
średniej
zawieszonych
firm na 1000
firm na 1000
firm
równej
firm
mieszkańców
mieszkańców
18,37
245
31,53
1
36
4,36
216
27,80
1
26
3,35
54
6,95
-1
9
1,16
56
7,21
-1
9
1,16
571
80
Źródło: opracowanie własne
Podział
względem
średniej
równej
2,57
-1
-1
1
1
Rysunek 15. Rozkład przestrzenny problemu niskiej aktywności gospodarczej w gminie Pniewy – aktywne firmy
Źródło: opracowanie własne
Strona 18 z 31
Rysunek 16. Rozkład przestrzenny problemu niskiej aktywności gospodarczej w mieście Pniewy – aktywne firmy
Źródło: opracowanie własne
Rysunek 17. Rozkład przestrzenny problemu niskiej aktywności gospodarczej w gminie Pniewy – zawieszone
firmy
Źródło: opracowanie własne
Strona 19 z 31
Rysunek 18. Rozkład przestrzenny problemu niskiej aktywności gospodarczej w mieście Pniewy – zawieszone
firmy
Źródło: opracowanie własne
NAGROMADZENIE OBIEKTÓW ZABYTKOWYCH
Wskaźnik nagromadzenia obiektów zabytkowych został wyrażony ilością zabytków
w poszczególnych sołectwach i w mieście Pniewy. Analiza ilości zabytków stanowi zwykle
uzupełnienie dla wskaźników społeczno-gospodarczych i świadczy o konieczności objęcia
danego obszaru rewitalizacją w celu ochrony zabytków. Nagromadzenie obiektów
zabytkowych najsilniej widoczne jest w mieście Pniewy oraz w sołectwach Kikowo i Przystanki.
W mieście Pniewy ilość zabytków jest wyższa niż liczba zabytków we wszystkich pozostałych
sołectwach razem. Zlokalizowane one są w obszarze I.
Tabela 14. Ilość zabytków w gminie Pniewy
Podział
Liczba
względem
Sołectwo
zabytków
średniej
równej 1,41
Chełmno
1
1
Dębina
1
1
Dęborzyce
1
1
Strona 20 z 31
Jakubowo
Karmin
Kikowo
2
Konin
Koninek
Koszanowo
Lubocześnica
Nojewo
1
Nosalewo
Orliczko
Podpniewki
Przystanki
4
Psarce
Psarskie
1
Rudka
Turowo
1
Zajączkowo
1
Zamorze
SUMA
13
Miasto
18
Pniewy
Źródło: opracowanie własne
1
1
-1
1
1
1
1
1
1
1
1
-1
1
1
1
1
1
1
-1
Tabela 15. Ilość zabytków w mieście Pniewy
Podział
Liczba
względem
zabytków
średniej równej
4,5
Obszar I
18
-1
Obszar II
0
1
Obszar III
0
1
Obszar IV
0
1
SUMA
18
Źródło: opracowanie własne
Strona 21 z 31
Rysunek 19. Rozkład przestrzenny największej ilości zabytków w gminie Pniewy
Źródło: opracowanie własne
Rysunek 20. Rozkład przestrzenny największej ilości zabytków w mieście Pniewy
Źródło: opracowanie własne
Strona 22 z 31
NIEWYSTARCZAJĄCE WYPOSAŻENIE W INFRASTRUKTURĘ KANALIZACYJNĄ
Wskaźnik niewystarczającego wyposażenia w infrastrukturę kanalizacyjną został
wyrażony podziałem na miejsca wyposażone i niewyposażone w infrastrukturę kanalizacyjną
i niewyposażone kanalizacji w 2016 roku. Analiza warunków mieszkaniowych stanowi zwykle
uzupełnienie dla wskaźników społeczno-gospodarczych i świadczy o poziomie degradacji
przestrzennej. W gminie Pniewy w sieć kanalizacyjną nie są wyposażone następujące
sołectwa: Karmin, Kikowo, Konin, Koninek, Nojewo, Nosalewo, Orliczko, Podpniewki, Psarce,
Psarskie, Rudka, Zajączkowo oraz część miasta Pniewy, znajdująca się w obszarze II i IV.
Tabela 16. Wyposażenie w sieć kanalizacyjną w gminie Pniewy
Sołectwo
Kanalizacja
Chełmno
1
Dębina
1
Dęborzyce
1
Jakubowo
1
Karmin
-1
Kikowo
-1
Konin
-1
Koninek
-1
Koszanowo
1
Lubocześnica
1
Nojewo
-1
Nosalewo
-1
Orliczko
-1
Podpniewki
-1
Przystanki
1
Psarce
-1
Psarskie
-1
Rudka
-1
Turowo
1
Zajączkowo
-1
Zamorze
1
SUMA
Miasto
0
Pniewy
Źródło: opracowanie własne
Tabela 17. Wyposażenie w sieć kanalizacyjną w mieście Pniewy
Kanalizacja
Obszar I
1
Obszar II
-1
Obszar III
1
Obszar IV
-1
Źródło: opracowanie własne
Strona 23 z 31
Rysunek 21. Rozkład przestrzenny wyposażenia w sieć kanalizacyjną na terenie gminy Pniewy
Źródło: opracowanie własne
Rysunek 22. Rozkład przestrzenny wyposażenia w sieć kanalizacyjną na terenie miasta Pniewy
Źródło: opracowanie własne
Strona 24 z 31
DEGRADACJA STANU TECHNICZNEGO OBIEKTÓW BUDOWLANYCH
Degradacja stanu technicznego budynku zaprezentowana została poprzez wskaźnik
liczby budynków wybudowanych przed 1989 rokiem. Analiza warunków mieszkaniowych
stanowi zwykle uzupełnienie dla wskaźników społeczno-gospodarczych i świadczy o poziomie
degradacji przestrzennej. Najstarszymi budynkami w gminie charakteryzuje się miasto Pniewy,
gdzie te wybudowane przd 1918 rok stanowi 43,40% łącznej liczby budynków. Najwiecej z nich
zlokalizowanych jest w obszarze I.
Tabela 18. Liczba budynków wybudowanych przed 1989 rokiem w mieście Pniewy
Liczba
Podział
budynków
względem
wybudowanych
średniej
przed 1989
równej 83,75
rokiem
Obszar I
322
-1
Obszar III
13
1
Obszar III
0
1
Obszar IV
0
1
SUMA
333
Źródło: opracowanie własne
Rysunek 23. Rozkład przestrzenny wskaźnika degradacji stanu technicznego obiektów budowalnych w mieście
Pniewy
Źródło: opracowanie własne
Strona 25 z 31
DEGRADACJA STANU TECHNICZNEGO OBIEKTÓW UŻYTECZNOŚCI PUBLICZNEJ
Degradacja stanu technicznego budynku zaprezentowana została poprzez wskaźnik
liczby budynków użyteczności publicznej wymagających modernizacji. Analiza ta stanowi
zwykle uzupełnienie dla wskaźników społeczno-gospodarczych i świadczy o poziomie
degradacji przestrzennej. Największą ilością budynków użyteczności publicznej wymagających
modernizacji charakteryzują się: miasto Pniewy (obszar I) oraz sołectwa Chełmno i Nojewo.
Tabela 19. Zapotrzebowanie na modernizację budynków użyteczności publicznej w gminie Pniewy
Podział
Liczba
względem
Sołectwo
budynków
średniej
równej 0,91
Chełmno
2
-1
Dębina
1
0
Dęborzyce
0
1
Jakubowo
0
1
Karmin
0
1
Kikowo
0
1
Konin
0
1
Koninek
0
1
Koszanowo
0
1
Lubocześnica
1
0
Nojewo
3
-1
Nosalewo
0
1
Orliczko
0
1
Podpniewki
1
0
Przystanki
0
1
Psarce
0
1
Psarskie
1
0
Rudka
0
1
Turowo
0
1
Zajączkowo
0
1
Zamorze
1
0
SUMA
10
Miasto
10
-1
Pniewy
Źródło: opracowanie własne
Tabela 20. Zapotrzebowanie na modernizację budynków użyteczności publicznej w mieście Pniewy
Podział
Liczba
względem
budynków
średniej równej
2,5
Obszar I
6
-1
Obszar II
3
0
Obszar III
0
1
Obszar IV
1
1
SUMA
10
Źródło: opracowanie własne
Strona 26 z 31
Rysunek 24. Rozkład problemu największej ilości budynków użyteczności publicznej wymagających modernizacji
w gminie Pniewy
Źródło: opracowanie własne
Rysunek 25. Rozkład problemu największej ilości budynków użyteczności publicznej wymagających modernizacji
w mieście Pniewy
Źródło: opracowanie własne
Strona 27 z 31
NAGROMADZENIE WYROBÓW ZAWIERAJĄCYCH AZBEST
Jednym z równie ważnych aspektów diagnozy obszarów zdegradowanych jest sfera
środowiskowa. Współcześnie nacisk kładzie się na optymalizowanie sytuacji środowiskowej,
gdyż ma ona wpływ na jakość życia mieszkańców gminy oraz stanowi o atrakcyjności
i potencjale danego obszaru. Zatem identyfikacja kondycji środowiska w gminie staje się
niezwykle potrzebne w celu wyznaczenia obszarów kryzysowych wymagających działań
interwencyjnych w ramach procesu rewitalizacji. Jako wskaźnik w sferze środowiskowej
została wybrana ilość wyrobów zawierających azbest na danym terenie. W gminie Pniewy
najwięcej wyrobów zawierających azbest zlokalizowanych jest w mieście Pniewy, w obszarze
I.
Tabela 21. Nagromadzenie wyrobów zawierających azbest w mieście Pniewy
Podział
względem
średniej
Obszar I
-1
Obszar II
0
Obszar III
0
Obszar IV
0
Źródło: opracowanie własne
Strona 28 z 31
Rysunek 26. Rozkład przestrzenny nagromadzenia wyrobów zwierających azbest w gminie Pniewy
Źródło: opracowanie własne
Obszary zdegradowane wyznaczone zostały na podstawie przeprowadzonej analizy
wskaźnikowej w pięciu sferach. Za obszar zdegradowany należy uznać sołectwo lub miasto,
a następnie obszary, które w sferze społecznej odznaczają się największą ilością negatywnych
zjawisk (powyżej lub poniżej średniej w zależności od wskaźnika) i co najmniej jednym
Strona 29 z 31
wskaźnikiem gorszym od średniej w pozostałych sferach (gospodarczej, środowiskowej,
przestrzenno-funkcjonalnej, technicznej).
W gminie Pniewy obszarem zdegradowanym, który cechują się nagromadzeniem
negatywnych zjawisk społecznych jest miasto Pniewy. W samym mieście obszary
I i II negatywnie odznaczają się na tle pozostałych dwóch obszarów. Jednak to obszar
I charakteryzuje się najwyższymi poziomami negatywnych wskaźników w sferze społecznej.
Spośród tych dwóch jednostek tylko w obszarze I występuje również nagromadzenie
problemów w sferze gospodarczej (niski stopień przedsiębiorczości widoczny w największej
liczbie zawieszonych firm), technicznej (degradacja stanu technicznego obiektów
budowlanych,
degradacja
stanu
technicznego
obiektów
użyteczności
publicznej),
przestrzenno-funkcjonalnej (nagromadzenie obiektów zabytkowych) i środowiskowej
(nagromadzenie wyrobów zawierających azbest).
Na wskazany obszarze występuje także nagromadzenie innych problemów
społecznych, którymi są: poziom zadłużenia mieszkańców lokali gminnych (najwięcej
zadłużonych mieszkańców mieszka w lokalach przy ul. Dworcowej, Poznańskiej, Szkolnej,
Św. Ducha, Wronieckiej i Wolności) oraz niski stopień bezpieczeństwa (w okolicach Rynku
odnotowano najwięcej zagrożeń bezpieczeństwa – tylko w czterech miesiącach odnotowano:
117 zdarzeń z czego 53 związane były z wypadkami i kolizjami. W okolicach ul. Wronieckiej
odnotowano 24 zdarzenia (3 związane z wypadkami i kolizjami), a w pozostałych częściach
miasta Pniewy odnotowano 9 zdarzeń). W obszarze I znajduje się najwięcej nieużytkowanych
lokali handlowo-usługowych – 47 ogólnej liczby 54 nieużytkowanych lokali.
W związku z powyższym obszar I miasta Pniewy został wybrany obszarem
przeznaczonym do rewitalizacji. Powierzchnia miasta Pniewy 9,32 km2 i nie przekracza 20%
powierzchni gminy Pniewy. Liczba mieszkańców miasta Pniewy to 7770 osób, czyli 61,87%
mieszkańców całej gminy. W obszarze czerwonym zamieszkuje 2734 mieszkańców (21,77%
mieszkańców gminy), w obszarze IV zamieszkuje 629 mieszkańców (5% mieszkańców gminy),
w obszarze II zamieszkuje 3626 osób (28,88% mieszkańców gminy), a w obszarze
III zamieszkuje 781 osób (6,22% mieszkańców gminy). Wg wytycznych Ministerstwa
Infrastruktury i Rozwoju, obszar rewitalizacyjny nie może być większy niż 20% powierzchni
gminy oraz zamieszkały przez więcej niż 30% liczby mieszkańców gminy, a więc obszar I miasta
Pniewy wpisuje się w wyżej wymienione Wytyczne.
Obszar wskazany do rewitalizacji przedstawia mapa poniżej.
Strona 30 z 31
Rysunek 27. Obszar rewitalizacji w gminie Pniewy
Źródło: opracowanie własne
Strona 31 z 31
Download