modul-3-zarzadzanie-jakoscia-metody-zarzadzania

advertisement
Wyższa Szkoła Biznesu w Dąbrowie Górniczej
Wydział Zamiejscowy w Cieszynie
Kierunek studiów: Zarządzanie i inżynieria produkcji
Moduł / przedmiot: Zarządzanie jakością/Metody zarządzania jakością
Profil kształcenia: ogólnoakademicki
Poziom kształcenia: studia II stopnia
Liczba godzin w
1
semestrze
I
II
Studia stacjonarne
(w/ćw/lab/pr/e)
Studia niestacjonarne
12 w/14 pr
(w/ćw/lab/pr/e)
WYKŁADOWCA
Dr Marcin Lis, dr inż. Jadwiga Malkiewicz
FORMA ZAJĘĆ
2
III
Wykład, projekt
CELE PRZEDMIOTU
Celem przedmiotu jest przekazanie studentom podstawowej wiedzy dotyczącej zasad, metod i narzędzi
zarządzania jakością, sposobu ich interpretowania i zastosowania.
SPOSOBY WERYFIKACJI
EFEKTY KSZTAŁCENIA
EFEKTÓW KSZTAŁCENIA
Wiedza:
Wiedza:
Student:
 zaliczenie pisemne, projekt,
 ma uporządkowaną wiedzę zakresu zasad, metod i narzędzi zarządzania
jakością,
 zna metody interpretacji podstawowych zasad, metod i narzędzi zarządzania
jakością.
Umiejętności:
 zaliczenie pisemne, projekt,
Umiejętności:
Student:
 potrafi zastosować odpowiednie instrumenty,
 potrafi identyfikować powyższe instrumenty.
Kompetencje społeczne:
Kompetencje społeczne:
Student:
 zaliczenie pisemne, projekt
 potrafi ustalić priorytety służące do realizacji wskazanych zadań, potrafi
posługiwać się wybranymi metodami i narzędziami.
Realizowane są następujące specjalnościowe efekty kształcenia:
KS_ZJ_W02, KS_ZJ_W05, KS_ZJ_U01, KS_ZJ_U02, KS_ZJ_K01, KS_ZJ_K02
Nakład pracy studenta (w godzinach dydaktycznych 1h dyd.=45 minut)**
Stacjonarne
udział w wykładach =
udział w ćwiczeniach =
przygotowanie do ćwiczeń =
przygotowanie do wykładu =
przygotowanie do zaliczenia/egzaminu =
realizacja zadań projektowych =
e-learning =
zaliczenie/egzamin =
inne (określ jakie) =
RAZEM:
Liczba punktów ECTS:
w tym w ramach zajęć praktycznych:
Niestacjonarne
udział w wykładach = 12
udział w ćwiczeniach =
przygotowanie do ćwiczeń =
przygotowanie do wykładu = 12
przygotowanie do zaliczenia/egzaminu = 26
realizacja zadań projektowych = 14
e-learning =
zaliczenie/egzamin = 2
inne (zebranie danych do projektu) = 24
RAZEM: 90
Liczba punktów ECTS: 3,5
w tym w ramach zajęć praktycznych:1,5
WARUNKI WSTĘPNE
Brak wymagań wstępnych.
TREŚCI PRZEDMIOTU
Treści realizowane w formie bezpośredniej:
(z podziałem na
zajęcia w formie
1. Wprowadzenie do przedmiotu
bezpośredniej i e2. Zasady metody i narzędzia zarządzania jakością - interpretacja i analiza problemów
learning)
2.1. 2.1.Mapowanie procesów
2.2. Diagram Ishikawy
2.3. Histogram
2.4. Metoda Pareto
2.5. Karta kontrolna
2.6. Metoda 5 Why
2.7. Burza mózgów
3. Narzędzia i metody projektowania produktów i procesów
3.1. Metoda QFD
3.2. Metoda FMEA
3.3. Wykres kompetencji
4. Zaawansowane narzędzia i metody
4.1. Lean management
4.2. Kaizen
4.3. SMED
4.4. Poka Joke
4.5. Just in time
4.6. Kanban
4.7. TPM
5.
Treści realizowane w formie e-learning: nie dotyczy
LITERATURA
1. Hamrol A., Zarządzanie jakością z przykładami, Wydawnictwo Naukowe PWN, Warszawa 2013.
OBOWIĄZKOWA
2. Hamrol A., Mantura W., Zarządzanie jakością. Teoria i praktyka, Wydawnictwo Naukowe PWN,
Warszawa 2005
3. PN-EN ISO 9001:2009 System zarządzania jakością. Wymagania, Polski Komitet
Normalizacyjny.
4. PN-EN ISO 19011:2012 Wytyczne dotyczące auditownia systemów zarządzania, Polski Komitet
Normalizacyjny.
5. Mroczko F., Zarządzanie jakością, Wałbrzyska Wyższa Szkoła Zarządzania i
Przedsiębiorczości, Wałbrzych 2011.
LITERATURA
1. Urbaniak M, Zarządzanie jakością - teoria i praktyka, Difin, Warszawa 2004.
UZUPEŁNIAJĄCA
2. Sokołowicz W., Srzednicki A., ISO System zarządzania jakością, C.H.Beck, Warszawa 2006.
3. Bagiński J. (red.), Zarządzanie jakością, Oficyna Wydawnicza Politechniki Warszawskiej,
Warszawa 2004.
4. Karaszewski R., Nowoczesne koncepcje zarządzania jakością, Towarzystwo Naukowe
Organizacji i Kierownictwa "Dom Organizatora", Toruń 2009.
5. Łańcucki J., Podstawy kompleksowego zarządzania jakością TQM, Wydawnictwo Akademii
Ekonomicznej w Poznaniu, Poznań 2006.
METODY NAUCZANIA W formie bezpośredniej:
(z podziałem na
Wykład, prezentacja multimedialna.
zajęcia w formie
W formie e-learning: nie dotyczy
bezpośredniej i elearning)
POMOCE NAUKOWE Zajęcia z wykorzystaniem prezentacji multimedialnych, aktów normatywnych, rozporządzeń, ustaw
PROJEKT
(o ile jest realizowany
w ramach modułu
zajęć)
SPOSÓB ZALICZENIA
(z podziałem na
zajęcia w formie
bezpośredniej i elearning)
FORMA I WARUNKI
ZALICZENIA
Cel: Ugruntowanie wiedzy w zakresie zasad, metod i narzędzi zarządzania jakością.
Tematyka: Zastosowanie wybranych metod wspomagających zarządzanie jakością.
Wykład: zaliczenie na ocenę
Projekt: zaliczenie bez oceny.
Warunkiem uzyskania zaliczenia jest zdobycie pozytywnej oceny ze wszystkich form zaliczenia
przewidzianych w programie zajęć z uwzględnieniem kryteriów ilościowych oceniania określonych w
Ramowym Systemie Ocen Studentów w Wyższej Szkole Biznesu w Dąbrowie Górniczej.
Zaliczenie pisemne, projekt na zaliczenie
Download