ćwiczenia nr 5 - ćwiczenia - charles2191

advertisement
ćwiczenia nr 5.doc
(36 KB) Pobierz
Uniwersytet Rolniczy w Krakowie Rok studiów I
Wydział inżynierii Środowiska i Geodezji Grupa 7
Katedra Inżynierii Sanitarnej i Gospodarki Wodnej
ĆWICZENIE NR 5
Temat: Skały
Rok akademicki 2010/2011
Olga Martiszek
SKAŁY METAMORFICZNE
METAMORFIZM -proces przeobrażenia obejmuje skały pochodzenia magmowego i
osadowego. Zachodzi w wyniku oddziaływania w głąbi skorupy ziemskiej, rozmaitych
czynników np. : wysokiego ciśnienia, temperatury niekiedy czynników chemicznych na isniejące
już skały. Ważną rolę w procesach metamorficznych pełni cza działania w/w czynników.
Główne czynniki :
Temperatura- w procesach metamorficznych kształtuje się w granicach od ok. 100stopni
Celcjusza do ok. 800stopni Celcjusza czyli punktu początkowego przetapiania skał. Energia
cieplna pochodzi z ognisk magmowych, intruzji lub w wyniku zjawisk dyslokacyjnych.
Ciśnienie- czynnik nasilający się wraz z głębokością. W płytszych częściach skorupy występuje
ciśnienie kierunkowe, na dużych głębokościach ciśnienie ma takie samo natężenie we
wszystkich kierynkach.
Procesy metamorfizmu mogą przebiegać przy współudziale wszystkich wymienionych wcześniej
czynników lub też z dominującym wpływem jednego z nich. Oddziaływanie czynników
chemicznych jest silnie uzależnione od warunków lokalnych. Uwzględniając rodzaj i natężenie
działającego czynnika wyróżniamy trzy stopnie wzrostu ciśnienia i temperatury uwzględniające
coraz głębsze strefy metamorfizmu:
-strefa epi
-strefa mezo
-strefa kata
DLACZEGO MORZA WKRACZAJĄ NA LĄDY?
Poziom mórz na Kuli Ziemskiej zmieniał się w czasie. Jedną z przyczyn były globalne zmiany
klimatyczne. Gdy odległość naszej planety od Słońca jest większa, na Ziemię dociera mniejsza
ilość energii słonecznej i odwrotnie. Zmiany takie powodowały występowanie na przemian
okresów chłodnych i gorących. Regresja morza - wycofanie się morza z poprzednio zalanych
terenów, spowodowanych globalnym ochłodzeniem się klimatu. Transgresja morza – stopniowe
zalewanie powierzchni lądu przez morze, wskutek globalnego ocieplenia się klimatu. Poziom
oceanu światowego był o 120 - 150 m niższy od współczesnego ponieważ znaczne ilości wody
zmagazynowane były w lodowcach pokrywających kontynenty. Pozaklimatyczne zmiany
poziomu morza mogą być spowodowane przez zjawiska tektoniczne, takie jak np. duży przyrost
skorupy oceanicznej, rozrost grzbietów oceanicznych.
MORZA ZAKLĘTE W SKAŁACH
Występowanie skał jurajskichw Polsce: na Jurze Krakowsko-Częstochowskiej, w Górach
Świętokrzyskich, w Tatrach, w Pieninach.
Olbrzymie kamieniołomy, w których eksploatowane są wapienie jurajskie znajdują się także na
Kujawach, koło Inowrocławia, a mniejsze, już nieczynne - na Pomorzu Zachodnim.W późnej
jurze, w morzach zajmujących obszar dzisiejszej Polski utworzyły się pokaźnej grubości serie
osadowe, osiągające niekiedy ponad tysiąc metrów. Wśród nich przeważają skały węglanowe,
czyli różne odmiany wapieni.
SKAŁY WĘGLANOWE - powstają przez chemiczne lub biochemiczne wytrącanie niektórych
pierwiastków, (m.in. wapnia) występujących w wodzie morskiej w postaci jonowej i tworzą
trwałe minerały np. kalcyt, aragonit. Olbrzymią rolę w tym procesie odgrywają organizmy
żyjące w morzach, a szczególnie mięczaki , koralowce, niektóre grupy glonów i pierwotniaków.
Skały węglanowe tworzą się w płytkich morzach szelfowych, we wszystkich szerokościach
geograficznych, lecz najintensywniej w strefie klimatu tropikalnego i subtropikalnego.
Czynniki kontrolujące sedymentację skał węglanowych:
Im mniejsze ciśnienie to łetaniej się będą wytrącały węglany. Im większe ciśnienie tym łatwiej
się będą rozpuszczały węglany. Wzrost temateratury jest korzystny dla produkcji
węglanów. Poniżej poziomu kompensacji węglany nie będą się wytrącały. Na dużej głębokości
nie występują.
PRZYKŁADY JURAJSKICH SKAŁ WĘGLANOWYCH
Wapienie organogeniczne i organodetrytyczne- zawierają liczne szkielety gąbek
krzemionkowych, ramienionogów, mięczaków, mszywiołów, szkarłupni, wieloszczetów, a także
amonitów i otwornic.
Muszlowce -powstały w wyniku akumulacji skorup, najczęściej małżów lub ramienionogów.
Skorupy są gęsto upakowane, wzajemnie zazębiają się, lecz ich ułożenie jest zwykle chaotyczne,
a stopień pokruszenia różny.
Wapienie oolitowe- są charakterystyczne dla sedymentacji jurajskiej. Składają się z ooidów,
czyli tzw. ziaren obleczonych o średnicy mniejszej niż 2 mm. Powłoka ziarna składa się z
koncentrycznych lamin otaczających jądro, którym może być ziarno węglanowe, ziarno kwarcu.
Powstają w burzliwym środowisku płytkomorskim.
Wapienie rafowe- zbudowane są głównie z węglanowych elementów szkieletowych
koralowców.
Wapienie mikrytowe- utworzone z mułu, czyli mikrytu wapiennego. Barwa ich jest przeważnie
jasna, bywa też ciemniejsza, szara. Zawierają nieliczne szczątki mięczaków, ramienionogów,
szkarłupni lub koralowców.
SKAŁY KLASTYCZNE (okruchowe)
Luźne: żwir, piasek, muł
Zwięzłe: brekcja, zlepieniec, piaskowiec, mułowiec
Piaskowce -zbudowanym z ziaren o rozmiarach od 2 do 1/16 mm. Najczęstszym składnikiem
piaskowców jest kwarc. Inne ziarna to głównie skalenie, a także łyszczyki, okruchy skał
magmowych i metamorficznych. Ważną cechą piaskowców jest ich porowatość, czyli puste
mikroprzestrzenie pomiędzy ziarnami, dzięki którym piaskowce są doskonałymi skałami
zbiornikowymi.
Mułowce
Mułowce- składają się z bardzo drobnych ziaren o średnicy od 1/16 do 1/256 mm. Utworzone są
z mułu. Główny obszar występowania mułowców górnojurajskich to centralna i północna część
Polski, gdzie rozpoznano je dzięki głębokim wierceniom. Są wskaźnikiem obszaru sedymentacji.
EWAPORATY -tworzą się one w strefie gorącego i półpustynnego klimatu, gdzie suma opadów
rocznych nie przekracza kilku centymetrów. Powstają w wypełnionych wodą zagłębieniach
równin nadmorskich lub w odciętych od morza lagunach, a także na obrzeżach słonych jezior .
Krystalizacja następuje, gdy wskutek odparowania wody stężenie jonów osiągnie 20%, podczas
gdy normalne zasolenie wody morskiej wynosi 0,35 promila.
Gips to uwodniony siarczan wapnia, minerał barwy białej, jasnoszarej lub beżowej. Jest miękki i
charakteryzuje się szklistym połyskiem.
Anhydryt zwykle jest bezbarwny, biały, jasnoszary lub niebieskawy i także ma szklisty połysk.
Powstaje w gorącym klimacie, gdy temperatura przekracza 37°, podczas gdy gips wytrąca się w
niższej temperaturze.
Plik z chomika:
charles2191
Inne pliki z tego folderu:





110225_091814.jpg (231 KB)
110225_091833.jpg (190 KB)
110225_091854.jpg (201 KB)
110225_091923.jpg (262 KB)
110225_091939.jpg (181 KB)
Inne foldery tego chomika:

Zgłoś jeśli naruszono regulamin





Strona główna
Aktualności
Kontakt
Dział Pomocy
Opinie
wykłady


Regulamin serwisu
Polityka prywatności
Copyright © 2012 Chomikuj.pl
Download
Random flashcards
123

2 Cards oauth2_google_0a87d737-559d-4799-9194-d76e8d2e5390

bvbzbx

2 Cards oauth2_google_e1804830-50f6-410f-8885-745c7a100970

66+6+6+

2 Cards basiek49

Pomiary elektr

2 Cards m.duchnowski

Create flashcards