DZIAŁ I- BIOLOGIA NAUKA O ŻYCIU

advertisement
DZIAŁ I- BIOLOGIA NAUKA O ŻYCIU
1. Najmniejszą jednostką budującą organizm, która może żyć samodzielnie jest
A. organella.
B. komórka.
C. tkanka.
D. narząd.
2. To struktura otoczona dwiema błonami. Jej błona wewnętrzna jest silnie pofałdowana. Występuje
w komórkach grzybów, zwierzęcych i roślinnych, gdzie odpowiada za uwalnianie energii.
Opis dotyczy:
A. Mitochondrium B.Jądro kom.
C.Chloroplastu D. Cytoplazmy
3. Zaznacz ilustracje komórek, które są samodzielnymi organizmami.
4. Proces zachodzący w chloroplastach to
A. fotosynteza.
B. modyfikacja białek.
C. oddychanie komórkowe.
D. synteza DNA.
5. Komórki niektórych grzybów zawierają wiele jąder. Wielojądrowa komórka grzyba to
A. splątek.
B. zarodnik.
C. komórczak.
D. zarodek.
6. Błona komórkowa odpowiada za transport substancji. Przez błonę komórkową do komórki swobodnie przenikają
A. związki chemiczne rozpuszczalne w wodzie.
B. wszystkie związki chemiczne.
C. związki organiczne.
D. cząsteczki gazów i wody.
7. Systematyka to nauka, która zajmuje się
A. budową wewnętrzną i funkcjonowaniem układów organizmów.
B. analizowaniem składu chemicznego organizmów.
C. opisywaniem i klasyfikowaniem organizmów.
D. budową zewnętrzną organizmów
8. To struktura otoczona dwiema błonami. Jej błona wewnętrzna jest silnie pofałdowana i tworzy grana,
w których znajduje się zielony barwnik – chlorofil. Występuje tylko w komórkach roślinnych.
Opis dotyczy:
A. Mitochondrium B.Jądro kom.
C.Chloroplastu D. Cytoplazmy
9. Zaznacz nazwę procesu, który zachodzi w mitochondriach.
A. Synteza DNA.
B. Modyfikacja białek.
C. Oddychanie wewnątrzkomórkowe.
D. Fotosynteza.
10. Nie u wszystkich organizmów występuje:
a) chlorofil
b) DNA
c) tłuszcze
d) węglowodany
11. Który zestaw pokazuje prawidłowa liczbę jąder w komórce:
A: jedno jądro w komórce-erytrocyt; : dużo jąder-komórczak; brak jądra- mięsień gładki
B. jedno jądro w komórce- mięsień gładki; dużo jąder-komórczak; brak jądra- erytrocyt
C. jedno jądro w komórce- mięsień gładki; dużo jąder- erytrocyt ; brak jądra- komórczak
D. jedno jądro w komórce –komórczak; dużo jąder- erytrocyt; brak jądra-mięsień gładki
12 .Które ze stwierdzeń jest błędne. Retikulum endoplazamtyczne:
a) zapewnia w komórce transport wewnętrzny
b) ułatwia proces utleniania
c) zapewnia izolację poszczególnych obszarów
d) ułatwia kontakt z otaczającym środowiskiem komórki
13.Podkreśl nazwę organizmów o najmniejszych komórkach;
A. Organizmy wielokomórkowe;
B. Bakterie
C. Pierwotniaki
D. Rośliny
14.Zaznacz prawidłowe zakończenie zdania
Komórki różnią się od siebie miedzy innymi;
A. Funkcją mitochondrium
B. Budową błony komórkowej
C. Kztałtem i wielkością
D. Funkcją jądra komórkowego
15.Zaznacz nazwę organelli, której dotyczy opis:
Struktura z dwiema błonami, w której odbywa się oddychanie wewnątrzkomórkowe-uwalnianie z pokarmu
energii.
A. Chloroplast
B. Mitochondrium
C. Jądro komórkowe
D.Wodniczka
16.Wybierz zestaw , który zawiera tylko części optyczne mikroskopu:
A. Okular, obiektyw, rewolwer
B. Okular, tubus, obiektyw
C. Obiektyw, okular, lusterko
D. Tubus, rewolwer, statyw
17. Wybierz pawidłowy zestaw - dziedzina biologii i przedmiot jej badań;
A. 1-A, 2-C, 3-B, 4-D
B. 1-B, 2-A, 3-C, 4-D
C. 1-C, 2-B, 3-A, 4-D
D. 1-D, 2-B, 3-A, 4-C
A-cytologia
1-tkanki
B-histologia
2-komórki
C-genetyka
D-anatomia
3-dziedziczenie cech
4-budowa wewnętrzna
18.Prawidłowa kolejność etapów metody naukowej;
A. Hipoteza-wniosek-wynik-obserwacja-doświadczenie
B. Wniosek-obserwacja-wynik-doświadczenie- hipoteza
C. Obserwacja-hipoteza-doświdczenie-wniosek-wynik
D. Obserwacja-hipoteza-doświdczenie-wynik-wniosek
19.System sztuczny klasyfikacji organizmów:
A. Klasyfikuje organizmy na podstawie ich podobieństwa zewnętrznego
B. Klasyfikuje organizmy na podstawie ich pokrewieństwa
C. Klasyfikuje organizmy na podstawie ich podobieństwa wewnętrznego
D. Nie klasyfikuje organizmów
20.Zaznacz nazwę królestwa, którego dotyczy opis;
Organizmy jedno- lub wielokomórkowe, których komórki zawieraja najczęściej jedno jądro, chitynową ścianę.
Nie przeprowadzają fotosyntezy.
A. Grzyby
B. Bakterie
C. Rosliny
D. Zwierzęta
21.Który zestaw pokazuje prawidłowe uporządkowanie jednostek systematycznych od najmniejszej do
największej;
A. Gatunek-rodzaj-rodzina-rząd-gromada-typ-królestwo
B. Gatunek-rodzina-rodzaj-rząd-gromada-typ- królestwo
C. Gatunek-rodzina-rodzaj-rząd-typ-gromada królestwo
D. rodzina-rodzaj-rząd-typ-gromada-gatunek-królestwo
22. Wybierz poprawny zestaw dotyczący obecności w komórce ściany komórkowej:
A
brak
brak
obecność
obecność
brak
bakterie
protisty
grzyby
rośliny
zwierzęta
A.
B.
C.
B
obecność
obecność
obecność
obecność
brak
D.
23. Który zestaw wymienia nazwy królestw świata istot żywych:
A. bakterie, wirusy, zwierzęta, grzyby, protista
B. bakterie, grzyby, protista, glony, zwierzęta, rośliny
C. bakterie, grzyby, protista, zswierzęta, rośliny
D. wirusy, bakterie, rosliny, grzyby, zwierzęta
24.Powiekszenie mikroskopu obliczamy;
A. mnożąc powiekszenie okularu i powiekszenie obiektywu
B.dzieląc powiekszenie okularu i powiekszenie obiektywu
C. dodając powiekszenie okularu i powiekszenie obiektywu
D. mnożąc powiekszenie, kondensora i obiektywu
C
brak
brak
obecność
Obecność
obecność
D
brak
obecność
Brak
Obecność
Brak
25. Wybierz poprawny zestaw dotyczący sposobu odżywiania:
bakterie
A
cudzożywne
B
cudzożywne
protisty
cudzożywne
cudzożywne
grzyby
samożywne
cudzożywne
C
Cudzożywne i
samożywne
Cudzożywne i
samożywne
Cudzożywne
rośliny
zwierzęta
samożywne
cudzożywne
cudzożywne
cudzożywne
samożywne
Cudzożywne
A.
B.
C.
D
Cudzożywne i
samożywne
Cudzożywne i
samożywne
Cudzożywne i
samożywne
samożywne
cudzożywne
D.
26. Wybierz poprawny zestaw dotyczący liczby komórek
B
jednokomórkowe
jednokomórkowe
C
wielokomórkowe
wielokomórkowe
grzyby
A
jednokomórkowe
Jednokomórkowe
lub
wielokomórkowe
jednokomórkowe
jednokomórkowe
wielokomórkowe
rośliny
zwierzęta
jednokomórkowe
wielokomórkowe
wielokomórkowe
wielokomórkowe
wielokomórkowe
jednokomórkowe
bakterie
protisty
A.
B.
C.
D.
D
jednokomórkowe
Jednokomórkowe
lub
wielokomórkowe
Jednokomórkowe
lub
wielokomórkowe
wielokomórkowe
wielokomórkowe
Download