RAPORT Z BADAŃ ANKIETOWYCH DOTYCZĄCYCH

advertisement
WYDZIAŁ MATEMATYKI STOSOWANEJ AGH
RAPORT Z BADAŃ ANKIETOWYCH DOTYCZĄCYCH OCENY PROWADZĄCEGO
ANKIETA PAPIEROWA WYKONANA W CZERWCU 2014
Imię i nazwisko
Odpowiedzialny za ankietyzację
e-mail
Pełnomocnik Dziekana ds. Jakości Kształcenia
telefon
Imię i nazwisko
Badania przeprowadził:
e-mail
Pełnomocnik Dziekana ds. Jakości Kształcenia
telefon
Imię i nazwisko
Raport przygotował:
e-mail
Pełnomocnik Dziekana ds. Jakości Kształcenia
telefon
Data uruchomienia ankiet
Liczba nauczycieli akademickich
06.06.2014
105
Bogdan Figura
[email protected]
35-25 ; 881-774-133
Bogdan Figura
[email protected]
35-25 ; 881-774-133
Bogdan Figura
[email protected]
35-25 ; 881-774-133
Data zakończenia ankietyzacji(2)
Liczba osób poddanych badaniu
30.06.2014
... (393)
Wyniki ankiet.
Pytanie 1
Pytanie 2
Pytanie 3
Pytanie 4
Pytanie 5
Pytanie 6
Pytanie 7
średnia
odch. st.
4,30
1,15
4,14
4,41
4,37
4,32
4,38
3,93
1,17
1,13
1,06
1,05
1,01
1,23
Pytanie 8
Pytanie 9
Pytanie 10
Pytanie 11
Pytanie 12
Pytanie 13
Średnia
średnia
3,89
3,82
4,05
4,26
4,14
4,05
4,1588
odch. st.
1,27
1,28
1,18
1,03
1,24
1,14
Uwagi:
1. Ankieta została wykonana w wersji cyfrowej.
2. Średnią i odchylenie standardowe w populacji wyznaczono na podstawie wyników
wszystkich ankiet.
3. Dla każdego pytania średnią arytmetyczną oraz odchylenie w standardowe populacji
(rozproszenie wyników w populacji) wyznaczono ze wszystkich odpowiedzi, tzn.
odpowiedzi "nie mam zdania" nie były brane pod uwagę i nie zostały uwzględnione
w statystyce.
4. Nie badaliśmy dokładności wyznaczonej średniej.
5. Średnie wyznaczaliśmy jako średnie arytmetyczne ze średnich dla poszczególnych
pytań i osób i nie braliśmy pod uwagę wag zależnych od ilości ankiet.
6. Zebrane dane nie wskazują na istnienie zjawisk wymagających podjęcia
zdecydowanych działań naprawczych.
7. Niestety nie mieliśmy możliwości zanalizowania zależności średniej zadowolenia
studentów od semestru. Nie wszystkie dane były dostępne. Cyfrowy system
ankietyzacji wymaga dalszego doskonalenia.
Wyniki indywidualne.
Poniżej przedstawiamy wykres przypadków uwzględniający wszystkie ankietowane osoby.
Wyniki zostały uszeregowane od oceny najniższej do najwyższej. Średnia dla każdego
prowadzącego została wyliczona jako średnia arytmetyczna ze średnich dla wszystkich
trzynastu metrycznych pytań.
6,00
5,00
OCENA
4,00
3,00
średnia = 4,32
mediana = 4,40
2,00
1,00
0,00
1
3
5
7
9
11 13 15 17 19 21 23 25 27 29 31 33 35 37 39 41
PROWADZĄCY
Z imiennymi wynikami zapoznaliśmy wszystkie ankietowane osoby. WZJK uznał, że w
tej sesji ankietyzacji w przypadku trzech osób wymagają indywidualnej analizy i osobistej
rozmowy Dziekana Wydziału z ankietowanym. I sugestię potrzeb przeprowadzenia takich
rozmów skierował do rozważenia Władzom Dziekańskim. Ze swojej strony WZJK podjął
decyzję o przeprowadzeniu dodatkowych ankiet tych osób w najbliższej sesji ankietowej.
Należy zwrócić uwagę na niewielką rozbieżność między średnią i medianą. Wskazuje
to na wyrównany poziom prowadzonych zajęć.
Wyniki ankiet pochodzące z różnych sesji ankietyzacji należy porównywać z dużą
ostrożnością, bo dane pochodzą od „rozłącznych próbek” osób. Zebrane dane niestety nie
pozwalają na analizę zadowolenia studentów w ujęciu semestralnym. Szkoda, bo mogłyby to
być interesujące informacje. Nie mogliśmy też zbadać jak moment wykonania ankiety
wpływa na jej wynik.
Tą sesją ankietyzacji rozpoczynamy trzyletni cykl ankietyzacyjny. Planujemy
wykonanie ankiety wszystkim pracownikom WMS. A ankietyzacja w cyklu będzie miała
miejsce w styczniu 2016.
Download