SEPSA 2010 Meningit

advertisement
PROGRAM
SZCZEPIENIA OCHRONNE ZAPOBIEGAJĄCE
WYSTĄPIENIU CHOROBY MENINGOKOKOWEJ
WŚRÓD MŁODZIEŻY SZKÓŁ
PONADGIMNAZJALNYCH POWIATU
KRAKOWSKIEGO W ROKU 2010.
Pt.
„Szczepienia ochronne przeciwko sepsie”
Opracowanie
Wydział Organizacyjny i Spraw Obywatelskich Starostwa Powiatowego w
Krakowie
Państwowy Powiatowy Inspektor Sanitarny w Krakowie
Kraków lipiec 2010
1
WPROWADZENIE
Program „Szczepienia ochronne zapobiegające wystąpieniu choroby meningokokowej
wśród młodzieży szkół ponadgimnazjalnych Powiatu Krakowskiego,
którego realizacja
przewidziana jest w okresie od września do grudnia 2010 r. jest realizacją zapisu art. 4 ust. 1
pkt 2 ustawy z dnia 5 czerwca 1998 r. o samorządzie powiatowym /Dz. U z 2001 r. Nr 142,
poz.1592 z późniejszymi zmianami/, który mówi, że powiat wykonuje określone ustawami
zadania publiczne o charakterze ponadgminnym w zakresie promocji i ochrony zdrowia.
Zasadniczym celem Programu jest podjęcie skutecznych działań
zmierzających do uodpornienia populacji z grupy szczególnego ryzyka czyli młodzieży
uczęszczającej do szkół ponadgimnazjalnych.
.
.”
2
PODSTAWY PRAWNE PROGRAMU
1. Ustawa z dnia 5 czerwca 1998 r. o samorządzie powiatowym /Dz. U z 2001 r. Nr 142,
poz. 1590 z późn. zm./
2. Ustawa z dnia 27 sierpnia 2004 r. o świadczeniach opieki zdrowotnej finansowanych
ze środków publicznych /Dz. U z 2008 r., Nr 164, poz. 1027 z późn. zm./
Szczególne znaczenie dla kształtowania regionalnej polityki zdrowotnej na terenie Powiatu
Krakowskiego ma:

Ustawa z dnia 27 sierpnia 2004 r. o świadczeniach opieki zdrowotnej finansowanych
ze środków publicznych / Dz. U z 2008 r. Nr 164, poz. 1027 z późn. zm./nakłada na
gminy, powiaty i województwa obowiązek opracowania i realizacji oraz oceny efektów
programów zdrowotnych, wynikających z rozpoznanych potrzeb zdrowotnych i stanu
zdrowia mieszkańców.

Strategia Rozwoju Powiatu Krakowskiego na lata 2008-2013 przyjęta jako dokument
przez Radę Powiatu w Krakowie w dniu 28 grudnia 2007 r. W polu aktywności „Rozwój
społeczny” wpisano cel strategiczny 8 mówiący o wzmacnianiu działań z zakresu ochrony
i promocji zdrowia a opisano go celami szczegółowymi 8.1 i 8.2.
Cel 8.1
przeciwdziałanie i wczesne wykrywanie chorób cywilizacyjnych został opisany celem
operacyjnym – prowadzenie akcji z zakresu profilaktyki chorób cywilizacyjnych. Cel 8.2
rozpowszechnianie wśród mieszkańców zdrowego stylu życia został opisany celem
operacyjnym – prowadzenie akcji edukacyjnych i promujących zdrowy styl życia.
Wskazane cele i wskaźniki określające osiągnięcie celu /liczba przebadanych osób, liczba
prowadzonych akcji, zasięg działania akcji profilaktycznych, akcje edukacyjne, liczba
prowadzonych spotkań, liczba publikacji/ przekładają się na zadanie jakim jest program
dotyczący
młodzieży
uczęszczających do szkół ponadgimnazjalnych w Powiecie
Krakowskim.

Narodowy Program Zdrowia na lata 2007-2015.
Za podstawowy cel uznano zjednoczenie wysiłków społeczeństwa i administracji
publicznej prowadzące do zmniejszenia nierówności i poprawy stanu zdrowia, a tym samym
jakości życia Polaków.
3
Cel główny jakim jest „Poprawa zdrowia i związanej z nim jakości życia ludności oraz
zmniejszenie nierówności w zdrowiu” realizowany jest przez 8 celów strategicznych i 15
celów operacyjnych.
Cel operacyjny 8 – Wspieranie rozwoju i zdrowia fizycznego i psychospołecznego oraz
zapobieganie najczęstszym problemom zdrowotnym i społecznym dzieci i młodzieży
zmierza do intensyfikacji działań z zakresu promocji zdrowia w odniesieniu do dzieci i
młodzieży poprzez opracowanie, wdrażanie i systematyczne monitorowanie programów.
Cel operacyjny 12 –„Aktywizacja jednostek samorządu terytorialnego i organizacji
pozarządowych do działań rzecz
zdrowia społeczeństwa” realizowany powinien być
poprzez opracowanie programów
prozdrowotnych z zaangażowaniem ogółu wspólnoty
mieszkańców na szczeblu lokalnym oraz wspieranie tworzenia lokalnego partnerstwa na rzecz
zdrowia.
Cel operacyjny 15 - Zwiększenie i optymalne wykorzystanie systemu ochrony zdrowia
oraz infrastruktury samorządowej dla potrzeb promocji zdrowia i edukacji zdrowotnej”
Istotne w tej mierze jest rozwijanie współpracy ze środkami masowego przekazu, co zwiększy
skuteczność programów edukacji zdrowotnej i promocji zdrowia.

Strategia Rozwoju Województwa Małopolskiego na lata 2007-2013 uchwalona
przez Sejmik Województwa Małopolskiego Uchwałą Nr XLI/527/06 z dnia 30 stycznia
2006 r. Priorytetowym kierunkiem polityki jest rozwój profilaktyki i ochrony zdrowia w
celu poprawy stanu zdrowia i jakości życia mieszkańców poprzez opracowanie i realizację
specjalistycznych programów zdrowotnych w tym programów dotyczących opieki nad
matką i dzieckiem.

Małopolski Program Ochrony Zdrowia lata 2006-2013. Celem operacyjnym programu
jest poprawa stanu zdrowia i jakości życia mieszkańców poprzez opracowywanie i
realizację wieloletnich specjalistycznych programów zdrowotnych.
4
DIAGNOZA PROJEKTU
Zagrożenia zdrowotne
Zakażenia meningokokowe mogą powodować masowe zachorowania a inwazyjna choroba
memingokokowa jest przyczyną wysokiej śmiertelności ( do 50-80%) nawet mimo
prawidłowego leczenia. U około 20% pacjentów obserwuje się trwałe następstwa przebytej
choroby: utratę słuchu, objawy neurologiczne. Z tych względów bardzo istotne jest
zapobieganie zakażeniom meningokokowym poprzez szczepienia ochronne.
W Polsce szczepienia przeciw meningokokom nie jest obowiązkowe, a jedynie zalecane przez
Głównego Inspektora Sanitarnego (nie jest refundowane). Wskazane jest szczepienie w
grupach wiekowych (dzieci w wieku od 0-5 lat oraz nastolatki). Skuteczność szczepionki u
małych dzieci oceniono na 88% a u nastolatków na 96%.
Specjalista w zakresie problematyki szczepień dr med. Ryszard Konior ordynator Oddziału
Neuroinfekcji Szpitala Specjalistycznego im. Jana Pawła II w Krakowie w swoim artykule
„Szczepienia przeciw meningokokom stwierdza, że „ Obecnie około 50% przypadków
inwazyjnej choroby meningokokowej (ICHM) w Polsce jest spowodowanych przez serotyp
C(6). Z obserwacji Krajowego Ośrodka Referencyjnego ds. Bakteryjnych Zakażeń OUN
(KORUN) w Narodowym Instytucie Leków wynika, że zachorowania wywołane przez ten
serotyp mogą występowa w każdym wieku dziecka (zwykle powyżej 1 roku życia), ale
najczęściej stwierdza się je u młodzieży, czyli w wieku 15-19 lat.” Dalej stwierdza, że
„Pojawienie się zachorowań epidemicznych w Polsce oraz wysoka śmiertelność wzbudziły
niepokój w społeczeństwie i spowodowały zwiększenie nadzoru epidemiologicznego nad
chorobą meningokokowi. Dzięki lepszemu nadzorowi w ciągu ostatnich dwu lat poprawiła się
zgłaszalność ICHM, zatem wyraźny wzrost liczby zachorowań stwierdzany w meldunkach
epidemiologicznych PZH, nie musi oznaczać zwiększenia się liczby chorych. Należy
zaznaczyć, że w poprzednich latach zapadalność na tę chorobę była zdecydowanie
niedoszacowana. Wg danych PZH w 2007 r. zgłoszono w Polsce 394 przypadki ICHM,
natomiast 234 w 2006 r. i 208 w 2005 r. Liczba zachorowań w 2008 r. jest podobna jak w
roku poprzednim: do 30 czerwca zanotowano 206 zachorowań. Mimo poprawy zgłaszalności
na pewno nie są to wszystkie przypadki choroby meningokokowej.”
Dostępne są dwa rodzaje szczepionek:
- szczepionki polisacharydowe
- szczepionki koniugowane
5
Szczepionki polisacharydowe zawierają antygeny otoczki meningokoków najczęściej grupy A
i C lub grupy A,C,Y i W 135. Główną ich wadą jest mała immunogenność u małych dzieci.
Szczepionki tego typu można stosować u dzieci powyżej 2 roku życia.
Szczepionki skoniugowane zawierają antygeny polisacharydowe sprzężone z nośnikiem
białkowym, dzięki czemu wywołują lepszą odpowiedź ( odpowiedź komórkową zależną od
limfocytów T ) i mogą być stosowane u dzieci od drugiego miesiąca życia.
W Polsce są zarejestrowane i dostępne dwie szczepionki skoniugowane przeciw
meningokokom grupy C:
- NeisVac – C firmy Baxter – nośnikiem białkowym jest anatoksyna tężcowa,
- Meningitec firmy Wyeth - nośnikiem białkowym jest anatoksyna błonicza
Szczepionki skoniugowane przeciwko meningokokom są bezpieczne i dobrze tolerowane.
Poszczepienne odczyny niepożądane mają łagodny charakter i przejściowy (ból i
zaczerwienienie w miejscu wstrzyknięcia), u 5% występuje gorączka.
Analiza zachorowań na inwazyjną chorobę meningokokowi w Powiecie Krakowskim w
2007r.
Lp.
Miejscowość
wiek
1.
Czerna. gm. Krzeszowice
2.
serotyp
18 lat
Data
zachorowania
25.01.2007r.
Wawrzeńczyce
44 lata
5.03.2007 r.
Typ B
3.
Nawojowa Góra
5 lat
18.09.2007 r.
Typ B
4.
Lusina
20 lat
13.11.2007 r.
Typ B
5.
Nawojowa Góra
8 lat
17.11.2007 r.
Typ C
Typ B
Analiza zachorowań na inwazyjną chorobę meningokokową w Powiecie Krakowskim w
2008 i 2009r.
Lp.
Miejscowość
wiek
1.
Słomniki
2.
serotyp
8 lat
Data
zachorowania
21.01.2008r.
Czernichów
9 lat
29.03.2008 r.
nieokreślony
3.
Radziszów
16 lat
04.05.2009 r.
nieokreślony
4.
Słomniki
9 miesięcy
24.05.2009 r.
Typ B
5.
Dziekanowice
2 lata
11.12.2009 r.
Typ B
nieokreślony
6
Państwowy Powiatowy Inspektor Sanitarny w Krakowie podkreśla zasadność szczepień
przeciw meningokokom. Z uwagi na praktyczne doświadczenia Powiatowy Inspektor
Sanitarny sugeruje zastosowanie szczepionki Neis Vac-C u dzieci poniżej drugiego roku
życia, natomiast obie szczepionki są dobre do stosowania dla dzieci starszych.
Będzie też prowadził monitoring akcji szczepień.
Przedstawiona diagnoza problemu zagrożeń w środowisku fizycznym jak i zagrożeń
zdrowotnych stanowi podstawę
do podjęcia decyzji jaką jest realizacja programu
zdrowotnego.
CEL PROGRAMU
1. Uzyskanie odporności u młodzieży znajdującej się w grupie ryzyka zachorowania na
chorobę meningokokową, a w dalszej kolejności spadek ilości zakażeń wśród populacji.
2. Edukacja w zakresie jak zminimalizować ryzyko zachorowania, co zrobić, gdy dojdzie do
zakażenia. Działania edukacyjne powinny być skierowane do rodziców, nauczycieli i
młodzieży.
Założenia ogólne programu
Przedmiotem programu jest realizacja szczepień ochronnych przeciwko zakażeniom
meningokokowym wśród uczniów klas pierwszych szkół ponadgimnazjalnych z Powiatu
Krakowskiego. Jak wykazano wcześniej populacja młodzieży w wieku 15- 16 lat jest
szczególnie narażona na zachorowanie związane ze zmianą środowiska szkolnego i wysoką
aktywnością ruchową młodzieży w tym wieku.
Wykonawca programu będzie zobowiązany do realizacji edukacyjno-informacyjnej części
programu
przed
rozpoczęciem
akcji
szczepień.
Na
spotkaniach
informacyjnych
zainteresowani dowiedzą się na temat choroby meningokokowej, jej objawów, dróg zakażenia
i profilaktyki, jak również co daje szczepienie i jakie jest uodpornienie. Sposób realizacji
części edukacyjnej w tym opracowanie projektu materiałów służących edukacji, pozostawia
się do wyboru
wykonawcy programu. Sugeruje się w tym zakresie nawiązanie ścisłej
współpracy z działem promocji i działem epidemiologicznym Państwowego Powiatowego
Inspektora Sanitarnego w Krakowie.
7
Program będzie prowadzony pod nadzorem Państwowego Powiatowego Inspektora
Sanitarnego w Krakowie.
Adresaci badań
Program skierowany jest do młodzieży uczęszczającej do klas pierwszych szół
ponadgimnazjalnych Powiatu Krakowskiego Są to następujące szkoły:
1. LO im. T. Kościuszki 32-065 Krzeszowice, ul. Ogrodowa 3
2. Zespół Szkół i Placówek Oświatowych im. Łokietka w Skale 32-043 Skała, ul. Ks. St.
Poetki 30,
3. ZSO im.M. Skłodowskiej-Curie w Skawinie 32-050 Skawina, ul. Żwirki i Wigury 17
4. Zespół Szkół Techn-Ekonomicznych w Skawinie 32-050 Skawina ul. Kopernika 13
5. Zespół Szkół Ponadgimnazjalnych w Krzeszowicach 32-065 Krzeszowice, ul.
Krakowska 15,
6. Zespół Szkół RCKU im. M. Stefczyka 32-070 Czernichów 1,
7. Zespół Szkół Ponadgimnazjalnych im. W. Witosa w Giebułtowie 32-085 Modlnica,
8. LO Piekary,
9. Katolickie Liceum Ogólnokształcące w Skawinie.
Miejsce przeprowadzania akcji
Szczepienia
będą
przeprowadzone
na
terenie
szkół
ponadgimnazjalnych
Powiatu
Krakowskiego w miejscach wskazanych przez dyrektora szkoły.
Wykonawca programu będzie musiał posiadać ze sobą sprzęt przeciwwstrząsowy i
resuscytacyjny. W miejscu wykonywania badania i szczepienia musi znajdować się bieżąca
zimna woda.
Czas realizacji
Wrzesień – grudzień 2010 r.
Sposób finansowania
Środki finansowe zastrzeżone w budżecie Powiatu Krakowskiego określone na podstawie
szacunkowej wartości jednego szczepienia.
Wykonawca programu
Zakład Opieki Zdrowotnej w rozumieniu art. 8 ustawy z dnia 30 sierpnia 1991 r. o zakładach
opieki zdrowotnej /Dz. U z 2007 r. Nr 14, poz. 89 z późn. zm./, wpisany do rejestru ZOZ
8
posiadający kontrakt z Narodowym Funduszem Zdrowia w zakresie realizacji programów
zdrowotnych, który zostanie wybrany w postępowaniu konkursowym, w trybie art. 48 ustawy
z dnia 27 sierpnia 2004 r. o świadczeniach opieki zdrowotnej finansowanych ze środków
publicznych (Dz. U z 2008 r., Nr 164, poz.1027 z późn. zmianami). Realizator programu
powinien zatrudniać lekarza
posiadającego doświadczenie w prowadzeniu programów
profilaktycznych.
Harmonogram działań
1. Przeprowadzenie działań edukacyjno-prewencyjnych przed przystąpieniem do
szczepienia, opracowanie
projektu materiałów służących edukacji w ścisłej
współpracy z działem promocji i działem epidemiologicznym Państwowego
Powiatowego Inspektora Sanitarnego w Krakowie , wydrukowanie ich i dostarczenie
ich do adresatów szczepienia w szkołach, ośrodkach zdrowia i innych miejscach
służących promocji programu.
2. Przeprowadzenie szczepień ochronnych na terenie szkół ponadgimnazjalnych Powiatu
Krakowskiego zgodnie z harmonogramem ustalonym z dyrektorem szkoły, w
miejscu wskazanym przez dyrektora, po uzyskaniu zgody od rodziców na
wykonywanie badań.
Szczepienia będą wykonywane po uprzednim badaniu lekarskim. Wykonawca
programu jest zobowiązany do współpracy z pielęgniarką w środowisku nauczania i
wychowania ucznia oraz do zapewnienia wszystkich materiałów medycznych
niezbędnych do wykonania szczepienia.
3. Rozpropagowanie i nagłośnienie celu programu.
Cel działań
Celem działania jest uzyskanie odporności młodzieży szkół ponadgimnazjalnych w zakresie
zagrożeń jakim jest choroba meningokokowa.
Szczegółowy opis działań
1. Rozpropagowanie i nagłośnienie programu, w szczególności poinformowanie rodziców
lub opiekunów prawnych oraz nauczycieli o charakterze programu ,
2. Przeprowadzenie działań edukacyjno-informacyjnych skierowanych do rodziców,
nauczycieli i młodzieży,
9
3. Uzyskanie zgody od rodzica /opiekuna prawnego/ na szczepienie.
4. Wykonanie badań lekarskich kwalifikujących ucznia do szczepienia.
Do zebrania informacji o stanie zdrowia ucznia w zakresie objętym programem służyć
będzie Karta Profilaktycznego Badania Ucznia opracowana przez wykonawcę programu,
zakładana w dwóch egzemplarzach, jedna dla prowadzącego badania, jedna dla rodziców
badanego ucznia,
5. Przeprowadzenie szczepienia szczepionką meningokokową grupy C, skoniugowaną .
6. Opracowanie i wydrukowanie materiałów edukacyjnych służących promocji programu/,
Koszty zadania
Koszty zadania zostaną określone po
przeprowadzeniu konkursu ofert na wybór
realizatora programu zdrowotnego w trybie art. 48 ust. 4 ustawy z dnia 27 sierpnia 2004 r. o
świadczeniach opieki zdrowotnej finansowanych ze środków publicznych / Dz.U z 2008 r.,
Nr 164, poz.1027 z późn. zmianami/.
Koszt zadania to cena brutto wykonania jednego szczepienia i działania edukacyjne.
10
Download