Zabiegi ograniczania populacji owadów w 2012 r. – 159,5 tys. ha

advertisement
Praktyczne aspekty wykonywania
zabiegów agrolotniczych
na obszarach leśnych
Konferencja Racjonalna Technika Ochrony Roślin
IOR Poznań, 14 listopada 2012 r.
Sławomir Majewski
Regionalna Dyrekcja Lasów Państwowych w Pile
Zagrożenie lasów ze strony owadów o masowym występowaniu
2
Zabiegi ograniczania populacji owadów w 2011 r. – 124,2 tys. ha
80000
60000
Boreczniki
Brudnica mniszka
Barczatka sosnówka
40000
Chrabąszcze
Zwójka zieloneczka
Osnuja gwiazdzista
20000
0
Gdańsk
3
Katowice
Krosno
Lublin
Łódź
Piła
Poznań
Radom
Szczecin
Toruń
Zielona
Góra
Zabiegi ograniczania populacji owadów w 2012 r. – 159,5 tys. ha
50000
40000
30000
Brudnica mniszka
Barczatka sosnówka
Foliofagi dębu
Chrabąszcze
20000
Osnuja gwiazdzista
Znamionek jedlicowy
10000
0
4
To działa ! ! !
5
„System wspomagania decyzji”
1. Identyfikacja zagrożenia (czynnika chorobowego).
2. Określenie rozkładu przestrzennego (lokalizacja,
intensywność występowania).
3. Określenie zagrożenia i przewidywanych strat (na
podstawie tabel zawartych w Instrukcji Ochrony Lasu).
4. Określenie celu:
•
Ochrona konkretnego drzewostanu przed szkodami spowodowanymi
żerem (skala mikro).
Ograniczenie liczebności populacji (skala makro).
•
5. Wybór strategii ochrony obiektu, w tym dobór śor.
6. Realizacja.
7. Kontrola skuteczności, ocena ex-post.
6
Diagnostyka owadów
Diagnozowane są wszystkie stadia
rozwojowe:
od imago – poprzez obserwację lotu
imago i odłów do pułapek feromonowych,
poprzez liczenie jaj, gąsienic oraz
poczwarek.
Czynnością pomocniczą jest obserwacja
żerów oraz liczenie ekskrementów.
7
Diagnostyka owadów – cd.
Ale najważniejszymi elementami diagnostyki są jesienne oraz
wiosenne poszukiwania owadów zimujących w ściółce,
lepowanie drzew na gąsienice wędrujące wiosną w korony …
8
Diagnostyka owadów – cd.
… oraz ścinka drzew na płachty i liczenie owadów znajdujących
się w koronach drzew.
9
Ocena zagrożenia
Porównanie stwierdzonej
liczby owadów z określoną
empirycznie liczbą owadów
(wynikającą z IOL,
uwzględniającą wiek
drzewostanów, bonitację i
ew. stopień uszkodzenia
koron), która może
spowodować gołożery.
10
Kwalifikacja drzewostanów do zabiegu agrolotniczego - problemy
- kwalifikowanie powierzchni do zabiegu, wobec zróżnicowanego przestrzennego
występowania owadów i różnego użytkowaniu gruntów,
- wytyczenie i oznakowanie trasy samolotu, przy nieregularnym układzie linii
podziału powierzchniowego,
11
Dobór pestycydów
•
•
•
•
Zgodnie z etykietami,
uwzględniając:
Gatunek szkodnika,
Gatunek rośliny chronionej,
Możliwość zastosowania
środka biologicznego (BT)
Możliwość stosowania
techniką agrolotniczą.
Identyczne wymagania
stosuje się do adiuwantów.
12
Atomizery stosowane w zabiegach agrolotniczych
Elektryczne AR 470.04
AU – 5000 na samolotach
śmigłowce Mi - 2
AN–2R i M-18 Dromader
13
Test atomizerów AU-500
1. SPRAWDZENIE PREDKOŚCI
OBROTOWEJ ATOMIZERÓWSPRAWDZENIE PREDKOŚCI OBROTOWEJ ATOMIZERÓW
WYDRUK Z REJESTRATORA POKŁADOWEGO:
(max. 10 000 obr/min.)
WYDATEK – 191 LITRÓW
POWIERZCHNIA – 95 HA
UZYSKANA DAWKA – 2,01 L/HA
2. WYDRUK Z REJESTRATORA
POKŁADOWEGO:
WYDATEK – 191 LITRÓW
POWIERZCHNIA – 95 HA
UZYSKANA DAWKA – 2,01 L/HA
14
Naprowadzanie statków
powietrznych przy pomocy
balonów kierunkowych –
brak kontroli oraz
rejestracji przebiegu lotu.
15
Oczekiwania wobec systemów GPS do zabiegów agrolotniczych
• Dokładniejsze naprowadzanie statków powietrznych na kolejne
przejścia robocze, zwłaszcza w terenach niedostępnych lub
pofalowanych,
• Rezygnacja z pracy ekip balonowych (efekt organizacyjny i
ekonomiczny),
• Rejestrowanie, dokumentowanie i archiwizowanie zabiegów:
• możliwość lokalizowania popełnionych błędów,
• dowód w przypadku ew. roszczeń.
EKSTRA BONUSY:
• Możliwość wykonywania zabiegów na małych powierzchniach,
• Możliwość dowolnego kształtowania granic pól zabiegowych,
wraz z możliwością wyłączania z oprysków wskazanych
obszarów (ograniczenie – prędkość statku powietrznego).
16
Schemat zabudowy zestawu GPS Agro
17
Analiza wykonania zabiegu - parametry nawigacyjne lotu
18
Analiza wykonania zabiegu - parametry oprysku
19
Analiza wykonania zabiegu - uwidoczniony pomiar „mijanki”
20
Podsumowanie:
• Zabiegi agrolotnicze są niezbędnym narzędziem w ochronie
lasu, a ich wykonywanie w sposób przemyślany i staranny nie
niesie istotnych zagrożeń dla środowiska.
• Takie same procedury obowiązują w lasach innej własności,
gdyż są wykonywane staraniem i na koszt Lasów
Państwowych.
• Lasy Państwowe są dominującym odbiorcą usług
agrolotniczych, więc jesteśmy żywotnie zainteresowani
udziałem w procesie legislacyjnym ustawy o środkach
ochrony roślin i aktów wykonawczych do tej ustawy.
Literatura:
Instrukcja Ochrony Lasu 2011 r.
Zabiegi agrolotnicze w ochronie lasu – CILP 2009 r.
21
Dziękuję za uwagę
[email protected]
Mob. +48.606.301.357
Regionalna Dyrekcja Lasów Państwowych
64-920 Piła ul. Kalina 10
22
Dyrekcja Generalna
Lasów Państwowych
ul. Bitwy Warszawskiej 1920 r. nr 3
02-362 Warszawa
[email protected]
tel. +48 22 322 33 44,
fax +48 22 233 44 55
Download