pobierz

advertisement
WOJEWÓDZKI INSPEKTORAT OCHRONY ROŚLIN I NASIENNICTWA
W RZESZOWIE ODDZIAŁ W NISKU
ul. Rudnicka 9, 37-400 Nisko
tel. (15) 841 25 11
www.piorin.gov.pl/rzeszow e-mail: [email protected]
KOMUNIKAT NA 2013 ROK
Stosowanie środków ochrony roślin w sposób bezpieczny dla pszczół.
Pszczoły jak i wiele innych owadów zapylających, są niezbędne w efektywnej produkcji wielu roślin
uprawnych. Niektóre środki ochrony roślin mogą działać toksycznie na organizmy pożyteczne, w tym
pszczoły. Osoby wykonujące zabiegi przy użyciu środków ochrony roślin powinny bezwzględnie
przestrzegać obowiązujących zasad stosowania środków ochrony roślin:
● Nie stosować preparatów toksycznych dla pszczół:
- na rośliny uprawne w czasie kwitnienia,
- kiedy w uprawie chronionej występują kwitnące chwasty,
- w miejscach gdzie pszczoły mają swój pożytek,
- na roślinach, których kwitnienie może rozpocząć się przed upływem okresu prewencji,
● Unikać znoszenia cieczy użytkowej na sąsiednie kwitnące rośliny,
● Miejsce stosowania środka musi być oddalone o co najmniej 20 m od pasiek,
prędkość wiatru w czasie zabiegu nie może przekraczać 3m/sek.
● Dobierać starannie porę wykonywania zabiegu ochrony roślin, najlepiej wieczorem po oblocie
pszczół, wybierać preparaty selektywne ( bezpieczne dla owadów pożytecznych ), współpracować z
pszczelarzami w celu ewentualnego zabezpieczenia uli w czasie wykonywania zabiegów środkami
ochrony roślin,
● Sprzęt używany do wykonania zabiegu musi być poddany badaniom (aktualne zaświadczenie
potwierdzające sprawność techniczną ) i być sprawny technicznie.
● Osoba wykonująca zabiegi przy użyciu środków ochrony roślin powinna ukończyć szkolenie
i posiadać aktualne zaświadczenie o jego ukończeniu.
Uwagi:
● Można stosować wyłącznie środki ochrony roślin dopuszczone do obrotu oraz zgodnie z etykietą instrukcją
stosowania, ściśle z podanymi w niej zaleceniami, oraz w taki sposób, aby nie dopuścić do zagrożenia
zdrowia człowieka, zwierząt lub środowiska.
● Posiadacze gruntów na których wykonywane są zabiegi ochrony roślin, są obowiązani do prowadzenia
ewidencji tych zabiegów i przechowywania jej co najmniej przez okres 2 lat od dnia wykonywania
ostatniego zabiegu ochrony roślin.
● Informacje o środkach ochrony roślin dopuszczonych przez Ministra Rolnictwa i Rozwoju Wsi do obrotu i
stosowania w Polsce są dostępne pod adresem http://www.minrol.gov.pl>Informacje branżowe>
Produkcja roślinna> Ochrona roślin
Zabiegi ochrony roślin wykonuje się z uwzględnieniem stosowania w pierwszej kolejności metod
biologicznych, agrotechnicznych, hodowlanych lub integrowanej ochrony roślin.
Kto stosuje środki ochrony roślin niedopuszczone do obrotu lub w sposób niezgodny z etykietą instrukcją stosowania, albo niezgodnie z obowiązującymi zasadami ich stosowania, podlega karze
grzywny (art.107 ust. 1, pkt 24 i 31 ustawy z dnia 18 grudnia 2003 r. o ochronie roślin Dz.U. z 2008 r.
Nr 133, poz. 849 z późn. zm.)
Nisko 18.04.2013
Sporządziła: Halina Sabat
Kierownik: Teresa Gancarz
Download