Załącznik 3 - formularz ofertowy - Ministerstwo Nauki i Szkolnictwa

advertisement
Załącznik nr 3
FORMULARZ OFERTOWY
Składający ofertę:
Imię i nazwisko składającego ofertę lub pełna
nazwa firmy
Adres składającego ofertę lub firmy
Telefon
Fax
e-mail
Osoba do kontaktów z Zamawiającym
Ministerstwo Nauki i Szkolnictwa Wyższego
ul. Wspólna 1/3
00-529 Warszawa
Odpowiadając na ogłoszenie dotyczące postępowania o udzielenie zamówienia publicznego, do
którego nie stosuje się przepisów Ustawy prawo zamówień publicznych – świadczenie usług
wsparcia o charakterze organizacyjno-administracyjnym w ramach projektu finansowanego ze
środków Erasmus+ pn.: „Pursuing the Goals of the Bucharest Communique in Poland” składam ofertę na wykonanie przedmiotu zamówienia:
Formularz wyliczenia
gospodarczej:
oferty
dla
Wykonawcy
Lp.
Opis
Przewidywana
maksymalna
liczba
roboczogodzin
1.
2.
3.
nieprowadzącego
Maksymalna
cena oferty
brutto *
PLN
4.
działalności
Maksymalna stawka
wynagrodzenia za 1
roboczogodzinę
brutto PLN
5.
(𝒌𝒐𝒍. 𝟒/𝟏, 𝟏𝟗𝟔𝟒)
𝒌𝒐𝒍. 𝟑
1.
Świadczenie usług wsparcia o charakterze
organizacyjno-administracyjnym w ramach
projektu finansowanego ze środków
Erasmus+ pn.: „Pursuing the Goals of the
Bucharest Communique in Poland”.
Maksymalna cena oferty *słownie złotych brutto:
………………………………………………………………………………………….…
Formularz wyliczenia oferty dla Wykonawcy prowadzącego działalność gospodarczą:
-------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------
Strona 1 z 3
Projekt współfinansowany ze środków Komisji Europejskiej w ramach programu Erasmus +
Lp.
Opis
Przewidywana
maksymalna
liczba
roboczogodzin
1.
2.
3.
Maksymalna
cena oferty
brutto *
PLN
4.
Stawka
wynagrodzenia za 1
roboczogodzinę
brutto PLN
5.
𝒌𝒐𝒍. 𝟒
𝒌𝒐𝒍. 𝟑
1.
Świadczenie usług wsparcia o charakterze
organizacyjno-administracyjnym w ramach
projektu finansowanego ze środków
Erasmus+ pn.: „Pursuing the Goals of the
Bucharest Communique in Poland”.
Maksymalna cena oferty *słownie złotych brutto:
……………………………………………………………………………..………
*W przypadku:
1.
2.
Wykonawcy - osoby fizycznej, nieprowadzącej działalności gospodarczej cena brutto obejmuje
wszelkie składki na ubezpieczenia emerytalne, rentowe i chorobowe zgodnie z ustawą z dnia 13
października 1998 r. o systemie ubezpieczeń społecznych (Dz. U. z 2009 r. Nr 205 poz. 1585, z późn.
zm.), w tym również składki w tej części, w której zgodnie z przepisami obciążają Zamawiającego,
oraz składki na ubezpieczenie zdrowotne, zgodnie z ustawą z dnia 27 sierpnia 2004 o świadczeniach
opieki zdrowotnej finansowanej ze środków publicznych (Dz. U. z 2008 r. Nr 164 poz. 1270, z późn.
zm.) a także wszelkie koszty Zamawiającego związane z realizacją umowy z osobą nieprowadzącą
działalności gospodarczej, obejmujące składki na Fundusz Pracy, zgodnie z ustawą z dnia 20 kwietnia
2004 r. o promocji zatrudnienia i instytucjach rynku pracy (Dz. U. z 2008 r. nr 69 poz. 415, z późn.
zm.), składkę na ubezpieczenie wypadkowe, zgodnie z ustawą z dnia 30 października 2002 r. o
ubezpieczeniu społecznym z tytułu wypadków przy pracy i chorób zawodowych (Dz. U. z 2009 r., nr
167, poz. 1322, z późn. zm.) oraz wszystkie inne należności publicznoprawne związane z
wykonywaniem umowy, w tym również takie, które mogą powstać w przyszłości. Powyższe
okoliczności Wykonawca powinien uwzględnić przy obliczaniu ceny oferty brutto; wysokość
wynagrodzenia Wykonawcy zależna będzie od każdoczesnego statusu Wykonawcy w zakresie
ubezpieczeń społecznych oraz od rozmiaru obowiązków Zamawiającego w zakresie składek na
Fundusz Pracy oraz składek na ubezpieczenie wypadkowe w okresie wykonywania zlecenia. Ustalenie
ceny brutto jako sumy wszelkich kosztów, jakie poniesie Zamawiający w związku z wykonaniem
umowy ma na celu doprowadzenie do porównywalności ofert składanych przez podmioty prowadzące
działalność gospodarczą i osoby nie prowadzące działalności gospodarczej. Zamawiający, tytułem
składek na ubezpieczenie emerytalne, rentowe, wypadkowe oraz na Fundusz Pracy poniesie koszt,
który wynosi maksymalnie na dzień ogłoszenia SIWZ 0,1964 wynagrodzenia brutto. Poziom
faktycznych obciążeń publicznoprawnych zależny będzie od każdoczesnego statusu Wykonawcy w
zakresie ubezpieczeń społecznych oraz od rozmiaru obowiązków Zamawiającego w zakresie składek
na Fundusz Pracy oraz składek na ubezpieczenie wypadkowe w okresie wykonywania zlecenia.
Wykonawcy prowadzącego działalność gospodarczą maksymalna cena oferty brutto jest ceną
ostateczną obejmującą wszystkie koszty, w tym składniki związane z realizacją zamówienia, oraz
podatek VAT, upusty, rabaty.
Dane dotyczące osoby wykonującej zamówienie:
………………………………………………………………………………………..….………
(imię i nazwisko osoby wykonującej usługę)
1) Wykształcenie wyższe (wymagana kopia dyplomu ukończenia szkoły wyższej)
-------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------
Strona 2 z 3
Projekt współfinansowany ze środków Komisji Europejskiej w ramach programu Erasmus +
……………………………………………………………….……………………………………………
……………………………………………………………….……………………………………………
2) Znajomość języka angielskiego na co najmniej poziomie C1 (certyfikat lub oświadczenie
złożone poniżej)
……………………………………………………………….……………………………………………
……………………………………………………………….……………………………………………
3) Doświadczenie międzynarodowe – co najmniej 6 miesięcy studiów lub pracy za granicą
(wymagana kopia dyplomu z uczelni zagranicznej, zaświadczenia od pracodawcy lub innego
dokumentu potwierdzającego spełnianie tego wymagania)
……………………………………………………………….……………………………………………
……………………………………………………………….……………………………………………
4) Dobra znajomość innego języka roboczego Komisji Europejskiej (niemiecki lub francuski) –
poziom co najmniej B2 (wymagany certyfikat lub oświadczenie złożone poniżej)
……………………………………………………………….……………………………………………
……………………………………………………………….……………………………………………
5) Umiejętność posługiwania się programami pakietu Microsoft Office na poziomie co najmniej
średniozaawansowanym (wystarczy oświadczenie)
……………………………………………………………….……………………………………………………….
……………………………………………………………….………………………………………………………..
Informacja o podstawie do dysponowania wyżej wymienioną osobą1
……………………………………………………………………………………………………..…..
Wyrażam zgodę na przetwarzanie moich danych osobowych zawartych w aplikacji dla potrzeb rekrutacji (zgodnie z ustawą z
dnia 29 sierpnia 1997 r. o ochronie danych osobowych, tj. Dz.U. z 2002 r. Nr 101, poz. 926, z późn. zm.).
Niniejszym oświadczam, że:

brak jest podstaw do wykluczenia z niniejszego postępowania,

spełniam warunki udziału w postępowaniu o udzielenie zamówieni publicznego.
Odnosi się tylko do osób prawnych lub fizycznych prowadzących działalność gospodarczą Informacja o podstawie do
dysponowania wymienioną w wykazie osobą - pojęcie „dysponowanie" jest pojęciem szerokim w ramach, którego
mieszczą się różne stosunki prawne wiążące wykonawcę z osobą, która wchodzi w skład jego potencjału kadrowego.
Dysponować można osobą na podstawie umowy o pracę, ale też umowy zlecenia czy innych stosunków cywilnoprawnych,
pisemne zobowiązanie innego podmiotu.
------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------1
Strona 3 z 3
Projekt współfinansowany ze środków Komisji Europejskiej w ramach programu Erasmus +
Download