ERATYKI głazy polodowcowe przywleczone z północnej

advertisement
Skorupa kontynentalna skorupa stara,
wchodząca (obok skorupy oceanicznej) w
skład skorupy ziemskiej, charakteryzująca
się dużą miąższością – 35-40 km, pod
młodymi górami nawet do 90 km –
gęstością 2,8 g/cm3, składa się z warstw:
bazaltowej, granitowej i warstwy skał
osadowych.
Czy prawdą jest zdanie: „Skorupa
oceaniczna składa się z takich sam skał
jak skorupa kontynentalna tylko ma
inną grubość”?
nie, ponieważ zewnętrzna warstwa skorupy
oceanicznej, zwana SIMA składa się ze
skał bogatych w krzem i magnez (warstwa
bazaltowa), a skorupy kontynentalnej –
SIAL składa się z krzemu i aluminium
(warstwa granitowa), która leży na SIMAie; skorupa kontynentalna ma także inną
gęstość – 2,8 g/cm3 od skorupy oceaniczne
– 3,0 g/cm3
Astenosfera to: warstwa w górnej części
płaszcza Ziemi o średniej grubości około
100 km, występująca na zmiennej
głębokości 50-350 km, bezpośrednio
poniżej skorupy ziemskiej; charakteryzuje
się spadkiem prędkości fal sejsmicznych,
związanym z występowaniem skał w stanie
częściowego stopnienia; odznacza się
plastycznością umożliwiającą przesuwanie
się po niej płyt litosferycznych, co jest
istotą tektoniki płyt.
Ruchy izostatyczne to: (diastrofizm)
pionowe ruchy skorupy ziemskiej, dążące
do przywrócenia równowagi; związane są
z przeciążeniem i odciążeniem skorupy
ziemskiej, zmianą gęstości i miąższości
litosfery; np. topnienie lodowców, zmiany
ilości wody w morzach, erozja, itp.
Ruchy orogeniczne: (diastrofizm) ruchy
poziome skorupy ziemskiej, spowodowane
ścieraniem się płyt litosfery; inaczej ruchy
w wyniku których w miejscu dawnych
zbiorników morskich, będących strefami
znacznej akumulacji powstają łańcuchy
górskie;
Przyczyny ruchów orogenicznych: prądy
konwekcyjne, czyli przepływy
uplastycznionej materii w płaszczu Ziemi,
wymuszone przez różnice temperatur;
gorąca materia wznosi się ku powierzchni,
następnie przemieszcza się poziomo, po
czym pogrąża się
Ryft jest to: typ rowu tektonicznego o
rozciągłości setek lub nawet tysięcy km,
ograniczony równoległymi do siebie
uskokami, powstający przez rozciąganie
skorupy ziemskiej; występują w obrębie
kontynentów (ryfty śródkontynentalne),
gdzie mogą wskazywać miejsce ich
przyszłego rozpadu i wzdłuż grzbietów
śródoceanicznych, gdzie są strefą
wydobywania się magmy na powierzchnię
i rozszerzanie dna oceanicznego;
towarzyszą im wyraźne obniżenia terenu –
doliny ryftowe
Proces subdukcji polega na:przesuwaniu
się płyty litosferycznej oceanicznej pod
inną płytę oceaniczną lub pod płytę
kontynentalną i stopniowym pogrążaniu jej
w płaszczu Ziemi, gdzie skały ulegają
przetopieniu wskutek znacznego wzrostu
temperatury
Sudety zostały wypiętrzone podczas
orogenezy: hercyńskiej
Hipocentrum jest to: ognisko trzęsienia
ziemi, miejsce (strefa) wewnątrz skorupy
ziemskiej, w którym nastąpiło
przemieszczeni mas skalnych i skąd
rozchodzą się fale sejsmiczne
Obszary asejsmiczne – trzęsienia ziemi
nie występują nigdy!
Do obszarów sejsmicznych należą: góry
w niedawnym czasie pofałdowane
(skałopacyficzne), wielkie rowy
oceaniczne.
linia biegu warstwy - Jest to ślad (linia)
przecięcia się stropowej lub spągowej
powierzchni warstwy z płaszczyźną
poziomą, lub też jest to prosta (linia)
pozioma leżąca na powierzchni warstwy.
linia Upadu warstwy - jest to kierunek
najwiekszego spadku warstwy, lub inaczej
jest to linia leżaca na powierzchni warstwy
wyznaczjąca jej maksymalny spadek
Płaszczowina (fałdy kompresyjne) - to
fałdy powstałe w wyniku silnych nacisków
bocznych. Kierunek fałdów jest zgodny ze
zwrotem dominującego nacisku.
Kaledra stozek wulkaniczny, gdy jego
gorna czesc w trakcie erupcji ulegnie
zniszczeniu
Współczesne wulkany występują w
rejonach; glownie sa to obszary rowow
tektonicznych
11. Obszary asejsmiczne to: obszary,
na których trzęsienia ziemi prawie
nie występują, pokrywają się one z
miejscami występowania starych
tarcz prekambryjskich, występują
np. w Niemczech, Wschodniej
Europie, Kanadzie, Brazylii,
Zjednoczonych Emiratach
Arabskich.
12. Do obszarów sejsmicznych
należą: obszary o współcześnie
kształtującej się rzeźbie
powierzchni ziemi i intensywnie
zachodzących procesach
geologicznych (tektonicznych,
orogenicznych, wulkanicznych),
pokrywają się z granicami płyt
litosfery, przykładami obszarów
sejsmicznych są: pas pacyficzny —
wokół wybrzeży Pacyfiku (Chile,
Indonezja, wyspy japońskie,
zachodnie wybrzeża Ameryki
Północnej i Południowej) oraz pas
równoleżnikowy — od Basenu
Morza Śródziemnego na wschód
przez Azję Mniejszą, Iran, Pamir,
Himalaje, Birmę, aż na wyspy
Malajskie
13. Linia biegu warstwy jest to: linia
przecięcia powierzchni warstwy z
płaszczyzną poziomą.
BIEG WARSTWY: kąt zawarty
pomiędzy kierunkiem N, a linią biegu
mierzony w kierunku zgodnym z
ruchem wskazówek zegara .
14. Linia upadu warstwy jest to: linia
prostopadła do linii biegu warstwy
leżąca na powierzchni warstwy.
UPAD WARSTWY: kąt zawarty
między płaszczyzną poziomą, a
powierzchnią warstwy mierzony w
płaszczyźnie prostopadłej do linii
biegu.
15. Płaszczowina jest to: nasunięcie o
charakterze regionalnym, powstałe
w wyniku silnych nacisków
bocznych, przemieszczone mniej
więcej poziomo na odległość
znacznie większą od miąższości
płaszczowiny (od kilku do ponad
200 km). Kierunek fałdów jest
zgodny ze zwrotem dominującego
nacisku.
16. Naszkicuj zrąb i rów tektoniczny.
a) rów tektoniczny - rodzaj obniżenia
geologicznego, obejmujący wąski i
podłużny fragment skorupy
ziemskiej, który zapadł się wzdłuż
równoległych do siebie uskoków
normalnych.
b) zrąb tektoniczny część skorupy,
która została wypiętrzona i
znajduje się ponad rowem
17. Kaldera jest to: wielkie,
przeważnie koliste zagłębienie w
szczytowej części wulkanu, w
którym znajduje się nowy stożek z
kraterem. Powstaje wskutek
gwałtownej eksplozji, niszczącej
górną część stożka wulkanicznego,
albo wskutek osiadania
spowodowanego zapadaniem się
stropu komory pomagmowej wraz
z środkową częścią stożka
wulkanicznego.
18. Współczesne wulkany występują
w rejonach: wzdłuż rowów
oceanicznych w ryftach
oceanicznych, w miejscach, gdzie z
płaszcza Ziemi przez szczeliny
wydobywa się magma, w strefach
subdukcji, gdzie jedna płyta
podsuwa się pod drugą (rejon zw.
ognistym pierścieniem Pacyfiku),
w miejscach aktywnych
sejsmicznie położonych z dala od
granic płyt (Hawaje, Azory, wyspy
Galapagos oraz Wysp
Towarzystwa).
19. Ogół procesów geologicznych
polegających na podziemnym
przemieszczaniu się magmy i jej
zastyganiu w obrębie dolnej
skorupy ziemskiej i górnego
płaszcza nosi nazwę: plutonizm
20. Intruzja jest to: ciało skalne
występujące w obrębie skał
starszych pod powierzchnią ziemi
lub w obrębie płaszcza górnego.
Wyróżniamy intruzje zgodne –
powstają jeśli magma wciska się
pomiędzy pokłady skalne zgodnie z
powierzchniami strukturalnymi
(sille, lakolity, lopolity) oraz
intruzje niezgodne – powstają w
poprzek powierzchni
strukturalnych (batolity, dajki, żyły,
pnie, kominy)
Ogol procesow geologicznych
polegających na podziemnym
przemieszczaniu się magmy i jej
zastyganiu w obrebie dolnej skorupy
ziemskiej i górnego plaszcza nosi nazwe
plutonizm
Intruzja proces wciskania się magmy w
stare skaly- powstaja skaly zylowe
Tufy są to: skały zwięzłe, składające się z
popiołu wulkanicznego z domieszkami
frakcji grubszych-lapilli i bomb
wulkanicznych. Wykazują złą selekcje i
brak warstwowania, mają dużą porowatość i
niewielki ciężar. W Polsce występują na
obszarach, gdzie występują skały
wulkaniczne np tzw. tuf filipowicki w
okolicach Krzeszowic m.in. w
Filipowiczach.
Intruzja magmowa, ograniczona
równoległymi ścianami, usytuowanymi
zgodnie z powierzchniami strukturalnymi
w skałach to: sille(żyły pokładowe),
lakolity, lopolity
Intruzja w formie żyły biegnącej w
poprzek warstw skalnych: dajki(żyły
pokładowe), batolity
Batolit to: intruzja niezgodna w formie żyły
biegnąca w poprzek warstw skalnych
ciągnąca się na duże odległości, zbudowana
najczęściej z granitów lub granodiorytów
Skały metamorficzne powstały w wyniku:
przekształceń skał osadowych lub
magmowych pod wpływem wysokiej
temperatury i ciśnienia, wyższe niż na
powierzchni Ziemi
Podaj na czym polega praca rzeki:
-transportowaniu-przenoszenie materialu
-erodowaniu-żłobienie, poszerzanie,
pogłębianie, praca erozyjna
-akumulowaniu, czyli osadznaie materialu
Eworsja to: pogłebianie dna
spowodowane ruchem wirowym wody
Kawitacja-proces umożliwiający
rozkruszenie i wyrywanie okruchów
skalnych
Koryto anastomuzujące występuje
wtedy gdy:
Kaptaż jest związany z procesem erozji
wstecznej.
Stożek napływowy to forma tworząca się
u wylotu dolin bocznych do dolin
głównych oraz u wylotów dolin górskich
na płaskie przedpola
Estuarium.: nazywamy poszerzone,
lejkowate ujście rzeki, które podlega
pływom morskim. Przypływy i odpływy
działają erozyjnie i poszerzają ujście rzeki,
jednocześnie uniemożliwiając utworzenie
się delty z materiału osadowego
przyniesionego biegiem rzeki.
.Dolina rzeczna o wąskim dnie i stromych
zboczach, najczęsciej występująca na
terenach o budowie płytowej oraz w
odcinkach dolin zbudowanych z
odpornych skał to Jar
Dolina wciosowa to: dolina utworzona na
skutek działalności erozyjnej rzeki oraz
procesów stokowych
Doliny subsekwentne to doliny w których
rzeki płyną równolegle do struktur
tektonicznych.
.”ciek którego baza erozyjna znajduje się
niżej niż cieków po drugiej stronie
grzbietu, doprowadza do przecięcia
grzbietu i zrabowania części dobrzecza
rzece leniwszej” to opis powstania
Kaptażu
”rzeka wcinająca się w utwory
pokrywowe napotyka na zagrzebane formy
starsze, zbudowane ze skał bardziej
odpornych i rozcina je doliną”-to opis
przełomu XXXX
Przełom powstający wskutek przelania się
wód rzecznych przez wzniesienie lub
naturalną przeszkodę znajdującej się na jej
drodze –przełom przelewowy
Terasy rzeczne skaliste- zaznaczają się na
zboczach dolin o jako spłaszczenia o
różnych rozmiarach, często z pokrywa
żwirów i piasków.
Naszkicuj etapy powstawania
starorzecza:
Z meandrów, po wyprostowaniu koryta
rzeki, zostały starorzecza
„Na drodze rzeki, w poprzek jej biegu
piętrzy się wskutek ruchów górotwórczych
wzniesienie, jeżeli prędkość wypiętrzania
jest na tyle wolna, że rzeka nadąża z
rozcinaniem rosnącej przeszkody powstaje
przełom” to przełom antecedentny.
Naszkicuj schemat budowy rzecznych
teras włożonych:
Faza erozji bocznej- zasypywanie- erozja
denna- erozja boczna- zasypywanie- erozja
denna.
Naszkicuj koryto rzeki o przebiegu
meandrowym, ze starorzeczami:
Paneplena- powierzchnia falista powstaje
wskutek długotrwałego niszczenia lądu
przez procesy erozyjne i denudacyjne,
następuje spłaszczenie stoków i
degradowanie wyniosłości.
Kawitacja- proces umożliwiający
rozkruszenie i wyrwanie odruchów
skalnych.
Pływy to: okresowy pionowy ruch wody
morskiej, wywołany siłami przyciągania
Księżyca i w mniejszym stopniu Słońca.
Cząsteczki wody wzdłuż południka
położonego w danym momencie najbliżej
Księżyca ulegają spiętrzeniu (przypływ), co
powoduje obniżenie się wody w innych
miejscach (odpływ). Jest to jedna przyczyn
działalności rzeźbotwórczych w obrębie
dna.
Wietrzenie jest to: proces przystosowania
skały do panujących warunków fizycznych i
chemicznych, polega na rozdrabnianiu skały
co prowadzi do zmniejszenia jej zwięzłości
i spoistości
Czy proces wietrzenia zależy od
występowania światła organicznego
(zwłaszcza szaty roślinnej): tak
Wymień trzy rodzaje wietrzenia
fizycznego (mechanicznego): insolacyjne
(termiczne), dezintegracja granularna,
mrozowe (kongelacja)
Który z niżej wymienionych procesów
wietrzenia chemicznego ilustruje
następująca reakcja: FeS H O 1/2O
FeSO H SO utlenianie oksydacja
Odpadanie to proces, który występuje:
I - gdy odrywa się warstwa skały
wapiennej pod wpływem wymycia skał
ilastych
II - w obrębie ścian i stoków skalnych o
nachyleniu powyżej 45°
Opisz rzeźbę stoku(zbocza), w obrębie
którego zachodzą procesy osuwiskowe:
Tworzą się stożki nasypowe w obrębie
podnóża niszy, obszar oderwania
zakończony progiem, wzdłuż drogi
transportu rynna
Zerwy darniowe(inaczej terasy bydlęce)
powstają na skutek:
silnego nasiąknięcia wodą stoków
pokrytych darnią gdzie wy zboczach gdzie
wypasane jest bydlo
Spełzywanie jest ruchem grawitacyjnym
występującym:
na stokach, gdy następuje odsuwanie się
cząstek warstwy powierzchniowej w czasie
rozszerzania (np. po nasączeniu wodą) w
kierunku prostopadłym do stoku, a
następnie pionowe opadanie przy
kurczeniu (np. wysychanie)
Soliflukcja to:
powolne przemieszczanie materiału
zwietrzelinowego pod wpływem siły
ciężkości występujące w klimacie zimnym
związane z obecnością stale bądź
okresowo przemarzniętego podłoża
Który z wymienionych ruchów masowych
jest charakterystyczny dla klimatu
tropikalnego?
Pełzanie: cieczenie
Soliflukcja występuje w klimacie:
Zimnym
.Które z wymienionych form zostały
utworzone wskutek ruchów masowych?
Żleby, rynny lawinowe i murowe, obrywy,
osuwiska (nisze, jeziora osuwiskowe),
zerwy darniowe (terasy bydlęce),
rumowiska, niecki denudacyjne, rozłogi,
ostańce denudacyjne
Od czego zależy intensywność procesu
spłukiwania?
-natężenia i czasu trwania opadu deszcze
-charakteru roztopów
-nachylenia i długości stoku
-budowy geologicznej
-szaty roślinnej
-porowatości gleby
-sposobu użytkowania gleby
-przebiegu i gęstości dróg
W przypadku stoku o jednostajnym
nachyleniu najsilniejsze spłukiwanie
występuje w jego części:
Środkowej
Spłukiwanie na stoku jest najmniejsze, gdy
występuje na nim:
Silna szata roślinna
Które z wymienionych form dolinnych
należą do dolin okresowo
odwadnianych(dolin suchych)?
Żłobki deszczowe, rozdoły, debrze,
wądoły, wąwozy, parowy
Debrza(debrze, debra) to:
Niegłębokie wcięcie dolinne o dużym
spadku i profilu V. Są wycięte w grubej
pokrywie zwietrzelinowej przez okresowe
wody deszczowe i roztopowe.
Wąwóz to:
Doliny suche, o dnie stosunkowo wąskim,
dnie niewyrównanym i zboczach stromych,
często urwistych. Mają długość do
kilkunastu kilometrów i głębokość od kilku
do stu metrów. Powstają one i rozwijają się
wskutek erozyjnej działalności wód
okresowych : ulewnych deszczów i
gwałtownych roztopów, w obszarach
zabudowanych z utworów luźnych i
spoistych, jak less, gliny pylaste oraz o
ubogiej pokrywie roślinnej(stepy, pola
uprawne). Wąwozy powstają wskutek
rozcinania postępującego od góry – są to
wąwozy stokowe, albo wskutek
postępującej erozji wstecznej – wąwozy
wysoczyznowe.
Wąwozy to doliny:
Suche
Tak. Pasaty są to wiatry wiejące w strefie
międzyzwrotnikowej z kierunku pólnocnowschodniego na półkuli północnej.
Procesy eoliczne są związane z niszczącą
działalnością wiatru. [inaczej procesy
wietrzne; działalność wiatru mająca wpływ
na rzeźbę terenu, związna z wykonywaną
przez wiatr pracą, towrzysząca często
wiatrom pustynnym, morskim; w wyniku
tej działalności powstają nowe formy
terenu, np. wydmy, grzyby skalne,
pokrywy lessowe]
Deflacja to zwiewanie przez wiatry piasku
badx pyłu. Występuje głównie na
pustyniach, wybrzezach mórz i
przedpolach lodowców. Powoduje
stopniowe obniżanie się obszaru. Tworzy
charakterystyczne formy takie jak misy
deflacyjne, ostańce deflacyjne czy bruk
deflacyjny (kojarzyć można z erozją
wietrzną).
Korazja (erozja eoliczna) to proces
polegający na szlifowaniu, żłobieniu,
zdzieraniu i wygładzaniu powierzchni skał
(podłoża sklanego) wskutek uderzeń ziaren
piasku niesionego przez wiatr, powstają
grzyby skalne, graniaki, bruzdy eoliczne,
żleby.
Misa deflacyjna powstaje w wyniku
niszczącej działalnosci wiatru, obszar ten
stanowi formę wklęsłą i znajduje się na
tyłach ruchomej wydmy.
Zagłębienia deflacyjne powstają w wyniku
niszczacej działalności wiatru, sięgają
bardzo głęboko.
Wydma paraboliczna ma kształt łuku o
ramionach skierowanych pod wiatr.
Barchan to rodzaj ruchomej wydmy o
półksiężycowatym kształcie i ramionach
wysuniętych zgodnie z kierunkiem wiatru.
Barchan może występować pojedynczo.
Wydma gwiaździsta powstaje, gdy wiatr
wieje z 3 różnych stron/kierunków (co daje
różne ramiona); wydma ta nie wędruje.
Intensywność procesu krasowienia zależy
od:-ilości wody- wielkości opadów,-czasu
styku wody ze skała- częstości opadów,temperatury,-zawartości CO2 w wodzie,budowy skały- spękania,-składu skałyzawartości CaCO3,-rzeźby terenukrążenia wód.Najszybciej procesy
krasowienia zachodzą w klimacie
wilgotnym i gorącym (najszybciej tropiki).
Pole firnowe- obszar gromadzenia się mas
śnieżnych, pochodzących z opadów bądź z
wiatru i lawin, tu tworzy się lodowiec
Intensywność erozji zależy m.in. od
spadku. Przy małym spadku siła erozji jest
większa niż przy spadku dużym” jest to
opis dotyczący ruchu lodowca.
Przedstaw różnice jakie występują
pomiędzy ruchem rzeki a ruchem
lodowca:
- lodowiec może płynąć pod górę, a
rzeka nie
- lodowiec eroduje najsilniej gdy płynie
powoli a rzeka gdy płynie szybko.
-lodowiec eroduje przeciwnie do rzeki:
wywiera wiekszy wpływ na
powierzchnie plaskie
-transportuje zarówno drobny material
jak i duze odlamy skalne
-eroduje silniej od rzeki na wskutek
cisnienia
Ablacja jest to: topnienie lodowca
wskutek insolacji i ciepłych mas powietrza
gdy czolo lodowca znajduje się powyżej
granicy wiecznego sniegu
MUTONY- (baraniec) - forma
ukształtowania powierzchni ziemi: rodzaj
pagórka, wyniosłości skalnej o wysokości
od kilkunastu centymetrów do
kilkudziesięciu metrów, powstająca w
wyniku egzaracji podłoża skalnego przez
poruszający się po nim lodowiec. Mutony
odznaczają się charakterystycznym
podłużnym kształtem, co związane jest z
kierunkiem ruchu lodowca
Cechy charakterystyczne dolin
przeobrażonych przez działalność
lodowców górskich to:
-jeziora rynnowe
Formy wodnolodowcowe zbudowane są
najczęściej:
- wody roztopowe płynące pod lodowcami
- wypływ wód systemu wgłębnego
na skutek zatamowania spływu wód ku
północy przez lądolód
- Zbudowane z warstwowanych piasków i
żwirów.
Doliny wiszące są to formy terenu
powstałe w wyniku:
- spływu lodowca powstałego u konca
wybiegu dolin
Co to są fiordy:
formy przeobrażone przez niszczącą
działalność lodu, długa, wąska i kręta,
zazwyczaj głęboka, V-kształtna zatoka
morska w obrębie skalistego wybrzeża.
Powstaje w wyniku zalania przez morze
doliny lodowcowej po uprzednim stopieniu
wypełniającego ją lodowca.
”wały i garby osiągające 100m, mające
zarys polkolisty o profilu
asymetrycznym”
ERATYKI - głazy polodowcowe
przywleczone z północnej części europy ,
zostaja widoczne po wymyciu gliny
zwałowej.
Waly i garby o wyokosci od kilku do
kilkudziesieciu m, długości od kilkuset m
do kilkudziesięciu km , o wysokości do 10
m i stokach stromych i falistej linii
grzbietowej , zbudowane z piaskow i
żwirów JEZIORA RYNNOWE - np. Czarna
Hańcza-najgłebsze, Jeziorak –najdłuższe
JEZIORA RYNNOWE MOŻNA
SPOTAKAC W POLSCE - Pojezierze
wielkopolskie i pomorskie
PRADOLINA - forma utworzona przez
płynące wody lodowca element rzeźby
terenu stanowiący szerokie obniżenie o
płaskim dnie. Powstała w czasie cofania
się lądolodu na jego przedpolu w wyniku
działalności wód z topniejącego lodowca i
wód rzecznych płynących z południa, które
połączywszy się utworzyły ogromne rzeki,
płynące w kierunku zachodnim, zgodnie z
ogólnym nachyleniem kontynentu
europejskiego.
OZY - wał zbudowany przez wody
płynące pod lodowcem, utworzony z
materialu sortowanego wał lub silnie
wydłużony pagórek o wysokości
najczęściej kilkunastu metrów i długości
nawet kilkudziesięciu kilometrów,
wyniesiony wskutek osadzania piasku i
żwiru przez wody płynące pod lodowcem
lub w jego szczelinach
RÓWNINY SANDROWE - rozległe,
stosunkowo płaskie tereny, pokryte
utworami fluwioglacjalnymi,
urozmaiconych niewielkimi (w sensie
wysokościowym) wyniesieniami i
zagłębieniami terenu - z występującymi w
nich torfowiskami i jeziorami
Mlode formy związane z działalnością
lodowca i wód lodowcowych są
charakterystyczne dla :
POWIERZCHNIA ABRZYJNA - rodzaj
powierzchni zrównania, znajdującej się w
większości pod wodą, powstałej na skutek
niszczenia klifowego brzegu morza lub
dużego jeziora przez uderzające o brzeg
fale.
PRADOLINA W POLSCE -Podkarpacka,
Pradolina Warszawsko-Berlinska
Rzezba terenu w strefie moreny dennej
ostatniego zlodowacenia - rzeźba
młodoglacjalna - jest wynikiem trzeciego
zlodowacenia. Występuje na pojezierzach.
Jest to rzeźba wyraźna (wysokie pagórki
moren czołowych, głębokie pradoliny),
liczne jeziora polodowcowe np: pojezierze
kaszubskie
Formy glacifuwialne:
stożek...,stożek sandrowy, ozy sandry
drumliny
Lodowiec alpejski to typ lodowca
górskiego, złożony z wielu pól firnowych i
wielu jęzorów lodowcowych, które łączą
się w jeden główny jęzor, na ogół
zajmujący całą rozległą dolinę. Lodowiec
górski przypomina system rzeczny –
główny lodowiec jest zasilany lodowcami
bocznymi.
Szczeliny podłużne w lodowcu powstają:
w strefach gdzie lodowiec znalazwszy się
w szerokiej dolinie rozprzestrzenia się
Szczeliny poprzeczne w lodowcu
powstają: na wypukłych odcinkach profilu
lodowca, świadczą o załomach w podłożu
skalnym,
Formy powstające w wyniku erozji
lodowcowej: rysy lodowcowe, wygłady,
bruzdy, zadziory, mutony, kotły, misy,
rynny, fiordy, doliny, jeziora
Rzeźba terenu wielkopolski
charakteryzuje się obecnością zespołów
form wieku
lodowiec fieldowy albo norweski, z
polem firnowym zajmującym spłaszczony
szczyt góry lub wysoko położony
płaskowyż i kilkoma jęzorami
lodowcowymi spływającymi w różnych
kierunkach. Większe lodowce fieldowe
nazywane są czaszami lodowymi.
Niwacja - proces geomorfologiczny
związany z obecnością płatów wiecznego
śniegu. Polega na erozji gleby w wyniku
jej zamarzania i rozmarzania oraz
przesuwania się zwietrzałego materiału
skalnego i spływu wód z topniejącego
śniegu.
Od czego zależy intensywność procesu
krasowienia:
-jakość podłoża,
-ilosc wody
-zawartość CO2 w wodzie
-temperatura
-struktura skaly
-sklad skaly (zaw CaCO3)
Formy krasowe utworzone na skutek
rozpuszczającej...wod
powierzchniowych
-żłobki żebra krasowe, lejki krasowe,
zapadliskowe; Uwały, doliny zamkniete,
polia, ostance, turnie, parowy, doliny
jarowe
Formy krasowe możemy w polsce
spotkać: Tatry, Sudety, Wyżynie
krakowsko-Wieluńskiej, Wyżyna Lubelska
.Doliny zamknięte powstają: na
kontakcie skał nierozpuszczalnych i
rozpuszczalnych, gdzie rzeka gubi swe
wody w szczelinach i odpływa jako ciek
podziemny
Zjawiska krasowe występują gdy są
rozpuszczalne przez wody opadowe skały
takie jak wapienie, dolomity, gipsy i sole.
Na czym polega proces krasowienia
skał: Krasowienie, proces polegający na
rozpuszczaniu i wymywaniu skał
węglanowych przez wody zawierające
dwutlenek węgla, poszerzaniu szczelin i
spękań w skale oraz wytrącaniu węglanów
wapnia (kalcytu) i osadzaniu ich na
powierzchni skały w postaci nacieków
Jakie skały podlegają procesom
krasowym: sól, gipsy, wapienie, dolomity
jaki gaz umożliwia przebieg procesów
krasowych –dwutlenek węgla CO2
Na mapie w skali 1:5000 odleglosc miedzy
dwoma punktami wynosi 1 cm. Oblicz
spadek terenu miedzy nimi wiedząc ze
roznica ich rzędnych wynosi 50 m
1cm=0,01m
1m—5000m
0,1m—x
X=50m
tg (50/50)=tg1=45°
Na mapie w skali 1:5000 odległość między
dwoma punktami wynosi 13 mm. Ile wynos
rzeczywista odległość między nimi?
13mm=1,3cm=0,013m
1m—5000m
0,013m—x
X= 0,013*5000=65m
Na mapie w skali 1:10000 odległość
między dwoma punktami wynosi 2,5 mm.
Ile wynos rzeczywista odległość między
nimi?
2,5mm=0,25cm=0,0025m
1m—10000m
0,0025m—x
X=0,0025*10000=25m
Linia największego spadku jest:
Linią, po której spływa kropla wody.
Jest ona położona na powierzchniach
górnej, bocznej lub dolnej, nachylonej do
poziomu i nie jest widoczna w terenie.
Każdy punkt zlewni ma linię największego
spadku.
Do linii charakterystycznych rzeźby
zaliczamy:
- linię wododziałową (grzbietową)
- linię ściekową
- linię największego spadku
- linię podnóża
Linia ściekowa jest to:
Trasa cieków stałych lub okresowych, ma
swoją zlewnię, to jest obszar, z którego
odprowadza wodę powierzchniową. Profil
podłużny linii ściekowej jest zawsze
nachylony w jednym kierunku. L.
ściekowa łączy najniższe punkty na
profilach poprzecznych.
Skały piroklastyczne to:
Grupa przejściowa pomiędzy skałami
magmowymi wulkanicznymi a osadowymi
okruchowymi. Ze skałami magmowymi
łączy je pochodzenie materiału, z
osadowymi fakt, że są zbudowane z
okruchów i powst. w procesie osadzania.
Cechą charakterystyczną jest zła selekcja,
czyli występowanie okruchów o różnych
rozmiarach (bloków, bomb wulkanicznych,
lapilli, popiołów wulkanicznych).
Do skał piroklastycznych zaliczamy:
-brekcje wulkaniczne
-tufy
-tufity
Skały fliszowe charakteryzuje:
Wykształcenie w postaci warstw
piaskowca przeławicownych przez
drobnoziarniste łupki osadowe. (?)
Skały okruchowe:
Utwory nagromadzone na powierzchni
skorupy ziemskiej wskutek wietrzenia,
transportu i sedymentacji. Dominują w
nich materiały obcego pochodzenia,
pochodzące ze zniszczenia starszych skał.
Dzielimy na:
-skały okruchowe luźne, które stanowią
nagromadzenia okruchów lub ziarn,
powstałych w procesie wietrzenia
mechanicznego skał starszych;
-skały okruchowe zwięzłe, które powstały
w procesie diagenezy luźnego materiału
okruchowego.
Charakteryzują je:
-struktura, czyli frakcja materiału
okruchowego (żwirowa, piaskowa,
mułowa, iłowa)
-tekstura, czyli sposób rozmieszczenia i
ułożenia składników skały
Skały magmowe głębinowe (plutoniczne):
- kwaśne (granit, adamellit, granodioryt,
tonalit)
- obojętne (sjenit, monzonit, dioryt, gabro)
- zasadowe (fojait, teralit)
Skały fliszowe to:
Skała osadowa morskiego pochodzenia,
składająca się z ławic i warstw na
przemian zlepieńców, piaskowców,
łupków ilastych, rzadziej rogowców i
margli, powstająca na skutek schodzenia
po skłonie kontynentalnym podwodnych
osuwisk. Struktura skały magmowej to:
Struktura skały określa sposób
wykształcenia składników skały.
Obejmuje: stopień krystalizacji skały,
wielkość i kształt składników skały,
stopień osiągnięcia własnej postaci
kryształów.
Tekstura skał magmowych to:Tekstura
skały
określa sposób przestrzennego
rozmieszczenia składników w skale.
Rozróżniamy: t. bezwładną,
uporządkowaną, zbitą, porowatą.
Wymień dwa rodzaje spoiwa (lepiszcza) w
skałach osadowych. – (cement, matriks)
1. spoiwo właściwe – strącone
chemicznie w przestrzeniach
między ziarnowych
2. spoiwo detrytyczne – mające
charakter masy wypełniającej,
która jest złożona z
drobnoziarnistego materiału,
3. spoiwo chemiczno-detrytyczne – w
chemicznym spoiwie znajduje się
pewna ilość materiału
detrytycznego, nazywanego matriks
Podaj 2 przykłady skał osadowych
okruchowych
.PSEFITY (gruz skalny, brekcja, żwir),
PSAMITY (piaski, piaskowce),
AULERYTY (muły, mułowce), PELITY
(ił, iłowiec)
Podaj przynajmniej 2 przykłady minerałów
głównych skał magmowych.
kwarc, skalenie (ortoklaz), amfibole
(hornblenda), pirokseny (augit), miki
(muskowit) Podkreśl co najmniej 2
minerały z grupy minerałów głównych skał
magmowych.
kwarc, skalenie (mikroklin, ortoklaz,
plagioklazy), amfibole (hornblenda),
pirokseny (augit), miki (muskowit, biotyt)
Minerały są uszeregowane od najłatwiej do
najtrudniej wietrzejących.
sól kamienna, kalcyt, oliwin, pirokseny,
plagioklazy, ortoklaz, biotyt, kwarc
Minerały są uszeregowane od najtrudniej
do najłatwiej wietrzejących chemicznie.
kwarc, biotyt, ortoklaz, plagioklazy,
pirokseny, oliwin, kalcyt, sól kamienna
Nazwy (ery, okresu) podane są w
kolejności od najstarszych do
najmłodszych.
PREKAMBR, ERA PALEOZOICZNA:
kambr, ordowik, sylur, dewon, karbon,
perm; ERA MEZOZOICZNA: trias, jura,
kreda; ERA KENOZOICZNA: paleogen,
neogen, (trzeciorzęd), czwartorzęd
Nazwy (ery, okresu) podane są w
kolejności od najmłodszych do
najstarszych.
ERA KENOZOICZNA: czwartorzęd,
neogen, paleogen,(trzeciorzęd); ERA
MEZOZOICZNA: kreda,jura, trias; ERA
PALEOZOICZNA: perm, karbon, dewon,
sylur, ordowik, kambr; PREKAMBR
Stopień w skali Mohsa informuje nas o:
Każdy minerał może zarysować minerał
poprzedzający go na skali - bardziej
miękki i może być porysowany przez
następujący po nim - twardszy.
1. talk
2. gipsm
3. kalcyt
4. fluoryt
5. apatyt
6. ortoklaz
7. kwarc
8. topaz
9. korund
10. diament
Jak definiuje sie srodowisko
antropogeniczne?
srodowisko sztuczne (antropogeniczne) znacznie przeksztalcone prez czlowieka i
w czesci stworzone przez niego (miasta,
aglomeracje, miejsko- przemyslowe
obszary zainwestowane przez
infrastrukture techniczna)
Jak definiuje sie srodowisko
geograficzne?
Srodowisko geograficzne - tylko
czesciowo przeksztalcone przez czlowieka
(obszary czesciowo zurbanizowane lub
dopiero urbanizujace sie (rejony rolnicze,
lesnictwa, rekreacji)
Jak definiuje sie srodowisko
naturalne?
Srodowisko naturalne (przyrodnicze) obszary o zachowanych ekosystemach
naturalnych (pustynie, wysokie gory,
obszary podbiegunowe, lasy amazonskie...)
Odnawialne zasoby przyrody to te:
Ktore moga podlegac reprodukcji, ktorych
ilosc mozna utrzymac na tym samym
poziomie na dlugie wieki (flora, fauna)
Niednawialne zasoby przyrody to te:
Ktorych masa na ziemi jest ograniczona i
skonczona, nie podlegaja reprodukcji
(surowce mineralne)
Co to jest park narodowy?
Obszar na ktorym ochronie podlega cala
przyroda i krajobraz, ma powierzchnie nie
mniejsza niz 1000 ha. W ramach parku
narodowego wyróżnia się zwykle 3 strefy:
strefę ochrony ścisłej, strefę ochrony
częściowej i otuline parku narodowego.
Lokalne zagrozenia srodowiska:
Zagrożenia lokalne to zagrożenia nie
będące kleska zywiolowa, ale
spowodowane różnymi gwałtownymi
zdarzeniami (w tym takżekleskami
żywiołowymi) które mogą wywołać
znaczne zniszczenie środowiska lub
pogorszenie jego stanu i stworzyć
powszechne niebezpieczeństwo dla ludzi i
środowiska. Zagrożenia lokalne: skażenie
obszarowe substancjami radioaktywnymi,
skażenia niebezpiecznymi substancjami
chemicznymi, skażenia chemiczne i
biologiczne w wyniku katastrof obiektów
hydrotechnicznych, skażenia chemiczne i
biologiczne w wyniku klęsk żywiołowych
Regionalne zagrozenia srodowiska:
XXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXX
XXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXX
XX
akacjowa, topola berlińska, lipa krymska, lipa
srebrzysta.
191.
197. Promieniowanie jonizujące polega na
wysyłaniu energii w postaci: cząstek alfa, beta,
gamma.
Drzewa bardzo wrażliwe: jodła pospolita, świerk
pospolity, sosna zwyczajna, sosna Banksa, lipa
szerokolistna.
Drzewa wrażliwe: świerk kłujący, lipa
drobnolistna, wiąz, jarząb, jesion amerykański,
kasztanowiec.
Drzewa mało wrażliwe: modrzew polski,
modrzew europejski, jedlica zielona, jodła
kalifornijska, dąb szypułkowy, dąb bezszypułkowy,
klon zwyczajny, jesion wyniosły, olsza czarna,
topola czarna, topola niekłańska.
Drzewa najodporniejsze: sosna czarna, sosna
wejmutka, brzoza gruczołkowata, osika, olsza
szara, klon polny, buk, dąb czerwony, robinia
192. Koordynatorami sieci państwowego
monitoringu powietrza są: Organy inspekcji
ochrony środowiska oraz marszałka, starosty,wójta,
burmistrza lub prezydenta miasta.
193.Starosta wydaje zezwolenie na wprowadzanie
zanieczyszczeń do powietrza.
194.
195. Mapa akustyczna powinna składać się z części
opisowej i części graficznej. Część graficzna
powinna zawierać w szczególności:



mapę charakteryzującą hałas emitowany z
poszczególnych źródeł,
mapę stanu akustycznego środowiska, z
zaznaczeniem terenów, na których
występuje przekroczenie dopuszczalnych
poziomów hałasu, z odniesieniem do
miejscowego planu zagospodarowania
przestrzennego,
mapę terenów zagrożonych hałasem terenów dla których przekroczone są
poziomy hałasu w stopniu wymagającym
podjęcia przedsięwzięć ochronnych w
pierwszej kolejności.
196.Zgodnie z przepisami prawnymi dopuszczalny
poziom hałasu w czasie dnia dla terenów zabudowy
mieszkaniowej wielorodzinnej i zamieszkania
zbiorowego wynosi (w db): 60- drogi lub linie
kolejowe. 55- instalacje i pozostałe obiekty i grupy
źródeł hałasu.
198. Najbardziej niebezpieczne radionuklidy z
katastrofy w Czarnobylu: izotopy cezu-137 (30 lat)
i strontu-90 (28 lat).
199. Hydrosfera, jedna z geosfer, ogół wód na
Ziemi. Hydrosferę można podzielić na dwie części:
oceanosferę i wody na lądach.
Jej zasoby wodne to około 1,4 mld km³. Na
niektórych obszarach są powiększane poprzez
dopływy wód juwenilnych. W większości
hydrosferę tworzą wody słone, bo aż 97,5%. Słodka
woda to 2,5%. 2/3 wody słodkiej skoncentrowane
jest w lodowcach, trwałej pokrywie śnieżnej i
wiecznej zmarzlinie w Antarktyce, Arktyce i w
wysokich górach. Pozostała część wody słodkiej
przypada na wody podziemne, jeziora, rzeki, bagna.
Ważnym pojęciem jest duży obieg wody.
200. 2,5%
Download