zalecenia pokontrolne

advertisement
Poznań, 10 czerwca 2015 r.
PS-Pi.431.1.6.2015.3.
Pani
Wanda Kolińska
Dyrektor
Miejskiego Ośrodka Pomocy Społecznej
ul. Kwiatowa 5
64 – 920 Piła
ZALECENIA POKONTROLNE
Na podstawie art. 22 pkt 8 ustawy z dnia 12 marca 2004 r. o pomocy społecznej1, zespół
inspektorów Wydziału Polityki Społecznej i Zdrowia Wielkopolskiego Urzędu
Wojewódzkiego w Poznaniu przeprowadził w dniach 28 kwietnia i 5 maja 2015 r. kontrolę
doraźną w Miejskim Ośrodku Pomocy Społecznej w Pile w zakresie zasadności zarzutów
stawianych w piśmie klienta Ośrodka.
Zarzuty sformułowane w przedmiotowym piśmie dotyczyły w ocenie klienta
niewłaściwego
zachowania
pracowników
socjalnych,
prowadzenia
postępowań
administracyjnych przez nieuprawnione osoby, ograniczania wsparcia finansowego, nie
informowania klienta o podjętych działaniach i ustaleniach wobec matki biologicznej
dziecka oraz braku propozycji szkoleń. Kontrolą objęto okres od 1 stycznia 2013 r. do dnia
kontroli.
Ustalenia kontroli zostały szczegółowo opisane w protokole kontroli, podpisanym bez
zastrzeżeń przez Dyrektor Ośrodka dnia 22 maja 2015 r.
W zakresie niewłaściwego zachowania pracowników socjalnych, prowadzenia
postępowań
administracyjnych
przez
nieuprawnione
osoby,
nie
stwierdzono
nieprawidłowości. Każdy przypadek niewłaściwego, w ocenie klienta, zachowania
pracowników Ośrodka, był na bieżąco wyjaśniany, a klient był pisemnie informowany
i przepraszany za zaistniałą sytuację. W postępowaniu pracowników nie stwierdzono
oznak działania o charakterze celowej uciążliwości lub nacechowanego złośliwością.
1
Tekst jednolity: Dz. U. z 2015 r., poz. 163 ze zm.
al. Niepodległości 16/ 18, 61-713 Poznań, tel. 61-851-55-66, fax 61-854-11-50
www.poznan.uw.gov.pl, e-mail: [email protected]
Postępowanie
każdorazowo
prowadzone
było
przez
pracownika
socjalnego
i niejednokrotnie w obecności kierownika Sekcji Pracy Socjalnej, tj. pracowników
posiadających kwalifikacje dla zajmowanych stanowisk.
Nie stwierdzono nieprawidłowości i zaniedbań w zakresie monitorowania przez
Ośrodek środowiska, w którym przebywa i wychowuje się syn klienta. Każdorazowo
zgłaszane przez klienta informacje dotyczące nieprawidłowości w zakresie opieki nad
dzieckiem, były przez pracowników Ośrodka weryfikowane, a sytuacja monitorowana.
Nie stwierdzono nieprawidłowości w zakresie organizacji, rekrutacji beneficjentów
i przekazywania informacji o szkoleniach i projektach realizowanych przez Ośrodek oraz
organizacje i firmy zewnętrzne.
Nie stwierdzono nieprawidłowości w zakresie terminowości przeprowadzania
wywiadów środowiskowych. Wywiady zostały przeprowadzone w terminie do 14 dni
roboczych od daty wpływu wniosku o pomoc do Ośrodka, co jest zgodne z § 2 ust. 1
rozporządzenia Ministra Pracy i Polityki Społecznej z dnia 8 czerwca 2012 r. w sprawie
rodzinnego wywiadu środowiskowego.2 Ośrodek, prowadząc postępowanie wyjaśniające
każdorazowo stosował zasadę wysłuchania stron, określoną w art. 10 ustawy z dnia 14
czerwca 1960 r. Kodeks postępowania administracyjnego3.
Z ustaleń kontroli wynika, że klient w badanym okresie systematycznie korzystał ze
świadczeń pomocy społecznej w postaci zasiłku stałego i zasiłków celowych. Podjęte
przez Ośrodek działania w 2015 r., mające na celu weryfikację sytuacji życiowej klienta
pod kątem prowadzenia wspólnego gospodarstwa domowego z matką, uznane przez
Ośrodek za udowodnione, doprowadziły do wydania decyzji odmownej w zakresie zasiłku
celowego oraz uchylenia decyzji przyznającej zasiłek stały. Pierwszą próbę ustalenia
sytuacji klienta w ww. zakresie Ośrodek podjął w 2013 r. Zebrany w tej sprawie materiał
dowodowy nie pozwolił na jednoznaczne zajęcie stanowiska, a wątpliwości rozstrzygnięto
na korzyść klienta, nie uchylając decyzji przyznającej zasiłek stały.
W obu przypadkach (w postępowaniu w 2013 r. zakończonym decyzją nr
AŚ.221000.230.2013
i
postępowaniu
w
2015
r.
zakończonym
decyzją
nr
PSA.290502.001437.2015) doszło do naruszenia art. 35 § 3 K.p.a., zgodnie z którym
załatwienie sprawy wymagającej postępowania wyjaśniającego powinno nastąpić w ciągu
miesiąca, a sprawy szczególnie skomplikowanej nie później niż w ciągu dwóch miesięcy
od dnia wszczęcia postępowania. W obu przypadkach postępowanie zakończono po
2
Dz. U. z 2012 r., poz. 712
al. Niepodległości 16/ 18, 61-713 Poznań, tel. 61-851-55-66, fax 61-854-11-50
www.poznan.uw.gov.pl, e-mail: [email protected]
2
upływie dwóch miesięcy od ich wszczęcia, jak również po terminie wskazanym przez
Ośrodek w myśl art. 36 § 1 K.p.a.
W związku z tym, że od decyzji odmownych klient skutecznie wniósł odwołania,
w niniejszym postępowaniu kontrolnym nie odniesiono się do merytorycznych podstaw
rozstrzygnięcia, zgodnie z dyspozycją zawartą w art. 233 K.p.a.
Biorąc powyższe pod uwagę, zalecam:
1. Postępowanie wyjaśniające w zakresie świadczeń z pomocy społecznej
przeprowadzać zgodnie z art. 35 § 3 K.p.a., z zachowaniem zasady określonej
w art. 12 § 1 K.p.a.
Pisemnej informacji o realizacji zaleceń pokontrolnych oczekuję w terminie 30 dni od
dnia otrzymania niniejszego wystąpienia.
Zgodnie z art. 128 ust. 2 ustawy o pomocy społecznej, w terminie 7 dni od daty
otrzymania niniejszych zaleceń pokontrolnych kierownikowi Ośrodka przysługuje prawo
zgłoszenia do Wojewody Wielkopolskiego zastrzeżeń. W przypadku nieuwzględnienia
zastrzeżeń, zgodnie z art. 128 ust. 4 ustawy o pomocy społecznej, kierownik, w terminie
30 dni, jest zobowiązany do powiadomienia Wojewody Wielkopolskiego o realizacji
zaleceń.
Z upoważnienia
Wojewody Wielkopolskiego
Dorota Kinal
Wicewojewoda Wielkopolski
Do wiadomości:
Rada Miasta Piły
3
Tekst jednolity: Dz. U. z 2013 r., poz. 267
al. Niepodległości 16/ 18, 61-713 Poznań, tel. 61-851-55-66, fax 61-854-11-50
www.poznan.uw.gov.pl, e-mail: [email protected]
3
Download