Badania naukowe

advertisement
Działalność naukowo-badawcza





Klimatyczne ryzyko uprawy roślin w Polsce powodowane przez ekstremalne czynniki
pogodowe
Prognozy agrometeorologiczne
Agrometeorologiczne warunki uprawy roślin w Polsce
Warunki bioklimatyczne w różnych regionach Polski
Wpływ warunków meteorologicznych na stężenie zanieczyszczeń powietrza
W zakresie wymienionych problemów badawczych opublikowano ponad 400 prac
naukowych, w tym kilkadziesiąt monografii oraz 3 ogólnopolskie atlasy agroklimatyczne oraz
1 regionalny:
1. Atlas klimatyczny elementów i zjawisk szkodliwych dla rolnictwa w Polsce
(1990),
2. Atlas uwilgotnienia gleby w Polsce (1995),
3. Atlas klimatycznego ryzyka uprawy roślin w Polsce (2001),
4. Atlas
zasobów
i
zagrożeń
klimatycznych
Pomorza
(2004).
które stanowią syntezę klimatycznych uwarunkowań produkcji roślinnej w Polsce,
zwłaszcza zasobów energetycznych, cieplnych, wilgotnościowych gleby i atmosfery
oraz zagrożeń powodowanych przez ekstremalne czynniki pogodowe.
44 autorów z 10 ośrodków naukowych w kraju zamieściło w atlasach najnowsze,
oryginalne wyniki badań, a wobec wzrastającej częstości i ekstremalności warunków
pogodowych odpowiadają na zasadnicze pytanie: gdzie, kiedy i z jakim
prawdopodobieństwem
występują
niekorzystne
i
ekstremalne
czynniki
agrometeorologiczne oraz jak duże straty powodują one w roślinach uprawnych w Polsce?
Kompleksowe ujęcie tych zagadnień opracowanych na podstawie kilkudziesięcioletnich
materiałów empirycznych, daje podstawę do rejonizacji nowych odmian roślin, zmiany
struktury użytkowania gruntów, ustalenia wysokości stawek ubezpieczeniowych, oceny
opłacalności upraw poszczególnych gatunków roślin w różnych regionach kraju, a także
jest wykorzystywane w meteorologicznej osłonie rolnictwa i kształceniu kadr rolniczych.
Obok wymienionych 4 atlasów opublikowano szczegółową charakterystykę temperatury
gleby na głębokości 5, 10, 20 i 50 cm oraz sum opadów i prędkości wiatru na terenie
kraju, a także regiony zagrożeń szklarni przez opady gradu i możliwości walki z
burzami gradowymi.
W zakresie meteorologicznej osłony rolnictwa w Polsce opublikowano, wykorzystując
kilkuletnie doświadczenia w województwach szczecińskim i koszalińskim, projekty
organizacji takiej osłony w skali kraju, województwa i gospodarstwa rolnego. Równolegle
opracowano modele statystyczne do prognozowania plonów kilkunastu roślin uprawnych w
Polsce na podstawie danych agrometeorologicznych z 90, 30 i 10 dniowym horyzontem
czasowym. Wydzielono na terenie kraju rejony upraw roślin ze względu na warunki
meteorologiczne oraz termiczne i wilgotnościowe gleby. Ponadto prezentowane czynniki
agroklimatyczne naświetlają główne procesy przepływu energii i obiegu wody w przyrodzie
w warunkach produkcji rolniczej oraz stanowią zwięzłe ujęcie warunków agroklimatycznych
kraju w drugiej połowie XX wieku, a ich porównanie z analogicznymi opracowaniami z
wcześniejszych okresów daje możliwość oceny zachodzących zmian klimatu w Polsce. W
zakresie meteorologicznej osłony rolnictwa w Polsce opublikowano, wykorzystując
kilkuletnie doświadczenia w województwach szczecińskim i koszalińskim, projekty
organizacji takiej osłony w skali kraju, województwa i gospodarstwa rolnego. Równolegle
opracowano modele statystyczne do prognozowania plonów kilkunastu roślin uprawnych w
Polsce na podstawie danych agrometeorologicznych z 90, 30 i 10 dniowym horyzontem
czasowym. Wydzielono na terenie kraju rejony upraw roślin ze względu na warunki
meteorologiczne oraz termiczne i wilgotnościowe gleby. Ponadto prezentowane czynniki
agroklimatyczne naświetlają główne procesy przepływu energii i obiegu wody w przyrodzie
w warunkach produkcji rolniczej oraz stanowią zwięzłe ujęcie warunków agroklimatycznych
kraju w drugiej połowie XX wieku, a ich porównanie z analogicznymi opracowaniami z
wcześniejszych okresów daje możliwość oceny zachodzących zmian klimatu w Polsce.
REALIZOWANE TEMATY BADAWCZE






Wpływ czynników meteorologicznych na termikę i uwilgotnienie gleby
Warunki termiczne w strefie polskiego wybrzeża Bałtyku
Zmienność warunków klimatycznych w skali lokalnej i regionalnej – niekorzystne i
szkodliwe zjawiska meteorologiczne
Agroklimatyczne warunki uprawy roślin
Warunki meteorologiczne kształtujące jakość powietrza
Ocena warunków bioklimatycznych w różnych skalach przestrzennych dla potrzeb
turystyki i rekreacji
Download