Wypełnia kierownik studiów

advertisement
Nazwa przedmiotu: Gender studies
Wypełnia kierownik studiów
Nazwa jednostki prowadzącej przedmiot / moduł: Instytut Filozofii WH
Nazwa studiów:
Mediacja międzykulturowa
Specjalność:
Forma studiów: stacjonarne I
Rok studiów :III
Forma zajęć
Wymiar zajęć
Semestr: 5
wykład
ćwiczenia
Język wykładowy przedmiotu / modułu: polski
ćwiczenia
laboratoryjne
Prof. dr hab. Renata Ziemińska
Prowadzący zajęcia
Prof. dr hab. Renata Ziemińska
Zapoznanie studentów z najnowszą wiedzą na temat płci biologicznej i kulturowej
EFEKTY KSZTAŁCENIA
Wiedza
Umiejętności
Kompetencje
społeczne
inne
(wpisać jakie)
seminarium
15
Koordynator przedmiotu / modułu
Cel przedmiotu / modułu
konwersatorium
Odniesienie do efektów dla
programu
01 student/ka zna myśl feministyczną pierwszej, drugiej i trzeciej
fali
02 student/ka ma wiedzę na temat różnych wymiarów pojęcia
płci, na poziomie biologicznym i kulturowym
02 student/ka zna najnowsze teorie na temat biologicznych
procesów formowania płci i konstruowania płci kulturowej
03 student/ka odróżnia biologiczny i kulturowy wymiar płci
04 student/ka potrafi wyjaśnić zjawisko kulturowej dyskryminacji
ze względu na płeć
05 student/ka dostrzega niesprawiedliwość niektórych
utrwalonych stereotypów płciowych
06 student/ka umie przeciwdziałać dyskryminacji ze względu na
płeć i działać na rzecz równości
TREŚCI PROGRAMOWE
Forma zajęć – wykład
1 Feminizm pierwszej, drugiej i trzeciej fali
2 Mózg kobiecy i męski, różnice anatomiczne, poznawcze i emocjonalne
3 Płeć biologiczna i kulturowa, wiele poziomów płci biologicznej
4 Performatywna teoria płci kulturowej jako dopełnienie płynności płci biologicznej
5 Dyskryminacja i potrzeba nowej etyki
Liczba godzin
2
2
4
2
3
Wykład konwersatoryjny, prezentacja multimedialna
Metody kształcenia
Metody weryfikacji
Nr efektu
kształcenia
efektów kształcenia
z sylabusa
Dyskusja i egzamin
Forma i warunki zaliczenia
Egzamin ustny z treści wykładu
Literatura podstawowa
John Bancroft, Seksualność człowieka, Wrocław 2011.
Harriet Bradley, Płeć, Warszawa 2008.
Anna Grabowska, Mózg kobiecy, mózg męski, czyli dlaczego
jesteśmy różni, „Panorama PAN” 13, styczeń 2014, s.2-4.
http://panorama.pan.pl/
Claire Renzetti, Daniel Curran, Kobiety, mężczyźni i
społeczeństwo, PWN Warszawa 2005.
Postawy prokreacyjne kobiet. Komunikat z badań CBOS, marzec
2013. www.cbos.pl
Literatura uzupełniająca
Judith Butler, Uwikłani w płeć, przeł. K. Krasuska, Krytyka
Polityczna: Warszawa 2008.
Doreen Kimura, Płeć i poznanie, przeł. M. Kamińska, PIW:
Warszawa 2006.
Jacek Kochanowski, Socjologia seksualności. Marginesy, PWN:
Warszawa 2013.
Joanna Mizielińska, Całkiem nowa etyka ma tutaj początek.
Rozważania na temat etyki queer w: taż, Płeć, ciało, seksualność,
Universitas: Kraków 2007, s.209-220.
Pietras T., Wronka E., Neurobiologiczne i neuropsychologiczne
aspekty orientacji homoseksualnej [w:] Wprowadzenie do
psychologii LGB, G. Iniewicz, M. Mijas, B. Grabski, red.,
Wrocław 2012, s.153-175.
Anna Titkow, Danuta Duch-Krzystoszek, Niejednoznaczny status
pracy domowej kobiet,
http://www.kongreskobiet.pl/Content/uploaded/files/sytuacja_kobie
t_w_polsce/raport-kobiety-dla-polski-polska-dla-kobiet-20-lattransformacji-1989-2009.pdf
Renata Ziemińska, Etyka troski i etyka sprawiedliwości. Czy
moralność zależy od płci? „Analiza i Egzystencja” 8 (2008), s. 115131. http://www.whus.pl/files/whus/08-Zieminska.pdf
Renata Ziemińska, Emancypacja czy troska? Feminizm kulturowy
kontra liberalny w: A. Wachowiak, I. Skórzyńska, Co Betty
Friedan dziś mówi kobietom? Szkice, eseje i komentarze z kręgu
gender studies, WSH TWP: Szczecin 2013, s. 55-64.
Renata Ziemińska, Marginesy seksualności i potrzeba nowej etyki,
„Studia Socjologiczne”2014, 3, s.297-303.
NAKŁAD PRACY STUDENTA:
Liczba godzin
Zajęcia dydaktyczne
Udział w konsultacjach
Przygotowanie się do zajęć
Studiowanie literatury
Przygotowanie projektu / eseju / itp.
Przygotowanie się do egzaminu / zaliczenia
Inne
ŁĄCZNY nakład pracy studenta w godz.
Liczba punktów ECTS
15
2
2
6
5
30
1
Download