Ochrona owadów zapylających jest obowiązkiem ustawowym

advertisement
Ochrona owadów zapylających jest obowiązkiem ustawowym
Mając na uwadze wspólne dziedzictwo, bioróżnorodność i ochronę ekosystemu zwracamy się z
ogromną prośbą do rolników, ogrodników, sadowników, leśników i działkowców, aby nie
zapominali, że pszczelarstwo jest nierozerwalnie związane z ich działalnością. W Polskim
rolnictwie i ogrodnictwie plon wszystkich upraw roślin oleistych, pastewnych, owoców i warzyw, a
także roślin strączkowych zależy całkowicie lub w dużym stopniu od owadów zapylających.
Zapylanie roślin przez owady wpływa korzystnie nie tylko na cechy ilościowe, lecz również
jakościowe plonu. Nawet najlepsze zabiegi agrotechniczne i ochrona chemiczna nie przyniosą
oczekiwanych rezultatów, jeżeli rośliny będą odizolowane od dostępu owadów zapylających.
Apelujemy do stosujących środki ochrony roślin zarówno na małych, jak i dużych
powierzchniach, o rozwagę w czasie ich stosowania - chemię stosujmy tak, aby nie stwarzała
zagrożenia dla dziko żyjących owadów zapylających i nie stała się przyczyną zatruć pszczół w
pasiekach.
Ochrona pszczół to nie tylko nasza dbałość o środowisko naturalne, ale także wymóg ustawowy.
Obowiązek ochrony pszczół w czasie zabiegów ochrony roślin wynika z zapisów zawartych w
Ustawie o ochronie roślin z dnia 18 grudnia 2003 r. (Dz. U., nr 11 z dnia 27 stycznia 2004 r.).
Zatrucia pszczół środkami ochrony roślin notowano od początku stosowania chemicznej ochrony
roślin, największe problemy wystąpiły w latach 70. ubiegłego stulecia, stopień wytruć rodzin
pszczelich wynosił od 50 do 70% w skali kraju. Dzięki świadomości znaczenia pszczół, poprawy
przygotowania zawodowego wykonawców zabiegów i wprowadzenia odpowiednich aktów
prawnych, od lat 80 następuje systematyczna poprawa. Obecnie stopień wytruć wynosi od 5% do
20% (rocznie zatruwanych jest od 50 do 200 tysięcy rodzin pszczelich). Do około połowy
wszystkich zatruć pszczół w naszym kraju dochodzi na uprawach rzepaku.
Przypomnijmy, iż rola pszczół w zapylaniu roślin nabiera szczególnego znaczenia w miarę
podnoszenia poziomu agrotechniki. Im lepsze stworzy się warunki wzrostu i rozwoju roślin oraz
zapewni się wyższy poziom nawożenia, pielęgnacji i ochrony plantacji przed szkodnikami i
chorobami, tym uzyskuje się lepszy efekt zapylania roślin przez pszczoły, wyrażony wzrostem
plonu. W tym APELU pragniemy uzmysłowić, że pszczoły służą swoja niestrudzoną pracą przede
wszystkim rolnictwu i sadownictwu. Większość produktów roślinnych, owoców i warzyw
stanowiących źródło wyżywienia oraz podstawę egzystencji materialnej producentów
zawdzięczamy tym małym owadom, dlatego tak ważne jest, aby o ich istnienie i kondycję troszczyli
się nie tylko pszczelarze. Ponieważ plonowanie roślin uprawnych zależy między innymi od ilości i
kondycji zapylaczy, w tym pszczół miodnych, zwracajmy uwagę na ich bezpieczeństwo.
Przy obecnie stosowanych technologiach w produkcji roślinnej chemiczna ochrona roślin jest
niezbędna dla zapewnienia odpowiednio wysokiego poziomu plonowania i uzyskania rentowności
produkcji. Jednak trzeba pamiętać, że środki ochrony roślin należy tak stosować, aby nie stanowiły
zagrożenia dla zdrowia ludzi i zwierząt oraz nie powodowały skażenia środowiska naturalnego.
Rentowności gospodarstwa nie podniesie wykonanie oprysku w środku dnia, z ekonomicznego
punktu widzenia będzie to tylko nieuzasadniony koszt. W pogoni za pieniądzem koncerny
chemiczne ukrywają przed kupującymi fakt, że zdecydowana większość środków ochrony roślin źle
reaguje na promieniowanie UV, stosowanie preparatów w warunkach wysokiego nasłonecznienia
zmniejsza zdecydowanie ich skuteczność. Podobnie pożądanego efektu nie uzyska rolnik łączący w
sposób przypadkowy w jednym zabiegu większą liczbę środków ochrony roślin, a także mieszający
środki ochrony roślin z nawozami płynnymi w sposób niezgodny z zaleceniami wydawanymi przez
Instytuty Ochrony Roślin. Uzyskana redukcja kosztów związana ze zmniejszeniem ilości wyjazdów
sprzętu w pole zostanie często zmarnowana przez spowodowanie dodatkowych strat w chronionych
uprawach.
Szanowni Rolnicy!
Chrońcie pszczoły, gdyż to one przyczyniają się do wzrostu Waszych plonów. Będziemy bardzo
wdzięczni za przyjęcie naszej wspólnej prośby i jej realizację, pozwoli to uniknąć zbędnych
konfliktów i zatrucia pszczół. Przypominamy, że od roku 2011 płatności bezpośrednie oraz
płatności w ramach niektórych działań PROW są i nadal będą uzależnione od przestrzegania
określonych norm dotyczących między innymi: środowiska, bezpieczeństwa żywności, dobrostanu
zwierząt oraz prawidłowości stosowania przez rolników środków ochrony roślin. Zgodnie z
zaleceniami Głównego Inspektora Ochrony Roślin i Nasiennictwa wszystkie przypadki upadków
pszczół, których przyczyną może być nieprawidłowe stosowanie środków ochrony roślin, będą
zgłaszane na piśmie do właściwych oddziałów terenowych wojewódzkiego inspektoratu ochrony
roślin i nasiennictwa. Fakt zgłoszenia może mieć wpływ na przyszłe płatności.
Miejmy świadomość, że pszczelarstwo jest integralną częścią ROLNICTWA, a pszczoły naszym
wspólnym dobrem.
Dziękujemy wszystkim, którzy podczas stosowania środków ochrony roślin zwrócą uwagę na
bezpieczeństwo owadów zapylających.
Zarząd Koła Pszczelarzy - Wronki
W celu uniknięcia i niedopuszczenia do zatrucia pszczół należy:
•
zabiegi wykonywać tylko w przypadkach przekroczenia przez organizmy szkodliwe progów
ekonomicznej szkodliwości i o ile to możliwe ograniczać zabiegi do pasów brzeżnych lub miejsc
wystąpienia organizmów szkodliwych,
•
zabiegi opryskiwania należy wykonywać sprzętem sprawnym technicznie z aktualnym
świadectwem przeglądu technicznego oraz z zastosowaniem dysz zalecanych przy stosowaniu
danego środka,
•
bezwzględnie przestrzegać zapisy zawarte w etykiecie środka ochrony roślin,
•
tam, gdzie są dostępne wyniki badań naukowych stosować dawki obniżone oraz dawki
dzielone w celu ograniczenia chemizacji rolnictwa,
•
do wykonania zabiegów w miejscach gdzie pszczoły mogą mieć pożytek dobierać środki
selektywne, nietoksyczne dla pszczół lub o krótkim okresie prewencji,
•
zabiegi należy wykonywać wieczorem, po zakończeniu oblotu uprawy przez pszczoły,
•
wiele kwitnących gatunków chwastów już od wczesnej wiosny, np. gwiazdnica pospolita,
stanowią pożytek dla pszczół i wykonywane w takiej sytuacji zabiegi muszą być traktowane tak jak
zabiegi w czasie kwitnienia uprawy,
•
nie opryskiwać roślin pokrytych spadzią,
•
środkami bardzo toksycznymi i toksycznymi dla pszczół nie wykonywać zabiegów na
uprawach, których kwitnienie może mieć miejsce przed zakończeniem okresu prewencji,
•
zapobiegać znoszeniu cieczy użytkowej, szczególnie na sąsiednie, kwitnące uprawy, a także
miejsca, gdzie zapylacze mogą mieć pożytek, nie wykonywać zabiegów przy zbyt silnym wietrze,
•
informować pszczelarzy o wykonywanych zabiegach ochrony roślin,
•
nie zanieczyszczać wód, takich jak: rowy melioracyjne, zbiorniki śródpolne i inne środkami
ochrony roślin, ponieważ mogą one stanowić źródło wody dla zapylaczy,
•
przestrzegać przepisów prawnych.
Download