PYTANIA – ODPOWIEDZI Nr 2

advertisement
G.SO.222 / 88 / 2016
Kraków, dnia 7.11.2016 r.
PYTANIA – ODPOWIEDZI Nr 2.
Dotyczy: ogłoszenia nr 23 z 24.10.2016 r. w postępowaniu na „kompleksową dostawę gazu
ziemnego wysokometanowego typu E, obejmującą sprzedaż oraz dystrybucję do
budynków Sądu Rejonowego w Suchej Beskidzkiej, przy ul. Mickiewicza 11”.
Uprzejmie informujemy, że w toczącym się postępowaniu wpłynęły wymienione
poniżej pytania / wnioski. Sąd Okręgowy w Krakowie udziela następujących wyjaśnień:
Pytanie nr 1:
Czy cena paliwa gazowego może zmienić się w trakcie trwania umowy w przypadku, gdy
zmieni się ustawa dot. efektywności energetycznej a tym samym zmianie ulegnie cena
białych certyfikatów?
Odpowiedź: Ceny zawarte w umowie mogą ulec zmianie tylko w przypadku zmiany
taryf cen i opłat zatwierdzonych przez Prezesa Urzędu Regulacji Energetyki, po
uprzednim pisemnym zawiadomieniu Zamawiającego wraz z dołączeniem taryfy cen
i opłat zatwierdzonej przez Prezesa URE. Wzrost cen nie może być wyższy
procentowo niż wzrost w nowej (aktualnej) taryfie cen i opłat, a w przypadku
spadku cen obniżenie ceny nie może być mniejsze procentowo niż spadek w nowej
(aktualnej) taryfie cen i opłat.
Pytanie nr 2:
Czy Zamawiający planuje w najbliższej przyszłości dodanie kolejnego punktu poboru?
Odpowiedź: NIE
Pytanie nr 3:
Czy Zamawiający przewiduje zmianę terminu nadsyłania ofert?
Odpowiedź: NIE
Pytanie nr 4:
Czy Zamawiający dopuszcza sporządzenie umowy na wzorze Wykonawcy?
Odpowiedź: zgodnie z pkt 10 opisu przedmiotu zamówienia, Zamawiający wymaga,
aby Dostawca wraz ze złożoną ofertą przedstawił do akceptacji Zamawiającego
proponowany projekt umowy.
Pytanie nr 5:
Czy Zamawiający jest płatnikiem akcyzy?
Odpowiedź: TAK.
Pytanie nr 6:
Czy Wykonawca może zaproponować niższy abonament niż ten wynikający z taryfy
(zatwierdzony przez URE)?
Odpowiedź: TAK, zgodnie z art. 29 ust. 4 Rozporządzenia Ministra Gospodarki
z dnia 28 czerwca 2013 r. w sprawie szczegółowych zasad kształtowania i kalkulacji
taryf oraz rozliczeń w obrocie paliwami gazowymi (Dz. U. z 2013 r. poz. 820),
ustalone w taryfie ceny mają charakter cen maksymalnych.
Pytanie nr 7:
Czy Zamawiający dopuszcza dopłatę za ewentualne przekroczenie mocy umownej?
Odpowiedź: TAK
Pytanie nr 8:
Z jakiego okresu podane są dane dot. zużycia gazu ziemnego przez Zamawiającego?
Odpowiedź: dane obejmują sezon grzewczy w roku 2015 (miesiące styczeń – kwiecień
i październik – grudzień).
Pytanie nr 9:
Co w przypadku zmiany ustawy o VAT. Czy Zamawiający dopuszcza wówczas zmianę
ceny paliwa gazowego?
Odpowiedź: TAK, Zamawiający dopuszcza zmianę ceny paliwa gazowego
w przypadku zmiany stawek VAT.
Pytanie nr 10:
Czy Zamawiający dopuszcza złożenie ofert z podpisem elektronicznym?
Odpowiedź: NIE, Zamawiający nie dopuszcza złożenia ofert z podpisem
elektronicznym z uwagi na brak możliwości technicznych po stronie Zamawiającego.
Download