II. Aktualny stan środowiska gminy Kęsowo

advertisement
GMINA KĘSOWO
Program ochrony środowiska
dla gminy Kęsowo
na lata 2004 – 2010
z perspektywą na lata 2011 – 2020
TTuucchhoollaa,, 22000044
Autorzy:
dr inż. Mieczysław Stachowiak — kierownik zespołu
dr inż. Jacek Cieściński
dr Roman Dysarz
dr hab. inż. prof. zw. ATR Maciej Kordian Kumor
inż. Ryszard Okoński
dr inż. Grażyna Totczyk
mgr inż. Magdalena Krzyżaniak-Sitarz
mgr inż. Adam Wenda
mgr inż. Karol Malina
dr inż. Kazimierz Żarski
dr Marek Antoni Ramczyk
inż. Piotr Wojewódzki
Konsultacja merytoryczna:
prof. zw. dr hab. inż. Jan Szyszko (z zespołem Katedry Architektury Krajobrazu SGGW w Warszawie)
prof. zw. dr hab. Andrzej Giziński
prof. zw. dr hab. inż. Jerzy Pawłowski
mgr inż. Maria Kaliska
mgr inż. Małgorzata Kwaśniewska
mgr Jacek Goszczyński
Wszystkie prawa zastrzeżone przez M. Stachowiak et al.!
Kopiowanie lub rozpowszechnianie w jakiejkolwiek formie w całości lub fragmentach bez pisemnej zgody kierownika zespołu i poszczególnych autorów pod rygorem
odpowiedzialności sądowej zabronione! Autorzy mogą wyrazić zgodę dotyczącą kopiowania i publikowania tylko w odniesieniu do rozdziałów przez siebie napisanych. Zgodę na
kopiowanie i rozpowszechnianie całego opracowania może wyrazić tylko kierownik zespołu!
2
SPIS TREŚCI
I. Część wstępna ......................................................................................................................... 5
I.1. Podstawa opracowania ..................................................................................................... 5
I.2. Zakres opracowania.......................................................................................................... 5
I.3. Koncepcja opracowania ................................................................................................... 6
I.4. Krótka charakterystyka gminy Kęsowo ........................................................................... 8
II. Aktualny stan środowiska gminy Kęsowo ............................................................................. 9
II.1. Krajobraz......................................................................................................................... 9
II.2. Zasoby glebowe ............................................................................................................ 10
II.2.1. Odczyn, zasobność i stan chemicznego zanieczyszczenia gleb............................. 10
II.2.1.1. Odczyn gleb .................................................................................................... 11
II.2.1.2 Zawartość przyswajalnego potasu, fosforu i magnezu. ................................... 12
II.2.1.3. Zawartość przyswajalnych form mikroelementów. ........................................ 13
II.2.1.4. Zawartość metali ciężkich............................................................................... 14
II.2.1.5. Zawartość siarki siarczanowej. ....................................................................... 15
II.2.1.6. Podsumowanie ................................................................................................ 16
II.2.2. Zagrożenia erozją ................................................................................................... 16
II.3. Zasoby surowców mineralnych .................................................................................... 17
II.4. Wody powierzchniowe .................................................................................................. 18
II.5. Zasoby wód podziemnych ............................................................................................ 21
II.6. Zasoby flory i fauny ...................................................................................................... 21
II.7. Gospodarka wodno-ściekowa ....................................................................................... 23
II.7.1. Gospodarka wodna................................................................................................. 23
II.7.2. Gospodarka ściekowa ............................................................................................ 24
II.8. Zanieczyszczenia powietrza.......................................................................................... 25
II.9. Ochrona przyrody ......................................................................................................... 25
II.10. Gospodarka leśna ........................................................................................................ 26
II.10.1. Zasoby leśne gminy Kęsowo ............................................................................... 26
II.10.2. Zagrożenia dla lasów ........................................................................................... 28
II.11. Rolnictwo .................................................................................................................... 29
II.12. Klimat akustyczny — zagrożenia hałasem ................................................................. 29
II.13. Zagrożenia promieniowaniem elektromagnetycznym ................................................ 30
II.14. Gospodarka odpadami ................................................................................................ 30
II.15. Inne zagrożenia środowiska ........................................................................................ 30
III. Limit celów i priorytety programu ochrony środowiska dla gminy Kęsowo ..................... 30
IV. Kierunki działań w zakresie ochrony środowiska .............................................................. 31
IV.1. Ochrona wód powierzchniowych ................................................................................ 31
IV.2. Ochrona wód podziemnych ......................................................................................... 33
IV.3. Gospodarka wodno–ściekowa ..................................................................................... 34
IV.4. Ochrona powietrza ....................................................................................................... 34
IV.5. Kształtowanie systemu obszarów i obiektów chronionych ......................................... 35
IV.6. Gospodarka leśna ......................................................................................................... 36
IV.7. Rolnictwo ..................................................................................................................... 36
IV.8. Edukacja środowiskowa .............................................................................................. 37
GMINA KĘSOWO
V. Zdolności inwestycyjne jednostki administracyjnej ............................................................ 37
VI. Zarządzanie programem ochrony środowiska .................................................................... 39
VI.1. Instrumenty realizacji programu ochrony środowiska ................................................ 40
VI.1.1. Instrumenty prawne i administracyjne ................................................................. 40
VI.1.2. Środki finansowe .................................................................................................. 40
VI.1.3. Odpowiedzialność prawna ................................................................................... 40
VI.1.4. Instrumenty społeczne .......................................................................................... 41
VI.2. Źródła możliwych do pozyskania środków finansowych ........................................... 41
VI.2.1. Budżet państwa .................................................................................................... 41
VI.2.2. Fundusze ekologiczne .......................................................................................... 41
VI.2.3. Banki .................................................................................................................... 41
VI.2.4. Fundacje i agencje ................................................................................................ 42
VI.2.5. Podmioty gospodarcze ......................................................................................... 42
VI.2.6. Agendy Unii Europejskiej .................................................................................... 42
VII. System monitoringu i oceny realizacji programu ............................................................. 44
VIII. Harmonogram wdrażania programu ................................................................................ 47
IX. Wykaz dokumentów prawnych i materiałów źródłowych ................................................. 48
IX.1. Ustawy ......................................................................................................................... 48
IX.2. Rozporządzenia ministerialne ..................................................................................... 48
IX.3. Strategie, plany i programy ......................................................................................... 50
IX.4. Konwencje międzynarodowe ...................................................................................... 51
IX.5. Dyrektywy i rozporządzenia Unii Europejskiej .......................................................... 51
IX.6. Materiały źródłowe...................................................................................................... 51
IX.7. Inne .............................................................................................................................. 52
4
PROGRAM OCHRONY ŚRODOWISKA
I. Część wstępna
(dr inż. Mieczysław Stachowiak)
I.1. Podstawa opracowania
Opracowanie Programów ochrony środowiska jest obowiązkiem spoczywającym na
zarządach województw, powiatów i gmin określonym w zapisie art. 17 ustawy z dnia 27
kwietnia 2001 roku Prawo ochrony środowiska (Dz. U. 2001.62.627 z dnia 20 czerwca 2001
r.)1. Programy te są dokumentami typu operacyjnego określającymi cele „ekologiczne” 2,
priorytety „ekologiczne”, rodzaj i harmonogram realizacji zadań na szczeblu lokalnym
zgodnie z założeniami „polityki ekologicznej państwa”3 oraz środki niezbędne do osiągnięcia
celów, w tym mechanizmy prawno-ekonomiczne i środki finansowe. Politykę ekologiczną
państwa przyjmuje się na okres czterech lat, z tym że przewidziane w niej działania obejmują
kolejne cztery lata (art. 14 wspomnianej wyżej ustawy) — taka też perspektywa czasowa
powinna być uwzględniona w programach ochrony środowiska.
Oprócz programów ochrony środowiska zarządy województw, powiatów i gmin
zobowiązane są (zgodnie z treścią art. 14 ustawy o odpadach z dnia 27 kwietnia 2001 r. —
Dz. U. 2001.62.628 z dnia 20 czerwca 2001 r.) do opracowania planów gospodarki odpadami.
Plany te stanowią integralną część wspomnianych wyżej programów środowiska, a ich zakres
i sposób opracowania określone są w rozporządzeni Ministra Środowiska „W sprawie
sporządzania planów gospodarki odpadami” z dnia 9 kwietnia 2003 r. (Dz. U. 2003.66.620
z dnia 17 kwietnia 2003 r.).
Mając powyższe na uwadze Zarząd Powiatu tucholskiego i gminy tego powiatu
przystąpiły do opracowania dokumentów programów ochrony środowiska i planów
gospodarki odpadami ogłaszając publiczny przetarg na ich wykonanie. W wyniku tego
przetargu opracowanie dokumentów programów ochrony środowiska i planów gospodarki
odpadami powierzono Wyższej Szkole Zarządzania Środowiskiem w Tucholi.
I.2. Zakres opracowania
Zakres i formę opracowań programów ochrony środowiska i planów gospodarki
odpadami dla powiatu tucholskiego oraz tworzących go gmin: Tuchola, Cekcyn, Gostycyn,
Kęsowo, Lubiewo i Śliwice Zamawiający określił w specyfikacji przetargowej precyzując w
niej istotne warunki zamówienia. Wskazano w nich, że zdefiniowanie celów ekologicznych,
priorytetów, rodzaju i harmonogramu działań przewidzianych do realizacji przez zarząd
powiatu tucholskiego i gminy powinno być poprzedzone krytyczną analizą i diagnozą
obecnego stanu środowiska, a ponadto odpowiadać zapisom celów i priorytetów krajowego i
wojewódzkiego programu ochrony środowiska oraz planu gospodarki odpadami. Kluczowymi
dla opracowania programów ochrony środowiska i planów gospodarki odpadami powinny też
Z późniejszymi zmianami. Zmiany wymienionej ustawy zostały ogłoszone w Dz. U. z 2001 r. Nr 115, poz.
1229, z 2002 r. Nr 74, poz. 676, Nr 113, poz. 984, Nr 153, poz. 1271 i Nr 233, poz. 1957 oraz z 2003 r. Nr 46,
poz. 392, Nr 80, poz. 717 i 721, Nr 162, poz. 1568, Nr 175, poz. 1693 i Nr 180, poz. 1865.
2
W różnego typu dokumentach, nawet o randze ustawy na określenie działań z zakresu ochrony środowiska
i gospodarowania zasobami przyrody powszechnie stosowany jest termin „ekologiczne”. Mimo zastrzeżeń
natury merytorycznej do sensu i zasadności stosowania tego określenia autorzy projektu używają go w celu
zachowania zgodności z zapisami innych dokumentów.
3
II Polityka ekologiczna państwa, Rada Ministrów, Warszawa, czerwiec 2000.
1
5
GMINA KĘSOWO
być zapisy takich dokumentów jak: „Strategia rozwoju gmin i powiatu tucholskiego”,
„Program rozwoju lokalnego powiatu tucholskiego na lata 2004 – 2013”, „Strategia rozwoju
województwa kujawsko-pomorskiego” oraz „Plan zagospodarowania przestrzennego
województwa kujawsko-pomorskiego”.
Informacje na temat stanu środowiska gminy Kęsowo uzyskano z Urzędu Gminy
Kęsowo, Starostwa Powiatowego w Tucholi, Wojewódzkiego Inspektoratu Ochrony
Środowiska w Bydgoszczy, Okręgowej Stacji Chemiczno-Rolniczej w Bydgoszczy, Biura
Wojewódzkiego Konserwatora Przyrody w Bydgoszczy, Biura Wojewódzkiego Geologa w
Bydgoszczy, Okręgowego Zarządu Lasów Państwowych w Toruniu i innych instytucji oraz
jednostek gospodarczych wymienionych na dalszych stronach tego opracowania. Część
danych zaczerpnięto z roczników statystycznych za lata 2000 – 2003. Wykorzystano również
wyniki badań własnych, z których wiele dotąd nie było publikowanych. W tym miejscu
należy wspomnieć i fakt ten szczególnie podkreślić, że między informacjami
pochodzącymi z różnych źródeł są duże rozbieżności, co powodowało, że szczegółowy
obraz stanu środowiska i problemów jego ochrony odtworzony na ich podstawie mógł
być zafałszowany! W związku z powyższym autorzy opracowania nie ograniczyli się tylko
do cytowania informacji zawartych w dokumentach źródłowych, ale jeżeli informacje te były
niekompletne, zdezaktualizowane lub mało wiarygodne starali się je zweryfikować i
uzupełnić. Należy tu jednak zaznaczyć, że zadaniem zespołu autorów nie była
szczegółowa inwentaryzacja istniejących elementów infrastruktury technicznej mającej
związek z ochroną środowiska oraz podmiotów gospodarczych prowadzących
działalność w tej sferze, lecz ocena aktualnego stanu środowiska w odniesieniu do jego
komponentów i sektorów gospodarowania. Celem tej oceny była identyfikacja i
rejonizacja rzeczywistych, a także potencjalnych zagrożeń dla środowiska.
I.3. Koncepcja opracowania
Omówione wyżej kryteria i zasady stanowiły dla zespołu autorów podstawę do sformułowania następujących założeń merytorycznych:
1. Działania w zakresie ochrony środowiska dotyczą przede wszystkim przestrzeni. To
w niej zawarte są zasoby stanowiące podmiot gospodarowania, a ona sama ma
ograniczony wymiar. Obecny kształt przestrzeni postrzegany przez pryzmat
rozmieszczonych w niej zasobów, ich natężenia i dostępności jest efektem
współdziałania
uwarunkowań
naturalnych
(przyrodniczych:
geologicznych,
klimatycznych, hydrologicznych i biotycznych) i działalności człowieka.
Odzwierciedleniem kształtu przestrzeni jest krajobraz. Najistotniejszymi działaniami w
zakresie ochrony środowiska w przypadku powiatu tucholskiego powinny być zatem te,
które odnoszą się do struktury i funkcjonowania krajobrazu, a ich celem jest uzyskanie i
zachowanie ładu przestrzennego.
2. Korzystanie z zasobów środowiska podlega limitowaniu. Limitowanie dostępu do
zasobów zwykle powoduje różnego typu sytuacje konfliktowe. Istotne znaczenie ma
zatem identyfikacja potencjalnych konfliktów oraz (jeżeli jest to możliwe)
proponowanie sposobów ich rozwiązania.
3. Możliwość wdrożenia postulatów dotyczących ochrony środowiska, szczególnie w odniesieniu do zadań inwestycyjnych zależy w dużym stopniu od kondycji ekonomicznej
lokalnej społeczności oraz efektywności pozyskiwania środków finansowych z źródeł
zewnętrznych.
4. Istotne znaczenie ma określenie kompetencji w procesie wdrażania postulatów
z zakresu ochrony środowiska. Należy bowiem zwrócić uwagę na to, że zasobami
środowiska na terenie powiatu i gmin zawiadują nie tylko samorządy lokalne, ale też
inne jednostki administracyjne (na przykład RZLP i RZGW, a także bezpośrednio
6
PROGRAM OCHRONY ŚRODOWISKA
podlegający wojewodom dyrektorzy parków krajobrazowych). Mając powyższe na
uwadze z opracowania wyłączono te postulaty, które wcześniej (w innych
dokumentach) zdefiniowano jako zadania wdrożeniowe dla tych jednostek. Wskazano
jednak na konieczność współpracy samorządów lokalnych z tymi jednostkami oraz
określono jej płaszczyznę i zakres.
5. Bardzo ważne jest określenie stopnia uogólnienia zadań dla poszczególnych sektorów
gospodarowania. Stopień szczegółowości opracowań sektorowych jest ściśle
skorelowany z dostępnością i jakością (kompletnością i aktualnością) danych
stanowiących podstawę do wnioskowania o stanie środowiska gminy Kęsowo. Z tego
powodu precyzowane w programie ochrony środowiska postulaty niekiedy mają postać
zaleceń, a nie propozycji konkretnych rozwiązań.
6. Ze względu na specyfikę niektórych sektorów (na przykład w zakresie ochrony wód
powierzchniowych, ochrony przyrody i krajobrazu, gospodarki leśnej i łowieckiej)
sprecyzowanie w programie ochrony środowiska postulatów i określenie zadań ma sens
tylko w odniesieniu do naturalnych jednostek przestrzennych (zlewni i mikroregionów)
lub jednostek operujących w innej strukturze podziału terenu niż powiat (nadleśnictwa,
obwody łowieckie), co często oznacza, że realizacja takich zadań wymagać będzie
współdziałania nawet kilku jednostek samorządowych.
7. Niektóre zadania z zakresu ochrony środowiska realizowane są też w ramach innych
programów (na przykład w „Regionalnym Programie Operacyjnym Polityki Leśnej
Państwa” i „Krajowym Programie Rolnośrodowiskowym”). Aby uniknąć powielania
zawartych w nich zapisów w opracowaniu tym wskazano tylko na elementy wspólne
zadań oraz określono rolę samorządów lokalnych w wdrażaniu konkretnych postulatów.
Zgodnie z sugestią Zleceniodawcy jako zasadę przy opracowywaniu programu ochrony
środowiska oraz planu gospodarki odpadami dla gminy Kęsowo autorzy przyjęli nie
powielanie informacji zawartych w innych, wcześniej opracowanych i dostępnych
dokumentach (na przykład w „Strategii rozwoju gmin i powiatu tucholskiego”, „Strategii
rozwoju turystyki powiatu tucholskiego” i „Planie rozwoju lokalnego powiatu tucholskiego”),
lecz skupienie się na zagadnieniach istotnych z punktu widzenia realizacji powierzonego
zadania. Z tego powodu, jeżeli było to możliwe, w przygotowywanych dokumentach unikano
zamieszczania obszernych opisów fizjograficznych i innych powszechnie znanych informacji,
najczęściej o drugorzędnym znaczeniu. Mając na uwadze potrzebę i konieczność
uwzględnienia w opracowaniach oczekiwań lokalnej społeczności wykonawcy zwrócili się do
gmin i zarządu powiatu z prośbą o wskazanie tych zagadnień, które z punktu widzenia
zarządzających w programach i planach powinny być ujęte.
Celem krytycznej analizy i diagnozy stanu środowiska gminy Kęsowo była identyfikacja
i rejonizacja zagrożeń dla środowiska rozumianych w kontekście wynikającym z założeń
polityki ekologicznej państwa oraz wymagań i standardów Unii Europejskiej.
Diagnoza stanu środowiska gminy Kęsowo stanowiła podstawę do formułowania
postulatów i wniosków stanowiących zasadniczą część opracowywanych programów.
Zdefiniowano listę celów ekologicznych i priorytetów, a także rodzaj i harmonogram zadań
dzieląc je na te, które mogą być zrealizowane siłami gmin i powiatu oraz takie, które
wymagają zaangażowania sił i środków zewnętrznych (wojewódzkich, krajowych i unijnych).
Możliwość zrealizowania założonych celów poddano analizie ekonomiczno-finansowej i
sprawdzeniu zgodności z obowiązującymi regulacjami prawnymi. Szczególną uwagę
zwracano na różnego typu sytuacje konfliktowe, które mogą ujawnić się podczas realizacji
założeń opracowanego programu. Zgodnie z postulatem Zamawiającego diagnozę aktualnego
stanu środowiska, a następnie program jego ochrony opracowano w układzie sektorowym. W
celu zachowania odpowiedzialności merytorycznej i praw autorskich poszczególne rozdziały
opracowania autoryzowano.
7
GMINA KĘSOWO
I.4. Krótka charakterystyka gminy Kęsowo
Gmina Kęsowo (rys. 1) położona jest w północno-zachodniej części powiatu
tucholskiego. Zajmuje powierzchnię 108,82 km2, a zamieszkana jest przez 4557 mieszkańców
(stan na 31.XII.2003). Zagęszczenie ludności względem całkowitej powierzchni wynosi 41,88
Mk/km2 i jest największe w powiecie tucholskim, jednak odniesienie liczby mieszkańców do
powierzchni pomniejszonej o grunty pod wodami i lasy diametralnie zmienia tą sytuację dając
gminie Kęsowo wartością 51,51 Mk/km2 ostatnie miejsce w powiecie.
Gmina Kęsowo charakteryzuje się specyficznie rozwiniętą siecią osadniczą. Funkcję
ośrodków gminnych w zakresie obsługi mieszkańców pełnią dwie wsie o bardzo zbliżonej
liczbie mieszkańców — położona w północnej części gminy wieś Żalno oraz w południowej
jej części wieś Kęsowo. Obydwa ośrodki są w porównywalnym stopniu wyposażone w
instytucje obsługi mieszkańców.
Szczegółowe opisy fizjografii, potencjału gospodarczego oraz charakterystykę
demograficzno-społeczną gminy zawiera dokument „Strategia rozwoju powiatu
tucholskiego…”4, stąd w opracowaniu tym ograniczono się do podawania informacji tylko
najbardziej istotnych z punktu widzenia konstrukcji programu ochrony środowiska.
Niewątpliwie dotyczą one struktury użytkowania ziemi — charakterystykę tą podano w tabeli
1.
Rys. 1. Schemat podziału administracyjnego gminy Kęsowo.
4
Dokument ten dostępny jest pod adresem internetowym: www. powiat.tuchola.pl
8
PROGRAM OCHRONY ŚRODOWISKA
Tabela 1. Struktura użytkowania ziemi w gminie Kęsowo.
Sposób
użytkowania
ha
%
6924,33
63,63
Użytki zielone
1345,90
12,37
Lasy
Grunty
pod wodami
Nieżytki
1244,83
11,44
355,22
3,26
434,91
4,00
Tereny pozostałe
576,81
5,30
Razem
Łącznie z sadami.
10882,00
100,00
Grunty orne
1
Powierzchnia
1
Z danych zestawionych w tabeli 1 wynika, że cechą wyróżniającą w strukturze
użytkowania ziemi gminy Kęsowo jest duży odsetek gruntów rolnych. Struktura użytkowania
ziemi pozostaje w ścisłym związku z specyfiką pokrywy glebowej i rzeźby terenu. Powyższe
dane wskazują też, że zasadnicza część problematyki ochrony środowiska w gminie Kęsowo
powinna koncentrować się na zagadnieniach związanych z rolnictwem, ochroną przyrody
i kraj-obrazu. Obszary chronione (prawie wyłącznie chronionego krajobrazu) zajmują ponad
30% ogólnej powierzchni gminy.
II. Aktualny stan środowiska gminy Kęsowo
II.1. Krajobraz
(dr Roman Dysarz, dr inż. Mieczysław Stachowiak)
Podstawowymi komponentami i cechami środowiska decydującymi o sposobie jego
zagospodarowania oraz użytkowania są5: rzeźba terenu, pokrywa glebowa i sieć
hydrograficzna. Wypadkowa tych składowych określa fizjonomię krajobrazu, po części także
szatę roślinną i strukturę zgrupowań fauny. Poszczególne fragmenty terenu różnią się między
sobą specyfiką wymienionych wyżej cech, dzięki czemu możliwa jest delimitacja
mikroregionów. To mikroregiony, a nie określone granicami administracyjnymi obszary gmin
i powiatu powinny stanowić przestrzenny punkt odniesienia dla działań z zakresu szeroko
pojętej ochrony środowiska, szczególnie krajobrazu. Mając powyższe na uwadze dla potrzeb
tego opracowania zdelimitowano mikroregiony gmin i powiatu tucholskiego (rys. 2, tabela 2).
W tabeli 2 obok krótkich charakterystyk mikroregionów wskazano na potencjalne zagrożenia
odnoszące się do struktury i funkcjonowania krajobrazu, a także zdefiniowano kierunki
działań ochronnych — w większości przypadków mają one formę ogólnych zaleceń, a ich
realizacja często wymagać będzie współdziałania z samorządami gmin, na których terenie
znajdują się mikroregiony graniczne. Wskazane jest, aby dla gminy Kęsowo sformułowane
postulaty ochrony krajobrazu uwzględniono podczas konstruowania lub uaktualniania planów
zagospodarowania przestrzennego.
5
Nie wymieniono tu sumarycznego komponentu czynników klimatycznych, mimo ich dużego znaczenie dla
fizjonomii i funkcjonowania krajobrazu! Uznano bowiem (z dużym uproszczeniem), że zróżnicowanie
podstawowych cech klimatu w skali powiatu tucholskiego jest możliwe do pominięcia.
9
GMINA KĘSOWO
Rys. 2. Mikroregiony zdelimitowane na terenie powiatu tucholskiego.
II.2. Zasoby glebowe
II.2.1. Odczyn, zasobność i stan chemicznego zanieczyszczenia gleb
(mgr inż. Magdalena Krzyżaniak-Sitarz, dr inż. Mieczysław Stachowiak)
Gleba jest tworem przyrody stanowiącym powierzchniową warstwę skorupy ziemskiej,
zdolnym do zaspokajania potrzeb roślin w składniki pokarmowe i w wodę oraz zaopatrywania
korzeni roślin w niezbędną ilość powietrza (tlenu) i ciepła umożliwiającego ich normalny
10
PROGRAM OCHRONY ŚRODOWISKA
rozwój. Jest ona złożonym, ożywionym, dynamicznym tworem przyrody, w którym zachodzą
ciągłe procesy rozkładu i syntezy związków mineralnych i organicznych oraz ich
przemieszczanie. Odznacza się swoistymi cechami morfologicznymi oraz właściwościami
fizycznymi, chemicznymi i biologicznymi stwarzając dogodne warunki dla życia roślin i
zwierząt. Jest integralnym składnikiem wszystkich ekosystemów lądowych. O urodzajności
gleb decyduje zawartość próchnicy, frakcji mineralnych, rodzaj występujących koloidów
glebowych, mikroorganizmy glebowe, a także skład granulomeryczny warunkujący pośrednio
porowatość i pojemność wodną gleby. W glebie narażonej na szeroko pojętą antropopresję, a
szczególnie intensywnie użytkowanej rolniczo następuje systematyczne, powolne jej
zubażanie poprzez często nieodpowiednio dobrane zabiegi agrotechniczne oraz wynoszenie
biomasy plonów poza obręb jednostki produkcyjnej. Ubytki te powinny być wyrównywane
poprzez nawożenie mineralne i organiczne przynajmniej w stopniu je bilansującym.
Intensyfikacja produkcji rolniczej i związany z tym wzrost nawożenia, drenowania,
nawadniania, chemizacja, wylesianie powodują niekorzystne zmiany właściwości
chemicznych, fizycznych i biologicznych gleb. Często są to procesy nieodwracalne,
powodujące szybką degradację środowiska glebowego. Szczególnie istotne są zmiany:
 odczynu gleb,
 zawartości substancji organicznej,
 składu chemicznego,
 zawartości metali ciężkich i pierwiastków śladowych,
 zawartość wielopierścieniowych węglowodorów aromatycznych (WWA)6.
W gminie Kęsowo w latach 1998 – 2002 poddano analizom chemicznym tylko 4%
użytków rolnych. Ten niewielki stopień przebadania gleb nie upoważnia do wyciągnięcia
daleko idących wniosków o poziomie zasobności czy skażenia gleb w odniesieniu do
poszczególnych sołectw, a w konsekwencji do całej gminy. Na podstawie dostępnych danych
można tylko pokusić się o bardzo ogólną charakterystykę areału gleb gminy Kęsowo.
Gleby gminy Kęsowo to w przeważającej mierze gleby bielicowe, pseudobielicowe
i brunatne powstałe na utworach piaszczystych. Są to tereny o średniej przydatności rolniczej.
W klasyfikacji gmin według wielkości wskaźnika rolniczej przestrzeni produkcyjnej gmina
Kęsowo zajmuje 36 miejsce na 55 gmin byłego województwa bydgoskiego ze wskaźnikiem
63,4.
II.2.1.1. Odczyn gleb
Odczyn zależy od wielu czynników, między innymi od rodzaju gleby, skały macierzystej
na której wytworzyła się gleba, składu granulometrycznego, warunków przyrodniczych i
zabiegów agrotechnicznych. Wzrost zakwaszenia uruchamia metale ciężkie i pierwiastki
śladowe ze związków trudno rozpuszczalnych, a także blokuje pobieranie form
przyswajalnych przez rośliny. W glebie silnie zakwaszonej zamiera życie biologiczne, giną
drobnoustroje i bakterie brodawkowe, rozwijają się natomiast grzyby. Odczyn można
regulować przez dobór odpowiednich nawozów mineralnych i organicznych oraz przez
wapnowanie. Informację o stanie zakwaszenia gleb stanowi procentowy udział
poszczególnych klas odczynu.
Na tle wyników obrazujących odczyn gleb województwa kujawsko-pomorskiego, gdzie
gleby bardzo kwaśne i kwaśne stanowią 32% powierzchni użytków rolnych gleby gminy
Kęsowo gleby gminy Kęsowo wykazują znacznie większy odsetek gleb bardzo kwaśnych i
kwaśnych — łącznie 41% (rys. 3).
Wśród dostępnych danych brak jest informacji na temat zanieczyszczenia gleb gminy Kęsowo
wielopierścieniowymi węglowodorami aromatycznymi (WWA)!
6
11
GMINA KĘSOWO
Rys. 3. Odczyn i potrzeby wapnowania gleb gminy Kęsowo.
Rys. 4. Zawartość przyswajalnego fosforu, potasu i magnezu w glebach gminy Kęsowo7.
II.2.1.2 Zawartość przyswajalnego potasu, fosforu i magnezu.
Oznaczenie zasobności gleb w te przyswajalne pierwiastki jest szczególnie ważne dla
praktyki rolniczej. Gleby naszego województwa wykazują niską zasobność w magnez oraz
wysoką zasobność w fosfor i potas. Średnie dla gminy Kęsowo wykazują identyczne wartości
to znaczy: 43% gleb charakteryzuje wysoka i bardzo wysoka zawartość fosforu, 57% gleb
7
Na podstawie danych uzyskanych z Okręgowej Stacji Chemiczno-Rolniczej w Bydgoszczy.
12
PROGRAM OCHRONY ŚRODOWISKA
wysoka i bardzo wysoka zawartość potasu oraz 47% gleb niską i bardzo niską zasobność w
magnez z małymi odchyleniami w sołectwie Pamiętowo. (rys. 4).
II.2.1.3. Zawartość przyswajalnych form mikroelementów.
Oceny zawartości mikroskładników (Bo, Mn, Cu, Fe i Zn) w glebach dokumentuje się
w trzech klasach: niska (N), średnia (Ś) i wysoka (W). W odniesieniu do boru i manganu
średnie dla gleb w gminie Kęsowo układają się podobnie jak w województwie kujawskopomorskim, natomiast w przypadku miedzi notuje się średnią zawartość (tabela 3 i 4).
Tabela 3. Zawartość mikroelementów w glebach gminy Kęsowo.
Zawartość
Liczba
prób
Gmina
Kęsowo
boru
miedzi
manganu
żelaza
cynku
N
Ś
W
N
Ś
W
N
Ś
W
N
Ś
W
N
Ś
W
8
1
1
4
6
— —
10
—
2
5
3
3
6
1
36
38
41
39
5
52
36
40
56
4
10
Powiat
85
66 13 6 50 35 — 2 82 1 11
tucholski
Województwo
kujawsko100
82 13 5 53 43 4 2 97 1 12
pomorskie
1
Dane uzyskano z Okręgowej Stacji Chemiczno-Rolniczej w Bydgoszczy
Tabela 4. Zawartość mikroelementów w glebie w gminie Kęsowo.
Sołectwo (wieś)
Zawartość
boru
miedzi
manganu
cynku
żelaza
Drożdżenica
N
Ś
Ś
Ś
Ś
Grochowo
—
—
—
—
—
Jeleńcz
Ś
N
Ś
N
Ś
Kęsowo
N
Ś
Ś
Ś
Ś
Oborowo
N
N
Ś
W
Ś
Pamiętowo
N
N
Ś
W
Ś
Piastoszyn
N
Ś
Ś
Ś
N
Przymuszewo
N
Ś
Ś
W
Ś
Wieszczyce
-
-
-
-
-
Żalno
N
Ś
Ś
Ś
N
Średnia dla gminy
N
Ś
Ś
Ś
Ś
Grochowo, Wieszczyce — brak danych
Źródło: Dane pochodzą z Okręgowej Stacji Chemiczno-Rolniczej w Bydgoszczy
13
GMINA KĘSOWO
Rys. 5. Stopień skażenia gleb gminy Kęsowo metalami ciężkimi.
II.2.1.4. Zawartość metali ciężkich.
Produkcja bezpiecznej dla zdrowia ludzi żywności zależy w znacznej mierze od stanu
zanieczyszczenia gleb metalami ciężkimi. W wielu krajach Europy Zachodniej, także w
Polsce wprowadzono tak zwane graniczne zawartości pierwiastków śladowych w glebach lub
dopuszczalne zawartości metali ciężkich w ściekach dopuszczonych do rolniczego
14
PROGRAM OCHRONY ŚRODOWISKA
wykorzystania. Wbrew obiegowym opiniom skażenie gleb pierwiastkami śladowymi w
Polsce nie jest zjawiskiem powszechnym. Stężenie mogące stanowić potencjalne
niebezpieczeństwo dla roślin stwierdza się jedynie w glebach dużych aglomeracji miejskich i
terenów przemysłowych. W porównaniu z glebami innych krajów europejskich w naszym
kraju przeważają jeszcze gleby o prawie nie naruszonych proporcjach zawartości metali
ciężkich. Gleby gminy Kęsowo nie odbiegają od tej normy (rys. 5).
II.2.1.5. Zawartość siarki siarczanowej.
Siarka jest powszechnie występującym pierwiastkiem, zarówno w związkach
organicznych jak i nieorganicznych. Gleby z dużą ilością substancji organicznej oraz
wytworzone z wapieni zawierają wyższe koncentracje tego pierwiastka. W glebach
mineralnych zawartość siarki waha się od 0,01 do 0,15%. Zwiększone stężenia siarki w
glebach mogą występować w wyniku wprowadzenia jej związków z opadów
atmosferycznych (głównie emisji przemysłowych), z nawozami organicznymi, niektórymi
mineralnymi oraz z pestycydami. Opracowana przez IUNG w Puławach skala zawartości
siarki siarczanowej w glebach określa stopień I jako zawartość niską, stopień II jako
zawartość średnią i stopień III jako zawartość wysoką. Stopień IV wskazuje na zawartość
podwyższoną w wyniku antropopresji i może stanowić zagrożenie dla upraw oraz zdrowia
człowieka. W przypadku gleb gminy Kęsowo średni (II) stopień zawartości siarki
siarczanowej odnotowano w sołectwach Piastoszyn, Obrowo i Jeleńcz, a bardzo wysoki (IV)
w sołectwie Przymuszewo — rys. 6.
Rys. 6. Stopień skażenia gleb gminy Kęsowo siarką siarczanową.
15
GMINA KĘSOWO
II.2.1.6. Podsumowanie
1. W gminie Kęsowo w latach 1998 – 2002 poddano analizom chemicznym tylko 4%
użytków rolnych, ten niewielki stopień przebadania gleb nie upoważnia do wyciągnięcia
szeroko idących wniosków o poziomie zasobności czy skażenia gleb w odniesieniu do
poszczególnych sołectw, a w konsekwencji do całej gminy. Na podstawie powyższych
analiz można pokusić się tylko o bardzo ogólną charakterystykę areału gleb gminy
Kęsowo.
2. Na omawianej powierzchni przeważają gleby o odczynie bardzo kwaśnym i kwaśnym –
41 % przebadanych gleb.
3. Aktualne dane wskazują, że analizowane gleby charakteryzują się wysoką zawartością
fosforu i potasu co związane jest prawdopodobnie z odpowiednio stosowaną agrotechniką
w 12 przebadanych gospodarstwach rolnych oraz dużymi niedoborami magnezu, z
wyjątkiem gleb wsi Pamiętowo.
4. 47 % prób glebowych wykazało zbędność przeprowadzania procesu wapnowania.
5. Gleby gminy Kęsowo charakteryzuje niska zawartość boru co związane jest z
przeważającym kwaśnym i lekko kwaśnym odczynem gleb oraz średnia zawartość takich
mikroelementów jak: miedź, mangan, cynk, żelazo.
6. Zawartość siarki, choć podwyższona nie wykazuje istotnych przekroczeń norm, jedynie
we wsi Przymuszewo analizy wykazały nadmierne skażenie gleb wskutek antropopresji.
7. Wartość zanieczyszczenia gleb metalami ciężkimi kształtuje się na poziomie tła
geochemicznego i mieści się w przedziałach naturalnych wartości tych pierwiastków.
II.2.2. Zagrożenia erozją
(dr Roman Dysarz, dr inż. Mieczysław Stachowiak)
Pod pojęciem erozji gleb rozumie się ich niszczenie. Może ono być dokonywane przez
wodę, wiatr, śnieg i inne poruszające się ciała. W zależności od czynnika, który powoduje
erozję rozróżniamy: erozję wodną (hydryczną), wietrzną (eoliczną), śniegową (niwalną)
i lodowcową (glacjalną). Największe są rozmiary niszczenia gleby przez wodę i wiatr. Jeżeli
wiatr narusza jedynie wierzchnie warstwy gleby, to woda może ją zniszczyć również pod
powierzchnią. Na gruntach ornych i innych obszarach użytkowanych rolniczo erozja
naturalna potęgowana jest przez działalność człowieka — mówimy wtedy o erozji
przyspieszonej. Z drugiej jednak strony procesy erozyjne mogą być hamowane za pomocą
zabiegów przeciwerozyjnych. W takich sytuacjach możemy mówić o erozji ograniczonej.
Erozję powodowaną przez działalność człowieka nazywamy zmodyfikowaną,
antropogeniczną. Różni się ona od naturalnej intensywnością i formą, i tak na przykład można
mówić o erozji komunikacyjnej (drogowej, kolejowej), pastwiskowej, eksploatacyjnej i
innych. Oprócz erozji glebę mogą niszczyć również inne czynniki — wskutek naruszenia
spoistości warstw gleby może dojść do osuwania się (deserpcji) gruntu, pod wpływem
działania mrozu może nastąpić niszczenie mrozowe (kriodestrukcja), a w wyniku
zwiększonego uwilgotnienia gleby i równoczesnego działania mrozu może nastąpić zsuwanie
się powierzchniowej warstwy gleby (soliflukcja) itd. Między zjawiskami erozji i destrukcji
istnieją ścisłe związki.
W związku z znacznym zróżnicowaniem rzeźby terenu gminy Kęsowo zagrożenie erozją
gleb występuje na względnie dużym obszarze, chociaż poziom zagrożenia jest niewielki.
W przypadku erozji wodnej są to zbocza obniżeń wytopiskowych, rynien subglacjalnych
i dolin cieków (Kamionka, Kicz) o większym nachyleniu stref krawędziowych. Przestrzennie
zagrożone obszary występują w okolicach: Obrowa, Kęsowa, Tuchółki, Ludwichowa,
Adamkowa i Bralewnicy. Lokalnie może wystąpić erozja wąwozowa w stopniu średnim (III),
przede wszystkim w południowej części gminy. W związku z luźnym podłożem na którym
16
PROGRAM OCHRONY ŚRODOWISKA
rozwinęły się gleby są one również zagrożone erozją eoliczną. Obszary zagrożone tym typem
erozji występują w formie płatów w centralnej i południowej części gminy (Żalno, Jeleńcz,
Kęsowo, Ludwichowo).
Działania zmierzające do wyeliminowania lub ograniczenia zagrożenia erozją gleb
wymagają uprzedniego szczegółowego rozpoznania lokalizacji, typu i skali zjawiska
(zamieszczone wyżej informacje nie są wystarczające!). Dopiero na tej podstawie można
opracować odrębne projekty wdrożeniowe8. Zadania związane z problematyką erozji powinny
być uwzględnione w opracowaniach takich jak „Studium uwarunkowań zagospodarowania
przestrzennego…” i „Planach zagospodarowania przestrzennego…”.
II.3. Zasoby surowców mineralnych
(dr hab. inż. prof. zw. ATR Maciej Kordian Kumor)
Teren gminy Kęsowo położony jest w jednostce Niecka Brzeżna, ciągnącą się na długości
ponad 500 km na terenie Polski od wybrzeża koszalińskiego w kierunku południowowschodnim. Od południowego zachodu graniczy z wałem środkowopolskim, ciągnącym się
na długości ponad 1000 km od cieśnin duńskich na północnym zachodzie i Karpat na
południowym wschodzie. Jest to strefa słabo wypiętrzonego mezozoiku. Bezpośrednio
przylega od zachodu do Wału Pomorskiego, który jest podzielony na trzy wyraźne segmenty
przez uskoki między innymi uskok Czarnków-Tuchola.
Utwory najmłodsze reprezentowane są przez osady zlodowacenia północnopolskiego
(zlodowacenie Wisły). Pozostawiło ono po sobie najbardziej czytelne formy polodowcowe:
pasma moren czołowych, ozy, kemy, drumliny, pola sandrowe, liczne jeziora polodowcowe,
tak charakterystyczne dla obszaru powiatu. W strefie przypowierzchniowej powiatu
tucholskiego zalegają utwory post glacjalne wykształcone głównie jako fluwioglacjalne i
lodowcowe spoiste i niespoiste, miąższość ich dochodzi miejscami do 120 m. Generalnie
teren geologicznie typowy dla obszarów glacjalnych niezaburzonych.
Na obszarze gminy Kęsowo występują złoża naturalnych surowców mineralnych,
głównie torfów i gytii. Kopalina na terenie gminy eksploatowana jest metodą odkrywkową.
Metoda ta najogólniej polega na zdjęciu z powierzchni udokumentowanego złoża nadkładu
(gleby i warstwy płonnej), a następnie stopniowym (poziomami eksploatacyjnymi)
wydobywaniu kopaliny za pomocą sprzętu mechanicznego (koparek). W efekcie eksploatacji
odkrywkowej powstają wyrobiska, niekiedy głębokie i zawodnione, co w efekcie prowadzi do
mniejszej lub większej degradacji środowiska przyrodniczego i obniżenia walorów
krajobrazowych terenu.
W gminie są następujące czynne kopalnie surowców mineralnych:
 „Kęsowo I” pow. O,8 ha, kruszywo naturalne, zasoby 86 tys. ton
 „Piastoszyn I” pow. 15ha, gytia wapienna, zasoby 617 tys. ton, torf zasoby 101,2 tys.
m3
Największe szkody w środowisku powoduje eksploatacja „dzika” surowców
mineralnych, która odbywa się w miejscach przypadkowych, bez rozpoznania wielkości i
zasięgu złoża. Wydobycie w takich miejscach, bez odpowiedniego sprzętu powoduje często
naruszenia stabilności skarp dolin rzecznych, rynien jeziornych czy zniszczenie cennych form
geomorfologicznych oraz powoduje powstawanie „ran” w krajobrazie. Wyrobiska te z czasem
najczęściej stają się dzikimi miejscami wysypywania śmieci i odpadów.
8
Stosowanie zabiegów przeciwerozyjnych bez uprzedniego rozpoznania i opracowania programu
wdrożeniowego może powodować skutek odwrotny do zamierzonego!
17
GMINA KĘSOWO
II.4. Wody powierzchniowe
(dr inż. Jacek Cieściński)
Gmina Kęsowo położona jest w zlewniach trzech rzek w dorzeczu Brdy (rys. &).
Południowo-zachodnia część gminy należy do zlewni Kamionki, niewielki północny fragment
gminy do zlewni Raciąskiej Strugi, a pozostały obszar do zlewni Kiczy. Wykaz pól
elementarnych III rzędu zlewni Brdy w granicach gminy podano w tabeli 5. Pod wodami w
gminie znajduje się około 3,26% powierzchni (drugie miejsce w powiecie tucholskim).
Kamionka
Kamionka jest największym pod względem powierzchni zlewni dopływem Brdy.
Odwadnia bowiem obszar o powierzchni 495,5 km2. Źródła rzeki znajdują się w okolicy
Nieżychowic. Uchodzi do Zbiornika Koronowskiego w rejonie Gostycyna. W powiecie
tucholskim stan czystości rzeki badany jest na stanowiskach zlokalizowanych w Kamienicy
(6,0 km rzeki) oraz w Leontynowie (5,1 km rzeki). Zlewnia Kamionki (włącznie z
fragmentem położonym w obrębie gminy Kęsowo) jest obszarem rolniczym, a lasy porastają
jedynie najwyższe wzniesienia morenowe oraz sandr Brdy. Zasadniczy fragment zlewni
Kamionki położony na terenie gminy Kęsowo (w okolicach Przymuszewa i Drożdzienicy)
stanowią liczne bezimienne cieki naturalne oraz sztuczne rowy zasilające strugę o nazwie
Wytrych. Struga ta poprzez jezioro Zaręba (południowa granica gminy) zasila Komionkę. Na
terenie powiatu tucholskiego rzeka Kamionka klasyfikowana była w grupie wód
ponadnormatywnie zanieczyszczonych. Pozaklasową koncentrację wykazywał chlorofil „a”
oraz związki fosforu. Normie określonej dla najniższej z klas czystości nie sprostał także stan
sanitarny. Wyniki kontroli prowadzonej w 2000 roku wskazują na redukcję zanieczyszczeń. O
końcowej, nadal pozaklasowej ocenie czystości zdecydowały sporadyczne przekroczenia
norm wyłącznie w odniesieniu do ilości chlorofilu „a”. Rzeka od miejscowości Pamiętowo
płynie na wschód na granicy gminy.
Raciąska Struga
Za górny odcinek Raciąskiej Strugi uważana jest Struga Ciechocińska. Poniżej Jeziora
Grochowskiego stanowiącego najbardziej na północ wysunięty fragment granicy gminy
Kęsowo ciek ten przyjmuje wody z bifurkującego jeziora Wysockiego i nosi nazwę Raciąskiej
Strugi. Drugie ramię wypływające z jeziora Wysockiego przepływa przez jezioro Śpierewnik
do którego z kolei wpada Suska Struga. Odpływ z jeziora Śpierewnik łączy się z nurtem
Raciąskiej Strugi w 4,8 km jej biegu. Rzeka uchodzi do Brdy w okolicy Nadolnej Karczmy,
odwadniając obszar o powierzchni 231, 6 km2. Ocenę jakości wód rzeki prowadzono w
oparciu o stanowiska:
 Silno – km 11,5
 Raciąż – km 6,5
 ujście do Brdy – km 0,6
 dopływ z jez. Wysockiego
Dotychczasowe badania wykazały, że rzeka prowadziła wody ponadnormatywnie
obciążone związkami fosforu. Był to jedyny spośród oznaczonych wskaźników wykraczający
poza wartości normatywne określone dla wód powierzchniowych. Na stanowisku ujściowym
zawartość fosforanów ulegała redukcji, co pozwoliło na zakwalifikowanie tego odcinka rzeki
do III klasy czystości wód.
Kicz
Kicz jest niewielkim prawobocznym dopływem Brdy, którego powierzchnia zlewni wynosi
98,7 km2. Wypływa na terenie gminy Kęsowo z jeziora Głęboczek położonego na północ od
miejscowości Żalno, następnie na terenie gminy Kęsowo przepływa przez dwa jeziora Żalno
i Tuchółka) natomiast uchodzi do Brdy w okolicy Tucholi. Do momentu uruchomienia
w 1992 roku oczyszczalni dla Tucholi ten niewielki ciek stanowił główny odbiornik
18
PROGRAM OCHRONY ŚRODOWISKA
nieoczyszczonych ścieków odprowadzanych z miasta i niekorzystnie wpływał na
kształtowanie parametrów Brdy. Natomiast na jakość wód w odcinku powyżej Tucholi
największy wpływ miały zanieczyszczenia obszarowe związane z użytkowaniem rolniczym
terenów gminy Kęsowo i Tuchola.
Rys. 7. Schemat podziału hydrograficznego gminy Kęsowo
(według „Podział hydrograficzny Polski, IMGW, Warszawa, 1980, zmienione).
19
GMINA KĘSOWO
Tabela 7. Wykaz pól zlewni elementarnych III rzędu w dorzeczach Brdy i Wdy
na terenie gminy Kęsowo (według Choińskiego, 2002, zmienione).
Gmina
Numer
pola
Określenie zlewni elementarnej
236
Brda
Powierzchnia
pola*
(km2)
Kęsowo
21a
Raciąska Struga do wypływu z Jeziora Grochowskiego
90,0
Kęsowo, Tuchola
28a
Kicz do wypływu z Jeziora Tuchołka
50,2
Kęsowo, Tuchola,
Gostycyn
28b
Kicz od Jeziora Tuchołka do ujścia do Brdy
48,5
Razem pola zlewni elementarnych Brdy
188,7
* Powierzchnie pól w granicach dorzecza, a nie gminy!
Wykaz większych jezior obecnych na terenie gminy Kęsowo zestawiono w tabeli 8. W
ostatnich kilku latach żadne spośród nich nie było kontrolowane pod względem stanu jakości
wód!9 Analiza cech morfometrycznych i sposobu zagospodarowania zlewni jezior w gminie
Kęsowo w większości przypadków wskazuje na wysoką podatność jezior na degradację (III
klasa).
Tabela 8. Wykaz większych jezior obecnych na terenie gminy Kęsowo.
Gmina
Lp.
Nazwa jeziora
1. Czarne (Drożdżenica)
Kęsowo
głębokość
położenie powierzchnia objętość
głębokość
maksymalna
(m n.p.m.)
(ha)
(tys. m3)
średnia (m)
(m)
129,4
5,89
2. Czarne (Kęsowo)
118,7
5,14
3. Głęboczek
117,1
16,0
4. Grochowskie
113,2
57,12
5. Kęsowo
111,8
20,99
6. Oborowo
117,2
14,55
7. Piastoszyn
114,0
8. Silno
113,2
9. Tuchółka
109,2
10. Zamkowe
114,9
11. Żalno
116,9
54,51
12. Jeleńcz
113,2
2,61
1555,5
5,0
2,2
45,24
Istotnym zagadnieniem jest dbałość o liczne na terenie gminy Kęsowo „oczka wodne”.
Są one nie tylko ważnym składnikiem krajobrazu, lecz również ogólnego systemu
retencjonowania wody. Niestety, dotąd nie zostały one zinwentaryzowane i ocenione, ani też
nie sprecyzowano wobec nich programów ochronnych.
Stan wód powierzchniowych w pewnym stopniu zależny jest też od systemu zabudowy
hydrotechnicznej i sprawności jej funkcjonowania (melioracje!). W powiecie tucholskim już
w połowie lat 90 opracowano program systemu retencjonowania wód. Z jego wdrożeniem jest
jednak znacznie gorzej…
9
Pochodzące z drugiej połowy lat osiemdziesiątych informacje na temat klasy jakości wód niektórych jezior
(Grochowskie, Tuchółka, Żalno i Piastoszyn) ze zrozumiałych względów obecnie nie mogą być brane pod
uwagę. W przypadku wymienionych jezior ich wody sklasyfikowano jako pozanormatywne lub odpowiadające
III klasie jakości.
20
PROGRAM OCHRONY ŚRODOWISKA
Analiza dostępnych informacji o wodach powierzchniowych gminy Kęsowo pozwoliła na
sformułowanie następujących wniosków:
1. Jednym z najważniejszych zagrożeń dla stanu wód, a zwłaszcza jezior jest proces
eutrofizacji związany nadmiernym przeżyźnieniem wód spowodowanym migracją
biogenów z obszaru zlewni.
2. Dalszy rozwój oczyszczania ścieków powinien iść w kierunku likwidacji
nieszczelnych zbiorników bezodpływowych (szamba!) i zastąpienia ich urządzeniami
spełniającymi standardy lub indywidualnymi systemami oczyszczania.
3. W przypadku obiektów intensywnej produkcji rolniczej (fermy zwierząt) należy
ocenić i monitorować ich wpływ na środowisko (głównie wody powierzchniowe i
podziemne, gleby, krajobraz).
4. Rozważnie decydować się na ewentualną dalszą zabudowę hydrotechniczną. Dotyczy
to także programu zwiększania retencyjności w lasach i ochrony przeciwpożarowej
poprzez podpiętrzanie cieków z przerwaniem ich ciągłości. Pierwszeństwo powinna
mieć modernizacja już istniejących obiektów.
II.5. Zasoby wód podziemnych
(dr hab. inż. prof. zw. ATR Maciej Kordian Kumor)
Na terenie gminy nie znajdują się obszary Głównych Zbiorników Wód Podziemnych
(GZWP) wymagających szczególnej ochrony (Kleczkowski). W gminie brak jest głównych
zbiorników wód podziemnych zaliczonych do obszarów OWO Obszary (wymagające)
Wysokiej Ochrony lub ONO Obszary (wymagające) Najwyższej Ochrony. Badania jakości
wód zwykłych podziemnych prowadzone są w Polsce od wielu lat.
Ogółem w gminie Śliwice jest 17 studni głębinowych czynnych10. Ogólny wydatek
czynnych ujęć wody pitnej, jaki został określony w poszczególnych pozwoleniach wodnoprawnych wynosi 503,3 m3/h. 16 studni ujmuje wody pitne z warstw czwartorzędowych,
a jedna z trzeciorzędowych. Wszystkie studnie mają wyznaczoną strefę bezpośredniej
ochrony sanitarnej.
Analiza punktowych źródeł ścieków pod kątem ich oddziaływania na zasoby wód
podziemnych oraz stopień rozwiązania gospodarki ściekowej pozwala na stwierdzenie, że
wody podziemne pierwszego poziomu wodonośnego są zagrożone ściekami sanitarnymi i
środkami chemicznymi stosowanymi w rolnictwie i leśnictwie.
Generalnie można stwierdzić, że w gminie Kęsowo ujęcia wód pitnych z poziomu
czwartorzędowego najczęściej nie charakteryzują się korzystnymi warunkami
hydrogeologicznymi i naturalną warstwą ochronną izolującą poziom wód
eksploatacyjnych od napływu wód z poziomów przypowierzchniowych, płytkich i
potencjalnie zanieczyszczonych antropogenicznie.
II.6. Zasoby flory i fauny
(dr inż. Mieczysław Stachowiak)
Podstawą wyceny wartości przyrodniczej terenu jest znajomość składu gatunkowego
zasiedlającej go flory i fauny, stanowisk (rozmieszczenia) i stanu liczebnościowego
występujących na nim poszczególnych gatunków, udziału wśród nich tak zwanych
„elementów nieprzechodnich”11 i „wyspowych”12, a także zróżnicowania środowisk13 ze
10
Dane z Wojewódzkiego Archiwum Geologicznego.
Inaczej krańcowych lub granicznych — osiągających na rozpatrywanym terenie granicę zwartego zasięgu.
12
Występujących na izolowanych stanowiskach, oddzielonych od strefy zwartego zasięgu przerwą dysjunkcyjną.
13
Ocenianego w kontekście udziału zidentyfikowanych fito- i zoocenoz.
11
21
GMINA KĘSOWO
wskazaniem tych, które są wyłączne lub wyróżniające dla rozpatrywanego terenu. Bardzo
ważne jest, aby informacje stanowiące podstawę oceny były aktualne14, a jednocześnie z
poszczególnych fragmentów terenu pozyskane porównywalnymi metodami i z takim samym
natężeniem (czasowym i przestrzennym). Jednostkami przestrzennymi do których odnosi się
wyniki wartościowania przyrodniczego są jednoznacznie zdefiniowane pod względem
lokalizacji kwadraty o boku 10 km (w przypadku wartościowania faunistycznego najczęściej
są to kwadraty siatki współrzędnych prostokątnych w międzynarodowym systemie UTM15, a
florystycznego — w systemie krajowym ATAPOL16). Bardzo dużym, niestety często
popełnianym błędem jest utożsamianie wartości przyrodniczej terenu z faktem
występowania na nim obszarów objętych prawnymi formami ochrony!
Dane o zasobach flory gminy Kęsowo dostępne są w opisach taksacyjnych lasów, a także
w (niestety, nielicznych) publikacjach specjalistycznych. Większość z nich odnosi się do
gatunków roślin i zwierząt środowisk leśnych lub wodnych. W odniesieniu do innych typów
środowisk, szczególnie polnych, ruderalnych i murawowych niemal zupełnie brak informacji!
Dostępne informacje odnoszą się tylko do wybranych, na ogół niewielkich wycinków terenu,
a ich kompletność nie zawsze odpowiada kryteriom stosowanym przy wycenie wartości
przyrodniczej17. Należy zatem stwierdzić, że pod względem florystycznym
i fitocenologicznym teren gminy Kęsowo rozpoznany jest nierównomiernie, a przez to
bardzo słabo!
Podobną sytuację notujemy w przypadku znajomości fauny. Na ogół niepełne informacje
na jej temat w większej części dotyczą przedstawicieli gromad kręgowców (w szczególności
ptaków), natomiast bezkręgowce gminy poznane są fragmentarycznie. Wiele danych
faunistycznych wymaga potwierdzenia lub aktualizacji!
W kontekście powyższych uwag stan poznania aktualnych zasobów flory i fauny
gminy Kęsowo należy ocenić jako niedostateczny. W konsekwencji takiego stanu rzeczy
zadaniem priorytetowym powinna być pilna weryfikacja zakorzenionego mitu o dużej
wartości przyrodniczej terenu gminy, szczególnie w sytuacji, gdy obecnie blisko 30% jej
powierzchni objęta jest różnymi formami ochrony prawnej (Obszar Chronionego
Krajobrazu Doliny Kamionki, Obszar Chronionego Krajobrazu Doliny Sępolnej, użytki
ekologiczne), a docelowo planuje się jej powiększenie (ponad 8300 ha ma być włączone
do Krajeńskiego Parku Krajobrazowego) oraz wprowadzenie innych form ochrony
przestrzennej (rezerwat biosfery „Bory Tucholskie”)!
Z punktu widzenia regionalizacji geobotanicznej (Matuszkiewicz, 1993) praktycznie cała
gmina Kęsowo położona jest w obrębie działu Brandenbursko – Wielkopolskiego i okręgu
Złotowsko – Chojnickim (rys. 8). Granice jednostek geobotanicznych wyznaczono na
podstawie różnic w składzie gatunkowym flor oraz udziale dominujących i
charakterystycznych zespołów roślin. Analiza dostępnych informacji, że flora i fauna gminy
Kęsowo pozostają pod wpływem oddziaływania z regionu Pradoliny ToruńskoEberswaldzkiej, przy czym oddziaływanie to jest słabe. Cechą wyróżniającą florę i faunę
gminy jest podwyższony udział gatunków uznawanych za elementy subatlantyckie i
południowe, wśród nich także takich, które występują na stanowiskach wyspowych lub
osiągają granice zasięgu. Docierają tu też gatunki osiągające południową, zachodnią lub
wschodnią granicę rozmieszczenia — ich udział jest jednak symboliczny (Ceynowa-Giełdon,
1993, Stachowiak, 1998, 2002).
W przypadku wyników badań florystycznych i faunistycznych za aktualne zwykle uznaje się informacje
uzyskane w okresie ostatniego ćwierćwiecza!
15
Universal Transverse Mercator System.
16
Siatka podziału obszaru kraju na kwadraty o powierzchni 100 km2 stosowana wyłącznie przez polskich
botaników!
17
Fakt ten mocno akcentują też autorzy projektu „Planu ochrony Tucholskiego Parku Krajobrazowego”!
14
22
PROGRAM OCHRONY ŚRODOWISKA
Rys. 8. Powiat tucholski na tle podziału geobotanicznego (według Matuszkiewicza, 1993, zmienione).
II.7. Gospodarka wodno-ściekowa
(dr inż. Grażyna Totczyk, inż. Ryszard Okoński)
II.7.1. Gospodarka wodna
Gmina Kęsowo zaopatrywana jest w wodę z dwóch niezależnych systemów
wodociągowych mających ujęcia wody w Piastoszynie, które zaopatruje w wodę wsie:
Piestoszyn, Żalno, Nowe Żalno, Grochowo (RSP) i Kęsowie, które zaopatruje w wodę wsie:
Kęsowo, Jeleńcz, Brzuchowo, Wieszczyce, Adamkowo, Krajenki, Pamiętowo, Ludwichowo,
Przymuszewo, Siciny, Drożdżenica, Bralewnica. Pozostałe miejscowości: Obrowo, Siciny,
Sicinki, Tuchółka nie są podłączone do wodociągów gminnych. Mieszkańcy Sicinki i
Tuchółki korzystają z wodociągów zakładowych. Mieszkańcy Obrowa zaopatrują się w wodę
z indywidualnych studni zagrodowych.
Długość gminnej sieci wodociągowej wynosi 81 km. Podłączonych do niej jest 742
budynków. Przeciętne roczne zużycie wody wynosi 19,4 m3/mieszkańca. Stopień
zwodociągowania gminy wynosi około 96%.
Ujęcie wody w Piastoszynie
Ujęcia eksploatowane składa się z dwóch studni wierconych ujmujących wody
czwartorzędowej warstwy wodonośnej:
 studnia nr 1 wykonana w 1967 r., o głębokości 18,5 m i maksymalnej wydajności Qmax
= 30 m3/h
23
GMINA KĘSOWO
 studnia nr 2 wykonana w 1973 r., o głębokości 26,0 m i maksymalnej wydajności Qmax
= 68 m3/h.
Na ujęciu znajduje się zbiornik wyrównawczy o pojemności V = 200 l.
Na terenie RSP Piastoszyn znajdują się dwie studnie wiercone, które są sprawne, lecz
wyłączone z eksploatacji. RSP zaopatrywana jest w wodę z ujęcia wiejskiego. Wyłączone
studnie mają głębokość 28,6 m i 22,7 m, a ich zasoby wynoszą 35 m3/h oraz 26 m3/h.
Woda ze studni 1 i 2 na ujęciu gminnym charakteryzuje się zwiększoną zawartością
związków żelaza i manganu wynoszącą odpowiednio 1,0 ÷ 4,4 mg Fe/dm3 i 0,05 ÷ 0,45 mg
Mn/dm3. Podczas całego okresu eksploatacji ujęcia (to znaczy od 1967 r. ) woda
charakteryzuje się stabilnym składem, nie budzącym zastrzeżeń. Woda przed dystrybucją
wymaga uzdatniania poprzez procesy odżelaziania i odmanganiania. Odstąpiono od ustalenia
strefy ochrony pośredniej.
Ujęcie wody w Kęsowie
Eksploatowane ujęcie wody w Kęsowie stanowią dwie studnie wiercone ujmujące wodę z
utworów czwartorzędowych:
 studnia nr 1 wykonana w 1975 r., o głębokości 50 m i wydajności eksploatacyjnej
Qmax = 105 m3/h;
 studnia nr 2 wykonana w 1979 r., o głębokości 54 m i wydajności eksploatacyjnej
Qmax = 104 m3/h.
Na ujęciu znajduje się zbiornik wyrównawczy.
Indywidualne ujęcie wody posiada Gorzelnia w Kęsowie. Ujęcie to stanowi studnia
wiercona o głębokości 26 m i wydajności ok. 2,9 m3/h.
Na terenie wsi Kęsowo znajdowała się studnia wiercona, która obecnie została
zlikwidowana (brak bliższych danych!). Zlikwidowana studnia miała głębokość 24 m i była
wykonana dla Szkoły Rachunkowości Rolnej.
Ujmowana woda (również na ujęciu indywidualnym) charakteryzuje się zwiększoną
zawartością związków żelaza i manganu wynoszącą odpowiednio 0,4 ÷ 3,0 mg Fe/dm3 i 0,05
÷ 0,15 mg Mn/dm3. Na przestrzeni lat eksploatacji ujęcia zmienna jest także zawartość
amoniaku — od 0,34 mg/dm3 (na początku okresu eksploatacji) do 0,02÷ 0,06 mg /dm3 w
ostatnich latach (1997 – 1999). Jego stężenie zawsze jest jednak niższe od wartości
dopuszczalnej (0,5 mg /dm3). Woda przed dystrybucją wymaga uzdatniania poprzez procesy
odżelaziania i odmanganiania. Odstąpiono od ustalenia strefy ochrony pośredniej.
II.7.2. Gospodarka ściekowa
W gminie Kęsowo długość sieci kanalizacyjnej wynosi 53,6 km, w tym 15,5 km to sieć
grawitacyjna, a 38,1 km tłoczna. Kanalizacja z terenu gminy jest połączona z kolektorem
biegnącym ze wsi Bladowo (gmina Tuchola) do oczyszczalni ścieków w Tucholi. Na
pozostałym terenie gminy ścieki gromadzone są w szambach, a następnie okresowo
wywożone do punktu zlewnego ścieków. Do kanalizacji podłączonych jest 381 budynków.
Stopień skanalizowania gminy wynosi 92%.
W gminie znajduje się 19 przepompowni ścieków i 3 punkty zlewne (w Tuchółce,
Kęsowie, Piastoszynie). W gospodarstwach obornik składowany jest na stałych
składowiskach, niekiedy z betonowym podłożem i studzienkami na odcieki gnojówki.
Obornik wywożony jest okresowo na pola uprawne lub składowiska. Gnojowica lub
gnojówka gromadzona jest w zbiornikach i stamtąd okresowo również wywożona na pola. Na
terenie gminy znajdują się następujące obiekty gospodarki ściekowej:
 we wsi Kęsowo znajduje się Gorzelnia posiadająca własną oczyszczalnię — odstojniki
ścieków,
 we wsi Piastoszyn znajduje się gospodarstwo RSP, które posiada własną oczyszczalnię
ścieków (brak dokładnych danych).
24
PROGRAM OCHRONY ŚRODOWISKA
II.8. Zanieczyszczenia powietrza
(dr inż. Kazimierz Żarski)
Na terenie gminy Kęsowo brak uciążliwych, emitujących substancje o wysokim stopniu
toksyczności dużych zakładów przemysłowych. Z tego powodu w rozdziale tym dokonano
uproszczonego bilansu emisji zanieczyszczeń powietrza powodowanych przede wszystkim
spalaniem paliw do celów grzewczych i technologicznych.
Czynnikiem w najwyższym stopniu zanieczyszczającym powietrze w gminie Kęsowo jest
spalanie węgla kamiennego. Spalanie drewna jako tak zwanej biomasy zamyka bilans
dwutlenku węgla, a niewielkie ilości pyłu i innych zanieczyszczeń jakie podczas tego procesu
powstają są praktycznie pomijalne i pozwalają uznać drewno jako paliwo przyjazne dla
środowiska. W tabeli 9 przedstawiono oszacowaną roczną emisję zanieczyszczeń w gminie
Kęsowo.
Tabela 9. Roczna emisja zanieczyszczeń w gminie Kęsowo.
Lp. Zanieczyszczenie
1
2
3
4
5
6
7
8
Pył
Sadza
Tlenek węgla
Dwutlenek węgla
Dwutlenek siarki
Tlenki azotu
Węglowodory
Benzo()piren
węgiel
13,54
6,82
74,42
1369,24
11,91
0,74
20,99
8,19
Emisja [t/rok]
olej lekki drewno
0,00
19,32
0,00
0,00
0,27
92.87
547,97
8469,29
1,07
0,00
0,68
6,69
0,76
52,00
0,00
0,00
razem
32,86
6,82
167,55
10386,49
12,97
8,12
73,75
8,19
Przedstawione dane wskazują, że zanieczyszczenia będące skutkiem spalania paliw są
znacznie mniejsze niż przewidują obowiązujące akty prawne (klasa I oddziaływania). Jedynie
pył zawieszony zbliża się do wartości dopuszczalnych, przy czym wynik ten prawdopodobnie
obciążony jest błędem spowodowanym oddziaływaniem innych zjawisk zanieczyszczających
powietrze niż tylko spalanie paliw.
W świetle oceny stanu zanieczyszczenia powietrza w województwie kujawskopomorskim wykonanej w 2002 roku przez WIOŚ w Bydgoszczy wynika, że teren gminy
Kęsowo zaliczono do klasy A (gdzie żadna substancja zanieczyszczająca powietrze nie
przekracza dopuszczalnych norm) zarówno ze względu na ochronę zdrowia, jak i roślin.
Jednocześnie wskazano na potrzebę wzmocnienia systemu oceny zanieczyszczeń powietrza
— służyć temu ma planowane uruchomienie stacji monitoringu w Woziwodzie (gmina
Tuchola).
II.9. Ochrona przyrody
(dr inż. Mieczysław Stachowiak)
Około 30% terenu gminy Kęsowo objęte jest prawnymi powierzchniowymi formami
ochrony przyrody (tabela 10). Oprócz nich obecnych jest 8 pomników przyrody (tabela 11).
Tabela 10. Powierzchnia (w ha) objęta różnymi formami ochrony przyrody w gminie Kęsowo.
Gmina
Rezerwaty
Parki
krajobrazowe
Obszary
chronionego
krajobrazu
Użytki
ekologiczne
Zespoły
przyrodniczokrajobrazowe
Razem
Śliwice
—
—
3750
59,82
—
3809,82
25
GMINA KĘSOWO
Powiat
2079,10
26242,31
34150
942,83
667,00
64081,24
Tabela 11. Liczba i powierzchnia użytków ekologicznych (ha) na terenie gminy Kęsowo.
Gmina
Liczba
Powierzchnia
(ha)
Kęsowo
17
59,82
Powiat
413
942,83
Tabela 12. Liczba i rodzaje pomników przyrody w gminie Kęsowo.
Liczba pomników przyrody według typów (istniejące/projektowane)
Gmina
Drzewa
i grupy
drzew
Kęsowo
8
Razem
w powiecie
163/16
Aleje drzew
Głazy
narzutowe
Stanowiska
florystyczne
Źródliska
Razem
w gminach
8
4
9/2
2
1
179/18
Oprócz formalnych powierzchniowych form ochrony przyrody w gminie Kęsowo obecne
są tereny objęte ochroną nieformalną w postaci lasów ochronnych i siedlisk chronionych. Za
ochronne uznano 104 ha lasów, z tego lasy wodochronne zajmują 99 ha, a glebochronne 5 ha.
Od kilkunastu lat czynione są starania o utworzenie na terenie regionu Borów
Tucholskich Rezerwatu Biosfery „Bory Tucholskie”. Autorzy projektu w całości zaliczyli
powiat tucholski (a przez to gminę Kęsowo) do tak zwanej „strefy tranzytowej”, do „strefy
buforowej” obszary parków krajobrazowych Tucholskiego i Wdeckiego, a do strefy
„rdzeniowej” rezerwaty przyrody18: „Dolina rzeki Brdy”, „Bagna nad Stążką” i „Źródła rzeki
Stążki”. Należy tu jednak powiedzieć, że rezerwat biosfery jest tylko formą uznaniową nie
powodującą zdefiniowanych skutków prawnych — ta forma ochrony może być jednak z
powodzeniem wykorzystana jako znaczący element promocji gminy.
Istotnym zagrożeniem dla istniejących form powierzchniowej ochrony przyrody,
szczególnie parków krajobrazowych jest niekontrolowany rozwój osadnictwa letniskowego.
Aby zagrożenie to wyeliminować, należy bezwzględnie przestrzegać postanowień
miejscowych planów zagospodarowania przestrzennego, a w przypadku stwierdzenia
samowoli budowlanej nakazać rozbiórkę nielegalnych obiektów i usunięcie szkód
środowiskowych!
II.10. Gospodarka leśna
(mgr inż. Adam Wenda)
II.10.1. Zasoby leśne gminy Kęsowo
Lesistość gminy Kęsowo (według powszechnej ewidencji gruntów na dzień 1.01.2004 r.)
wynosi 11,4%, co daje jej drugie miejsce w powiecie tucholskim. Stanowi ją powierzchnia
lasów 1244 ha (w tym zawarte są grunty związane z gospodarką leśną jak: drogi, linie
18
Na uwagę zasługuje fakt nie zaliczenia do strefy rdzeniowej chronionego od ponad 150 lat rezerwatu „Cisy
Staropolskie im. L. Wyczółkowskiego” — jednego z najcenniejszych, a jednocześnie najlepiej zbadanych
w regionie Borów tucholskich!
26
PROGRAM OCHRONY ŚRODOWISKA
energetyczne biegnące przez tereny leśne, grunty pod różnymi obiektami służącymi
gospodarce leśnej). Powierzchni leśnej jest na terenie gminy Kęsowo 1195 ha (według
danych z nadleśnictw oraz planów urządzania lasów nie stanowiących własności Skarbu
Państwa). Występują jeszcze pewne rozbieżności pomiędzy danymi źródłowymi z
nadleśnictw i planów, a powszechną ewidencją gruntów. Wskazana jest szczegółowa
aktualizacja tej ostatniej.
W Gminie Kęsowo przeważająca większość lasów jest własnością Skarbu Państwa
(77,2%). Jest to większy odsetek niż w skali całego kraju (81,7%), ale mniejszy jak powiatu
tucholskiego (87,2%). Taka struktura jest korzystna, gdyż stan lasów będących własnością
Skarbu Państwa jest generalnie lepszy aniżeli lasów prywatnych.
Lasy Skarbu Państwa w Gminie Kęsowo są w większości zarządzane przez PGL Lasy
Państwowe (98,3%) przez nadleśnictwa Tuchola i Zamrzenica. Niewielka powierzchnia jest
we władaniu innych podmiotów Skarbu Państwa. Własność osób fizycznych stanowi 20,0%,
gminy 2,5%, spółdzielni 0,2%. Poza miastem Tuchola gmina Kęsowo posiada największy
odsetek lasów stanowiących własność prywatną.
Lasy nie stanowiące własności Skarbu Państwa są nadzorowane przez Starostę
Tucholskiego, który na mocy ustawy o lasach powierzył część zadań z zakresu nadzoru
nadleśniczemu nadleśnictwa Tuchola, zapewniając w 2004 roku środki na pokrycie kosztów
nadzoru w wysokości 11 zł/ha. Stawka w tej wysokości nie pokrywa jednak ponoszonych
przez nadleśnictwo rzeczywistych kosztów.
Lasy zarządzane przez PGL LP prowadzą gospodarkę leśną na podstawie planów
urządzania lasów, sporządzanych cyklicznie z zachowaniem ciągłości na okresy 10- letnie i
zatwierdzanych przez ministra środowiska, przy czym okresy te dla każdego nadleśnictwa
zaczynają się w innym roku. Lasy nie stanowiące własności Skarbu Państwa w większości
posiadają opracowane uproszczone plany urządzania lasów zatwierdzone przez wojewodę.
W Gminie Kęsowo udział poszczególnych typów siedliskowych lasu kształtuje się
następująco, (według wzrastającej żyzności i wilgotności):
 Bśw – 1,1%,
 BMśw – 19,3%,
 BMw – 0,5%,
 BMb – 0,7%
 LMśw – 52,0%,
 LMw – 1,5%,
 LMb – 0,5%,
 Lśw – 4,7%,
 Lw – 3,8%,
 Ol – 11,1%,
 pozostałe – 4,8%.
Udział najuboższych siedlisk borowych (Bs, Bśw) przekracza niewiele ponad 1%,
natomiast udział siedlisk lasowych wynosi 62,5%, co świadczy o dobrych możliwościach
produkcyjnych lasów gminy. Warunki siedliskowe lasów gminy są najkorzystniejsze w skali
całego powiatu tucholskiego.
Z jakością siedlisk skorelowany jest skład gatunkowy drzewostanów. W Kęsowie, jako
jedynej gminie powiatu tucholskiego nie dostrzega się dominującej pozycji sosny. Niemniej
jej udział jest jeszcze zbyt wysoki w stosunku do potencjalnych możliwości siedlisk. Jest to
skutkiem świadomej gospodarki leśnej w przeszłości, preferującej wprowadzanie upraw
sosnowych z uwagi na dużą dynamikę wzrostu, produkcyjność, jakość i przydatność
gospodarczą drewna tego gatunku, pomimo występowania warunków siedliskowych dla
bardziej wymagających gatunków liściastych jak dąb czy buk.
27
GMINA KĘSOWO
Jako gatunek główny sosna pospolita (Pinus sylvestris) zajmuje na terenie gminy 47,3%
powierzchni. Następnym gatunkiem jest brzoza brodawkowata (Betula verrucosa) z 17%
udziałem. Kolejne miejsca zajmują olsza czarna (Alnus glutinosa) – 13,8% oraz dąb
szypułkowy i bezszypułkowy (Qercus robur i petraea) – 9,6%, świerk pospolity (Picea abies)
— 3,4%, Buk zwyczajny — 0,4%, pozostałe gatunki łącznie — 8,5%.
W poszczególnych wsiach udział gatunków nie jest jednakowy, stanowi zasadniczo
odzwierciedlenie jakości gleb i siedlisk leśnych.
Orientacyjnie około 10% (na podstawie danych dotyczących RDLP w Toruniu)
drzewostanów, wykazuje niezgodność składu gatunkowego z potencjalnym siedliskiem,
ustalonym w drodze urządzeniowych prac glebowych i siedliskowych. Drzewostany te
wymagają przebudowy. Przyjmuje się, że takie drzewostany o dobrej jakości technicznej
należy przebudowywać w drodze cięć rębnych po osiągnięciu przez gatunki główne wieku
rębności. W przypadku drzewostanów słabej jakości wskazane jest rozpoczęcie ich
przebudowy jeszcze przed osiągnięciem wieku rębności. Kwalifikowanie drzewostanów do
przebudowy odbywać się powinno w ramach sporządzania planów urządzania lasu. Poza
cięciami rębnymi do przebudowy powinno się wykorzystywać również uzupełnienia, cięcia
pielęgnacyjne, wprowadzanie podsadzeń produkcyjnych, odnowienia naturalne, i inne zabiegi
hodowlane, wykonywane w ciągu życia drzewostanu.
Największy udział mają drzewostany starsze ponad 80 lat – 24,5%. Podobny udział mają
drzewostany młodsze(21 – 40 lat) – 23,2 % i średniowiekowe(41 – 60 lat) – 22,6%.
Korzystnie przedstawia się udział lasów najmłodszych – w pierwszej klasie wieku (1 – 20
lat), których jest 10,5%. Świadczy to o zrównoważonej, a nawet nieco zbyt ostrożnej
eksploatacji zasobów drzewnych,. Orientacyjny przeciętny wiek drzewostanów powiatu
kształtuje się na poziomie 56 lat. Pozytywne jest to że praktycznie każdy nowy 10–letni cykl
sporządzania planu urządzania lasu wykazuje, że wiek ten wzrasta. W poszczególnych
gminach powiatu przeciętny wiek waha się od 53 do 60 lat, nie ma więc istotnego
zróżnicowania. Przeciętna orientacyjna zasobność drzewostanów to ok. 215 m3 / ha. Bardzo
istotny wpływ na omawiane wskaźniki ma udział lasów niepaństwowych w całości, ponieważ
lasy te są zdecydowanie młodsze i w gorszej kondycji jak zarządzane przez PGL LP.
Orientacyjny przeciętny wiek lasów niepaństwowych wynosi 36 lat, a zasobność około 135,3
m3/ha. Lasy te na powierzchni 258 ha stanowią własność 195 osób lub instytucji
niepaństwowych. Wynika stąd bardzo duże ich rozdrobnienie. Przeciętna powierzchnia dla
jednego właściciela wynosi w gminie tylko 1,32 ha. Jest ona najmniejsza wśród wszystkich
gmin powiatu tucholskiego. Powierzchnia indywidualnej własności lasu waha się od 0,02 ha
do 17,79 ha Rozdrobnienie prywatnej własności leśnej nie wpływa korzystnie na poziom
gospodarowania, tym bardziej jeżeli stanowi tylko marginalny dodatek do prowadzonego
gospodarstwa rolnego. Gorszy stan lasów niepaństwowych ma również przyczyny
obiektywne, takie jak gorszy układ siedliskowy oraz fakt, że większość z nich to pierwsze
pokolenie lasu na gruncie porolnym, gdzie brak wielu składników mikroflory i mikrofauny
występującej w glebach leśnych, a niezbędnej do dobrego rozwoju drzew i krzewów oraz
wzmagających odporność lasu na zagrożenia chorobami. Z tym wiąże się krótszy okres życia
i wcześniejszy moment rozpadu drzewostanu.
II.10.2. Zagrożenia dla lasów
Najistotniejsze zagrożenia dla lasów powiatu to:
 pożary, którym sprzyja skład gatunkowy drzewostanów i słabe uwilgotnienie siedlisk
 masowe pojawy szkodliwych owadów (brudnicy mniszki, strzygoni choinówki,
paprocha cetyniaka, boreczników)
 choroby grzybowe, szczególnie na gruntach porolnych
 szkody od zwierzyny łownej
28
PROGRAM OCHRONY ŚRODOWISKA
 nadmierna penetracja turystyczna
II.11. Rolnictwo
(dr inż. Mieczysław Stachowiak)
Rolnictwo jest tą sferą działalności gospodarczej, która w sposób istotny wpływa na stan
środowiska. W gminie Kęsowo rolnictwo jest jedną z podstawowych form zagospodarowania
i użytkowania przestrzeni. Z punktu widzenia ochrony środowiska najbardziej znaczącymi
negatywnymi skutkami oddziaływania rolnictwa na środowisko są:
 degeneracja i degradacja pokrywy glebowej (zanieczyszczenie chemiczne,
procesy erozyjne — szerzej zagadnienia te omówiono w rozdziale II.2),
 zanieczyszczenia wód powierzchniowych i podziemnych (spływy obszarowe
i źródła punktowe — zagadnienia te omówiono w rozdziałach II.4),
 zanieczyszczenia powietrza odorami.
Doceniając znaczenie rolnictwa jako sprawcy potencjalnych szkód w środowisku
opracowano odrębne programy zmierzające do ograniczenia środowiskowych skutków tej
gałęzi gospodarowania, między innymi Krajowy Program Rolnośrodowiskowy (patrz też:
rozdział I.3, pkt 7).
Wobec małej dostępności danych skutki oddziaływania rolnictwa na środowisko w
gminie Kęsowo są trudne do oszacowania, jednak na podstawie stanu zanieczyszczenia gleb i
jakości wód powierzchniowych można sądzić, że nie są one duże. Nie występuje tu na
przykład problem nadmiernego zanieczyszczenia gleb i wód azotanami (Polak, Kentzer, 2001;
patrz też: tak zwana „Dyrektywa Azotanowa” — 91/676/EWG z dnia 12 grudnia 1991).
Na terenie gminy Kęsowo obecnych jest kilka niedużych ferm zwierząt. Niestety,
ułomność obowiązujących regulacji prawnych, administracyjnych i obiegu informacji
praktycznie uniemożliwia uzyskanie pełnych i wiarygodnych danych o wykorzystywanych
przez nie technologiach, faktycznym rozmiarze produkcji i skali jej oddziaływania na
środowisko! Według dostępnych danych wszystkie fermy korzystają z technologii
ściołowych, a odchody zwierząt (obornik, gnojówka) zagospodarowywane są na własne
potrzeby nawozowe.
II.12. Klimat akustyczny — zagrożenia hałasem
(dr inż. Mieczysław Stachowiak)
Zgodnie z ustawą Prawo Ochrony Środowiska z 2001 roku (z późniejszymi zmianami)
hałasem nazywa się zakłócenia akustyczne o częstotliwości drgań w zakresie 16 Hz – 16000
Hz działające w sposób nieprzyjemny, dokuczliwy lub szkodliwy na organizm człowieka.
W zależności od źródła wyróżnia się dwie podstawowe kategorie hałasu: komunikacyjny
(drogowy, kolejowy i lotniczy) oraz przemysłowy — tworzony przez źródła znajdujące się na
terenie zakładów przemysłowych, wytwórczych i rzemieślniczych (jego charakterystyka
zależy od rodzaju produkcji, stosowanych maszyn, wentylacji, a także rodzaju i jakości
urządzeń ograniczających emisją hałasu do środowiska). Kryterium klasyfikacji terenów z
punktu widzenia ochrony środowiska przed zanieczyszczeniami akustycznymi stanowi
dopuszczalne natężenie dźwięku na danym terenie lub stwierdzenie o braku potrzeby ochrony
danego terenu (nie przypisuje się mu poziomu dopuszczalnego). Dopuszczalne poziomy
hałasu na terenach o różnych funkcjach urbanistycznych określono w rozporządzeniu
Ministra Ochrony Środowiska, Zasobów Naturalnych i Leśnictwa z dnia 13 maja 1998 roku w
sprawie dopuszczalnych poziomów hałasu w środowisku (Dz. U. nr 66, poz. 436). Ustawa
Prawo ochrony środowiska wprowadziła też pojęcie terenów zagrożonych hałasem, to znaczy
takich, na których poziom natężenia hałasu jest przekroczony w stopniu wymagającym
naprawy. Wartości progowe natężenia hałasu, których przekroczenie powoduje zaliczenie
29
GMINA KĘSOWO
terenu do obszarów zagrożonych określono w rozporządzeniu Ministra Środowiska z dnia 9
stycznia 2002 r. (Dz. U. nr 8, poz. 81).
Na terenie gminy Kęsowo nie stwierdzono dotąd występowania zanieczyszczeń hałasem.
Istotnym źródłem hałasu może być jednak turystyka wodna, szczególnie podczas
korzystania z silników motorowych (skutery wodne, motorówki, ślizgacze itp.). Aby
przeciwdziałać tego typu zagrożeniom środowiska konieczne jest wyznaczenie stref i okresów
ciszy, zwłaszcza na terenach objętych ochroną (parki krajobrazowe, obszary chronionego
krajobrazu).
II.13. Zagrożenia promieniowaniem elektromagnetycznym
(dr inż. Mieczysław Stachowiak)
W świetle dostępnych danych (Raporty o stanie środowiska województwa kujawskopomorskiego) zagrożenia promieniowaniem elektromagnetycznym na terenie gminy Kęsowo
nie występują.
II.14. Gospodarka odpadami
Problematyka odpadów i gospodarowania nimi na terenie gminy Kęsowo stanowi
przedmiot odrębnego, integralnie powiązanego z niniejszym opracowania — „Plan
gospodarki odpadami dla gminy Kęsowo…”.
II.15. Inne zagrożenia środowiska
(dr inż. Mieczysław Stachowiak)
Do innych zagrożeń środowiska zwykle zalicza się sytuacje nadzwyczajne, takie jak na
przykład kolizje drogowe cystern przewożących substancje niebezpieczne, katastrofalne
powodzie lub poważne awarie w zakładach przemysłowych powodujące zagrożenie dla
zdrowia ludzi i środowiska. Przeciwdziałanie sytuacjom zagrożeń nadzwyczajnych oraz
procedur postępowania w przypadku ich wystąpienia wymaga opracowania odrębnych
programów i wchodzi w zakres działania wyspecjalizowanych służb (ratownictwa
chemicznego, straży pożarnej, policji itp.). W przypadku gminy Kęsowo nadzwyczajne
zagrożenia dla środowiska nie występują, chociaż nie można ich całkowicie wykluczyć, na
przykład podczas transportu substancji niebezpiecznych drogami wojewódzkimi 237 i 240.
III. Limit celów i priorytety programu ochrony środowiska
dla gminy Kęsowo
(dr inż. Mieczysław Stachowiak)
Analiza aktualnego stanu środowiska gminy Kęsowo pozwoliła na zdefiniowanie
głównych celów wdrażania programu ochrony środowiska w zadanej perspektywie czasowej
(lata 2004 – 2010 i 2011 – 2020). Są nimi: poprawa lub przynajmniej utrzymanie
obecnego stanu środowiska w celu zapewnienia wysokiej jakości życia mieszkańców oraz
zwiększenia możliwości rozwoju gospodarczego i atrakcyjności gminy. Osiągnięcie
głównych celów jest możliwe pod warunkiem przestrzegania zasad zrównoważonego rozwoju
oraz realizacji założonych celów cząstkowych, którymi są:
 ukończenie porządkowania gospodarki wodno-ściekowej (do roku 2010),
 ochrona wód podziemnych przed zanieczyszczaniem (w tym inwentaryzacja i
likwidacja nieczynnych studni)
30
PROGRAM OCHRONY ŚRODOWISKA

poprawa jakości wód powierzchniowych, zwłaszcza jezior tak, aby w roku 2015
osiągnąć wartości odpowiadające II klasie czystości19 (zarówno pod względem
sanitarnym, jak i fizyczno-chemicznym),
 ochrona gruntów przed erozją i przeciwdziałanie degradacji gleb (wymagane jest
opracowanie odrębnego programu i projektów wdrożeniowych!),
 zwiększenie lesistości gminy zgodnie z przyjętym wskaźnikiem zalesień
(zintensyfikowanie pozyskania gruntów przeznaczonych pod zalesienia!),
 ocena i wycena zasobów flory i fauny (zachowanie i kształtowanie różnorodności
biologicznej — priorytet wojewódzki!),
 rozpoznanie zasobów i ochrona ochrona złóż kopalin przed niewłaściwą
eksploatacją; rekultywacja wyrobisk po zakończeniu eksploatacji,
 wspieranie i wdrażanie Krajowego Programu Rolnośrodowiskowego oraz zaleceń
Kodeksu Dobrej Praktyki Rolniczej,
 stworzenie systemu kontroli oddziaływania rolnictwa na środowisko,
 wdrożenie nowoczesnego systemu gospodarki odpadami (PGO),
 ograniczenie zanieczyszczeń powietrza przez eliminowanie tak zwanej „niskiej
emisji”,
 współdziałanie z samorządami gmin ościennych w celu wypracowania wspólnej
polityki ochrony środowiska i jej wdrażania.
Rozwinięcie poszczególnych tez zawarto w następnych rozdziałach tego opracowania.
IV. Kierunki działań w zakresie ochrony środowiska
IV.1. Ochrona wód powierzchniowych
(dr inż. Jacek Cieściński)
Osiągnięcie skutecznej poprawy jakości zasobów wodnych wiąże się z koniecznością
ścisłej współpracy wszystkich użytkowników obszarów, z których zasilane są wody
powierzchniowe i podziemne. W założeniach programu ochrony wód śródlądowych
niekwestionowanym priorytetem powinna być likwidacja zrzutu ścieków nieoczyszczonych i
utrzymanie najwyższej skuteczności istniejących oczyszczalni. Prognozy w zakresie
uregulowania problemu zanieczyszczeń punktowych są optymistyczne i wydają się być
realne, natomiast rozwiązanie problemu zanieczyszczeń obszarowych będzie przebiegało
prawdopodobnie wieloetapowo i w różnym tempie.
Gospodarkę w zlewniach należy prowadzić w taki sposób, aby ograniczyć migrację
nawozów i innych środków wykorzystywanych w rolnictwie. W tym celu poza stosowaniem
odpowiedniej agrotechniki konieczne jest utrzymanie i kształtowanie naturalnych oraz
półnaturalnych siedlisk, które powstrzymują migrację zanieczyszczeń (w tym związków
biogennych użyźniających wody powierzchniowe i podziemne).
Celemi strategicznymi ochrony wód powierzchniowych są:
 Utrzymanie lub przywrócenie jakości wód powierzchniowych zgodnie z wymaganymi
standardami (docelowo II klasa czystości!).
 Zapewnienie mieszkańcom powiatu dostępu do wody o odpowiedniej jakości i ilości dla
potrzeb gospodarczo-bytowych
 Rozwój infrastruktury technicznej ochrony środowiska (wodociągi i kanalizacja),
szczególnie na terenach wiejskich.
19
Obowiązujące w Polsce normy stanowiące podstawę klasyfikacji jakości wód są w porównaniu z normami
obowiązującymi w państwach zachodnich nadzwyczaj rygorystyczne! Można się spodziewać, że w
najbliższym czasie zostaną skorygowane.
31
GMINA KĘSOWO
Ich zrealizowanie oznacza, że wody powierzchniowe na wyznaczonych odcinkach lub
akwenach powinny być przydatne do:
 wykorzystania w zbiorowym zaopatrzeniu w wodę do picia (Dyrektywa 75/440/EWG),
 celów kąpielowych (Dyrektywa 76/60/EWG),
 bytowania ryb łososiowatych lub przynajmniej karpiowatych (Dyrektywa 78/659/EWG),
Ten długofalowy cel nie jest możliwy do osiągnięcia przed 2010 r., natomiast zgodnie
z dyrektywą UE 2000/60/WE (tak zwaną Ramową Dyrektywą Wodną) powinien być
zrealizowany do 2015 roku.
Zadania wynikające z programu ochrony środowiska do roku 2010 i w perspektywie do
roku 2020 w zakresie ochrony wód powierzchniowych zdefiniowano następująco (tabela 13):
Tabela 13. Kierunki i harmonogram działań w zakresie ochrony wód powierzchniowych
dla gminy Kęsowo.
Lp.
1
2
3
4
5
6
7
8
9
10
11
12
13
14
32
Zadanie
Czas realizacji
Stworzenie bazy danych i sytemu wymiany informacji z zakresu gospodarki
wodnej na obszarze gminy Kęsowo
Całkowita likwidacja zrzutu ścieków nieoczyszczonych
Inwentaryzacja i eliminacja nieszczelnych zbiorników gromadzenia ścieków
(szamb), kontrola zagospodarowania ścieków gospodarczo-bytowych oraz
osadów ściekowych na terenach wiejskich i nieskanalizowanych
Eliminacja zanieczyszczeń wymywanych przez opady poprzez zorganizowany
odbiór wód opadowych z terenów zurbanizowanych
Eliminacja zagrożeń związanych z migracją odcieków z obszarów składowisk
odpadów
Inwentaryzacja i eliminacja tak zwanych „dzikich składowisk” jako źródła
zanieczyszczeń wód powierzchniowych i podziemnych
Inwentaryzacja ferm tuczu zwierząt; w przypadkach kwalifikujących się
(powyżej 50 DJP) wykonanie procedur OOŚ
Inwentaryzacja zanieczyszczeń obszarowych i punktowych pochodzących z
działalności rolniczej
Wprowadzanie programów rolno-środowiskowych na obszarach wiejskich
Budowa obiektów małej retencji ze szczególną troską o zapewnienie warunków
bytowania, rozmnażania i migracji organizmów wodnych.
Opracowanie i wdrożenie zasad ochrony półnaturalnych siedlisk opartych na
takich elementach krajobrazu, które powstrzymują migrację zanieczyszczeń
(zakrzewienia, zadrzewienia śródpolne, miedze)
Opracowanie strategii gospodarczego wykorzystania wód powierzchniowych na
terenie gminy.
W związku z obecnym i perspektywicznym rozwojem turystki zorganizowanej i
niezorganizowanej na terenie gminy opracowanie i wdrożenie rozwiązań
zabezpieczających wody przed degradacją.
Opracowanie strategii współpracy z gminami sąsiednimi w celu szybkiego
rozwiązania problemu zanieczyszczenia współużytkowanych zlewni.
2004 – 2007
2004 – 2010
2004 – 2010
2010 – 2020
2004 – 2010
2004 – 2010
2004 – 2007
2004 – 2008
2004 – 2015
2004 – 2020
2004 – 2020
2004 – 2008
2004 – 2010
2004 – 2008
PROGRAM OCHRONY ŚRODOWISKA
IV.2. Ochrona wód podziemnych
(dr hab. inż. prof. zw. ATR Maciej Kordian Kumor)
Kierunki działań w zakresie ochrony wód podziemnych na lata 2004 – 2010
zdefiniowano w tabeli 14.
Tabela 14. Kierunki działań i zadania w zakresie ochrony wód podziemnych do roku 2010.
Kierunki działań
Uaktualnienie stanu prawnego
wszystkich studni
zaopatrujących ludność gminy
Kęsowo w wodę pitną
Inwentaryzacja i monitoring
wszystkich czynnych ujęć i
bieżąca analiza jakości wód,
nie rzadziej niż raz w roku
Opracowanie gminnego
bilansu zużycia wód
głębinowych i potrzeb
perspektywicznego rozwoju
Likwidacja nieczynnych
studni
Racjonalne gospodarowanie
zasobami wody pitnej, analiza
jakości wód pitnych i
potrzeby budowy
dodatkowych ujęć lub nowego
zagospodarowania
istniejących
Maksymalne ograniczenie
lokalizacji obiektów
mogących zanieczyszczać
wody podziemne w strefie
zasobowej ujęć wód pitnych
Opracowanie gminnej mapy
jakości podziemnych wód
pitnych i ich zagrożeń
Prowadzenie okresowych
badań jakości wód pitnych,
gleby i ziemi w strefie
zasobowej ujęć wód
podziemnych;
Ustalenie i wybór ujęć
awaryjnych na wypadek
nadzwyczajnych zagrożeń, ich
ochrony, uruchomienie
odpowiedniej procedury
Rola samorządu
Źródła finansowania
powiatowego
Działania inwestycyjne
Inicjatywa samorządu
Środki własne
Kontrola, określanie
bezpiecznych i racjonalnych
Środki własne,
warunków eksploatacji ujęć
WFOŚiGW
wody pitnej
Inicjowanie zasad
racjonalnego zużycia wody,
Gmina Kęsowo,
rozważanie budowy nowych
Starostwo
ujęć
Inicjowanie, wspieranie
zasad ochrony warstw
Właściciele ujęć
wodonośnych i zasobów
wód podziemnych
Działania pozainwestycyjne
Jednostki realizujące
lub współdziałające
Podmioty gospodarcze
eksploatujące ujęcie
Podmioty gospodarcze
eksploatujące ujęcie
Starostwo Powiatowe
Samorządy gmin
Koordynacja w ramach
„powiatowej polityki
ochrony pitnych wód
podziemnych”
—
Starostwo Powiatowe
Określanie warunków
zabudowy i
zagospodarowania terenu z
uwzględnieniem ochrony
warstw wodonośnych wód
pitnych
—
Starostwo, gminy,
zainteresowane
podmioty gospodarcze
Inicjowanie
—
Starostwo Powiatowe
Geolog Wojewódzki
Zadanie własne
PFOŚiGW, WFOŚiGW
Wojewódzki Inspektorat
Ochrony Środowiska
Zadanie własne
PFOŚiGW, WFOŚiGW
Wojewódzki Inspektorat
Ochrony Środowiska
Wskazana powyżej charakterystyka możliwych zagrożeń i problemów wyznacza również
kierunki ochrony wód podziemnych do 2020 r. Ogólnie sformułować można je następująco:
33
GMINA KĘSOWO
 Eliminacja lub ograniczenie wprowadzanego ze ściekami komunalnymi i
przemysłowymi ładunku zanieczyszczeń do wód powierzchniowych,
 usuwanie przyczyn zanieczyszczenia wód podziemnych w szczególności
pierwszego poziomu wodonośnego, w tym szczególnie pochodzących z
rozproszonych indywidualnych źródeł oraz zanieczyszczeń obszarowych.
IV.3. Gospodarka wodno–ściekowa
(dr inż. Grażyna Totczyk, inż. Ryszard Okoński)
Planowana w najbliższych latach gospodarka wodociągowa ma między innymi polegać
na modernizacji stacji wodociągowej oraz sieci wodociągowej z ujęć w Kęsowie i
Piastoszynie oraz na podłączeniu do sieci gminnej wodociągów zakładowych w Tuchółce.
Posiadany przez gminę program rozwoju systemu kanalizacyjnego zakłada budowę sieci
kanalizacji sanitarnej Żalno-Kęsowo-Jeleńcz. Poza tym planuje się budowę przyzagrodowych
oczyszczalni ścieków dla terenów o rozproszonej zabudowie gospodarstw.
Tabela 15. Zadania z zakresu gospodarki wodno-ściekowej dla gminy Kęsowo na lata 2004 – 2010
z perspektywą do roku 2020.
L.p.
Zadanie
1.
Przebudowa stacji
wodociągowej oraz sieci
wodociągowej Kęsowo –
Piastoszyn
2.
Włączenie do wodociągu
gminnego zakładowych
wodociągów w Tuchółce
3.
Budowa przydomowych
oczyszczalni ścieków w gm.
Kęsowo (33 szt)
Charakter
zadania
Inwestycyjne
Inwestycyjne
Inwestycyjne
Okres
realizacji
2010
2010
2010
Efekty działań
Zwiększenie
zwodociągowania
gminy,
podniesienie
standardu życia
mieszkańców,
poprawa
efektywności
eksploatacyjnej
urządzeń, poprawa
stanu
technicznego sieci
wodociągowej
Zwiększenie
zwodociągowania
gminy,
podniesienie
standardu życia
mieszkańców,
Poprawa stanu
sanitarnego
terenu,
zwiększenie
standardu życia
Szacunkowy
koszt (zł)
Realizatorzy
3000000
Urząd Gminy,
przedsiębiorstwa
wodociągowe,
instytucje
zewnętrzne
Urząd Gminy,
przedsiębiorstwa
wodociągowe,
instytucje
zewnętrzne
330000
Urząd Gminy,
przedsiębiorstwa
wodociągowe,
instytucje
zewnętrzne
IV.4. Ochrona powietrza
(dr inż. Kazimierz Żarski)
Ogólnie, stan czystości powietrza w gminie Kęsowo można uznać za zadowalający. Nie
znaczy to, że w tej dziedzinie nie ma szans poprawy. Przyczyną dość dużej emisji
zanieczyszczeń powietrza jest wiele źródeł ciepła spalających węgiel kamienny. Należy dążyć
do maksymalnego zastąpienia węgla innym paliwem. Przy braku systemu gazowniczego
pozostaje możliwość powszechniejszego wykorzystania biomasy: drewna bądź słomy, ale
przy zapewnieniu odpowiedniej jej jakości i zastosowaniu urządzeń odpylających. Wskazane
jest szersze rozpropagowanie małych kotłów do spalania drewna i odpadków drzewnych,
zwłaszcza że koszt opalania drewnem jest relatywnie najmniejszy przy obecnym poziomie
34
PROGRAM OCHRONY ŚRODOWISKA
cen nośników ciepła i energii. Z uwagi na wysoki koszt eksploatacji kotłowni olejowych te
mogłyby być wykorzystywane tylko w obiektach użyteczności publicznej przy przejęciu
ciężaru finansowania eksploatacji przez jednostki samorządu terytorialnego, budżetowe lub
samofinansujące się. W dalszej perspektywie czasowej planuje się budowę sieci gazowniczej.
IV.5. Kształtowanie systemu obszarów i obiektów chronionych
(dr inż. Mieczysław Stachowiak)
Niedostateczna znajomość zasobów flory i fauny gminy Kęsowo praktycznie
uniemożliwia sformułowanie ukierunkowanych zaleceń ochronnych. Z tego powodu
priorytetowym zadaniem na lata 2004 – 2010 (oraz następne) powinno być inicjowanie oraz
wspieranie badań zmierzających do poznania i oceny wartości zasobów flory i fauny.
Konsekwencją i naturalnym rozszerzeniem tych badań będzie również zwaloryzowanie terenu
gminy pod kątem struktury i funkcjonowania krajobrazu. Wskazane jest utworzenie (w
Tucholi) regionalnego centrum gromadzenia dokumentacji przyrodniczej (lub szerzej — o
stanie środowiska) jako ośrodka inicjującego i koordynującego prace badawcze, a także
upowszechniającego wiedzę o przyrodzie regionu. Koszty realizacji zgłoszonych wyżej
postulatów nie powinny przekroczyć kwot 150 tys. zł w skali rocznej i mogą być pokrywane
na przykład z dotacji WFOŚiGW w Toruniu lub środków pozostających w gestii
Wojewódzkiego Konserwatora Przyrody. Na realizację zdefiniowanych wyżej zadań możliwe
jest też pozyskanie środków z Unii Europejskiej.
Skutki wprowadzenia w życie uchwały podjętej przez Radę Gminy Kęsowo o włączeniu
do obszaru Krajeńskiego Parku Krajobrazowego blisko 80% powierzchni gminy mogą
w przyszłości okazać się fatalne, szczególnie dla sektora działalności rolniczej stanowiącego
podstawę egzystencji gminy (zgodnie z zapisem „Strategii rozwoju gmin i powiatu
tucholskiego…”!). Trzeba pamiętać o tym, że ogólnie dobry stan środowiska gminy jest
efektem dotychczasowego sposobu gospodarowania. Próby zmiany tego sposobu lub
ograniczenia nakazami definiowanymi w zaleceniach planów ochronnych mogą być
powodem ostrego konfliktu społecznego, a skuteczność wprowadzenia w życie zakazów,
nakazów i zaleceń z góry skazana jest na niepowodzenie… Bardzo ważnym zadaniem jest
zatem wypracowanie kompromisowych zapisów dotyczących zasad ochrony i
użytkowania terenu w planach ochrony Krajeńskiego Parku Krajobrazowego. Należy
bowiem pamiętać o tym, że podstawowym celem tworzenia tego typu obiektów jest
umożliwienie społeczeństwu korzystania z zasobów przyrody, a nie ograniczanie do nich
dostępu!
W odniesieniu do wału kemowego na terenie gminy Kęsowo należy rozważyć możliwość
utworzenia nowej formy ochrony przyrody, jaką jest stanowisko dokumentacyjne.
Teren gminy Kęsowo ze względu na zróżnicowaną rzeźbę, obecność licznych jezior i
rozległych powierzchni leśnych jest bardzo atrakcyjny dla rozwoju turystyki. Atrakcyjność tą
z pewnością podniesie utworzenie Rezerwatu Biosfery „Bory Tucholskie”, chociaż z
formalnego punktu widzenia fakt ten będzie miał charakter czysto symboliczny.
Istotnym problemem z punktu widzenia kształtowania systemu obszarów chronionych
jest udostępnianie terenu pod zabudowę letniskową. Do zagadnień tych trzeba podchodzić
bardzo ostrożnie, bowiem nawet niewielkie odstępstwo od obowiązujących zasad ochrony
i zagospodarowania przestrzeni może nieść za sobą skutki wręcz niemożliwe do usunięcia.
Rozbudowa infrastruktury turystycznej stwarza realne zagrożenia dla środowiska (ścieki,
wzmożona penetracja, odpady itp.) i generuje dodatkowe, na ogół wysokie koszty związane
z jej utrzymaniem, a teren zabudowany letniskowo często traci na swej atrakcyjności
krajobrazowej! Wskazania dotyczące możliwości lokowania zabudowy letniskowej na terenie
35
GMINA KĘSOWO
powiatu tucholskiego (w tym również gminy Kęsowo) oraz związane z tym potencjalne
zagrożenia szerzej omówiono w rozdziale II.1.
IV.6. Gospodarka leśna
(mgr inż. Adam Wenda)
Gospodarka leśna w Polsce jest bardzo szczegółowo uregulowana pod względem
formalno prawnym, a jej głównym realizatorem są Lasy Państwowe. Poprzez generalnie
wykonywany zlecony nadzór nad lasami niepaństwowymi to działanie przekłada się również
na tę część zasobów leśnych kraju.
Istnieją dosyć ograniczone możliwości prawno – organizacyjne bezpośredniego
kształtowania gospodarki leśnej przez administrację powiatową, jak też samorządy gmin. Stąd
ich rola przede wszystkim skupiać się powinna na „proleśnym” kształtowaniu miejscowego
planu zagospodarowania przestrzennego oraz udział we wszelkiego rodzaju gremiach
opiniodawczych oraz wspólnych przedsięwzięciach z zakresu udostępniania lasu i
eksponowania jego pozaprodukcyjnych funkcji.
Bardzo istotna jest też rola powiatu i samorządu gminnego w kształtowaniu pozytywnej
opinii społecznej na temat Lasów Państwowych, głównego realizatora proekologicznej
polityki leśnej państwa. Może mieć to nieoceniony wpływ na zachowanie zdolności Lasów
Państwowych do wypełniania różnorodnych funkcji lasów bez istotnego obciążania Budżetu
Państwa.
Program, szczególnie w części dotyczącej kierunków działań perspektywicznych został
zdefiniowany w „Regionalnym Programie Operacyjnym Polityki Leśnej Państwa dla RDLP w
Toruniu”. Jest to najbardziej miarodajny w tym zakresie dokument i dotyczy zarówno lasów
Skarbu Państwa, jak i pozostałych na terenie województwa kujawsko-pomorskiego. Określa
on również pewne ramy czasowe realizacji, które należy przełożyć na grunt realizacji
programu ochrony środowiska dla powiatu i gmin powiatu tucholskiego. Z uwagi na to, że
cele i zasady gospodarki leśnej są jednolite i dotyczą wszystkich lasów, nie wydaje się celowe
różnicowanie zadań w programie ochrony środowiska dla poszczególnych gmin.
Konkretny zakres czasowy działań można przewidywać na pewno w odniesieniu do
zadania zalesiania gruntów porolnych (ten zdefiniowano w „Programie ochrony środowiska
dla powiatu tucholskiego”). Inne zagadnienia wymagają ciągłego, konsekwentnego działania
w długiej perspektywie czasowej wykraczającej nawet poza ramy zdefiniowanych
programów.
IV.7. Rolnictwo
(dr inż. Mieczysław Stachowiak)
W latach 2004 – 2010 działania samorządów lokalnych z zakresu ochrony środowiska
w sektorze rolnictwa powinny polegać przede wszystkim na inicjowaniu, wspieraniu
i wdrażaniu w życie zapisów Krajowego Programu Rolnośrodowiskowego (powiat
tucholski, a tym samym gmina Kęsowo w skali województwa kujawsko-pomorskiego
zakwalifikowany został do północno-zachodniej strefy priorytetowej, w której w latach 2004
– 2006 rolnicy będą mogli przystępować do realizacji płatnych działań na rzecz środowiska!)
oraz Kodeksu Dobrej Praktyki Rolniczej. Preferowanym kierunkiem jest promocja
systemów produkcji rolniczej zgodnej z lokalnymi uwarunkowaniami środowiskowymi.
Należy tu jednak zwrócić uwagę na nieskuteczny system obiegu informacji o stanie
produkcji rolniczej (roślinnej i zwierzęcej) między służbami rolną i ochrony środowiska
w gminach i powiecie. Istniejący stan rzeczy praktycznie uniemożliwia monitorowanie
wpływu rolnictwa na środowisko!
36
PROGRAM OCHRONY ŚRODOWISKA
Kierunki działań zmierzających do minimalizowania negatywnych skutków
oddziaływania sektora rolniczego na środowisko opisano już w innych rozdziałach tego
opracowania. W tym jednak przypadku dwa są bardzo ważne i wymagają podkreślenia:
 opracowanie programu i konkretnych projektów zapobieganiu zjawisk erozji,
 ograniczenie zanieczyszczania wód i gleb.
Osiągnięcie pozytywnego rezultatu wymaga aktywizacji całego społeczeństwa, między
innymi na drodze edukacji nieformalnej, ale i realizacji zadań inwestycyjnych, takich jak na
przykład szybkie ukończenie porządkowania gospodarki wodno-ściekowej w gminach,
łącznie z budową płyt obornikowych z systemem odprowadzania i gromadzenia odcieków
gnojówki oraz zbiorników na gnojówkę lub gnojowicę o pojemności umożliwiającej ich
karencjonowanie.
W tym miejscu należy też wspomnieć o braku systemu skutecznej kontroli nad
praktycznym stosowaniem (nie dystrybucją!) środków chemicznej ochrony roślin —
wypracowanie takiego wymaga rozwiązań systemowych! Najprostszym byłoby
wprowadzenie obowiązku zwrotu opakowań po zużytych środkach (zgodnie z numeracją serii
w ilości odpowiadającej zakupowi!), co także mogłoby w pewnym stopniu przyczynić się do
sprawniejszego gospodarowania odpadami niebezpiecznymi.
IV.8. Edukacja środowiskowa
(dr inż. Mieczysław Stachowiak)
Skuteczność realizacji zadań z zakresu ochrony środowiska w dużym stopniu zależy od
ich zrozumienia, akceptacji i poparcia większej części społeczeństwa. Teza ta niemal
bezpośrednio przekłada się na potrzebę stałego prowadzenia edukacji środowiskowej, i to nie
tylko w odniesieniu do młodzieży szkolnej w ramach kształcenia formalnego, ale też powinna
dotyczyć dorosłych poprzez system edukacji nieformalnej. W powiecie tucholskim system ten
jest bardzo rozbudowany, ale też rozdrobniony (brak koordynacji!). Zadania edukacyjne
nieformalne realizowane są przede wszystkim przez szkoły w ramach dodatkowych zajęć
(jedna z form samodoskonalenia zawodowego nauczycieli). Na uwagę zasługuje działalność
służb leśnych w takich ośrodkach jak Woziwoda i Gołąbek. Duży wkład w edukację
środowiskową mają lokalne organizacje społeczne. Edukacja środowiskowa wpisana jest też
między innymi w zakres działań statutowych zarządów parków krajobrazowych. Ujemną
cechą dotychczasowej nieformalnej edukacji środowiskowej jest jej „akcyjność”.
Za największe osiągnięcie lokalnej społeczności w dziedzinie edukacji środowiskowej
należy uznać otwarcie w Tucholi w roku 2003 Wyższej Szkoły Zarządzania Środowiskiem
oraz stałe utrzymywanie kształcenia w Zespole Szkół Leśnych i Agrotechnicznych.
Zadania na najbliższe lata (2004 – 2010) w zakresie edukacji środowiskowej w skali nie
tylko gminy Kęsowo, ale przede wszystkim powiatu tucholskiego powinny zmierzać w
kierunku skoordynowania i zachowania ciągłości działań. Edukacją środowiskową należy
objąć jak najszerszy krąg społeczeństwa przez popularyzowanie wiedzy o środowisku i
formach dobrego gospodarowania (sektor rolniczy i leśny!). Funkcję ośrodka organizującego i
koordynującego zadania z zakresu edukacji ekologicznej można by powierzyć
proponowanemu do utworzenia regionalnemu centrum gromadzenia informacji o środowisku.
V. Zdolności inwestycyjne jednostki administracyjnej
(dr Marek Ramczyk)
Sytuację finansową gminy Kęsowo najlepiej charakteryzują dane dotyczące jej budżetu.
W tabeli 16 przedstawiono (w cenach bieżących) wielkość dochodów budżetu gminy
osiągniętych w latach 2001 – 2003 i ich strukturę. Dane zaprezentowane w tabeli 16,
dotyczące lat 2001 i 2002, uzyskano w Urzędzie Statystycznym w Bydgoszczy.
37
GMINA KĘSOWO
Tabela 16. Dochody budżetu gminy Kęsowo osiągnięte w latach 2001 – 2003
(w cenach bieżących) i ich struktura
Dochody budżetu gminy w roku
Lp.
Wyszczególnienie
2001
tys. zł
%
tys. zł
%
1697,4
26,0
1757,6
25,0
podatek od osób prawnych
3,5
0,1
2,0
0,0
podatek od osób fizycznych
281,6
4,3
302,1
4,3
podatek od nieruchomości
351,5
5,4
441,3
6,3
Dochody własne
1.
w tym:
2002
2.
Dotacja celowe z budżetu państwa
799,8
12,3
1093,5
15,5
3.
Subwencje ogólne
3346,8
51,3
3837,1
54,5
4.
Pozostałe
676,4
10,4
349,9
5,0
Dochody ogółem
6520,4
100,00
7038,1
100,00
Z danych zaprezentowanych w tabeli 16 wynika, że w gminie Kęsowo dochody własne
stanowiły w latach 2001 – 2002 zaledwie około 25% dochodów ogółem (średnio w kraju
w gminach wskaźnik ten wynosił w 2001 roku około 50%, natomiast w 2002 roku około
45%). W latach 2001 – 2002 w dochodach gminy Kęsowo był bardzo niski udział dochodów
z tytułu udziału w podatkach stanowiących dochód budżetu państwa (suma dochodów z tytułu
udziału w podatkach dochodowych od osób fizycznych i prawnych). Wynosił on odpowiednio
4,4% i 4,3% (średnio w gminach w kraju wskaźnik ten wynosił w 2001 14,7% oraz w 2002
roku 11,9%). Niski poziom udziału w podatkach od osób prawnych świadczy o małej
rentowności podmiotów gospodarczych prowadzących działalność gospodarczą na terenie
gminy Kęsowo.
W tabeli 17 przedstawiono (w cenach bieżących) wydatki budżetu gminy Kęsowo w
latach 2001 – 2003. Dane zaprezentowane w tej tabeli, dotyczące lat 2001 i 2002, uzyskano w
Urzędzie Statystycznym w Bydgoszczy.
Tabela 17. Wydatki budżetu gminy Kęsowo poniesione w latach 2001 – 2003
(w cenach bieżących) i ich struktura
Lp.
1.
2.
3.
Wyszczególnienie
Wydatki bieżące
Wydatki majątkowe
w tym inwestycyjne
Pozostałe wydatki
Wydatki ogółem
Wynik finansowy
(dochody – wydatki)
Wydatki budżetu gminy poniesione w roku
2001
2002
tys. zł
%
tys. zł
%
4306,6
62,1
4649,0
68,7
1686,0
24,3
2903,6
16,4
1686,0
24,3
2903,6
16,4
941,9
13,6
996,4
14,9
6934,5
100,0
8549,0
100,0
-414,1
-1510,9
Analiza danych zaprezentowanych w tabeli 17 pozwala stwierdzić, że w gminie Kęsowo
rośnie udział wydatków inwestycyjnych w wydatkach ogółem. Należy podkreślić, że
wskaźniki te są dużo wyższe niż średnio w gminach w kraju (średnio w gminach w kraju
wydatki inwestycyjne stanowiły w latach 2001 – 2002 odpowiednio 19,1% i 17,2%
wydatków ogółem).
Istotnym wydaje się fakt, że w latach 2001 – 2002 gminy Kęsowo przewyższały jej
dochody. Istniejący deficyt był pokrywany ze środków pochodzących z zaciągniętych
pożyczek i kredytów.
38
PROGRAM OCHRONY ŚRODOWISKA
Gmina nie sporządziła prognozy dochodów i wydatków budżetu gminy na lata następne.
Nie można zatem określić jej możliwości z zakresie ponoszenia nakładów inwestycyjnych.
Analiza i ocena ekonomiczna działalności samorządu gminy, przeprowadzona na
podstawie danych dotyczących lat 2001 – 2003 oraz planowanych wielkości dochodów i
wydatków budżetu w 2004 roku wykazała:
1. Gminę Kęsowo cechuje bardzo niski poziom przedsiębiorczości. Poza
miejscowościami Kęsowo i Żalno przedsiębiorczość rozwinięta jest w bardzo małym
stopniu. Powodem tego jest między innymi podmiejskie położenie gminy.
Mieszkańcy gminy Kęsowo w znacznym stopniu korzystają w zakresie handlu, usług
i miejsc pracy z oferty miasta Tuchola.
2. Gmina opracowała harmonogram rzeczowo-finansowy na lata 2000 – 2003, w którym
wymieniono planowane do realizacji inwestycje z zakresu gospodarki wodociągowościekowej.
3. W gminie Kęsowo opracowano „Program rozwoju lokalnego 2004 – 2006” oraz
„Program rozwoju lokalnego (projekty finansowane po 2006 roku)”, w których
podano projekty lub zadania inwestycyjne, które będą realizowane w latach 2004 –
2006 oraz latach 2007 - 2012.
4. Dominującą funkcją gminy Kęsowo jest rolnictwo. Stosunkowo korzystne warunki
przyrodnicze jego rozwoju oraz dosyć dobra struktura agrarna, będą powodowały
utrzymywanie wiodącej roli rolnictwa w kolejnych latach. W gminie istnieje bardzo
duży niedobór miejsc pracy poza rolnictwem. Niski wskaźnik przedsiębiorczości
wskazuje, na potencjalnie rezerwy w zakresie powstawania nowych podmiotów
gospodarczych. Są one niezbędne dla przejęcia części zatrudnionych w rolnictwie.
Zwiększenie liczby miejsc pracy może nastąpić między innymi poprzez rozwój
obsługi rolnictwa i przetwórstwa rolnego.
5. Gmina Kęsowo jako jedyna w powiecie tucholskim nie odgrywa jak na razie większej
roli w obsłudze ruchu turystycznego.
6. Analiza zadań inwestycyjnych planowanych w najbliższych latach do realizacji
wykazała, że na terenie gminy Kęsowo przywiązuje się szczególną uwagę do rozwoju
infrastruktury, w tym przede wszystkim technicznej.
7. Dochody własne stanowiły w latach 2001 – 2002 około 25 % dochodów gminy
ogółem. W dochodach gminy ogółem bardzo niska była także wielkość udziału w
podatkach stanowiących dochód budżetu państwa. Wielkość udziału w podatkach
stanowiących dochód budżetu państwa zależy od wysokości podatku płaconego przez
osoby fizyczne i prawne.
8. W gminie Kęsowo rośnie udział wydatków inwestycyjnych w wydatkach ogółem.
W latach 2001 – 2002 wydatki gminy przewyższały jej dochody.
VI. Zarządzanie programem ochrony środowiska
(dr inż. Mieczysław Stachowiak)
Możliwość zrealizowania postulatów i zadań sprecyzowanych w Programie ochrony
środowiska dla gminy Kęsowo uwarunkowana jest:
 pozyskaniem środków finansowych na realizację inwestycji służących ochronie
środowiska,
 sprawnym zarządzaniem zasobami środowiska przez optymalne korzystanie z
instrumentów prawno-administracyjnych, organizacyjnych i ekonomicznych
 otrzymaniem społecznego przyzwolenia i poparcia na wdrażanie programu
ochrony środowiska.
39
GMINA KĘSOWO
VI.1. Instrumenty realizacji programu ochrony środowiska
VI.1.1. Instrumenty prawne i administracyjne
Obowiązujące przepisy prawa określają między innymi instrumenty służące realizacji
programów ochrony środowiska. Są nimi:
 pozwolenia, zgody i decyzje administracyjne (na przykład: na wprowadzanie do
środowiska substancji lub energii, gospodarcze korzystanie ze środowiska,
pozwolenia wodno-prawne na korzystanie z zasobów wód powierzchniowych i
podziemnych, wprowadzanie ścieków do wód lub do ziemi, wytwarzanie
odpadów, gospodarcze wykorzystanie odpadów, emitowanie hałasu, pól
elektromagnetycznych oraz dotyczące możliwości lokowania obiektów
zaliczonych do inwestycji mogących pogorszyć stan środowiska),
 koncesje geologiczne wydawane na poszukiwanie i eksploatację surowców
mineralnych,
 powiatowy program ochrony środowiska i plan gospodarki odpadami,
 postępowania w sprawie oceny oddziaływania na środowisko (OOŚ),
 plany zagospodarowania przestrzennego (województwa, powiatu i gmin),
 plany ochrony parków krajobrazowych,
 strategie rozwoju (województwa, powiatu i gmin),
 uchwały w sprawie budżetu powiatu,
 opracowania studialne uwarunkowań i kierunków zagospodarowania
przestrzennego powiatu i gmin,
 zalecenia i nakazy wynikające z monitoringu stanu środowiska.
W rozumieniu przepisów Kodeksu postępowania administracyjnego uprawnionym w
zakresie wydawania decyzji administracyjnych w indywidualnych sprawach z zakresu
administracji publicznej należących do właściwości gminy Kęsowo jest Wójt Gminy Kęsowo.
VI.1.2. Środki finansowe
Środki finansowe przeznaczone na realizację programu mogą być pozyskiwane z opłat i
kar za gospodarcze korzystanie ze środowiska, a także funduszy celowych.
Opłaty za gospodarcze korzystanie ze środowiska pobierane są między innymi za:
wprowadzanie gazów i pyłów do powietrza, pobór wody, odprowadzanie ścieków,
składowanie odpadów, zmianę sposobu użytkowania gruntów rolnych i leśnych na cele
nierolnicze i nieleśne oraz usuwanie drzew i krzewów. Są one kierowane do funduszy
celowych, w tym do powiatowych funduszy ochrony środowiska.
Kary pieniężne pobierane są za działanie niezgodne z obowiązującym prawem, w tym
z wydanymi pozwoleniami, decyzjami i koncesjami. W drodze decyzji wymierza je
Wojewódzki Inspektor Ochrony Środowiska.
Środki z funduszy celowych na inwestycje z zakresu ochrony środowiska realizowane na
obszarze powiatu tucholskiego można uzyskać jako dotacje lub pożyczki z NFOŚiGW
w Warszawie, WFOŚiGW w Toruniu oraz powiatowego i gminnych FOŚiGW.
VI.1.3. Odpowiedzialność prawna
Do odpowiedzialności za szkody spowodowane oddziaływaniem na środowisko stosuje
się przepisy Kodeksu Cywilnego (jeżeli ustawa nie stanowi inaczej). Każdy, komu przez
bezprawne oddziaływanie na środowisko bezpośrednio zagraża lub została wyrządzona
szkoda może żądać od podmiotu odpowiedzialnego za to zagrożenie lub naruszenie
przywrócenia stanu zgodnego z prawem i podjęcia środków zapobiegawczych, w
szczególności przez zamontowanie instalacji lub urządzeń zabezpieczających przed
zagrożeniem lub naruszeniem. W razie gdy jest to niemożliwe lub nadmiernie utrudnione,
40
PROGRAM OCHRONY ŚRODOWISKA
może on zażądać zaprzestania działalności powodującej zagrożenie lub naruszenie. Jeżeli
zagrożenie lub naruszenie dotyczy środowiska jako dobra wspólnego, z roszczeniem może
wystąpić Starosta, jednostka samorządu terytorialnego lub organizacja społeczna.
Odpowiedzialność karną za zagrożenie lub naruszenie stanu środowiska określają
przepisy szczególne w tym zakresie.
Odpowiedzialność administracyjną egzekwuje się, jeżeli podmiot korzystający ze
środowiska negatywnie oddziałuje na środowisko. W takim przypadku organ administracyjny
ochrony środowiska może w drodze decyzji nałożyć obowiązek ograniczenia oddziaływania
na środowisko lub przywrócenia środowiska do stanu właściwego.
VI.1.4. Instrumenty społeczne
Społecznymi instrumentami realizacji programu ochrony środowiska są:
 współdziałanie — dotyczy działań samorządów przez między innymi
interdyscyplinarny model pracy, a także budowaniu powiązań między władzami
samorządowymi a społeczeństwem (udział społeczeństwa w zarządzaniu przez
systemy konsultacji i debat publicznych!),
 edukacja środowiskowa — jest bardzo ważnym instrumentem społecznym
wspomagającym wdrażanie programu ochrony środowiska; głównym jej celem jest
kształtowanie świadomości środowiskowej społeczeństwa oraz przyjaznych dla
środowiska nawyków i codziennych postaw (elementy kultury osobistej!).
VI.2. Źródła możliwych do pozyskania środków finansowych
VI.2.1. Budżet państwa
Z tego źródła finansuje się w trybie dotacji inwestycje ponadregionalne realizowane
przede wszystkim przez jednostki samorządu terytorialnego. W ten sposób finansowane mogą
być między innymi inwestycje w zakresie gospodarki wodnej, zalesienia, infrastruktura
komunikacyjna i inne zgodne z planami rozwoju rangi wojewódzkiej lub krajowej, w
mniejszym stopniu powiatowej.
VI.2.2. Fundusze ekologiczne
Obecnie funkcjonują następujące fundusze ekologiczne:
 Narodowy Fundusz Ochrony Środowiska i Gospodarki Wodnej,
 Wojewódzki Fundusz Ochrony Środowiska i Gospodarki Wodnej w Toruniu,
 Powiatowy Fundusz Ochrony Środowiska i Gospodarki Wodnej w Tucholi,
 gminne fundusze ochrony środowiska,
Podstawę ich funkcjonowania określają zapisy ustawy Prawo ochrony środowiska.
Narodowy i wojewódzki Fundusze Ochrony Środowiska i Gospodarki Wodnej mają
osobowość prawną, natomiast fundusze powiatowe i gminne jej nie mają, a środkami
finansowymi gospodarują jednostki samorządu terytorialnego.
VI.2.3. Banki
Większość banków ma w swojej ofercie kredyty inwestycyjne, w tym również na
przedsięwzięcia z zakresu ochrony środowiska. Znaczący udział w kredytowaniu inwestycji o
znaczeniu ponadregionalnym ma Europejski Bank Odbudowy i Rozwoju. Finansuje on
inwestycje wymagające znacznych nakładów realizowane głównie przez jednostki samorządu
terytorialnego. Liderem w zakresie kredytowania w formach preferencyjnych jest Bank
Ochrony Środowiska s. a.
41
GMINA KĘSOWO
VI.2.4. Fundacje i agencje
Znaczącym źródłem środków finansowych na realizację zadań w ramach programu
ochrony środowiska mogą być dotacje lub pożyczki udzielane przez następujące fundacje
i agencje:
 Ekofundusz — wspiera przedsięwzięcia w zakresie ochrony środowiska; zadaniem
Ekofunduszu jest również ułatwianie transferu na polski rynek najlepszych
technologii i stymulowanie polskiego przemysłu ochrony środowiska,
 Fundacja Wspomagająca Zaopatrzenie Wsi w Wodę — podstawowym jej celem
jest wspieranie budowy obiektów zaopatrzenia wsi w wodę oraz gospodarki
ściekowej,
 Europejski Fundusz Rozwoju Wsi Polskiej ,,Counterpart Fund” — środki tego
funduszu przeznacza się między innymi na inwestycje z zakresu ochrony
środowiska na obszarach wiejskich,
 Fundacja Współpracy Polsko-Niemieckiej — udziela dotacji między innymi na
projekty infrastrukturalne w zakresie ochrony środowiska; przy realizacji
konieczna jest współpraca z partnerem niemieckim,
 Globalny Fundusz Środowiska (GEF/SGP) — uruchomił program małych dotacji
dla wspierania przedsięwzięć wpływających na poprawę stanu środowiska przez
ochronę różnorodności biologicznej, wykorzystywanie odnawialnej energii,
stosowanie energooszczędnych technologii i ochronę zasobów wodnych.
 Agencja Restrukturyzacji i Modernizacji Rolnictwa — finansuje (głównie w
formie dotacji) przedsięwzięcia z zakresu ochrony środowiska realizowane przez
jednostki samorządu terytorialnego na terenach wiejskich.
VI.2.5. Podmioty gospodarcze
Projekty realizowane przez podmioty gospodarcze nastawione na osiąganie zysku
(między innymi przedsiębiorstwa gospodarki komunalnej!) otrzymują wsparcie najczęściej w
postaci niskooprocentowanych kredytów (kredytów preferencyjnych), rzadziej dotacji. Środki
własne tych podmiotów są więc głównym źródłem finansowania inwestycji w zakresie
ochrony środowiska.
VI.2.6. Agendy Unii Europejskiej
Unia Europejska uruchomiła pomoc w finansowaniu ochrony środowiska w postaci
następujących programów:
 PHARE,
 ISPA — w sektorze ochrony środowiska pomoc z ISPA przeznaczona jest głównie
na inwestycje związane z jakością powietrza, zaopatrzeniem w wodę pitną,
oczyszczaniem ścieków oraz gospodarką odpadami,
 SAPARD — wspiera modernizację rolnictwa i rozwój obszarów wiejskich.
Istotne znaczenie mają też możliwości finansowania przedsięwzięć z zakresu ochrony
środowiska przy udziale środków Unii Europejskiej pochodzących z:
 Funduszy Strukturalnych,
 Funduszu Spójności,
 Inicjatyw Wspólnotowych.
Fundusze Strukturalne mają na celu realizację polityki strukturalnej Unii Europejskiej
zmierzającą do wyrównywania różnic między regionami. W skład Funduszy Strukturalnych
wchodzą między innymi:
 Europejski Fundusz Orientacji i Gwarancji Rolnej (FEOGA),
 Europejski Fundusz Rozwoju Regionalnego (FEDER),
42
PROGRAM OCHRONY ŚRODOWISKA
 Europejski Fundusz Socjalny (FSE),
Fundusze Strukturalne przysługują regionom, w których PKB na mieszkańca wynosi
mniej niż 75% średniego PKB Unii Europejskiej. Kraj ubiegający się o fundusz strukturalny
może uzyskać z Unii Europejskiej pomoc do równowartości 4% PKB. W latach 2000 – 2006
na Fundusze Strukturalne dla 15 krajów członkowskich przeznaczono około 195 mld €.
Głównym zadaniem utworzonego w 1964 roku Europejski Fundusz Orientacji i
Gwarancji Rolnej (FEOGA) na mocy traktatu z 1957 r. ustanawiającego EWG jest wspieranie
przekształceń struktury rolnictwa oraz wspomaganie rozwoju obszarów wiejskich. Środki
finansowe funduszu pochodzą z budżetu UE oraz z opłat nakładanych na produkty rolne
importowane spoza Unii Europejskiej. FEOGA składa się z dwóch sekcji:
 Gwarancji, która finansuje wspólną politykę rolną (zakupy interwencyjne
produktów rolnych, dotacje bezpośrednie dla rolników),
 Orientacji, która wspiera przekształcenia w rolnictwie w poszczególnych
państwach UE i jest instrumentem polityki strukturalnej.
Europejski Fundusz Rozwoju Regionalnego (FEDER) powstał w 1975 roku. Jego
głównym zadaniem jest likwidowanie dysproporcji w poziomie rozwoju regionalnego krajów
należących do UE. W ramach funduszu może być udzielona pomoc na:
 inwestycje produkcyjne umożliwiające tworzenie lub utrzymanie stałych
miejsc pracy,
 inwestycje infrastrukturalne, z uwzględnieniem tworzenia sieci
transeuropejskich dla regionów:
o gdzie dochód PKB na mieszkańca wynosi poniżej 75%,
o słabo zaludnionych (poniżej 8 mieszkańców na jeden km2),
o obszarów ultraperyferyjnych,
 inwestycje w edukację i opiekę zdrowotną w najsłabiej rozwiniętych
regionach,
 rozwój potencjału lokalnego małych i średnich przedsiębiorstw,
 działalność badawczo-rozwojową,
 inwestycje związane z ochroną środowiska.
Wspierając wybrane regiony FEOGA współfinansuje realizację ważnych celów polityki
strukturalnej UE: rozwój i dostosowania strukturalne regionów opóźnionych w rozwoju oraz
przekształcenia strukturalne terenów silnie uzależnionych od upadających gałęzi przemysłu.
Europejski Fundusz Socjalny — FSE jest pierwszym z zastosowanych we Wspólnocie
instrumentów polityki strukturalnej. Fundusz działa od 1960 roku, a jego głównym celem jest
walka z bezrobociem w krajach członkowskich. Środki finansowe są przeznaczane na pomoc
dla różnych regionów i grup społecznych w tym w szczególności dla pracowników
zagrożonych bezrobociem długoterminowym oraz dla ludzi młodych (do 25 roku życia)
wkraczających dopiero na rynek pracy. Pomoc z Europejskiego Funduszu Socjalnego jest
realizowana między innymi przez:
o organizowanie szkoleń rozwijających umiejętności zawodowe,
o ulepszanie i dostosowywanie do potrzeb rynku pracy systemów powszechnego
kształcenia,
o kształcenie kadr, ekspertów i personelu dydaktycznego,
o wspieranie programów mających na celu tworzenie nowych miejsc pracy (w tym
zatrudnienia w małych i średnich przedsiębiorstwach),
o walkę z dyskryminacją zawodową (w tym wyrównywanie szans kobiet i mężczyzn na
rynku pracy),
o wspieranie grup ludzi odrzuconych i defaworyzowanych przez społeczeństwo (na
przykład bezdomnych i uzależnionych),
o pomoc techniczną, badania naukowe i promowanie nowych technologii.
43
GMINA KĘSOWO
Budżet Europejskiego Funduszu Socjalnego na lata 2000 – 2006 wynosi około 60 mld €,
co stanowi około 30% środków przeznaczonych dla Funduszy Strukturalnych przez UE.
Fundusz Spójności, inaczej nazywany Funduszem Kohezji lub Europejskim Funduszem
Kohezji, to czasowe wsparcie finansowe dla krajów UE, w których PKB nie przekracza 90%
średniej dla wszystkich państw członkowskich. Jedną z podstawowych cech Funduszu
Spójności, która jednocześnie odróżnia go od Funduszy Strukturalnych jest ograniczenie jego
działania w czasie. Obecnie jego funkcjonowanie jest zaplanowane do 2006 roku. Inną cechą
różniącą go od Funduszy Strukturalnych jest krajowy, a nie regionalny zasięg pomocy
oferowanej w ramach programu. Podstawowym celem Funduszu Spójności jest
zminimalizowanie różnic pomiędzy krajami, których poziom ekonomiczny znacznie odbiega
od średniej UE. W związku z tym kładzie on nacisk na współpracę zapewniającą rozwój
regionów słabiej rozwiniętych w porównaniu z regionami, których gospodarki funkcjonują
lepiej. Państwa ubiegające się o pomoc muszą przygotować konkretny program prowadzący
do spełnienia kryteriów spójności. Zgodnie z Traktatem z Maastricht realizowane programy
muszą przyczyniać się do spełnienia kryteriów konwergencji ekonomicznej oraz nie
dopuszczać do powstania nadmiernego długu publicznego. Jeśli Rada stwierdzi nadmierny
dług publiczny w danym kraju, żaden nowy projekt lub (w przypadku ważnych projektów
składających się z wielu etapów) żaden nowy etap realizowanego projektu nie będzie
finansowany przez Fundusz. Takie zawieszenie finansowania trwa do momentu, gdy nowa
decyzja Rady nie zniesie poprzedniej. Budżet Funduszu Spójności na lata 2000 – 2006
wynosi 18 mld €.
Inicjatywy Wspólnotowe to programy pomocy bezzwrotnej finansowane ze środków
Funduszy Strukturalnych skierowane do określonych środowisk i grup społecznych tylko
państw członkowskich Unii Europejskiej. Istnieje możliwość skorzystania z oferty programu
LEADER + (program wspomagający wdrażanie nowoczesnych strategii rozwoju terenów
wiejskich. Program jest finansowany przez Sekcję Orientacji Europejskiego Funduszu
Orientacji i Gwarancji Rolnej. Środki przewidziane na jego realizację w okresie 2000 – 2006
wynoszą 2020 mln €).
VII. System monitoringu i oceny realizacji programu
(dr inż. Mieczysław Stachowiak)
Za realizację programu ochrony środowiska odpowiedzialna jest Rada Gminy Kęsowo.
Ustawa przewiduje, że Rada co 2 lata składać będzie Zarządowi Powiatu stosowne
sprawozdanie z realizacji programu.
Podstawową zasadą skutecznej realizacji programu ochrony środowiska jest właściwe
adresowanie poszczególnych zadań i świadome ich przyjęcie przez wykonawców. Z punktu
widzenia miejsca w strukturze zarządzania programem wyróżnić można:
 jednostki realizujące określone w programie zadania (podmioty gospodarcze,
zarząd powiatu, inne jednostki zarządzania szczebla powiatowego na przykład
zarząd dróg powiatowych, władze gmin, nadleśnictwa, organizacje pozarządowe),
 instytucje finansujące (budżet państwa, fundusze celowe) i wsparcia finansowego
(banki, fundusze pomocowe UE),
 instytucje nadzoru i kontroli oraz monitorowania efektów (WIOŚ, Państwowa
Stacja Sanitarno-Epidemiologiczna).
Organizacją i zarządzaniem programem powinien się zająć zespół wyłoniony spośród
Rady Gminy, reprezentacji podmiotów gospodarczych oraz partnerów społecznych. Do zadań
zespołu zarządzającego należeć powinno między innymi:
 czuwanie nad prawidłową realizacja programu,
44
PROGRAM OCHRONY ŚRODOWISKA

opracowywanie wniosków do instytucji finansowych o środki na realizację zadań
ujętych w programie,
 zapewnienie korelacji z programem wojewódzkim, programami sąsiednich
powiatów oraz programami gmin
 dostosowanie programu do nowych regulacji prawnych,
 promocja i popularyzacja programu.
Funkcje wykonawcze i sekretariat programu winien być powierzony jednostce
odpowiedzialnej za sprawy ochrony środowiska w Urzędzie Gminy.
Najważniejszym procesem wdrażania programu i realizacji założonych w nim celów jest
rejestracja zmian środowiska poprzez monitorowanie jego stanu jako całości i
poszczególnych komponentów. Działania te wraz z oceną stopnia realizacji zadań
określonych celami niniejszego opracowania dostarczą podstawowych informacji o stopniu
wdrożenia i efektach realizacji powyższego programu.
W celu zwiększenia efektywności działań na rzecz ochrony środowiska oraz skuteczności
realizowanego programu przez organy administracji prowadzony jest system pomiarów, ocen
i prognoz stanu środowiska w ramach państwowego monitoringu środowiska. System
państwowego monitoringu środowiska umożliwia realizację obowiązków wynikających z
ratyfikowania międzynarodowych konwencji oraz zalecenia obowiązujące w krajach
członkowskich Unii Europejskiej.
Głównym elementem realizacji programu do 2010 roku, tak zwanym celem
średniookresowym będzie całkowita harmonizacja i dostosowanie wszystkich działań do
obowiązujących procedur prawnych. W dłuższym horyzoncie czasowym to znaczy do roku
2020 podstawowym miernikiem skuteczności realizacji programu będą wyniki monitoringu
środowiska, w tym wyniki pomiarów jakości elementów środowiska najbardziej wrażliwych
na zmiany stanu.
Miernikami skuteczności wdrażania programu ochrony środowiska powinny być:
 stopień zmniejszenia różnicy (w %) między faktycznym zanieczyszczeniem
środowiska (na przykład depozycją lub koncentracją poszczególnych
zanieczyszczeń w powietrzu, wodzie, glebie) a zanieczyszczeniem
dopuszczalnym (ładunkiem krytycznym),
 ilość zużywanej energii, materiałów, wody oraz ilość wytwarzanych odpadów i
emitowanych zanieczyszczeń w przeliczeniu na jednostkę dochodu lub wielkość
produkcji (wyrażoną w jednostkach fizycznych lub wartością sprzedaną),
 stosunek kosztów do uzyskiwanych efektów ekologicznych (dla oceny
programów i projektów inwestycyjnych w ochronie środowiska),
 techniczno-ekologiczne charakterystyki materiałów, urządzeń i produktów;
zgodnie z zasadą dostępu do informacji dane te powinny być ujawniane na
metkach lub w dokumentach technicznych produktów.
Powyższe wskaźniki powinny być gromadzone i wykorzystywane do ocen realizacji
polityki ekologicznej państwa w dwóch przekrojach: terytorialnym (do zakładu włącznie) i
branżowym.
Poza głównymi miernikami przy ocenie skuteczności realizacji programu będą stosowane
wskaźniki społeczno-ekonomiczne, wskaźniki presji na środowisko i stanu środowiska oraz
wskaźniki reakcji państwa i społeczeństwa, a mianowicie:
Wskaźniki społeczno-ekonomiczne:
o poprawa stanu zdrowia obywateli, mierzona przy pomocy takich mierników
jak długość życia, spadek umieralności niemowląt i spadek zachorowalności
(szczególnie na obszarach, w których szkodliwe oddziaływania na środowisko
i zdrowie występują w dużym natężeniu),
45
GMINA KĘSOWO
o zmniejszenie zużycia energii, surowców i materiałów na jednostkę produkcji
oraz zmniejszenie całkowitych przepływów materiałowych w gospodarce,
o zmniejszenie tempa przyrostu obszarów wyłączanych z rolniczego i leśnego
użytkowania dla potrzeb innych sektorów produkcji i usług materialnych,
o coroczny przyrost netto miejsc pracy w wyniku realizacji przedsięwzięć
ochrony środowiska.
Wskaźniki stanu środowiska i zmiany presji na środowisko:
o zmniejszenie
ładunku
zanieczyszczeń
odprowadzanych
do
wód
powierzchniowych, poprawę jakości wód płynących, stojących i podziemnych,
poprawę jakości wody do picia oraz spełnienie przez wszystkie te rodzaje wód
wymagań jakościowych obowiązujących w Unii Europejskiej,
o poprawa jakości powietrza poprzez zmniejszenie emisji zanieczyszczeń
powietrza (zwłaszcza zanieczyszczeń szczególnie szkodliwych dla zdrowia i
zanieczyszczeń wywierających najbardziej niekorzystny wpływ na środowisko),
o zmniejszenie uciążliwości hałasu, przede wszystkim poziomu hałasu na granicy
własności wokół obiektów przemysłowych, hałasu ulicznego w miastach oraz
hałasu wzdłuż tras komunikacyjnych,
o zmniejszenie ilości wytwarzanych i składowanych odpadów, rozszerzenie
zakresu ich gospodarczego wykorzystania oraz ograniczenie zagrożeń dla
środowiska ze strony odpadów niebezpiecznych,
o ograniczenie degradacji gleb, zmniejszenie powierzchni obszarów
zdegradowanych na terenach poprzemysłowych i terenach po byłych bazach
wojsk radzieckich, w tym likwidacja starych składowisk odpadów, zwiększenie
skali przywracania obszarów bezpośrednio lub pośrednio zdegradowanych przez
działalność gospodarczą do stanu równowagi ekologicznej, ograniczenie
pogarszania się jakości środowiska w jednostkach osadniczych i powstrzymanie
procesów degradacji zabytków kultury,
o wzrost lesistości kraju, rozszerzenie renaturalizacji obszarów leśnych oraz
wzrost zapasu i przyrost masy drzewnej, a także wzrost poziomu różnorodności
biologicznej ekosystemów leśnych i poprawa stanu zdrowotności lasów
będących pod wpływem zanieczyszczeń powietrza, wody lub gleby,
o zahamowanie zaniku gatunków roślin i zwierząt oraz zaniku ich naturalnych
siedlisk,
o zmniejszenie negatywnej ingerencji w krajobrazie oraz kształtowanie jego
estetyki.
Wskaźniki aktywności administracyjno-prawnej i społeczeństwa:
o kompletność regulacji prawnych i tempo ich harmonizacji z prawem
wspólnotowym i prawem międzynarodowym;
o spójność i efekty działań w zakresie monitoringu i kontroli;
o zakres i efekty działań edukacyjnych oraz stopień udziału społeczeństwa w
procesach decyzyjnych;
o opracowywanie i realizowanie przez grupy i organizacje pozarządowe projektów
na rzecz ochrony środowiska.
46
PROGRAM OCHRONY ŚRODOWISKA
VIII. Harmonogram wdrażania programu
Program ochrony środowiska dla gminy Kęsowo będzie realizowany w dwóch
horyzontach czasowych, to znaczy w latach 2004 – 2010 i w dalszej perspektywie w latach
2011 – 2020. Harmonogram wdrażania Programu zawiera tabela 32.
Tabela 32. Harmonogram wdrażania programu ochrony środowiska.
Lp.
Określenie działania
Odpowiedzialny
Okres realizacji
1.
Uchwalenie Programu
Rada Gminy
do 31.06.2004 r.
2.
Powołanie zespołu zarządzającego
Rada Gminy
do 31.12.2004 r.
3.
Przekazanie ustaleń Programu
wykonawcom
Wójt Gminy Kęsowo
I kwartał 2005 r.
4.
Upowszechnienie treści Programu
wśród społeczeństwa powiatu
5.
Organizacja cyklu spotkań
Wójt Gminy Kęsowo,
Rada Gminy
I półrocze 2004 r.
Rada Gminy
I półrocze 2004 r.
Zespół zarządzający
2010 (2020)
Zespół zarządzający, Rada
Gminy
co 2 lata
Zespół zarządzający, Rada
Gminy
co 2 lata
6.
Wydanie broszury zawierającej skrót
Programu
7.
Publikacja
Starostwa
8.
Opiniowanie gminnych programów
ochrony
środowiska
i
planów
gospodarki odpadami
6.
Monitoring realizacji Programu
9.
Ocena
w
efektywności
10.
Ocena realizacji listy priorytetów
11.
Raporty z realizacji Programu
Zespól zarządzający
co 2 lata
12.
Monitoring stanu środowiska
uprawnione instytucje
kontroli stanu środowiska
stały nadzór
według
harmonogramów
instytucji kontrolnych
13.
Aktualizacja Programu
Rada Gminy
co 4 lata;
lub według potrzeb
na
stronie
oparciu
internetowej
o
mierniki
47
GMINA KĘSOWO
IX. Wykaz dokumentów prawnych i materiałów źródłowych
IX.1. Ustawy



















Konstytucja Rzeczypospolitej Polskiej z dnia 2 kwietnia 1977 r. (Dz. U. z 1977 r. Nr 78 poz. 483)
Ustawa z dnia 13 października 1995 r. Prawo łowieckie. (Dz. U. 1995.147.713 z dnia 18 grudnia 1995
r.) — ostatnia zmiana 2001.10.30 zm. Dz. U. 2001.125.1366.
Ustawa z dnia 14 lutego 2003 r. o zmianie ustawy o przeznaczeniu gruntów rolnych do zalesienia oraz
ustawy - Prawo ochrony środowiska (Dz. U. Nr 46, poz. 392)
Ustawa z dnia 16 marca 2001 r. o rolnictwie ekologicznym.(Dz. U. Nr 38, poz. 452).
Ustawa z dnia 16 października 1991 r. o ochronie przyrody (w brzmieniu obowiązującym od 1 I 2002
r.).
Ustawa z dnia 18 lipca 2001 r. Prawo wodne. (Dz. U. 2001.115.1229 z dnia 11 października 2001 r.)
Ustawa z dnia 26 lipca 2000 r. o nawozach i nawożeniu. (Dz. U. Nr 89, poz. 991).
Ustawa z dnia 27 kwietnia 2001 r. Prawo ochrony środowiska (Dz. U. 2001.62.627 z dnia 20 czerwca
2001 r.)
Ustawa z dnia 27 marca 2003 r. o planowaniu i zagospodarowaniu przestrzennym. (Dz. U. Nr 80, poz.
717)
Ustawa z dnia 28 września 1991 r. o lasach. (tekst jednolity) (Dz. U. 91.101.444) — ostatnia zmiana z
dnia 25 maja 2003 r. Ustawą z dnia 10 kwietnia 2003 r. o szczególnych zasadach przygotowania i
realizacji inwestycji w zakresie dróg krajowych. (Dz.U. 2003.80.721 z dnia 10 maja 2003 r.)
Ustawa z dnia 3 lutego 1995 r. o ochronie gruntów rolnych i leśnych. (Dz. U. 95.16.78 1996.01.01 zm.
wyn. z Dz.U. 95.141.692 z dnia 22 lutego 1995 r.) — ostatnia zmiana 2001.10.01 zm.
Dz.U.01.100.1085
Ustawa z dnia 3 października 2003 r. o zmianie ustawy Prawo ochrony środowiska oraz niektórych
innych ustaw. (Dz. U.03.190.1865 z dnia 7 listopada 2003 r.)
Ustawa z dnia 4 lutego 1994 r. Prawo geologiczne i górnicze. (Dz. U. 94.27.96 z dnia 1 marca 1994 r.).
Ustawa z dnia 6 lipca 2001 r. o zachowaniu narodowego charakteru strategicznych zasobów
naturalnych kraju. (Dz. U. 01.97.1051 z dnia 11 września 2001 r.)
Ustawa z dnia 8 czerwca 2001 r. o przeznaczeniu gruntów rolnych do zalesienia. (Dz. U. 2001.73.764 z
dnia 18 lipca 2001 r.)
Ustawa z dnia 8 marca 1990 r. o samorządzie gminnym (Dz. U. Nr 142 poz. 1591) — ostatnia zmiana
2003 r. Dz. U. Nr 80 poz. 717.
Ustawa z dnia 7 czerwca 2001 r. o zbiorowym zaopatrzeniu w wodę i zbiorowym odprowadzaniu
ścieków (Dz. U. z 2001 r. Nr 72 poz. 747; zm. Dz. U. z 2002 r. Nr 113 poz. 984)
Ustawa z dnia 13 września 1996 r o utrzymaniu czystości i porządku w gminach (Dz. U. Dz. U. z 1996
r. Nr 132 poz. 622; ostatnia zmiana — Dz. U. z 2003 r. Nr 7 poz. 78).
Ustawa z dnia 27 kwietnia 2001 r. o odpadach (Dz. U. z 2001 r. Nr 62 poz.628; zm. Dz. U. z 2003 r. Nr
7 poz. 78).
IX.2. Rozporządzenia ministerialne






48
Rozporządzenie Ministra Infrastruktury z dnia 12 kwietnia 2002 r. w sprawie warunków technicznych,
jakim powinny odpowiadać budynki i ich usytuowanie (Dz. U. z 2002 r. Nr 75 poz. 690; Dz. U. z 2003
r. Nr 33 poz. 270)
Rozporządzenie Ministra Ochrony Środowiska, Zasobów Naturalnych i Leśnictwa z dnia 13 maja
1998r. w sprawie dopuszczalnych poziomów hałasu w środowisku (Dz. U. 1998.66.436 z dnia 1
czerwca 1998 r.)
Rozporządzenie Ministra Rolnictwa i Gospodarki Żywnościowej z dnia 7 października 1997 roku. W
sprawie warunków technicznych, jakim powinny odpowiadać budowle rolnicze i ich usytuowanie (Dz.
U. z 1997 r. Nr 132 poz. 877)
Rozporządzenie Ministra Rolnictwa i Rozwoju Wsi z dnia 1 czerwca 2001 r. w sprawie szczegółowego
sposobu stosowania nawozów oraz prowadzenia szkoleń z zakresu ich stosowania (Dz. U. z 2001 r. Nr
60 poz. 616)
Rozporządzenie Ministra Rolnictwa i Rozwoju Wsi z dnia 14 maja 2002 r. w sprawie szczegółowych
warunków wytwarzania produktów rolnictwa ekologicznego. (Dz. U. Nr 77, poz. 699).
Rozporządzenie Ministra Rolnictwa i Rozwoju Wsi z dnia 15 maja 2002 r. w sprawie wykazu substancji
dodatkowych, innych składników wspomagających i składników pochodzenia rolniczego
PROGRAM OCHRONY ŚRODOWISKA




















wytworzonych metodami innymi niż ekologiczne dopuszczonych do stosowania przy przetwarzaniu
produktów rolnictwa ekologicznego. (Dz. U. Nr 77, poz. 700).
Rozporządzenie Ministra Rolnictwa I Rozwoju Wsi z dnia 22 maja 2002 r. w sprawie stawek dotacji
przedmiotowych dla różnych podmiotów wykonujących zadania na rzecz rolnictwa. (Dz. U. Nr 65, poz.
595)
Rozporządzenie Ministra Rolnictwa i Rozwoju Wsi z dnia 24 czerwca 2002 r. w sprawie
bezpieczeństwa i higieny pracy przy stosowaniu i magazynowaniu środków ochrony roślin oraz
nawozów mineralnych i organiczno-mineralnych (Dz. U. z 2002 r. Nr 99 poz. 896)
Rozporządzenie Ministra Rozwoju Regionalnego i Budownictwa z dnia 29 marca 2001 r. w sprawie
ewidencji gruntów i budynków (Dz. U. z 2001 r. Nr 38 poz. 454)
Rozporządzenie Ministra Środowiska z dnia 1 października 2002 r. w sprawie sposobu udostępniania
informacji o środowisku. (Dz. U. 02.176. 1453 z dnia 23 października 2002 r.)
Rozporządzenie Ministra Środowiska z dnia 1 sierpnia 2002 r. w sprawie komunalnych osadów
ściekowych. (Dz. U.02.134.1140 z dnia 27 sierpnia 2002 r.)
Rozporządzenie Ministra Środowiska z dnia 10 grudnia 2002 r. w sprawie przebiegu granic obszarów
dorzeczy, przyporządkowania zbiorników wód podziemnych do właściwych obszarów dorzeczy,
utworzenia regionalnych zarządów gospodarki wodnej oraz podziału obszarów dorzeczy na regiony
wodne. (Dz. U. 02.232.1953 z dnia 27 grudnia 2002 r.)
Rozporządzenie Ministra Środowiska z dnia 11 września 2001 r. w sprawie określenia listy gatunków
roślin rodzimych dziko występujących objętych ochroną gatunkową ścisłą i częściową oraz zakazów
właściwych dla tych gatunków i odstępstw od tych zakazów. (Dz. U. Nr 106, poz. 1176 z dnia 29
września 2001 r.)
Rozporządzenie Ministra Środowiska z dnia 14 listopada 2002 r. w sprawie szczegółowych warunków,
jakim powinna odpowiadać prognoza oddziaływania na środowisko dotycząca projektów miejscowych
planów zagospodarowania przestrzennego. (Dz. U. Nr 197, poz. 1667).
Rozporządzenie Ministra Środowiska z dnia 14 października 2002 r. w sprawie szczegółowych
wymagań, jakim powinien odpowiadać program ochrony środowiska przed hałasem. (Dz. U. Nr 179,
poz. 1498)
Rozporządzenie Ministra Środowiska z dnia 14 sierpnia 2001 r. w sprawie określenia rodzajów siedlisk
przyrodniczych podlegających ochronie. (Dz. U 92 z 3.09.2001, poz. 1029)
Rozporządzenie Ministra Środowiska z dnia 15 kwietnia 2002 r. w sprawie szczegółowych zasad
sporządzania projektu planu ochrony dla rezerwatu przyrody. (Dz. U. z 2002 r. Nr 55, poz. 496).
Rozporządzenie Ministra Środowiska z dnia 15 kwietnia 2002 r. w sprawie szczegółowych zasad
sporządzania projektu planu ochrony dla parku krajobrazowego. (Dz. U. z 2002 r. Nr 55, poz. 497).
Rozporządzenie Ministra Środowiska z dnia 17 stycznia 2003 r. w sprawie rodzajów wyników
pomiarów prowadzonych w związku z eksploatacją dróg, linii kolejowych, linii tramwajowych, lotnisk
oraz portów, które powinny być przekazywane właściwym organom ochrony środowiska, oraz
terminów i sposobów ich prezentacji. (Dz. U. 2003.18.164 z dnia 6 lutego 2003 r.)
Rozporządzenie Ministra Środowiska z dnia 23 grudnia 2002 r. w sprawie kryteriów wyznaczania wód
wrażliwych na zanieczyszczenie związkami azotu ze źródeł rolniczych (Dz. U. z 2002 r. Nr 241 poz.
2093)
Rozporządzenie Ministra Środowiska z dnia 23 grudnia 2002 r. w sprawie szczegółowych wymagań,
jakim powinny odpowiadać programy działań mających na celu ograniczenie odpływu azotu ze źródeł
rolniczych (Dz. U. z 2003 r. Nr 4 poz. 44)
Rozporządzenie Ministra Środowiska z dnia 26 września 2001 r. w sprawie określenia listy gatunków
zwierząt rodzimych dziko występujących objętych ochroną gatunkową ścisłą i częściową oraz zakazów
dla danych gatunków i odstępstw od tych zakazów. (Dz. U. Nr 130, poz. 1456).
Rozporządzenie Ministra Środowiska z dnia 27 listopada 2002 r. w sprawie wymagań, jakim powinny
odpowiadać wody powierzchniowe wykorzystywane do zaopatrzenia ludności w wodę przeznaczoną do
spożycia. (Dz. U. 02.204.1728 z dnia 9 grudnia 2002 r.)
Rozporządzenie Ministra Środowiska z dnia 29 listopada 2002 r. w sprawie listy organizmów
patogennych oraz ich klasyfikacji, a także środków niezbędnych dla poszczególnych stopni
hermetyczności. (Dz. U. 02.212.1798 z dnia 16 grudnia 2002 r.)
Rozporządzenie Ministra Środowiska z dnia 29 listopada 2002 r. w sprawie warunków, jakie należy
spełnić przy wprowadzaniu ścieków do wód lub do ziemi oraz w sprawie substancji szczególnie
szkodliwych dla środowiska wodnego (Dz. U. z 2002 r. Nr 212 poz. 1799)
Rozporządzenie Ministra Środowiska z dnia 30 lipca 2001 r. w sprawie wprowadzania do powietrza
substancji zanieczyszczających z procesów technologicznych i operacji technicznych.
(Dz.U.2001.87.957 z dnia 24 sierpnia 2001 r.)
49
GMINA KĘSOWO









Rozporządzenie Ministra Środowiska z dnia 5 grudnia 2002 r. w sprawie wartości odniesienia dla
niektórych substancji w powietrzu. (Dz. U. 2003.1.12 z dnia 8 stycznia 2003 r.)
Rozporządzenie Ministra Środowiska z dnia 5 lipca 2002 r. w sprawie szczegółowych wymagań, jakim
powinny odpowiadać programy ochrony powietrza. (Dz. U. 2002.115.1003 z dnia 24 lipca 2002 r.)
Rozporządzenie Ministra Środowiska z dnia 6 lutego 2002 r. w sprawie zasad współdziałania Lasów
Państwowych ze starostami w zakresie sporządzania planów zalesienia i uproszczonych planów
urządzenia lasu, szkoleń, nadzoru nad wykonywaniem prac zalesieniowych oraz dostarczania sadzonek.
(Dz. U. Nr 12, poz. 121)
Rozporządzenie Ministra Środowiska z dnia 9 stycznia 2002 r. w sprawie wartości progowych
poziomów hałasu. (Dz. U. 2002.8.81 z dnia 31 stycznia 2002 r.)
Rozporządzenie Ministra Środowiska z dnia 9 września 2002 r. w sprawie opracowań
ekofizjograficznych. (Dz. U. 2002.155.1298 z dnia 23 września 2002 r.)
Rozporządzenie Ministra Środowiska z dnia 9 września 2002 r. w sprawie standardów jakości gleby
oraz standardów jakości ziemi. (Dz. U.02.165.1359 z dnia 4 października 2002 r.)
Rozporządzenie Ministra Zdrowia z dnia 19 listopada 2002 r. w sprawie wymagań dotyczących jakości
wody przeznaczonej do spożycia przez ludzi (Dz. U. z 2002 r. Nr 203 poz. 1718)
Rozporządzenie Rady Ministrów z dnia 23 stycznia 1987 r. w sprawie szczegółowych zasad ochrony
powierzchni ziemi (Dz.U. 1987.4.23 z dnia 20 lutego 1987 r.)
Rozporządzenie Rady Ministrów z dnia 24 września 2002 r. w sprawie określenia rodzajów
przedsięwzięć mogących znacząco oddziaływać na środowisko oraz szczegółowych kryteriów
związanych z kwalifikowaniem przedsięwzięć do sporządzenia raportu o oddziaływaniu na środowisko.
(Dz. U.02.179.1490 z dnia 29 października 2002 r.)
IX.3. Strategie, plany i programy






















50
Ekologiczny Rozwój Kraju, Rada Ministrów, Warszawa, 2002.
II Polityka Ekologiczna Państwa, Rada Ministrów, Warszawa, 2002.
Krajowa strategia ochrony i umiarkowanego użytkowania różnorodności biologicznej wraz z
programem działań, Ministerstwo Środowiska, Warszawa, 2003.
Krajowy program zwiększania lesistości, Aktualizacja 2003 r., Ministerstwo Środowiska, Warszawa,
2003.
Narodowy Program Edukacji Ekologicznej, Program wykonawczy Narodowej Strategii Edukacji
Ekologicznej oraz warunki jego wdrożenia, Ministerstwo Środowiska, Warszawa, 2001.
Regionalny program operacyjny polityki leśnej państwa, RDLP w Toruniu, 2003.
Rezerwat Biosfery „Bory Tucholskie” — formularz nominacyjny, Bydgoszcz – Toruń – Gdańsk, 2003.
Plan Gospodarki Odpadami województwa kujawsko-pomorskiego, Zarząd Województwa KujawskoPomorskiego, Toruń, 2003.
Plan ochrony Tucholskiego Parku Krajobrazowego (red. Dysarz R.), WSP w Bydgoszczy, 1999.
Plan Rozwoju Obszarów Wiejskich (projekt), Ministerstwo Rolnictwa i Rozwoju Wsi, Warszawa, 2004.
Plan Rozwoju Obszarów Wiejskich, Ministerstwo Rolnictwa i Rozwoju Wsi, Warszawa, 2003.
Plan Zagospodarowania Przestrzennego województwa kujawsko-pomorskiego, Kujawsko-Pomorskie
Biuro Planowania Przestrzennego i Regionalnego we Włocławku, Włocławek 2003.
Polityka klimatyczna Polski, Strategie redukcji emisji gazów cieplarnianych w Polsce do roku 2020,
Ministerstwo Środowiska, Warszawa, 2003.
Program Ochrony Środowiska województwa kujawsko-pomorskiego, Zarząd Województwa KujawskoPomorskiego, Toruń, 2003.
Program promocji systemów zarządzania środowiskowego w Polsce, Warszawa, 2003.
Program Rozwoju Lokalnego Powiatu Tucholskiego na lata 2004 – 2013, Tuchola, 2004.
Program Wykonawczy do II Polityki Ekologicznej Państwa, Rada Ministrów, Warszawa, 2002.
Projekt Krajowego Programu Rolnośrodowiskowego, Ministerstwo Rolnictwa i Rozwoju Wsi,
Warszawa, 2003.
Strategia rozwoju gmin: Cekcyn, Gostycyn, Kęsowo, Lubiewo, Śliwice, Tuchola oraz powiatu
tucholskiego, Zarząd Powiatu Tucholskiego, Tuchola, 2000.
Strategia Rozwoju Turystyki Powiatu Tucholskiego, PART, Warszawa, 2003.
Strategia rozwoju turystyki w województwie kujawsko-pomorskim, Kujawsko-Pomorskie Biuro
Planowania Przestrzennego i Regionalnego we Włocławku, Włocławek 2003.
Strategia rozwoju województwa Kujawsko-Pomordkiego, Zarząd Województwa Kujawskopomorskiego, Toruń, 1999.
PROGRAM OCHRONY ŚRODOWISKA
IX.4. Konwencje międzynarodowe


Konwencja o ochronie środowiska morskiego obszaru Morza Bałtyckiego, sporządzona w Helsinkach
dnia 9 kwietnia 1992 r. (Dz. U. z 2000 r. Nr 28 poz. 346)
Konwencja o różnorodności biologicznej, sporządzona w Rio de Janeiro dnia 5 czerwca 1992 r. (Dz. U.
z 2002 r. Nr 184 poz. 1532)
IX.5. Dyrektywy i rozporządzenia Unii Europejskiej









Dyrektywa Rady 91/676/EWG z dnia 12 grudnia dotycząca ochrony wód przed zanieczyszczeniem
powodowanym przez azotany pochodzące ze źródeł rolniczych (transponowana do prawa polskiego w
zapisach ustaw „Prawo wodne”, „O nawozach i nawożeniu” oraz rozporządzeniu MRiRW z dnia
1.06.2001 — Dz. U. z 2001 r. Nr 60 poz. 616)
Dyrektywa Rady 91/271/EWG z dnia 21 maja 1991 r. dotycząca oczyszczania ścieków komunalnych
(transponowana do prawa polskiego poprzez ustawy „Prawo wodne”, „O zbiorowym zaopatrzeniu w
wodę i zbiorowym odprowadzaniu ścieków” oraz rozporządzenie MŚ z dnia 29.11.2002 r. — Dz. U. z
2002 r. Nr 212 poz. 1799)
Dyrektywa Rady 76/464/EWG z dnia 4 maja 1976 r. w sprawie zanieczyszczenia spowodowanego
przez niektóre substancje odprowadzane do środowiska wodnego Wspólnoty oraz dyrektyw
pochodnych dotyczących poszczególnych substancji niebezpiecznych (transponowana do prawa
polskiego przez ustawę „Prawo wodne” oraz rozporządzenie MS z dnia 29.11.2002 r. — Dz. U. z 2002
r. Nr 212 poz. 1799)
Dyrektywa Rady 75/440/EWG z dnia 16 czerwca 1975 r. dotycząca jakości wód powierzchniowych
ujmowanych do produkcji wody do picia (transpozycja do prawa polskiego poprzez ustawę „Prawo
wodne” oraz rozporządzenie MS z dnia 29.11.2002 r. — Dz. U. z 2002 r. Nr 212 poz. 1799)
Dyrektywa Rady 80/778/EWG z dnia 15 lipca 1980 r. w sprawie ochrony wód podziemnych przed
zanieczyszczeniami spowodowanymi przez niektóre substancje niebezpieczne (do prawa polskiego
transponowana przez ustawę „Prawo wodne”)
Dyrektywa Rady 86/278/EWG z dnia 12 czerwca 1986 r. w sprawie ochrony środowiska, w
szczególności gleby podczas stosowania w rolnictwie osadów ściekowych (transpozycja do prawa
polskiego poprzez ustawę „O odpadach” i rozporządzenie MŚ z dnia 1.08.2002 r. — Dz. U. z 2002 r. Nr
134 poz. 1140)
Dyrektywa Rady 92/43/EWG z dnia 21 maja 1992 r. w sprawie ochrony siedlisk naturalnych oraz
dzikiej fauny i flory (transponowana do prawa polskiego w znowelizowanej ustawie „O ochronie
przyrody”) oraz rozporządzeniu MŚ z dnia 14 sierpnia 2001 r. — Dz. U. z 2001 r. Nr 92 poz. 1029)
Rozporządzenie Rady WE Nr 1257/1999 z dnia 17 maja 1999 r. w sprawie wsparcia rozwoju wsi przez
Europejski Fundusz Orientacji i Gwarancji Rolnej (EAGGF)
Rozporządzenie Komisji WE Nr 963/2003 z dnia 4 czerwca 2003 r. zmieniające rozporządzenie
Komisji WE Nr 445/2002 określające szczegółowe przepisy stosowania Rozporządzenia Rady WE Nr
1257/1999 w sprawie wsparcia rozwoju wsi przez EAGGF
IX.6. Materiały źródłowe
Powiat Tucholski:
 Informacja o stanie mienia Powiatu Tucholskiego
 Uchwała Nr III/16/2003 Rady Powiatu w Tucholi z dnia 30.01.2003r. w sprawie: uchwalenia
budżetu Powiatu Tucholskiego na 2003 r. + załączniki
 Powszechny spis rolny 2002r.
 Pozwolenia wydawane przez Starostę Tucholskiego, w okresie 1999r – 2004 r. wynikające z
przepisów zawartych w ustawie z dnia 27 kwietnia 2001r o odpadach (Dz. U. Nr 62, poz. 628, z
późniejszymi zmianami)
Gmina Kęsowo:
 Operat wodno – prawny; instrukcja ujęcia wody i stacji uzdatniania wody, ujęcie wodociągowe wsi
Kęsowo (1975 r.)
 Aneks nr 2 do dokumentacji hydrogeologicznej w kat. „B” ujęcia wód podziemnych z otworów
czwartorzędowych na terenie wsi Kęsowo, woj. Bydgoskie z 1975 r. dla ustalenia strefy ochronnej
ujęcia — studzien wierconych nr 1 i nr 2, wodociągu grupowego w Kęsowie. Bydgoszcz, maj 2000
r.
 Operat wodno — prawny; instrukcja ujęcia wody i stacji uzdatniania wody, ujęcie wodociągowe
wsi Piastoszyn (1973 r.)
51
GMINA KĘSOWO


Aneks nr 2 do dokumentacji hydrogeologicznej z 1967 r. ujęcia wody podziemnej z utworów
plejstoceńskich z ustaleniem zasobów wody w kat. „B” dla POM Piastoszyn, dla ustalenia strefy
ochronnej ujęcia – studzien wierconych nr 1 i nr 2, wodociągu grupowego w Piastoszynie.
Bydgoszcz, maj 2000 r.
wykaz — ogólny stan i wartość wykonanych robót na dzień 31.12.2003
IX.7. Inne



52
Analiza systemu Ocen Oddziaływania na Środowisko w obszarze planów i programów — dokumentów
strategicznych, NFOŚiGW, Gdańsk, 2002.
Rocznik statystyczny województwa kujawsko-pomorskiego 2002 r.
Raporty o stanie środowiska województwa kujawsko-pomorskiego za lata 1997 – 2003, WIOŚ,
Bydgoszcz.
Download