Okołooperacyjne zaburzenia funkcji układu sercowo

advertisement
Okołooperacyjne zaburzenia funkcji
układu sercowo-naczyniowego w
operacjach niekardiochirurgicznych
Janusz Andres
Katedra i Zakład Anestezjologii i
Intensywnej Terapii UJCM w Krakowie
1
Istotne problemy
• Okołooperacyjne NZK
• Niedokrwienie i okołooperacyjny
zawał m. sercowego
• Zaburzenia rytmu
• Hipotensja
• Nadciśnienie tętnicze
2
Hipotensja
• Niskie ciśnienie skurczowe krwi spowodowane
hipowolemią (spadek preload), wstrząsem
kardiogennym, neurogennym, septycznym,
uczuleniowym, z obniżeniem oporu obwodowego
ect.
• Środki moczopędne, krwawienie, wziewne leki
anestetyczne, „ogłuszony mięsień sercowy”,
znieczulenie regionalne, leki rozszerzające
naczynia, antybiotyki, protamina
3
Przypadek powikłania po kontrolowanej
hipotensji
(J L Atlee Complication in Anesthesia 2007)
• Wielogodzinna laminektomia w
znieczuleniu ogólnym u 49 letniego
mężczyzny o wadze 125 kg. „Prone
position” z zabezpieczeniem twarzy w
hipotensji kontrolowanej MAP 55-65
mmHg, krwawienie ok. 2 l, Ht 25%
• W drugim dniu po operacji obustronna
utrata wzroku
4
Nadciśnienie tętnicze
• Przedoperacyjne
• Śródoperacyjne: sprawdź kalibrację!
• Intubacja, ekstubacja, nieadekwatna
anestezja, hiperkapnia, hipoksemia, leki,
zakleszczenie aorty, pheochromocytoma,
pełny pęcherz moczowy ect.
• Główny problem w okresie pooperacyjnym
5
Przypadek „nadciśnienia z odbicia”
(J L Atlee Complication in
Anesthesia 2007)
• 44 letnia kobieta leczona z powodu
nadciśnienia nie zażyła klonidyny (0.3 mg 2
x dziennie) w dniu operacji przepukliny
• Przed operacją 195/95, HR 86: znieczulana
ogólnie bez „skoków ciśnienia”
• W okresie wybudzania bez bólu ale RR
230/120: podano labetalol, hydralazyne,
esmolol oraz iv clonidynę 100 ug
6
Okołooperacyjne NZK związane ze
znieczuleniem
• Problem znany od 60 lat
• Duże badania w USA, Australia, Kanada,
RPA, Wielka Brytania
• Zróżnicowanie w zależności od ośrodka i
sposobu badań (głównie opracowania
danych)
7
Szacunkowe dane doczycące śmiertelności w związku z anestezją w latach 1982 -2003
Autor
Rok publikacji
Liczba znieczuleń
Pierwotna
przyczyna
Pierwotna
i skojarzona
przyczyna
Lunn and Mushin63
1982
1 147 362
1:10 000
1:700
Tiret et al.98
1986
198 103
1:13 207
–
Buck et al.13
1987
555 258
1:185 086
1:1354
Holland50
1987
–
1:26 000
–
Chopra et al.19
1990
113 074
1:16 250
–
Pedersen77
1994
200 000
1:2500
–
Tikkanen and Hovi-Viander96
1995
325 585
1:66 667
–
Warden and Horan100
1996
–
–
1:20 000
Arbous et al.3
2001
869 483
1:124 212
1:7143
Willis et al.103
2002
10 336 000
1:220 000
1:79 509
Kawashima et al.55
2003
2 363 038
1:47 619
–
A.R. Aitkenhead. Injurys associated with anesthesia. A global perspective. British Journal of Anesthesia 2005; 95(1), s. 95-109
8
10 najczęstszych przyczyn śródoperacyjnego NZK związanego ze znieczuleniem
Przyczyna
Częstość występowania w %
Przedawkowanie i pomyłkowa podaż leku
15.3
Zaburzenia rytmu
13.9
Zawał mięsnia sercowego, niedokrwienie
8.8
Niedrożność dróg oddechowych
7.9
Wysokie znieczulenie rdzeniowe
7.4
Brak czujności
6.9
Krwotok źle leczony
5.1
Przedawkowanie anestetyków wziewnych
2.8
Aspiracja
2.8
Rozłączenie lub błędne połączenie
w układzie anestetycznym
2.3
A.R. Aitkenhead. Injurys associated with anesthesia. A global perspective. British Journal of Anesthesia 2005; 95(1), s. 95-109
9
Newland MC et al.: Anesthestic related Cardiac
Arrest and Its Mortality (73000 Anesthetics over
10 years, Anesthesiology 2002, 97, 108-15 )
• 144 NZK (ok. 20 przypadków na 10 tyś.)
• Komisja (anestezjolog, chirurg, internista)
oceniająca przypadki w kontekście innych
zabiegów bez NZK.
• 45 przypadków poddano powtórnej ocenie wobec
niepewności co do przyczyny
• 129 przypadków zakwalifikowano jako NZK
związane ze stanem pacjenta bądź zabiegiem, 15
„związanych”z anestezją, z czego 5
spowodowanych anestezją (ok. 0,7 przypadków na
10 tyś)
10
U jakich pacjentów dochodziło do
NZK
•
•
•
•
Osoby starsze
Mężczyźni
ASA III i IV
Operacje serca, klatki piersiowej,
kręgosłupa, w nadbrzuszu, przedłużone oraz
prowadzone w godzinach popołudniowych
11
12
Przyczyny NZK w operacjach
niekardiochirurgicznych
13
Ryzyko powikłań sercowych w
operacjach niekardiochirurgicznych
• Mechanizmy:
• Zakrzep w tętnicy wieńcowej (od
1940)
• Pęknięcie blaszki miażdżycowej
• Przyczyny:
• Zaburzenie stosunku
dostarczanie/zapotrzebowanie na
tlen
• Tachykardia
• Obniżenie ST (niedokrwienie)
14
Pęknięta płytka
15
16
Ostre zespoły wieńcowe
Kliniczny zespół objawów rozwijających
się w przebiegu jednego procesu
chorobowego:
Niestabilna dusznica bolesna

Zawał mięśnia sercowego bez uniesienia
odcinka ST (NSTEMI)

Zawał mięśnia sercowego z uniesieniem
17
odcinka ST (STEMI)
Obniżki odcinka ST
18
NSTEMI
19
Zawał STEMI ściany przedniobocznej
20
Przyczyny zawałów okołooperacyjnych (Devereaux
PJ, Goldman Lee, Cook DJ et al.: Perioperative
cardiac events . CMAJ 2005;173(6)627-34)
21
Zawał w operacjach
niekardiochirurgicznych
• 50% zawałów
niezauważone
• Ischemia po zakończeniu
znieczulenia
• Śmiertelność u pacjentów
z pękniętą blaszką
rozłożona równomiernie
• Śmiertelność w innym
mechanizmie w 2-3 22dobie
Zdefiniowanie problemu
• Rocznie 100 mln ludzi poddawanych
jest operacjom niekardiochirurgicznym
• U 0,5 do 1 mln występują powikłania
sercowe
• Do 250 tys. umiera z powodu powikłań
sercowych
23
Główne czynniki ryzyka (O
Schouten et al. Heart 2006)
•
•
•
•
•
•
Zabiegi chirurgiczne o wysokim ryzyku
Choroba wieńcowa
Niewydolność krążenia
Choroby naczyń mózgowych
Cukrzyca insulinozależna
Niewydolność nerek
24
Ryzyko w planowych operacjach
niekardiochirurgicznych (O Schouten et
al. Heart 2006)
• Małe: operacje plastyczne, piersi,
stomatologiczne, okulistyczne,
ginekologiczne
• Umiarkowane: urologia i ortopedia
• Umiarkowanie wysokie: j. brzuszna, płucne,
neurologia, ENT, t. szyjna, transplantacje
nerek
• Wysokie: aorta, naczynia obwodowe
25
Pełna analiza EKG w ocenie ryzyka
•
•
•
•
•
•
•
Migotanie przedsionków
Obloki odnóg (L lub R BBB)
Przerost lewej komory
Dodatkowe skurcze komorowe
Rytm z rozrusznika
Obecność załamka Q
Zmiany odcinka ST
26
Znaczenie farmakoterapii i
wcześniejszej interwencji
kardio/chirur
• Beta blokery są efektywne u pacjentów z wysokim
ryzykiem (Umiarkowane ryzyko?)
• Statyny wydają się mieć korzystny wpływ na
redukcję powikłań sercowych
• CABG u pacjentów z umiarkowanym ryzykiem
nie jest efektywne
• Brak danych dla pacjentów z wysokim ryzykiem
• Ryzyko powikłań wysokie do 6 tygodni po PCI
27
28
Przyczyny zaburzeń rytmu w okresie
okołooperacyjnym
•
•
•
•
•
•
•
Stres (laryngoskopia,ból)
Mechaniczne: CVP, PA, dreny
Zaburzenia z poziomie Mg i K
Oddechowe (pH, pO2,pCO2)
Leki
Niedokrwienie
Zatory (serce, płuca, inne narządy)
29
Podstawy leczenie zaburzeń rytmu w
okresie okołooperacyjnym
• Poszukiwanie odwracalnych przyczyn
zaburzeń rytmu serca jest podstawą
leczenia
• U chorych z chorobami serca konieczna
konsultacja
• Niedokrwienie serca jest najczęstszą
przyczyną zaburzeń rytmu serca
30
Algorytm ALS
dorośli
Udrożnij drogi oddechowe
Poszukuj oznak życia
Wezwij zespół
resuscytacyjny
RKO 30:2
Do czasu podłączenia
defibrylatora/monitora
Oceń
rytm
Defibrylacja wskazana
(VF/VT bez tętna)
1 defibrylacja
150-360 J
(dwufazowa)
lub 360 J
(jednofazowa)
Natychmiast podejmij
RKO 30:2
przez 2 min
Defibrylacja niewskazana
(PEA/Asystolia)
Podczas RKO:
• Koryguj odwracalne przyczyny NZK
• Sprawdź położenie i przyleganie
elektrod
• Wykonaj/sprawdź:
dostęp IV
drożność dr. oddechowych/tlen
• Po zapewnieniu drożności dr. odd.
nie przerywaj uciśnięć kl. piersiowej
• Podawaj adrenalinę co 3-5 min
• Rozważ: amiodaron, atropinę,
magnez
Natychmiast podejmij
RKO 30:2
przez 2 min
31
32
Oceń
rytm
Defibrylacja wskazana
(VF/VT bez tętna)
1 defibrylacja
150-360 J
(dwufazowa)
lub 360 J
(jednofazowa)
1 defibrylacja
• 150 - 200 J (dwufazowa)
• 360 J (jednofazowa)
Natychmiast podejmij
RKO 30:2
przez 2 min
33
BRADKARDIA
(rytm<40/min. lub zbyt wolny aby zapewnić prawidłowy stan hemodynamiczny krążenia)
TAK
Atropina
500 µg i.v.
Satysfakcjonująca
odpowiedź na lek
Niepokojące objawy?
Ciśnienie skurczowe < 90 mmHg
Akcja serca < 40 uderzeń na minutę
Komorowe zaburzenia rytmu
wymagające leczenia
Niewydolność krążenia
TAK
NIE
TAK
•Atropina 500 µg i.v.
Powtarzaj do max. 3 mg
•Adrenalina 2-10 µg min-1
•Alternatywne leki
•Przezskórna elektrostymulacja
NIE
Ryzyko asystolii?
Asystolia w wywiadzie
Blok P-K typu Mobitz II
Blok P-K III-go st. z szerokimi
zespołami QRS
Odstęp RR > 3sek.
NIE
Poszukaj pomocy specjalisty
Przygotuj sprzęt do stymulacji
endokawitaalnej
Obserwuj 34
Śródoperacyjna bradykardia
• < 60 uderzeń/min lub gdy „częstość za
mała”
• Lecz przyczyny odwracalne: hipoksja,
stymulacja chirurgiczna, leki,
niedokrwienie, hipotermia, równowaga kwzasadowa, elektrolity ect.
• Farmakoterapia i elektroterapia
35
• Zabezpiecz ABC: podaj tlen, uzyskaj dostęp dożylny
• Monitoruj EKG, ciśnienie tętnicze, SpO2
• Wykonaj zapis 12 –odpr. EGK jeśli możliwe, lub z odpr. kończynowych
• Rozpoznaj i lecz odwracalne przyczyny
Niestabilny
Objawy niestabilności obejmują:
● zaburzenia świadomości
●ból w kl. piersiowej
●ciśnienie skurczowe <90 mmHg ●niewydolność serca
(objawy zależne od częstością pracy serca – rzadko <150
uderzeń/minutę)
Kardiowersja*
Do 3 prób
• Amiodaron 300 mg IV w ciągu 10-20
min, kolejna kardiowersja a następnie:
• amiodaron 900 mg w ciągu 24 h
Stabilny
Szerokie
QRS wąskie (<0.12 s)?
Wąskie
Szerokie QRS
Czy QRS są miarowe?
Niemiarowe
Miarowe
Poproś o konsultację specjalistyczną
Możliwe przyczyny:
• AF z blokiem odnogi
lecz jak częstoskurcz z wąskimi
zespołami QRS
• AF w zespole preekscytacji
rozważ amiodaron
• Polimorficzne VT (np. torsades
de pointes) podaj magnez 2 g
w ciągu 10 min
*Kardiowersja zawsze powinna być
wykonywana po zastosowaniu sedacji lub
znieczulenia ogólnego
Częstoskurcze
zagrażające życiu
(z tętnem)
Czy pacjent jest stabilny?
Jeżeli VT
(lub nie masz pewności)
• podaj amiodaron 300 mg IV
w ciągu 20-60 min; potem 900
mg w ciągu 24 h
Jeżeli wcześniej stwierdzono
SVT z blokiem odnogi
• podaj adenozynę jak w
częstoskurczu z wąskimi
zespołami QRS
Wąskie QRS
Miarowe
Czy QRS są miarowe?
Niemiarowy częstoskurcz z
wąskimi zesp. QRS
Prawdopodobnie AF
Kontroluj częstość pracy serca:
• beta-blokery IV, digoksyna IV
lub diltiazem IV
Jeżeli początek <48 h rozważ:
• amiodaron 300 mg IV 20-60
min; potem 900 mg w ciągu 24
h
•Stymulacja n. błędnego
• Adenozyna 6 mg szybki bolus IV;
jeżeli nieskuteczna 12 mg;
jeżeli nieskuteczna 12 mg
• Stale monitoruj rytm serca
Przywrócono rytm zatokowy?
Tak
Prawdopodobnie PSVT w
mechanizmie re-entry
• Wykonaj 12-odpr. EKG
przy rytmie zatokowym
• Jeżeli nawróci podaj
ponownie adenozynę i
rozważ profilaktyczne
leczenie arytmii
Niemiarowe
Nie
Poproś o konsultację specjalistyczną
Prawdopodobnie trzepotanie
przedsionków 36
• Kontroluj częstość pracy
serca (np. beta-blokery)
Przypadek kliniczny (J L Atlee
Complication in Anesthesia 2007)
• Mężczyzna 63 l ze stabilna chorobą
wieńcową do planowego zabiegu,
przyjmuje aspirynę 250mg/dzień oraz
dipyridamole 75 mg
• W czasie znieczulenia regionalnego
tachykardia nadkomorowa (SVT) 180/min.
• Jak leczyć?
37
Podano Adenozynę 12 mg
38
Rozpoznanie i leczenie zaburzeń
funkcji układu krążenia wymaga:
•
•
•
•
•
•
•
•
•
Wiedzy
Praktyki
Koordynacji
Precyzji
Pokory
Czasu
Zdolności analizy
Wykorzystania warunków
39
Szczęścia
III Międzynarodowy Kongres
Polskiej Rady Resuscytacji
Kraków 27 – 29 wrzesień 2007
www.prc.krakow.pl
40
XVI Zjazd PTAiIT
Kraków 24 - 27 wrzesień 2008
www.anest.eu
41
42
43
Leki
•
•
•
•
•
•
Adrenalina
Atropina
Amiodaron
Magnez
Leki trombolityczne
Wodorowęglan sodu
44
Adrenalina (brak rekomendacji EB)
Działanie:
 agonista: skurcz naczyń tętniczych
 systemowego oporu naczyniowego
 mózgowego i wieńcowego
przepływu krwi
 agonista:  częstości skurczów serca
 kurczliwości
 zapotrzebowania miokardium na O2
(może zwiększyć obszar niedokrwienia)
45
Adrenalina
Wskazania:
• Podczas zatrzymania krążenia
– VF/VT – podaj przed 3 defibrylacją
– Nie-VF/VT – podaj jak najszybciej
– podawaj co 3-5 min (alt cycles)
– 1 mg i.v.
• Ostrożnie stosuj po uzyskaniu ROSC
46
Amiodarone (Klasa IIb: stosowanie
może przynieść korzyść)
Działanie:
• Wydłuża czas trwania potencjału
czynnościowego
• Wydłuża odstęp QT
• Łagodny efekt inotropowo ujemny – może
spowodować hipotensję
47
Amiodarone
Wskazania:
• Oporne na defibrylację VF/VT
• 300 mg i.v.
• Podaj przed 4 defibrylacją
• Jeśli nie jest dostępny podaj lidokainę 100 mg i.v.
48
Atropina
Wskazania:
Zatrzymanie krążenia
– asystolia lub PEA o częstości < 60/min
– 3 mg i.v.
W okresie około zatrzymania krtążenia
– objawowa bradykardia zatokowa, przedsionkowa lub
węzłowa
– 500 mcg i.v., powtarzane do dawki 3 mg
49
Magnez
Wskazania:
•
•
•
•
VF / VT z towarzyszącą hipomagnezemią
Torsade de pointes
Migotanie przedsionków
Zatrucie digoksyną
• Dawkowanie:
– zatrzymanie krążenia 2 g (8 mmol) i.v.
– w okresie około zatrzymania krążenia 2 g
min
w bolusie
(8 mmol) i.v. w czasie 10
50
Leki trombolityczne
Działanie:
• Rozpuszczają skrzep
• Poprawiają mózgowy przepływ krwi
• Odgrywają rolę w leczeniu zakrzepicy naczyń
wieńcowych
i zatorowości
płucnej/zatoru tętnicy płucnej
51
Leki trombolityczne
Wskazania:
• Zatrzymanie krążenia powodowane z dużym
prawdopodobieństwem przez zator tętnicy płucnej
• Może trwać do 60 min zanim wystąpi efekt
• Dawkowanie:
– Tenecteplase 500-600 mcg/kg i.v. w czasie 10 sek.
– Alteplase (rt-PA) 10 mg i.v. w czasie 1-2 min a następnie wlew dożylny 90 mg w
czasie 2 godzin
52
Wodorowęglan sodu
• Wskazania:
• Zagrażająca życiu hiperkaliemia
• Zatrucie trójcyklicznymi antydepresantami
• Ciężka kwasica metaboliczna (pH < 7.1)
• Dawkowanie:
– 50 ml 8.4% wodorowęglanu sodu i.v.
53
Download