Plan_konferencji_1

advertisement
DIALOG Z ISLAMEM?
50. LECIE DEKLARACJI VATICANUM II O STOSUNKU
KOŚCIOŁA DO RELIGII NIECHRZEŚCIJAŃSKICH NOSTRA
AETATE
A MYŚL M. FETHULLAHA GÜLENA
Toruń 02-03 grudnia 2015 r. Centrum Dialogu Jana Pawła II
(Pl. S. Frelichowskiego 1; naprzeciw Klubu „Od Nowa”)
ŚRODA 02 GRUDNIA 2015
19.00 -21.00
Dialog z islamem „za i przeciw”. Otwarta debata – moderator prof. dr hab. Czesław Łapicz, UMK
Dlaczego tak! – dr hab. Agata Nalborczyk, UW; dr Michał Moch, UKW
Dlaczego nie! – prof. dr hab. Robert Ptaszek, KUL
CZWARTEK 03 GRUDNIA 2015
9.30 – otwarcie Konferencji
10.00-10.10 (10’) Sylwetka i założenia myśli M. Fethullaha
Gülena – Krzysztof Hoffmann, UAM, WPiA
10.10-10.30 (20’) Procesy islamizacji Europy a dialog
muzułmańsko-chrześcijański po Nostra aetate. Wybrane
zagadnienia – ks. dr Adam Wąs, KUL, Instytut Teologii
Fundamentalnej, Katedra Teologii Religii
10.30-10.50 (20’) Dialog chrześcijańsko-muzułmański. Kilka
wątpliwości – prof. dr hab. Robert T. Ptaszek, KUL, Instytut
Kulturoznawstwa, Katedra Teorii Religii i ARR
10.50-11.10 (20’) Nie stygmatyzujmy muzułmanów! Papieska
Rada ds. Dialogu Międzyreligijnego wobec eskalacji
przemocy na Bliskim Wschodzie – dr Magdalena Lewicka,
UMK, Pracownia Języka i Kultury Arabskiej
11.50-12.10 (20’) Analysing the Declaration “Nostra Aetate”
between its roots in New Rome (Istanbul) of Mons. Roncalli
and its effects in Rome of Pope Francis (Odczytując Deklarację
„Nostra Aetate”między jej korzeniami w Nowym Rzymie
(Istambuł)Prałata Roncalliego i jej skutkami w Rzymie
papieża Franciszka) – dr Mustafa Cenap Aydın, prezes
Fundacji Tevere – Rzym
12.10-12.30 (20’) Islam w Europie w opinii polskich
środowisk konserwatywnych – ks. prof. dr hab. Jan Perszon,
UMK, Katedra Teologii Fundamentalnej i Dogmatycznej
12.30-12.50 (20’) Tożsamość, dialog, wykluczenie. Kilka
uwag o aktualnej sytuacji politycznej i społecznej wspólnot
chrześcijańskich w wybranych państwach arabskich – dr
Michał Moch, UKW, Instytut Neofilologii i Lingwistyki
Stosowanej, Zakład Języka i Kultury Arabskiej
13.10-13.30 (20’) M. Fethullaha Gülena „wizja” dialogu
międzyreligijnego w kontekście Deklaracji „Nostra Aetate”
Soboru Watykańskiego II – prof. dr hab. Eugeniusz Sakowicz,
UKSW, Katedra Pedagogiki Kultury i Edukacji
Międzykulturowej
13.30-13.50 (20’) Polityczny wymiar swobodnego przepływu
informacji w internecie i nowych mediach, a dialog
chrześcijan i muzułmanów po 11.09.2001 r. w kontekście
Deklaracji Vaticanum II „Nostra Aetate” – mgr Zdzisław
Bielecki, UKSW, Instytut Politologii, Katedra Teorii Polityki i
Myśli Politycznej
13.50-14.10 (20’) ‘Ofiary’ czy ‘zagrożenie’ – obraz uchodźców
syryjskich w polskiej debacie medialnej na łamach
wydawnictw niemieckich – dr Hanna Karp, Wyższa Szkoła
Kultury Społecznej i Medialnej, Wydział Kultury Medialnej
15.30-15.50 (20’) ‘Dialog z islamem’ – przyczyny
napotykanych trudności – ks. dr Stanisław Grodź SVD, KUL,
Wydział Teologii, Instytut Teologii Fundamentalnej, Katedra
Religiologii i Misjologii
15.50-16.10 (20’) Turkey: A Bridge between East and West and
its catalyst role in alliance of civilizations initiative (Turcja.
Pomost między Wschodem a Zachodem i jej rola jako
katalizatora w inicjatywie przymierza cywilizacji) – dr Davut
Han Aslan, Akademia Finansów i Biznesu „Vistula”, Katedra
Stosunków Międzynarodowych
16.10-16.30 (20’) The role of spirituality in peace building:
Vatican II and Muhammad Fethullah Gülen’s perspectives
(Rola duchowości w budowaniu pokoju. Punkt widzenia
Vaticanum II i Muhammada Fethullaha Gülena) – prof.
Francesco Zannini, Papieski Instytut Badań Arabistycznych i
Islamistycznych w Rzymie (PISAI), Katedra Islamu
Współczesnego
16.50-17.10 (20’) Dialog. Rozważania lingwisty (z tekstami
Józefa Ratzingera i Fethullaha Gulena w tle) – prof. dr hab.
Viara Maldijeva, UMK, Katedra Bałkanistyki
17.10-17.30 (20’) Kult jedynego Boga w islamie i
chrześcijaństwie – O. dr Krzysztof Modras OP, KUL, Instytut
Kulturoznawstwa, Katedra Dialogu Kultur i Religii
17.30-17.50 (20’) Dyskusja i podsumowanie
Download