Feminizm, studia genderowe, teoria queer

advertisement
Feminizm i badania genderowe
Renata Ziemińska
Feminizm jako teoria
• „femina” łac. kobieta
• Feminizm jest ruchem społecznym (emancypacja
kobiet) i zespołem teorii opisujących i
wyjaśniających dyskryminację kobiet.
• Teorie feministyczne mieszczą się w obrębie wielu
nauk: socjologii, politologii, psychologii,
kulturoznawstwa, literaturoznawstwa,
językoznawstwa, filozofii, pedagogiki, historii,
prawa, ekonomii. Ale też czerpią z biologii i
medycyny.
Renata Ziemińska, Uniwersytet Szczeciński
Wzorcowe przejawy dyskryminacji
• Sytuacja kobiet w przeszłości, Maria
Skłodowska
• Sytuacja kobiet w krajach islamskich, w
Indiach, w Egipcie
• Trudno krytykować własną kulturę i epokę,
chyba że jest się na jej marginesie
Renata Ziemińska, Uniwersytet Szczeciński
Sytuacja kobiet w Polsce
• kobiety mniej zarabiają 18 %, a mają więcej
domowych obowiązków (90% opieki nad
małymi dziećmi)
• CBOS 2013 w większości polskich rodzin
kobiety obarczane są prasowaniem (82%),
praniem (81%), przygotowywaniem posiłków
(67%), zmywaniem naczyń (58%), rutynowym
sprzątaniem (58%).
Renata Ziemińska, Uniwersytet Szczeciński
Główne przejawy dyskryminacji w
pracy
• niższe w porównaniu z mężczyznami
wynagrodzenie dla kobiet za tę samą pracę,
• brak możliwości awansu na wyższe stanowiska
• dyskryminacja ze względu na funkcję
macierzyńską – odrzucanie aplikacji młodych
kobiet z obawy przed ewentualną ciążą,
obniżaniu wynagrodzenia matkom ze względu
na brak dyspozycyjności.
Renata Ziemińska, Uniwersytet Szczeciński
CZY, PANA(I) ZDANIEM, KOBIETY W POLSCE SĄ DYSKRYMINOWANE, TZN. CZY,
OGÓLNIE RZECZ BIORĄC, MAJĄ GORSZE SZANSE, MOŻLIWOŚCI W ŻYCIU NIŻ
MĘŻCZYŹNI, CZY TEŻ NIE? CBOS 2013
• Mężczyźni: 35% tak, 58% nie
• Kobiety: 52% tak, 36% nie
Renata Ziemińska, Uniwersytet Szczeciński
JAK PAN(I) SĄDZI, CZY OBECNIE W POLSCE LEPIEJ ŻYJE SIĘ KOBIETOM CZY
MĘŻCZYZNOM?
Renata Ziemińska, Uniwersytet Szczeciński
Kluczowy „problem” to macierzyństwo
• obciążenie macierzyństwem to problem dla
tych kobiet, które marzą o niezależności.
• 75% Polaków w 1994 uważa, że
pełnowartościowa kobieta powinna być
matką.
• tylko kilka procent Polaków uważa, że kobieta
niepracująca ma większy szacunek niż
pracująca.
Renata Ziemińska, Uniwersytet Szczeciński
Postawy prokreacyjne kobiet
CBOS 2013
• Średnia wieku rodzących pierwsze dziecko to w
Polsce 29 lat;
• Wskaźnik dzietności w Polsce to 1,3 (na 100 kobiet w
wieku 15-49 lat przypada 130 urodzonych dzieci).
• 33% musiało zrezygnować z pracy z powodu
trudności z zapewnieniem dziecku opieki; co
dziesiąta straciła pracę po powrocie z urlopu
macierzyńskiego.
Renata Ziemińska, Uniwersytet Szczeciński
Betty Friedan 1921-2006
i feminizm drugiej fali
Renata Ziemińska, Uniwersytet Szczeciński
„Krynica wieku” 1993
• Współpraca zamiast rywalizacji, docenienie funkcji
rodzicielskich i prac domowych.
• Friedan zachęca starszych mężczyzn, aby rozwijali
opiekuńcze cechy kobiece, zaś starsze kobiety, aby
rozwijały śmiałość, asertywność, zdolność kierowania
ludźmi.
• Po pięćdziesiątce najlepiej eksplorować cechy drugiej
płci. Kobietom dobrze służy praca i działalność
publiczna, zaś mężczyźni są bardziej skłonni zająć się
życiem domowym.
Renata Ziemińska, Uniwersytet Szczeciński
Trzecia fala feminizmu
• Białe zachodnie feministki II fali oskarżono o
udział w dyskryminowaniu kobiet w krajach
trzeciego świata. Feminizm ratując własną
postępowość, musiał rozszerzyć
zainteresowanie na kwestie rasowe,
kulturowe, biedę, wiek, kolonializm,
niepełnosprawność, osoby o odmiennej
orientacji seksualnej i niejednoznacznej
tożsamość płciowej.
Renata Ziemińska, Uniwersytet Szczeciński
Od feminizmu do gender studies
• Przy okazji walki o sprawiedliwość dla kobiet
rozpoczęła się poważna analiza pojęcia
kobiecości i męskości oraz płci w ogóle.
• Gender stał się symbolem walki z
dyskryminacją ze względu na płeć i orientację
seksualną.
Renata Ziemińska, Uniwersytet Szczeciński
Gender – rodzaj gramatyczny, płeć
• termin z języka angielskiego, który pierwotnie oznaczał
rodzaj gramatyczny (męski masculine, żeński feminine,
nijaki) i został użyty przez seksuologów w latach 60.
• Rozróżnienie na sex/gender, płeć biologiczną i
kulturową okazało się przydatne dla argumentacji
feministycznej w latach 70. (anatomia kobiety nie
determinuje jej ról społecznych, płeć ma wymiar
kulturowy).
• Gender to zatem płeć kulturowa czyli zespół cech i
zachowań, ról społecznych przypisywanych kobietom i
mężczyznom przez społeczeństwo i kulturę.
Renata Ziemińska, Uniwersytet Szczeciński
Badania genderowe
• Badania interdyscyplinarne nad płcią
(kulturoznawstwo, socjologia, historia,
psychologia, pedagogika, filozofia, prawo,
ekonomia, biologia, seksuologia i inne).
• Badania genderowe dotyczą płci w wymiarze
kulturowym i społecznym, uzupełniając wiedzę
biologiczną na temat obu czy wszystkich płci.
• Początkiem tych badań jest integracja informacji
biologicznych na temat dymorfizmu płciowego.
Renata Ziemińska, Uniwersytet Szczeciński
Asymetria mózgów
Dominujące połączenia w mózgu mężczyzn (A) i kobiet (B). Po lewej stronie mózg z góry, po prawej z boku.
Renata Ziemińska, Uniwersytet Szczeciński
Połączenia wewnątrzpółkulowe i
międzypółkulowe
• U kobiet dominująca jest sieć połączeń (aksonów i
dendrytów) poprzecznych łączących dwie półkule, czyli
takich, które przechodzą przez spoidło wielkie. Jest
ono większe u kobiet.
• U mężczyzn natomiast dominują połączenia
wewnątrzpółkulowe oraz jest większa półkulowa
specjalizacja.
• Mężczyźni mają lepszą koncentrację, a kobiety potrafią
wykonywać kilka rzeczy naraz. Mężczyźni mają lepszą
wyobraźnię przestrzenną i lepiej strzelają, a kobiety są
lepsze w zapamiętywaniu słów i precyzyjnych ruchach
manualnych (Kimura 2002).
Renata Ziemińska, Uniwersytet Szczeciński
Osoby w skanerze rezonansu magnetycznego
wykonywały zadania matematyczne
• Okazało się, że rozwiązywanie tych zadań
wywołuje znacznie silniejszą aktywację w
mózgu mężczyzn niż kobiet.
• w tych miejscach stwierdzono różnice w
objętości i gęstości substancji szarej (ciała
komórek nerwowych)na korzyść kobiet.
• mózgi kobiet zdają się pracować wydajniej z
punktu widzenia zużycia energii, bo zadanie
wykonywały na podobnym poziomie.
Renata Ziemińska, Uniwersytet Szczeciński
Empatia w badaniu rezonansem
magnetycznym
• Badani patrzyli na ból innych. Kobiety odczuwały
empatię także w odniesieniu do osób, które zachowały
się wcześniej wobec nich nieuczciwie.
• w przypadku mężczyzn aktywacja struktur związanych z
empatią pojawiała się tylko w odniesieniu do osób,
które zachowywały się wobec nich fair.
• mężczyźni na widok bólu zdawanego osobom
nieuczciwym najwyraźniej odczuwali satysfakcję, gdyż
aktywowały się u nich struktury związane z układem
nagrody. U kobiet takich aktywacji nie było.
• u kobiet większą objętość substancji szarej w obszarach
tzw. neuronów lustrzanych, istotnych dla empatii.
Renata Ziemińska, Uniwersytet Szczeciński
Jądra podwzgórza, hipothalamus
• Podwzgórze reguluje zachowania reprodukcyjne. U
szczurów jest większe u samców niż samic.
• Allen opisał cztery jadra sródmiąższowe przedniego
ludzkiego podwzgórza INAH 1-4. Niektóre okazały się
większe u mężczyzn. INAH3 2.8 razy większe, a INAH2
dwa razy większe. Różnic tych nie ma przed 5 rokiem
życia i po 50 roku życia.
• Inne części podwzgórza mniejsze u osób
transpłciowych MK niż u mężczyzn z grupy
kontrolnej, co świadczy o biologicznym podłożu
transpłciowości (Kimura
2002, Swaab 2009).
Renata Ziemińska, Uniwersytet Szczeciński
Kilka pojęć i wymiarów płci
1.
2.
3.
4.
5.
6.
7.
8.
płeć chromosomalna (chromosomy XX lub XY oraz nietypowe
modyfikacje przy podziale, XO zespół Turnera, XXY zespół Klinefeltera,
syndrom XYY)
płeć gonadalna (gruczoły płciowe jądra, jajniki lub mix)
płeć hormonalna (poziom estrogenów i androgenów)
płeć genitalna (wewnętrznych i zewnętrznych narządów płciowych,
niekiedy mix, bez gonad)
płeć w sensie prawnym, metrykalna (płeć podana przy urodzeniu lub
ustalona przed sądem)
płeć wychowania (według której rodzice wychowują dziecko).
tożsamość płciowa (przekonanie osoby o tym, jakiej jest płci)
płeć mózgowa, fenotypowa, społeczna…
Renata Ziemińska, Uniwersytet Szczeciński
Osoby interpłciowe
• Osoba interpłciowa posiada niektóre cechy biologiczne
kobiece, a inne męskie, np. zarazem jajnik i jądro,
jajniki i zewnętrzne męskie bez jąder, zewnętrzne
męskie i żeńskie, zewnętrzne o mieszanym utkaniu itd.
• osoby interpłciowe to 1% populacji
• interpłciowe noworodki niekiedy przechodzą korektę
płci zaraz po urodzeniu, jedno na tysiąc, np. Michalina z
Top model.
• W Niemczech pod koniec roku 2013 wprowadzono
prawo wpisania osobom interpłciowym w metryce i
paszporcie „płeć nieokreślona”.
Renata Ziemińska, Uniwersytet Szczeciński
Osoby homoseksualne i biseksualne
• Osoby homoseksualne mają jednoznaczną płeć
anatomiczną, ale zakochują się w osobach tej samej
płci. Osoby biseksualne zakochują się zarówno w
kobietach, jak i mężczyznach.
• Mózgi homoseksualnych mężczyzn mają większe
spoiwo między półkulami, które jest typowe dla kobiet.
• Homoseksualność może powstawać w wyniku
nadmiernego lub niedostatecznego oddziaływania
androgenów na rozwijający się system nerwowy płodu,
zwłaszcza struktur wzrokowych i kierujących
zachowaniami seksualnymi.
Renata Ziemińska, Uniwersytet Szczeciński
Osoby transpłciowe
• Transpłciowość to niezgodność poczucia
tożsamości płciowej z płcią anatomiczną (gonady i
narządy płciowe). Niektórzy decydują się na
korektę płci, aby uniknąć cierpienia z powodu tej
rozbieżności.
• Formowanie narządów płciowych w pierwszych
dwu miesiącach, a formowanie mózgu w drugiej
połowie ciąży. Te dwa procesy mogą być
niezgodne. Mózgi osób transpłciowych są
niezgodne z ich płcią anatomiczną.
Renata Ziemińska, Uniwersytet Szczeciński
Osoby queerowe
• Niektóre osoby czują się zarówno kobietą i
mężczyzną lub czują, że mają płeć nieokreśloną.
Można o nich powiedzieć, że mają tożsamość
queerową.
• Badania nad sytuacją osób LGBTQ są okazją do
lepszego zrozumienia, czym jest płeć w ogóle.
• Doświadczają one społecznego „konstruowania”
własnej tożsamości i jej zmienności, dzięki temu
dają szansę wszystkim, aby zrozumieli, czym jest
płeć.
Renata Ziemińska, Uniwersytet Szczeciński
Płynność płci biologicznej
• Płeć biologiczna okazuje się kontinuum, a wyraźne
rysy często są wynikiem socjalizacji polegającej na
dążeniu do prezentowania się w typowy sposób
(wyuczone sposoby zachowań, stroje, fryzury,
makijaże itd.). Ułatwia to segregację ludzi na
wygodne kategorie. 4% ludzi jest poza binarnym
podziałem.
• W związku z płynnością płci sztywny podział na dwie
płcie w sensie prawnym (zapisywany w dokumentach
tożsamości) jest uproszczeniem i dyskryminacją
niektórych osób.
Renata Ziemińska, Uniwersytet Szczeciński
STOSUNEK DO PRAW GEJÓW I LESBIJEK ORAZ
ZWIĄZKÓW PARTNERSKICH, CBOS 2013
• 63% uważa, że osoby homoseksualne nie
powinny mieć prawa do publicznego pokazywania
swojego sposobu życia
• 33% akceptuje możliwość sformalizowania
związków osób tej samej płci, natomiast 60% nie
zgadza się na to.
• 25% osobiście zna kogoś o orientacji
homoseksualnej i te osoby akceptują
homoseksualność.
Renata Ziemińska, Uniwersytet Szczeciński
Homofobia w Polsce
• W szkołach przemilcza się problemy młodzieży
nieheteronormatywnej czyli młodzieży LGBTQ
(przemoc, wykluczenie, samobójstwa).
• Osoby homoseksualne były często ważnymi
twórcami kultury, np. Maria Konopnicka,
Maria Dąbrowska, Jarosław Iwaszkiewicz,
William Szekspir, Oscar Wilde, z filozofów
Platon, Wittgenstein, Foucault, matematyk
Alan Turing, twórca pierwszego komputera.
Renata Ziemińska, Uniwersytet Szczeciński
Download