Laureat Nagrody Premiera RP Pro Publico Bono`2000

advertisement
FUNDACJA ROZWOJU DEMOKRACJI LOKALNEJ
ŚWIĘTOKRZYSKIE CENTRUM
Laureat Nagrody Premiera Pro Publico Bono 2000
Laureat Nagrody Honorowe Skrzydła 2003
Serdecznie zaprasza Państwa na szkolenie na temat:
SPORZĄDZANIE REGULAMINÓW ORGANIZACYJNYCH I REGULAMINÓW
WYNAGRODZEŃ W INSTYTUCJACH KULTURY
środa, 9 marca 2016 r. Kielce
sala konferencyjna Świętokrzyskiego Centrum Fundacji Rozwoju Demokracji Lokalnej,
Kielce, ul. Żelazna 22 – Budynek HOSSA (I p.)
godz. 9.30 – 14.30
Koszt udziału w szkoleniu dla 1 osoby wynosi 349,00 zł netto
(zwolnione z VAT w przypadku finansowania szkolenia ze środków publicznych)
Przy zgłoszeniach do 22 lutego 2016 cena szkolenia to 309,00 zł netto
każda kolejna osoba z tej samej instytucji otrzyma 10% zniżki!
Cena obejmuje udział w szkoleniu, materiały szkoleniowe, serwis kawowy oraz lunch
Ekspert - radca prawny, specjalista z zakresu prawa pracy i prawa administracyjnego. Prowadzi
indywidualną praktykę w formie kancelarii radcy prawnego. Ponadto jest ekspertem prowadzącym
szkolenia podnoszące kwalifikacje urzędników administracji
publicznej, pracowników
samorządowych oraz pracowników instytucji kultury. Jest także autorką programów szkoleniowych
oraz opracowań z zakresu prawa pracy i prawa administracyjnego dla jednostek samorządu
terytorialnego,
jednostek
pomocy
społecznej
i samorządowych instytucji kultury oraz autorką Komentarza do ustawy o pracownikach urzędów
państwowych.
Główni adresaci szkolenia: dyrektorzy instytucji kultury, księgowi, kadrowi.
Cel szkolenia: nabycie praktycznych umiejętności w zakresie tworzenia regulaminów
organizacyjnych i regulaminów
w działalności instytucji kultury.
wynagrodzeń
oraz
innych
przydatnych
dokumentów
 Program:
1. Regulamin organizacyjny instytucji kultury, jako podstawa jej funkcjonowania i organizacji.
2. Obowiązki dyrektora IK.
3. Opiniowanie regulaminu (terminy i dowody na przekazanie opinii).
4. Wprowadzenie regulaminu w życie (zarządzenie Dyrektora IK).
5. Szczegółowe postanowienia regulaminu organizacyjnego (praktyczne zapisy, które
powinny znaleźć się w regulaminie – ćwiczenia).
6. Regulamin wynagradzania – podstawy prawne.
7. Wprowadzanie regulaminu wynagradzania w życie (zgoda związków zawodowych).
8. Podanie do wiadomości pracowników.
9. Termin wejścia w życie.
Fundacja Rozwoju Demokracji Lokalnej, Świętokrzyskie Centrum
ul. Żelazna 22, I piętro, 25-014 Kielce
tel. (41) 344 66 30, 343-00-38, 344-41-60 / fax (41) 243 62 63 www.frdl.kielce.pl, e-mail: [email protected]
10. Dokonywanie zmian w istniejącym regulaminie – jak dokonać tego w sposób poprawny
i zgodny z przepisami.
11. Szczegółowe postanowienia regulaminu wynagradzania
a. Wynagrodzenie i termin jego wypłaty
b. Stanowiska pracy i kategorie zaszeregowania
c. Dodatek funkcyjny
d. Premie i nagrody
e. Dodatek specjalny
f. Inne dodatkowe składniki wynagrodzenia
12. Przykładowe wzory regulaminów wynagradzania i regulaminów organizacyjnych.
13. Pytania i odpowiedzi.
Każdy uczestnik szkolenia otrzyma ZAŚWIADCZENIE uczestnictwa
Zgłoszenia prosimy kierować do FRDL mailem ([email protected]) lub faxem (41 243 62 63)
na formularzu zgłoszenia w terminie do 03.03.2016 r.
Po otrzymaniu zgłoszenia odeślemy Państwu potwierdzenie przyjęcia rezerwacji na podany adres e-mail.
W przypadku braku potwierdzenia prosimy o kontakt telefoniczny.
Formularz zgłoszenia udziału w szkoleniu:
SPORZĄDZANIE REGULAMINÓW ORGANIZACYJNYCH I REGULAMINÓW WYNAGRODZEŃ
W INSTYTUCJACH KULTURY
9 marca 2016 r. godz. 9.30 – 14.30
Kielce ul. Żelazna 22 – Budynek HOSSA (I p.-wejście do biura z poziomu parkingu)
DANE DO FAKTURY:
Nazwa instytucji .............................................................................................................................................................
Dokładny adres ...............................................................................................................................................................
Powiat…………………………………………………………………………………………Województwo……………………
NIP ....................................................................................................................................................................................
L.p.
Imię i nazwisko
Stanowisko służbowe
Telefon kontaktowy
e-mail
1.
2.
Zgodnie z Ustawą o Ochronie Danych Osobowych z dnia 29.08.1997 r. wyrażam zgodę na przetwarzanie moich danych osobowych dla potrzeb
działalności szkoleniowej Świętokrzyskiego Centrum FRDL
Oświadczam, że szkolenie dla ww. pracowników jest kształceniem zawodowym finansowanym
w całości lub co najmniej 70% ze środków publicznych (niepotrzebne skreślić) TAK / NIE
Upoważniamy Świętokrzyskie Centrum FRDL w Kielcach do wystawienia faktury VAT bez podpisu.
Rezygnacja z uczestnictwa w szkoleniu może nastąpić telefonicznie lub pisemnie na 3 dni robocze przed
planowanym terminem szkolenia. W przypadku niewykorzystania zgłoszonego uczestnictwa - Urząd
będzie zobowiązany do sfinansowania 80% odpłatności za uczestnictwo i materiały.
Prosimy o dokonywanie wpłat przelewem na konto: BANK BPH S.A. 84 1060 0076 0000 3210 0019 7621
Świętokrzyskie Centrum FRDL w Kielcach na podstawie faktury wystawionej w dniu szkolenia
Podpis delegującego
Fundacja Rozwoju Demokracji Lokalnej, Świętokrzyskie Centrum
ul. Żelazna 22, I piętro, 25-014 Kielce
tel. (41) 344 66 30, 343-00-38, 344-41-60 / fax (41) 243 62 63 www.frdl.kielce.pl, e-mail: [email protected]
Download