11. kardiologiczne zabiegi interwencyjne u dzieci do lat 18, w tym

advertisement
11. KARDIOLOGICZNE ZABIEGI INTERWENCYJNE U DZIECI DO LAT 18, W
TYM PRZEZSKÓRNE ZAMYKANIE PRZECIEKÓW Z UŻYCIEM ZESTAWÓW
ZAMYKAJĄCYCH
DEFINICJA ŚWIADCZENIA
1. Świadczenie wysokospecjalistyczne: „kardiologiczne zabiegi interwencyjne u dzieci do
lat 18, w tym przezskórne zamykanie przecieków z użyciem zestawów
zamykających”, zwane dalej „świadczeniem”, obejmuje:
a) przygotowanie pacjenta do zabiegu od chwili przekazania na blok operacyjny lub
salę spełniająca warunki odpowiadające wymaganiom radioterapii zabiegowej
(pracownia radiologii zabiegowej, pracownia hemodynamiki);
b) znieczulenie ogólne pacjenta;
c) wykonanie przezskórnego zabiegu naprawczego o charakterze leczenia
ostatecznego lub paliatywnego przy użyciu odpowiednich środków technicznych;
d) wykonanie przezskórnego zabiegu zamknięcia wrodzonych ubytków przegrody
międzyprzedsionkowej,
wybranych
ubytków
międzykomorowych,
dużych
pozasercowych połączeń naczyniowych z użyciem odpowiednich środków
technicznych;
e) rejestrację przebiegu zabiegu;
f) badanie hemodynamiczne lub angiograficzn dokumentujące efekt zabiegu;
g) bezpośrednią ocenę efektu hemodynamicznego i anatomicznego wykonanego
zabiegu;
h) archiwizację zapisów hemodynamicznych i angiografii;
i) monitorowanie echokardiograficzne przebiegu zabiegu;
j) ocenę wyniku i raportowanie do Centrum Monitorowania Jakości w Ochronie
Zdrowia oraz do Krajowego Rejestru Operacji Kardiochirurgicznych według zasad
określonych przez Zleceniodawcę;
k) opis zabiegu wraz z archiwizacją.
2. Wykonanie świadczenia rozpoczyna się z chwilą przekazania pacjenta na blok
operacyjny lub salę spełniająca warunki odpowiadające wymaganiom radioterapii
zabiegowej (pracownia radiologii zabiegowej, pracownia hemodynamiki) natomiast
kończy się w momencie opuszczenia przez pacjenta bloku operacyjny lub sali
spełniającej warunki odpowiadające wymaganiom radioterapii zabiegowej (pracownia
radiologii zabiegowej, pracownia hemodynamiki).
3. Świadczenie może być udzielane w następujących wariantach:
1) przezskórne zabiegi naprawcze o charakterze leczenia ostatecznego lub
paliatywnego
(atrioseptostomie,
walwuloplastyki
balonowe,
angioplastyki
balonowe,
implantacje
stentów,
zamykanie
nieprawidłowych
połączeń
naczyniowych, w tym przetrwałego przewodu tętniczego, usuwanie ciał obcych z
układu sercowo-naczyniowego, inne nietypowe zabiegi, jak udrażnianie
zarośniętych zastawek serca itp.) oraz ocenę bezpośrednią ich efektu
hemodynamicznego i anatomicznego – oznaczony symbolem 11.1;
2) zabiegi zamknięcia wrodzonych ubytków przegrody międzyprzedsionkowej,
wybranych ubytków międzykomorowych, dużych pozasercowych połączeń
naczyniowych u pacjentów z wadami wrodzonymi serca przy użyciu odpowiednich
środków technicznych w postaci zestawów zamykających – oznaczony symbolem
11.2.
Download