Monitorowanie rytmu serca, EKG, zaburzenia rytmu

advertisement
MONITOROWANIE EKG,
ZABURZENIA RYTMU
SERCA
RC (UK)
Zagadnienia
• Wskazania i techniki monitorowania
elektrokardiogramu
• Podstawy elektrokardiografii
• Interpretacja elektrokardiogramu
– formy NZK
– groźne dla życia zaburzenia rytmu
(prowadzące do NZK)
RC (UK)
W 80 % przypadków zatrzymanie
krążenia można przewidzieć kilka
godzin wcześniej
RC (UK)
Kiedy monitorować?
•
•
•
•
•
•
NZK + 24 godz. po
Ból wieńcowy
Niewydolność hemodynamiczna
Omdlenie / zasłabnięcie
Wstrząs / hipotensja
Odczuwalne przez pacjenta zaburzenia rytmu
(“kołatania”)
• Stan po ciężkim urazie
• Stan po porażeniu prądem
• Zatrucia, śpiączka
RC (UK)
Technika wykonania EKG (1):
Odprowadzenia
• 3 odprowadzenia
kończynowe I, II, III
• Oznaczone kolorami
• Golenie kl. piersiowej
• Elektrody nad kośćmi
• Podstawowe odpr. II
RC (UK)
Technika wykonania EKG (2):
Elektrody terapeutyczne
• “Łyżki” jako najszybszy
sposób monitorowania /
leczenia
• Artefakty ruchu
• Rzekoma asystolia
RC (UK)
Technika wykonania EKG (3):
Elektrody jednorazowe
•
•
•
•
Samoprzylepne
Monitorujące
Terapeutyczne
Wolne ręce
ratownika
• Bezpieczeństwo
elektroterapii
RC (UK)
12-odprowadzeniowe EKG
RC (UK)
12-odprowadzeniowe EKG
• “Trójwymiarowe” monitorowanie
• Pełna interpretacja zapisu
• Analiza odcinka ST - tylko na
papierze, po wydrukowaniu
• Dłuższe przygotowanie monitorowania
RC (UK)
Układ przewodzący serca
• Depolaryzacja węzła
zatokowego
• Wolne przewodzenie
w węźle PK
• Szybkie przewodzenie
włóknami Purkiniego
RC (UK)
Poprawny elektrokardiogram
• Załam. P = depolaryzacja
przedsionków
• QRS = depolaryzacja komór
< 0,12 s
• Załam. T = repolaryzacja komór
• PQ < 0, 21 s
RC (UK)
Interpretacja EKG
• Objawy kliniczne są ważniejsze niż zapis
elektrokardiograficzny
• Najważniejsza jest ocena wydolności
hemodynamicznej serca
• Lecz pacjenta, nie EKG !!!
RC (UK)
Analiza zapisu EKG
1. Czy jest czynność elektryczna serca?
2. Czy jest i jak częsta czynność elektryczna komór QRS?
3. Czy czynność komór jest miarowa?
4. Czy QRS są wąskie, czy szerokie?
5. Czy jest czynność elektryczna przedsionków?
6. Relacja między P a QRS.
RC (UK)
• 25 mm/sec – 1mm = 0,04 sec
• 50 mm/sec – 1mm = 0,02 sec
RC (UK)
RC (UK)
1. Czy jest czynność
elektryczna serca ?
2. Czy jest i jak częsta
czynność elektryczna komór QRS?
RC (UK)
Formy NZK
• Migotanie komór
• Częstoskurcz z szerokimi zespołami
QRS bez tętna
• Asystolia
• Czynność elektryczna bez tętna (PEA)
RC (UK)
Definicja NZK
Każda czynność elektryczna
serca, lub jej brak, która jest
nieskuteczna (niema)
hemodynamicznie.
RC (UK)
Migotanie komór
• Całkowicie bezładna czynność elektryczna
serca
• Brak zespołów QRS
• Różna częstość i amplituda
• “Dziwaczny zapis” EKG
• Wysoko / niskonapięciowe
• Wyklucz zakłócenia: ruch, sieć elektryczna,
pole elektromagnetyczne
RC (UK)
RC (UK)
RC (UK)
VT bez tętna
• Jednorodny obraz VT
– Szerokie zespoły QRS
– Duża częstość
– Stały kształt QRS
• Niejednorodny obraz VT
– Torsade de pointes
RC (UK)
RC (UK)
RC (UK)
Asystolia
• Brak czynności elektrycznej komór
(QRS)
• Może być izolowana czynność elektryczna przedsionków (załamki P)
• Linia lekko falująca
• Różnicowanie z niskonapięciowym
migotaniem komór
RC (UK)
RC (UK)
RC (UK)
Rytm umierającego serca
RC (UK)
Czynność elektryczna
bez tętna (PEA)
• Kliniczne objawy NZK
• Pozornie poprawna czynność
elektryczna serca (poprawny zapis
EKG)
RC (UK)
3. Czy czynność komór jest
miarowa?
4. Czy QRS są wąskie, czy
szerokie?
RC (UK)
Czynność komór (QRS)?
• Normalna
• Bradykardia
• Tachykardia
HR =
60-100 min-1
< 60 min-1
> 100 min-1
300
liczba dużych kratek między
kolejnymi załamkami R
•Przy przesuwie 25 mm / sec → 5 dużych kratek = 1 sekunda
•Przy przesuwie 50 mm/sec → dzielna = 600
RC (UK)
Wartości prawidłowe
Szerokość zespołu QRS:
poniżej 0.12 s
25 mm/sec < 3mm, 50 mm/sec < 6 mm
Odstęp PQ:
ponizej 0.21 s
25 mm/sec < 5 mm, 50 mm/sec < 10 mm
RC (UK)
Czy rytm jest miarowy?
• Przy VT >150 łatwiej usłyszeć
• Porównuj odstępy R-R
• Wahania niemiarowości = AF
RC (UK)
RC (UK)
Czy szer. QRS jest normalna?
• Normalny QRS:
– < 0.12 s (< 3 małych kratek)
– depolaryzacja powyżej rozwidlenia
pęczka Hisa
RC (UK)
Czy szer. QRS jest normalna?
• Wydłużony QRS (> 0.12 s):
– depolaryzacja z komór
– rytm nadkomorowy z zaburzeniami
przewodzenia
RC (UK)
VT z szerokimi zespołami QRS
traktujemy jako częstoskurcz
komorowy, dopóki nie mamy
dowodów, że jest inaczej.
RC (UK)
RC (UK)
5. Czy jest czynność elektryczna
przedsionków?
•
•
•
•
Załamki P - odprow. II oraz V1
Częstość, miarowość, morfologia
Trzepotanie przedsionków
Czynność przedsionków możemy
ujawnić zwalniając czynność komór
adenozyną
RC (UK)
RC (UK)
6. Relacja między czynnością
przedsionków a czynnością komór
(P a QRS)
• PR jednakowe w kolejnych cyklach
• Różne, ale wyraźne PR (bloki)
• Nie ma związku między P a QRS
(rozkojarzenie - blok całkowity)
RC (UK)
RC (UK)
Blok pierwszego stopnia
RC (UK)
Blok drugiego stopnia
Möbitz Type I (Wenckebach) Block
Möbitz Type II Block
RC (UK)
Blok trzeciego stopnia
• Rozruszniki:
– Węzeł PK
– Komorowe
40 – 50 / min
30 – 40 / min
RC (UK)
RC (UK)
RC (UK)
Pytania?
RC (UK)
Download