Konflikt – analiza wyników ankiety przeprowadzonej wśród uczniów.

advertisement
Konflikt – analiza wyników
ankiety przeprowadzonej
wśród uczniów Zespołu
Medycznych Szkół
Policealnych w Siedlcach.
mgr Anna Szyszkowska
• Ankieta była przeprowadzona
w listopadzie 2007r.
• Ankieta była anonimowa.
• Grupa badawcza 102 osoby.
Cel:
Badanie jak uczniowie naszej
szkoły radzą sobie z konfliktami
„Konflikt jest nieodłącznym
elementem, życia każdego
z nas. Niezależnie od wieku,
płci czy koloru skóry
wszyscy jesteśmy na niego
narażeni„
dr Robert Wierzbiński
Wyniki ankiety:
1. Płeć
Liczba ankieterów
54
52
54
50
48
46
44
48
kobieta
mężczyzna
2. Czy według Ciebie istnieją w
szkole konflikty:
60
40
62
20
27
13
0
TAK
NIE WIEM
NIE
3. Co wywołuje konflikty pomiędzy ludźmi
(wybierz max 2 odpowiedzi):
kłopoty w szkole
60
kłopoty w domu
50
środowisko
podwórkowe
40
57
30
20
10
0
konflikty z
kolegami
(koleżankami)
33 33
25
24
konflikty ze
starszymi kolegami
(koleżankami)
inne
4. W jaki sposób Ty rozwiązujesz konflikty?
(pytanie otwarte)
• rozmowa
• unikanie
• negocjacje
• kompromis
• zrozumienie
• siła
5. Czy radzisz sobie z rozwiązywaniem
konfliktów?
80
70
60
50
40
30
71
20
22
10
0
Tak
Nie
6. Jaką postawę reprezentujesz
podczas sytuacji konfliktowych?
80
70
skryta
60
demonstracyjna
50
71
40
agresywna
30
ugodowa
20
10
0
16
9
16
7. Z jakim rodzajem konfliktu
najczęściej masz do czynienia:
45
40
35
wewnętrznym
30
43
25
35
20
15
10
5
0
interpersonalnym
25
społecznym
8. Jak oceniasz atmosferę między uczniami w
Twojej klasie?
60
50
40
56
30
20
25
18
10
9
0
0
bardzo źle
raczej źle
ani dobrze
ani źle
raczej
dobrze
bardzo
dobrze
9. Jak oceniasz poziom komunikowania się i
przepływ informacji wewnątrz klasy, szkoły?
60
50
40
30
55
`
20
10
6
0
bardzo źle
10
raczej źle
17
20
ani dobrze ani raczej dobrze bardzo dobrze
źle
10. Jakie uczucia najczęściej towarzyszą Ci w
czasie konfliktu (wybierz 2):
60
radość
50
zadowolenie
obojętność
40
przykrość
52
30
żal
strach
40
nienawiść
20
złość
25
20
10
10
5
0
poczucie winy
0
10
10
Działania podejmowane przez
ludzi w sytuacji konfliktu zależą
od:
• cech osobowościowych,
• temperamentalnych
• oraz tego, jak ważny jest dla nich
przedmiot konfliktu
Zasadniczo wyróżnia się pięć stylów działania
w sytuacji konfliktu:
1. Unikanie
2. Łagodzenie
3. Konkurencja
4. Kompromis
5. Kooperacja
Postawy wobec sytuacji konfliktowej
wśród ankietowanych:
50
45
40
50
35
30
kompromis
20
10
5
0
łagodzenie
konkurencja
25
15
uniaknie
25
kooperacja
23
2
2
UNIKANIE – 23 osoby
- ignoruje konflikt
- pomija go milczeniem
- odwleka jego rozwiązanie
- wycofuje się z miejsca gdzie odbywa się konflikt
- przekonuje siebie i innych, że nic się nie wydarzyło
ŁAGODZENIE – 25 osób
- postępuje zgodnie z interesem strony
przeciwnej
- rezygnuje z własnych celów z uwagi na
obawę utraty dobrych stosunków z
innymi
- obawia się osamotnienia
KOOPERACJA - 50 osób
- rozwiązuje konflikt akceptując cele drugiej
strony
- nie rezygnuje z własnych przekonań
- zakłada, że zawsze można znaleźć
rozwiązanie ,które usatysfakcjonuje obie
strony konfliktu
- szuka przyczyn sporu, którymi najczęściej
jest błędna komunikacja lub jej brak
Pozytywne strony konfliktu
• rozluźnienie utartych zwyczajów, sztywnych
schematów zachowań
• daje możliwość poszerzenia samowiedzy
• stanowi okazję na wypracowanie nowych
lepszych sposobów komunikowania się
• buduje więź między partnerami
• jest okazją do przyjrzenia się własnemu
stylowi komunikacji
„Konflikt jest czasem
nieunikniony… wcześnie
dostrzeżony i odpowiednio
potraktowany służy integracji”
prof. Janusz Grzelak
Download