Załącznik nr 1 pieczęć firmowa Wykonawcy Znak sprawy: Adm

advertisement
Załącznik nr 1
pieczęć firmowa Wykonawcy
Znak sprawy: Adm. 321.2.2016
.......................dnia ......................2016 r.
FORMULARZ OFERTY
Przedmiot zamówienia
Zamawiający
Dostawa: odczynników chemicznych, kwasów do analiz
instrumentalnych, wzorców chemicznych, wzorców kalibracyjnych,
wzorców pehametrycznych, wzorców pH i konduktometrycznych,
testów do kontroli sterylizacji, testów chemicznych, testów i podłoży
mikrobiologicznych,
materiałów
pomocniczych,
filtrów
strzykawkowych
Powiatowa Stacja Sanitarno-Epidemiologiczna w Zamościu
ul. Peowiaków 96, 22-400 Zamość
Nazwa i adres
Wykonawcy/Wykonawców
(w przypadku oferty wspólnej)
Adres do korespondencji
tel/fax
Tel:
Fax:
Adres e-meil
NIP
REGON
Nazwisko i imię ....................................................................................
Osoby(a) do reprezentacji
w sprawie zawarcia umowy
stanowisko.............................................................................................
Nazwisko i imię...................................................................................
stanowisko.............................................................................................
1
Odpowiadając na publiczne ogłoszenie o zamówieniu w postępowaniu prowadzonym
w oparciu o art 39 ustawy Prawo Zamówień Publicznych (t. j. Dz. U. z 2015 r., poz.2164 ze zm.) na
dostawę: odczynników chemicznych, kwasów do analiz instrumentalnych, wzorców chemicznych,
wzorców kalibracyjnych, wzorców pehametrycznych, wzorców pH i konduktometrycznych, testów
do kontroli sterylizacji, testów chemicznych, testów i podłoży mikrobiologicznych, materiałów
pomocniczych, filtrów strzykawkowych, oferujemy wykonanie przedmiotu zamówienia za cenę:
PAKIET nr I – odczynniki chemiczne
.....................................................zł
Wartość oferty
brutto
Maksymalny termin
dostawy produktów
– 30 dni
Słownie.................................................................................................zł
Oferowany termin realizacji zamówienia liczony
od daty złożenia zamówienia: .............................................dni
PAKIET nr II – kwasy do analiz instrumentalnych
.....................................................zł
Wartość oferty
brutto
Słownie.................................................................................................zł
Maksymalny termin
Oferowany termin realizacji zamówienia liczony
dostawy produktów
od daty złożenia zamówienia: .............................................dni
– 30 dni
PAKIET nr III – wzorce chemiczne
.....................................................zł
Wartość oferty
brutto
Maksymalny termin
dostawy produktów
– 30 dni
Słownie.................................................................................................zł
Oferowany termin realizacji zamówienia liczony
od daty złożenia zamówienia: .............................................dni
PAKIET nr IV – wzorce chemiczne
.....................................................zł
Wartość oferty
brutto
Maksymalny termin
dostawy produktów
– 30 dni
Słownie.................................................................................................zł
Oferowany termin realizacji zamówienia liczony
od daty złożenia zamówienia: .............................................dni
2
PAKIET nr V – wzorce kalibracyjne
.....................................................zł
Wartość oferty
brutto
Maksymalny termin
dostawy produktów
– 30 dni
Słownie.................................................................................................zł
Oferowany termin realizacji zamówienia liczony
od daty złożenia zamówienia: .............................................dni
PAKIET nr VI – wzorce pH i konduktometryczne
.....................................................zł
Wartość oferty
brutto
Maksymalny termin
dostawy produktów
– 30 dni
Słownie.................................................................................................zł
Oferowany termin realizacji zamówienia liczony
od daty złożenia zamówienia: .............................................dni
PAKIET nr VII – wzorce pehametryczne
.....................................................zł
Wartość oferty
brutto
Maksymalny termin
dostawy produktów
– 30 dni
Słownie.................................................................................................zł
Oferowany termin realizacji zamówienia liczony
od daty złożenia zamówienia: .............................................dni
PAKIET nr VIII – testy do kontroli sterylizacji
.....................................................zł
Wartość oferty
brutto
Maksymalny termin
dostawy produktów
– 30 dni
Słownie.................................................................................................zł
Oferowany termin realizacji zamówienia liczony
od daty złożenia zamówienia: .............................................dni
PAKIET nr IX – wzorzec konduktometryczny
.....................................................zł
Wartość oferty
brutto
Maksymalny termin
dostawy produktów
– 30 dni
Słownie.................................................................................................zł
Oferowany termin realizacji zamówienia liczony
od daty złożenia zamówienia: .............................................dni
3
PAKIET nr X – testy i podłoża mikrobiologiczne
.....................................................zł
Wartość oferty
brutto
Maksymalny termin
dostawy produktów
– 30 dni
Słownie.................................................................................................zł
Oferowany termin realizacji zamówienia liczony
od daty złożenia zamówienia: .............................................dni
PAKIET nr XI –testy chemiczne
.....................................................zł
Wartość oferty
brutto
Maksymalny termin
dostawy produktów
– 30 dni
Słownie.................................................................................................zł
Oferowany termin realizacji zamówienia liczony
od daty złożenia zamówienia: .............................................dni
PAKIET nr XII – materiały pomocnicze
.....................................................zł
Wartość oferty
brutto
Maksymalny termin
dostawy produktów
– 30 dni
Słownie.................................................................................................zł
Oferowany termin realizacji zamówienia liczony
od daty złożenia zamówienia: .............................................dni
PAKIET nr XIII –filtry strzykawkowe
.....................................................zł
Wartość oferty
brutto
Maksymalny termin
dostawy produktów
– 30 dni
Słownie.................................................................................................zł
Oferowany termin realizacji zamówienia liczony
od daty złożenia zamówienia: .............................................dni
Niniejszym, oświadczam(y), że
1. Uważamy się za związanych niniejszą ofertą przez okres 30 dni.
Bieg terminu związania ofertą rozpoczyna się wraz z upływem terminu składania ofert.
2. W przypadku wyboru naszej oferty, jako najkorzystniejszej oraz podpisania umowy, cena,
jaką podaliśmy na wstępie jest ostateczna i nie ulegnie zmianie do końca realizacji
dostawy.
3. Zobowiązujemy się do zabezpieczenia transportu produktów wyszczególnionych
w formularzach asortymentowo-cenowych w warunkach zgodnych w wymaganiami
określonymi przez producenta.
4
4. Przedmiot zamówienia jest dopuszczony do użytkowania na terenie Polski zgodnie
z obowiązującymi przepisami prawa i posiada odpowiednie atesty, certyfikaty oraz
stosowne dokumenty.
5. Podana wyżej wartość brutto zawiera wszystkie koszty konieczne do
prawidłowego zrealizowania przedmiotu zamówienia.
6. Wzór umowy stanowiący załącznik nr 5 został przez nas zaakceptowany i zobowiązujemy
się w przypadku wyboru naszej oferty do jej zawarcia na warunkach i zasadach
określonych w dokumentacji w miejscu i terminie wyznaczonym przez Zamawiającego.
7. Oświadczamy, że zamówienie zamierzamy wykonać sami/z udziałem podwykonawców*
Podwykonawcom zostaną powierzone następujące części zamówienia wchodzące
w zakres przedmiotu zamówienia:
(zakres części zamówienia powierzony podwykonawcom)
8. Ofertę niniejszą składamy we własnym imieniu*/ jako partner konsorcjum*
zarządzanego przez...........................................................................................................
..........................................................................................................................................
(nazwa lidera)
9. Na podstawie art. 26 ust.2d ustawy Pzp oświadczam, że nie należę */ należę *do tej samej
grupy kapitałowej w rozumieniu ustawy z dnia 16 lutego 2007 r. o ochronie konkurencji
i konsumentów (Dz. U. z 2015 r, poz. 184 z późn. zm.), o której mowa w art. 24 ust. 2 pkt.
5 ustawy Pzp i wraz z ofertą składam informację wg wzoru stanowiącego załącznik nr 6 do
siwz.
10. Oświadczamy pod groźbą odpowiedzialności karnej, że załączone do oferty dokumenty
opisują stan faktyczny i prawny, aktualny na dzień złożenia oferty (art.233 k.k.).
Załącznikami stanowiącymi integralną część oferty są :
1. Formularze asortymentowo-cenowe (zał. nr 2),
2. Oświadczenie o spełnianiu warunków w trybie art.22 ust.1 (zał. nr 3)
3. Oświadczenie wykonawcy w trybie art.24 ust.(zał. nr 4)
4. Zaakceptowany, parafowany na każdej stronie wzór umowy (zał. nr 5)
5. Lista podmiotów należących do tej samej grupy kapitałowej (zał. nr 6)
6. Aktualny odpis z właściwego rejestru lub z centralnej ewidencji i informacji
o działalności gospodarczej, jeżeli odrębne przepisy wymagają wpisu do rejestru lub
ewidencji, a gdy Wykonawcy działają w formie spółki cywilnej – także umowa spółki.
7. Pełnomocnictwo (jeżeli dotyczy),
8. .....................................................................................
9. ......................................................................................
10. ......................................................................................
* niepotrzebne skreślić
Osoba uprawniona do kontaktów z Zamawiającym:
Imię i nazwisko
Nr telefonu
Nr faksu
Adres e-mail
........................................................................
(podpis osoby (osób) uprawnionej
do występowania w imieniu wykonawcy
(podpis i pieczątka imienna lub czytelny podpis)
5
Download