OCENA RYTMU SERCA – METODA 6 KROKÓW 1. Czy występuje

advertisement
OCENA RYTMU SERCA – METODA 6 KROKÓW
Ocena kliniczna ma ograniczona wartość w rozpoznawaniu z jakiego rodzaju
zaburzeniami rytmu serca mamy do czynienia (ocena tętna – czy jest regularne,
ocena AS – wolna, prawidłowa, czy przyspieszona). Trudno oceniać rodzaj
zaburzenia rytmu serca na podstawie jednego odprowadzenia (monitor) – stąd,
jeżeli tylko to możliwe należy wykonać dla tej oceny 12-odprowadzeniowe EKG.
Trzeba także pamiętać, że 12-odprowadzeniowe EKG należy także wykonać po
skutecznym leczeniu arytmii (pomoc w identyfikacji jej przyczyny).
1. Czy występuje aktywność elektryczna?


brak aktywności elektrycznej => sprawdź wzmocnienie sygnału oraz czy
elektrody i przewody są podłączone do pacjenta i aparatu,
czy pacjent ma zachowane tętno?
- brak tętna, brak aktywności elektrycznej => asystolia przedsionków i komór lub asystolia komór
- brak tętna – zachowana aktywność elektryczna => VF, VT, PEA
2. Jaka jest częstość zespołów QRS?




do oceny uwzględnij odstępy RR (przesuw 25 mm/s – 1500 podzielone przez liczbę małych kratek)
prawidłowa częstość rytmu serca: 60-100 ud/ min
tachykardia – rytm szybszy niż 100 ud/min
bradykardia – rytm wolniejszy niż 60 ud/min
3. Czy zespoły QRS są regularne, czy nie?




do oceny uwzględnij odstępy RR
czy rytm jest całkowicie niemiarowy, bez powtarzalnych sekwencji odstępów RR => np. AF
czy podstawowy rytm jest miarowy, a niemiarowość pojawia się okresowo => ekstarsystolia (pobudzenia dodatkowe pochodzenia
przedsionkowego - wąski QRS lub pochodzenia komorowego – szeroki QRS. Szeroki QRS z blokiem odnogi – możliwe pobudzenia
nadkomorowe)
czy zmiany odstępów RR mają charakter nawracający => arytmia napadowa
4. Czy zespoły QRS są wąskie czy szerokie?



prawidłowy zespół QRS wynosi 0,12 s (3 małe kwadraty przy przesuwie 25 mm/s)
jeżeli szerokość zespołu QRS jest mniejsza niż 0,12 s, rytm pochodzi z rozrusznika znajdującego się powyżej podziału pęczka Hisa
(węzeł zatokowo-przedsionkowy, przedsionki, węzeł zatokowo-komorowy)
Jeżeli zespół QRS trwa 0,12s i dłużej, rytm może pochodzić z mięśnia komór lub może być rytmem nadkomorowym,
przewiedzionym z aberracją (np. z blokiem odnogi)
5. Czy występuje aktywność elektryczna przedsionków?








załamki P mogą się pokrywać z zespołami QRS, odcinkami ST lub załamkami T i powodować ich zniekształcenie lub zmiany
załamki P zwykle dobrze widoczna są w odprowadzeniu II
AFI – całkowicie regularne fale trzepotania, powtarzające się wychylenie o wyglądzie zębów piły, typowo o częstości ok. 300/min.
Zwykle najlepiej widoczne w odprowadzeniach znad ściany dolnej (II, III, aVF)
AF – brak załamków P, fala migotania widoczna jako szybkie wychylenia od linii izoelektrycznej o zmiennej amplitudzie i czasie
trwania – zwykle najlepiej widoczne w odprowadzeniu V1
podczas tachykardii można nie obserwować aktywności przedsionków
jeśli rytm ma pochodzenie przedsionkowe można uwidocznić aktywność przedsionków zwalniając częstość rytmu komór,
równocześnie wykonując zapis EKG, najlepiej wieloodprowadzeniowy.
P pochodzenia zatokowego dodatnie wychylenie w II i aVF
wsteczne pobudzenia z obszaru węzła AV (rytm ma pochodzenie węzłowe lub z komór) powodują , że załamki P będą odwrócone
w odprowadzeniach II i aVF
6. Jaki jest związek aktywności elektrycznej przedsionków z aktywnością elektryczną komór?




O
blok p-k I – odstęp PQ wydłużony pow. 0,20 s
O
blok p-k II typu I (periodyka Wenckebacha, Mobitz I) – stopniowe wydłużanie PQ, okresowe wypadanie QRS (najczęściej stosunek
P do QRS wynosi 3:2 lub 4:3)
O
blok p-k II typu II (Mobitz II) – stały odstęp PQ, okresowe wypadanie QRS
O
blok p-k III (blok całkowity) – niezależna czynność przedsionków i komór, częstość załamków P większa od częstości zespołów
QRS
Opracował: Krzysztof Palimonka, Katedra Medycyny Ratunkowej, KAiAFM, 2013
Download