TERAPIA ELEKTRYCZNA TERAPIA FARMAKOLOGICZNA

advertisement
ZABURZENIA RYTMU TOWARZYSZĄCE ZATRZYMANIU KRĄŻENIA
CZĘSTOSKURCZE
Oceń pacjenta wg schematu ABCDE
Podaj tlen, zapewnij dostęp dożylny
Monitoruj EKG, CTK, SpO2, wykonaj 12 odprowadzeniowe EKG
Rozpoznaj i lecz odwracalne przyczyny zaburzeń rytmu (np. zaburzenia elektrolitowe)
Oceń, czy występują objawy niepokojące:
1. Wstrząs – bladość powłok, nadmierna potliwość, zimna i lepka skóra kończyn, zaburzony stan
świadomości, hipotensja (CTK skurczowe < 90 mmHg)
2. Omdlenie/ utrata przytomności (hipoperfuzja mózgowa)
3. Niewydolność krążenia => w ostrych epizodach obrzęk płuc (niewydolność lewej komory) i/lub
nadmiernie wypełnione żyły szyjne, hepatomegalia (niewydolność prawej komory)
4. Niedokrwienie mięśnia sercowego – ból w klp lub przebieg bezbólowy.
TERAPIA ELEKTRYCZNA
TERAPIA FARMAKOLOGICZNA
=> kardiowersja
(Pacjent niestabilny)
=> leki antyarytmiczne i inne
(Pacjent stabilny)

Postępowanie uzaleznione od:
1) szerokości QRS; wąski <0,12 sek, czy szeroki?
2) stwierdzenia, czy rytm jest miarowy, czy niemiarowy
KARDIOWERSJA
do 3 prób

Amiodaron 300 mg iv
przez 10-20 min i
kolejna kardiowersja
Amiodaron 900 mg iv
w ciągu 24h
Kardiowersja
elektryczna
–
zabieg
przywrócenia
prawidłowego rytmu serca przez jednoczesne pojawienie się
załamka R w EKG i wyładowanie krótkotrwałego prądu o
dużym napięciu, powodującym częściową depolaryzację
mięśnia sercowego.Czas wyładowania jest synchronizowany z
cyklem pracy serca w celu uniknięcia wyładowania w strefie
ranliwej (na załamku T), co może spowodować migotanie
komór.
Przed wykonaniem kardiowersji u przytomnych pacjentów:
- sedacja lub znieczulenie ogólne
Optymalne dawki energii:
QRS
Fale
1-faz.
wąski
2-faz.
szeroki
1-faz.
2-faz.
Rytm
AF
AFI, SVT
AF
AFI, SVT
VT
I
dawka
200J
100J
120-150J
70-120J
200J
120-150J
II
dawka
300J
200J
150J
150J
300J
150J
III
dawka
360J
360J
200J
200J
360J
200J
Wąski QRS
 rytm miarowy
Uwaga – tachykardia zatokowa związana z wysiłkiem
fizycznym, bólem, gorączką, anemią, utratą krwi,
niewydolnością krążenia (leczenie przyczynowe)
Każdy krok wykonuj wraz z wieloodprowadzeniowym
zapisem EKG:
1. stymulacja nerwu błędnego: próba Valsalvy i masaż
zatoki tętnicy szyjnej
2. Adenozyna – szybki bolus 6 mg iv
3. Adenozyna – szybki bolus 12 mg iv
4. Adenozyna – szybki bolus 12 mg iv
W przypadku przeciwwskazania do podania adenozyny,
stosuj werapamil, w przypadku nawrotu stosuj
adenozynę lub werapamil
Jeśli nie przywrócono rytmu zatokowego – wezwij
specjalistę, kontroluj rytm serca (np. ß-bloker)
 rytm niemiarowy
1. Kontroluj rytm komór (ß-bloker)
2. Rozważ digoksynę lub amiodaron przy objawach
niewydolności serca
3. Włącz leki p/zakrzepowe, gdy >48h
Szeroki QRS

rytm
miarowy
Jeśli epizod AF trwa dłużej niż 48 godzin, nie powinno się
- jeśli VT lub nie masz pewności – Amiodaron 300 mg iv
stosować kardiowersji (zarówno elektrycznej jak i
w ciągu 20-60 min, nastepnie 900 mg w ciągu 24h
farmakologicznej), dopóki nie wdroży się pełnego leczenia
- jeśli SVT z blokiem odnogi: adenozyna 6/12/12 mg iv
antykoagulacyjnego. W stanach nagłych należy przed
 rytm niemiarowy (poproś specjalistę)
zabiegiem podać początkową dawkę heparyny iv w bolusie,
- jeśli AF z blokiem odnogi – tak jak miarowy, wąski QRS
a następnie we wlewie ciągłym.
- jeśli AF w zespole preekscytacji – rozważ amiodaron
- jeśli polimorficzny VT – MgSO4 – 2g iv w ciagu 10 min
Opracował: Krzysztof Palimonka, Katedra Medycyny Ratunkowej, KAiAFM, 2013
Download