płeć mózgu - Redakcja

advertisement
Pomagam
pisać
prace
zaliczeniowe,
licencjackie,
magisterskie
www.redakcja-edukacja.pl
Konsekwencja dysfunkcji mózgu dla procesów psychicznych
człowieka w ujęciu Anne Moir i Dawida Jessel
„Płeć mózgu”
Wystarczy wiedza laika, aby stwierdzić, że mężczyźni różnią się od
kobiet. Jednak teza postawiona przez Anne Moir i Dawida Jessel, autorów
książki „Płeć mózgu. O prawdziwej różnicy między mężczyzną a kobietą”
wymagała potwierdzenia naukowego, ale wymagała będzie jeszcze wielu
zmian w mentalności społecznej, aby została przyjęta bez emocji przez
laików. Teza ta brzmi: „Płcie są od siebie odmienne, ponieważ mózgi
kobiet i mężczyzn różnią się od siebie. Mózg, narząd najważniejszy dla
ludzkich emocji, jak i działań, jest u nich skonstruowany odmiennie.
Przetwarza on informacje w różny sposób, co daje w efekcie odmienne
postrzeżenia, preferencje, zachowania.”1
Autorzy książki nie zajmują się zawodowo ani medycyną, ani
naukami pokrewnymi. Anne Moir jest z wykształcenia genetykiem, ale
pracuje jako dziennikarka radiowa i telewizyjna w Londynie. David Jessel
natomiast jest również dziennikarzem, pracującym w Londynie, autorem
programów BBC. Postawiona przez nich teza, poparta licznymi badaniami
wielu naukowców jest dość wstrząsająca ze społecznego punktu widzenia,
1
A. Moir, D. Jessel: Płeć mózgu, Warszawa 1997, s. 11.
2
toteż autorzy zdawali sobie sprawę z jej niepopularności. Starali się
bowiem zburzyć mit, że kobieta i mężczyzna mogą się wymienić rolami,
gdyż są pod każdym względem tacy sami.
Budowa mózgu wpływa na to, jak człowiek myśli, uczy się,
postrzega świat, odbiera zapachy, czy odczuwa, a ponadto wpływa na to,
jak człowiek kocha i uprawia miłość, walczy, odnosi sukcesy lub porażki.
Niemowlę przychodzące na świat nie jest „tabula rasa”, jak sadzono przez
wieki, ale posiada już swój męski lub kobiecy umysł, który wykształcił się
w łonie matki2. Mózg dziecka w łonie matki zaczyna się kształtować wedle
męskiego lub kobiecego wzorca już w sześć lub siedem tygodni po
poczęciu. Przez pewien okres czasu przypuszczano, że o płci decydują
tylko geny, ale tak jednak nie jest. Płeć dziecka zależy również od
hormonów – a zatem dziecko ukształtuje się pod względem płci tylko
wówczas, gdy obecne będą hormony męskie (płeć męska). W przypadku
płci żeńskiej wpływ ma nieobecność hormonów męskich. Przez pierwsze
tygodnie życia płód ma całe podstawowe wyposażenie, a więc zawiązki
jajowodów, nasieniowodów itd., co umożliwia rozwój w każdą z dwu form
płci. Z upływem tygodni geny zaczynają przesyłać komunikaty, a jeśli
procesy przebiegają normalnie, to według projektu XY płód rozwija się w
chłopca, a chromosomy spowodują rozwój gonad w jądra. Tożsamość
mózgu również kształtuje się po pewnym czasie. Jeśli zatem płód jest
genetycznie żeński, podstawowy schemat mózgu nie ulega żadnym
zasadniczym zmianom. Dla wykształcenia mózgu płci męskiej potrzebne
jest natomiast działanie o radykalnym charakterze. Proces ten jest
rezultatem tego samego zjawiska, które determinuje zmiany fizyczne –
działania hormonów3.
2
3
Por. tamże, s. 33.
Por. tamże, s. 37-38.
3
Relacja jaka zachodzi pomiędzy mózgiem a zachowaniem
organizmu jest obecnie znana, najwięcej zaś kontrowersji wywołuje
przeprowadzanie dowodów na to, że zmiany w zachowaniu organizmu
kobiet i mężczyzn powstają pod wpływem różnicy mózgu. Wiadomo, że
lewa strona mózgu odpowiada głównie za sprawności werbalne i za
szczegółowe, uporządkowane przetwarzanie informacji, a także za
logiczne, uporządkowane procesy myślowe. Stąd mówienie, pisanie,
czytanie są w znacznym stopniu pod kontrolą lewej półkuli mózgowej.
Dlatego uszkodzenia tej półkuli wywołują problemy językowe. Prawa
półkula
natomiast
jest
centrum
informacji
wizualnych
i
relacji
przestrzennych, dlatego uszkodzenie tej półkuli powoduje utratę poczucia
kierunku. Ponadto prawa strona odpowiada za odbiór „ogólnego obrazu”, a
więc podstawowych kształtów i wzorów. Kontroluje abstrakcyjne procesy
myślowe i niektóre reakcje emocjonalne4.
Autorzy książki Płeć mózgu zebrali materiał, aby wykazać jaka
relacja zachodzi pomiędzy mózgiem kobiety i mężczyzny a ich
organizmami oraz odpowiedzieć na pytanie - dlaczego istnieją różnice.
Stwierdzili, że sprawność w określonej dziedzinie zależy od tego, w jakim
stopniu odpowiedni obszar mózgu jest wyraźnie przeznaczony do pełnienia
określonej funkcji, a więc czy funkcja mózgu jest skupiona, czy też
rozproszona. „I kobiety – podali – i mężczyźni osiągają lepsze wyniki w
umiejętnościach, które kontrolowane są przez specyficzny obszar mózgu –
ale w mózgach każdej z płci odmienne obszary przeznaczone są dla
poszczególnych dziedzin aktywności.”5 W schemacie męskim więcej
funkcji kontrolowanych jest przez specyficzny tylko dla danej funkcji
obszar mózgu, co sprawia, że mężczyźni nie rozpraszają się tak szybko
zbytecznymi informacjami. Z kolei istnieje możliwość przekroczenia
4
5
Por. tamże, s. 58-60.
Tamże, s. 63-64.
4
pojemności mózgu nadmiarem informacji. dzieje się to szczególnie wtedy,
gdy te same czynności kontrolowane są przez ten sam obszar mózgu.
Dlatego na przykład kobiety maja słabszą orientację przestrzenną,
ponieważ jest ona u kobiet kontrolowana przez obie półkule. Kontrolujące
ją obszary pokrywają się częściowo z obszarami kontrolującymi inne
czynności. Przewagę kobiet w testach językowych również można
wyjaśnić różnicami w budowie mózgu. Wszystkie umiejętności językowe
związane z gramatyką, ortografią i pisaniem mieszczą się u kobiet w
wyraźnie wyodrębnionym obszarze lewej półkuli. U mężczyzn zaś
rozłożone są w przedniej i tylnej części mózgu, a zatem musi on użyć
więcej wysiłku w zdobycie tych umiejętności.
Ważnymi różnicami w funkcjonowaniu mężczyzny i kobiety są
reakcje emocjonalne, u kobiet obecne w obu półkulach, a u mężczyzn
skoncentrowane tylko w półkuli prawej. Może to powodować, że kobiecie
jest trudniej oddzielić emocje od rozumowania właśnie ze względu na
sposób, w jaki zorganizowany jest jej mózg. Ponadto strona emocjonalna
mózgu jest lepiej połączona ze stroną werbalną, co powoduje, że kobieta
potrafi wyrazić swoje uczucia słowami6.
Odmienności w zachowaniach organizmu mężczyzny i kobiety ze
względu na różnice mózgu zostało w omawianej książce podanych wiele.
Autorzy uczynili to w sposób popularno-naukowy, starając się wykorzystać
wiedzę medyczną do celów psychologicznych i społecznych. Dlatego
swoje teoretyczne rozważania oparli na wielu przykładach. Najciekawsze
są jednak refleksje autorów dotyczące podziału ról kobiecych i męskich ze
względu na różnice zachowania organizmu.
W związku z różnicą mózgu występują różnice w możliwościach
szkolnych dzieci. Dziewczynki bowiem szybciej się uczą czytać niż
chłopcy. Przez długi czas uważano, że czytanie polega na odczytywaniu
6
Por. tamże, s. 64-69.
5
symboli wizualnych, ale w kocu dowiedziono, że podstawę czytania
6
stanowi nie widzenie, lecz słyszenie. To zaś, podobnie jak w nauce
mówienia, powoduje, że struktura kobiecego mózgu daje dziewczynkom
przewagę.
Podobnych przykładów podawanych przez autorów można byłoby
podawać wiele. Wszystkie są bardzo ciekawe, pozwalają na poczynienie
szeregu refleksji. Przede wszystkim nasuwa się myśl o tym, że znajomość
możliwości i wpływu półkul na zachowania organizmu potrzebna jest
nauczycielom. W wielu przypadkach wiedza ta mogłaby się bowiem
przydać w praktyce podczas procesu nauczania. Znajomość możliwości
mózgu mężczyzny i kobiety umożliwiłaby adekwatne wprowadzanie
wiedzy oraz dostosowanie metod jej podawania. Ponadto należałoby się
zastanowić nad tym, czy szkoły koedukacyjne zdają egzamin, jeśli istnieją
wyraźne różnice pomiędzy możliwościami percepcyjnymi dziewcząt i
chłopców. Być może należałoby powrócić do dawnego układu szkół
męskich i żeńskich. Nie chodzi tu o dyskryminację, ale wykorzystanie
wszystkich możliwości dziecka. We wprowadzanej obecnie reformie
oświatowej ten aspekt zupełnie nie był brany pod uwagę. Tymczasem
podział programu na zajęciach techniki w szkole, na tzw. męski i
dziewczęcy (chłopcy roboty stolarskie, a dziewczęta kucharskie) wcale nie
jest adekwatny.
Myślę, że powinno się brać pod uwagę różnice pomiędzy
zachowaniem mężczyzn i kobiet spowodowane różnicami struktury mózgu
w procesie nauczania. Jednak wydaje mi się, że znajomość tych różnic
ważna jest również w późniejszym okresie życia człowieka, a mianowicie
w małżeństwie, na co zwracają uwagę autorzy książki. Wiedza z
omawianego zakresu powinna się zatem znaleźć w przedmiotach
dotyczących przygotowania do życia w rodzinie. Człowiek dorosły musi
bowiem znać możliwości swojego życiowego partnera, aby wiedział co
można zmienić, a co trzeba zaakceptować.
7
Lektura książki „Płeć mózgu” jest dobrym bodźcem do szerokich
refleksji, zarówno o szkolnictwie, jak i o życiu prywatnym. Wydaje mi się,
że zaprezentowane przez autorów hipotezy można zweryfikować
pozytywnie, gdyż podane przykłady są racjonalne i sprawdzalne. Wiele z
nich mogłam zaobserwować we własnym życiu prywatnym, jak i w pracy
zawodowej.
Jeśli
nawet
w
niektórych
przypadkach
wystąpiłyby
kontrowersje, to jednak ogólny zarys tezy autorów jest według mnie
prawdziwy.
Pomagam
pisać
prace
magisterskie
www.redakcja-edukacja.pl
zaliczeniowe,
licencjackie,
Download