Zasady stosowania środków ochrony roślin

advertisement
Zasady stosowania środków ochrony roślin
Zgodnie z ustawą o ochronie roślin w zwalczaniu chwastów, chorób i szkodników,
w pierwszej kolejności należy stosować metody biologiczne, agrotechniczne, hodowlane lub
integrowanej ochrony roślin, a dopiero później można wykonywać zabiegi środkami ochrony roślin.
Stosuje się tylko środki ochrony roślin dopuszczone do obrotu.
Jeśli okaże się, że środek nie jest dopuszczony do obrotu i stosowania, jest sfałszowany,
przeterminowany lub nie odpowiada wymaganiom jakościowym, Wojewódzki Inspektor Ochrony
Roślin i Nasiennictwa nakazuje wycofać go z obrotu i zakazuje jego stosowania.
Na roślinach uprawianych w strefach ochronnych ujęć wody oraz na terenie uzdrowisk, otulin
parków narodowych oraz rezerwatów przyrody można używać wyłącznie środków, których
stosowanie w tych miejscach nie jest zabronione.
Środki ochrony roślin stosuje się wyłącznie zgodnie z etykietą-instrukcją stosowania, ściśle z
podanymi w niej zaleceniami, oraz w taki sposób, aby nie dopuści do zagrożenia zdrowia
człowieka, zwierząt i środowiska.
Środki zaliczane do bardzo toksycznych lub toksycznych dla człowieka mogą kupować wyłącznie
osoby, które ukończyły szkolenie w zakresie stosowania tych środków i mają aktualne
zaświadczenie o jego ukończeniu
Rolnik przechowuje środki ochrony roślin zgodnie z zaleceniami zawartymi na etykiecie - instrukcji
stosowania
Właściciele gruntów, na których wykonywane są zabiegi ochrony roślin, muszą prowadzić ich
ewidencję, która zawiera:
nazwę rośliny;
powierzchnie uprawy roślin;
powierzchnie, na których są wykonywane zabiegi ochrony roślin oraz terminy ich wykonywania;
nazwy zastosowanych środków i ich dawki;
przyczyny zastosowania preparatów.
Ewidencja powinna być przechowywana co najmniej przez 2 lata od dnia wykonania zabiegu.
Zabiegi przy użyciu środków ochrony roślin mogą być wykonywane wyłącznie przez osoby, które
ukończyły szkolenie w zakresie ich stosowania i mają aktualne zaświadczenie o ukończeniu tego
szkolenia. Zaświadczenia te są ważne przez 5 lat od dnia ukończenia szkolenia (szkolenie
organizuje Małopolski Ośrodek Doradztwa Rolniczego)
Przestrzegany jest obowiązek stosowania środków ochrony roślin przy użyciu sprzętu sprawnego
technicznie, który użyty zgodnie z przeznaczeniem nie spowoduje zagrożenia zdrowia człowieka,
zwierząt lub środowiska.
Opryskiwacze używane do wykonywania zabiegów muszą mieć potwierdzenie sprawności
technicznej. Badania takie powinny być przeprowadzane nie rzadziej niż co 3 lata
Środki ochrony roślin na terenie otwartym można stosować gdy:
prędkość wiatru nie przekracza 3 m/s,
miejsce zabiegu jest oddalone o co najmniej 5 m od krawędzi jezdni dróg publicznych, z
wyłączeniem dróg publicznych zaliczanych do kategorii dróg gminnych, i o co najmniej 20 m od
budynków mieszkalnych i zabudowań inwentarskich, pasiek, plantacji roślin zielarskich, ogrodów
działkowych, rezerwatów przyrody, parków narodowych, stanowisk roślin objętych ochroną
gatunkową, wód powierzchniowych oraz od granicy wewnętrznego terenu ochrony strefy
pośredniej ujęć wody.
Zabronione jest stosowanie środków ochrony roślin bez zachowania okresu prewencji. (Okres
prewencji - to czas, po zastosowaniu środka ochrony roślin, w którym człowiek i zwierzęta nie
powinni stykać się ani przebywać w pobliżu miejsc, także w obiektach, w których zastosowano
środek ochrony roślin. -. Dz.U. z 2008 r. nr 133 poz. 849 z poźn. zm.)
Zabiegi ochronne powinny być wykonywane przez osoby wyposażone w odzież ochronną. Do
pracy nie wolno przystępować na czczo. Podczas pracy nie wolno jeść, pić i palić. Nie wolno
spożywać alkoholu ani przed, ani w dniu zabiegu, ani dzień po nim. Po zakończeniu pracy i zdjęciu
odzieży ochronnej należy umyć ręce i twarz oraz przepłukać usta. W wypadku podejrzenia
zastosowania środka ochrony roślin niedopuszczonego do obrotu lub zastosowania go w sposób
stwarzający zagrożenie zdrowia człowieka lub zwierząt do działania przystępuje Inspekcja Ochrony
Roślin i Nasiennictwa
Załącznik 1. Ewidencja zabiegów wykonywanych przy użyciu środków ochrony roślin
Informację opracowała Halina PUTO
Małopolski Ośrodek Doradztwa Rolniczego
Download