Odpowiedzi na pytania Wykonawców

advertisement
Warszawa, dnia
22 .01.2015 r.
ZP/8/2015
WYKONAWCY (strona internetowa art. 38 ust.2 i ust. 3 Pzp)
Wyjaśnienia treści SIWZ
Prokuratura Okręgowa w Warszawie, ul. Chocimska 28, 00-791 Warszawa
stosownie do treści art. 38 ust. 2 ustawy z dnia 29 stycznia 2004 Prawo zamówień
publicznych (t.j. Dz. U. z 2013 r., poz. 907, z późn. zm.), zwane dalej Pzp, w przetargu
nieograniczonym, ogłoszonym w BZP Nr 10636 -2015 w dniu 15.01.2015 r dotyczącym usługi
dzierżawy 49 szt. kserokopiarek
w związku z zapytaniami wyjaśnia treść Specyfikacji Istotnych Warunków Zamówienia.
Dot. dział 4 Opis przedmiotu zamówienia
Kserokopiarki nisko-wydajne - 29 sztuk do Prokuratury Okręgowej w Warszawie i Prokuratur
Rejonowych jej podległych wg. Załącznika Nr 2
Pytanie 1
Czy zamawiający dopuści urządzenie o prędkości 28 kopii/minutę ?
Urządzenia pracujące w powyższych prędkościach posiada kilku producentów m.in. Konica Minolta ,
Develop, Toshiba, RexRotary. Zmiana tego parametru pozwoli na zwiększenie konkurencyjności.
Odpowiedź Zamawiającego:
Zamawiający podtrzymuje parametr zawarty w SIWZ.
Pytanie 2
Czy zamawiający dopuści / zmieni zapis parametru – Kasety na papier;
Minimum 2 kasety po 550 ark (80g/m2) w zakresie formatu A4- A3 + Kaseta dużej pojemności min
2.000ark (80g/m2) A4 na:
Minimum 2 kasety po 500 ark (80g/m²) w zakresie formatu A4-A3 + Kaseta dużej pojemności min.
2.500 ark (80g/m²) A4 ?
Przy proponowanym zapisie nie zmniejsza się pojemność całkowita podajników na papier, jedynie
zmieniają się proporcje gdzie przechowuje się papier.
Odpowiedź Zamawiającego:
Zamawiający dopuszcza rozwiązanie alternatywne jak w pytaniu powyżej
Kserokopiarki średnio-wydajne - 18 sztuk do Prokuratury Okręgowej w Warszawie i Prokuratur
Rejonowych jej podległych wg. Załącznika Nr 2
Pytanie 3
Czy zamawiający zmieni zapis parametru – Kasety na papier;
Minimum 2 kasety po 550ark (80g/m2) w zakresie formatu A4- A3 + Kaseta dużej pojemności min
2.000ark (80g/m2) A4 na
Minimum 2 kasety po 500 ark (80g/m²) w zakresie formatu A4-A3 + Kaseta dużej pojemności min.
2.500 ark (80g/m²) A4
Przy proponowanym zapisie nie zmniejsza się pojemność całkowita podajników na papier, jedynie
zmieniają się proporcje gdzie przechowuje się papier.
Odpowiedź Zamawiającego:
Zamawiający dopuszcza rozwiązanie alternatywne jak w pytaniu powyżej.
1
Kserokopiarki wysoko-wydajne - 2 sztuki do pracowni ksero w Prokuraturze Okręgowej
w Warszawie
Pytanie 4
Czy zamawiający dopuści urządzenie o prędkości 75 kopii/minutę ?
Odpowiedź Zamawiającego:
Zamawiający podtrzymuje parametr zawarty w SIWZ.
Pytanie 5
Czy zamawiający dopuści / zmieni zapis parametru – Kasety na papier;
Minimum 4 kasety w zakresie formatu A4- A3 na min. 7500 arkuszy (80g/m2) na:
Minimum 2 kasety w zakresie formatu A4- A3 na min. 3500 arkuszy (80g/m2)
+ 2 kasety w zakresie formatu A4 na min. 2500 arkuszy (80g/m2)
Zmiana tego parametru pozwoli na zwiększenie konkurencyjności.
Odpowiedź Zamawiającego:
Zamawiający dopuszcza rozwiązanie alternatywne jak w pytaniu powyżej.
Pytanie 6
Powołując się na zapisy ustawy: „ z dnia 5 sierpnia o ochronie informacji niejawnych na podstawie
art. 21 pkt. 4 ust. 1, dopuszczeniu do pracy (…) może nastąpić po: pisemnym upoważnieniu przez
kierownika jednostki organizacyjnej, jeżeli nie posiada ona poświadczenia bezpieczeństwa”.
Zwracamy się z prośbą o dopuszczenie naszych pracowników bez poświadczenia bezpieczeństwa i
zaświadczenia o przeszkoleniu na dostęp do informacji niejawnych o klauzuli zastrzeżone do realizacji
umowy ZP/8/2015 usługę dzierżawy łącznie 45 sztuk kserokopiarek:


29 sztuki (niskowydajne) do Prokuratury Okręgowej i Prokuratur Rejonowych
18 sztuk (średniowydajne) do Prokuratury Okręgowej i Prokuratur Rejonowych
2 sztuki (wysokowydajne) do pracowni ksero w Prokuraturze Okręgowej w Warszawie
wraz z dostawą materiałów eksploatacyjnych i części zamiennych niezbędnych do prawidłowej
pracy urządzeń w Prokuraturze Okręgowej w Warszawie i Prokuraturach Rejonowych jej
podległych zg z Załącznikiem Nr 2.
W SIWZ postępowania przetargowego ZP/8/2015, ogłoszonego w BZP Nr 10636-2015 w dniu
15.01.2015r., w pkt III.3.4 Osoby zdolne do wykonania zamówienia istnieje zapis:
Dysponują osobami zdolnymi do wykonania zamówienia które posiadają wymagane uprawnienia
gwarantujące zgodnie z Dokumentacją Techniczno Ruchową urządzeń ich prawidłową naprawę
według zasad wynikających z Instrukcji Napraw, Instrukcji Obsługi i Katalogu Części (Załącznik nr 6).
Przed podpisaniem umowy Wykonawca przedstawi imienny wykaz osób odpowiedzialnych za
realizację przedmiotowego zamówienia wraz z dokumentami - poświadczeniem bezpieczeństwa i
zaświadczenie o przeszkoleniu na dostęp do informacji niejawnych o klauzuli „zastrzeżone”.
Zamawiający dokona oceny spełnienia warunków wymaganych od Wykonawców na podstawie
złożonych oświadczeń wg formuły "spełnia" - "nie spełnia".
Zważywszy na fakt, iż pracownicy serwisu podczas wykonywania prac zgodnie z zaproponowaną
umową:- dostarczanie i wymiana tonera oraz innych materiałów eksploatacyjnych, - usuwanie awarii
nie mają w żadnym zakresie kontaktu z dokumentami zamawiającego zarówno jawnymi jak i
niejawnymi oraz zapis o przekazaniu Zamawiającemu na podstawie protokołu, dysku twardego z
uszkodzonego urządzenia , nie zachodzi bezwzględna konieczność restrykcyjnego zastosowania w/w
zapisu.
Jednocześnie na poparcie naszej prośby pragniemy nadmienić, iż w chwili obecnej realizujemy już
podobną umowę dzierżawy kserokopiarek na podobnych zasadach w Prokuraturze Okręgowej w
Gdańsku i Izbie Celnej w Przemyślu a w przeszłości realizowaliśmy przez wiele lat identyczne umowy
dzierżawy między innymi w Prokuraturze Okręgowej Katowice Prokuraturze Okręgowej w Gdańsku
Odpowiedź Zamawiającego:
Zamawiający podtrzymuje postawiony w tym zakresie warunek, jednocześnie do czasu uzyskanie
wymaganych
poświadczeń alternatywnie i warunkowo wprowadza konieczność złożenia
następującego oświadczenia
2
Oświadczenie zgodne z art. 266 § 1 kk
POUCZENIE
Art. 266 § 1, Ustawy z dnia 06 czerwca 1997 r. Kodeks Karny
( Dz. U. Nr 88 poz. 553 z póź. zm. )
„Kto wbrew przepisom ustawy lub przyjętemu na siebie zobowiązaniu, ujawnia lub wykorzystuje
informację, z którą zapoznał się w związku z pełnioną funkcją, wykonywaną pracą, działalnością
publiczną, społeczną, gospodarczą lub naukową, podlega grzywnie, karze ograniczenia wolności albo
pozbawienia wolności do lat 2."
OŚWIADCZENIE
Oświadczam, iż zostałem zaznajomiony z treścią przepisów art. 266 § 1 Ustawy z dnia 6 czerwca
1997 r. Kodeks Karny, przed czynnościami zaznajomienia z materiałami niejawnymi stanowiącymi
tajemnice służbową.
Jednocześnie poprawia się oczywistą omyłkę pisarską.
Jest Rozdział II
Opis sposobu przygotowania ofert
9. Wykonawca umieści ofertę w kopercie, która będzie zaadresowana: /nazwa i adres
Zamawiającego/ oraz będzie posiadać następujące oznaczenie:
OFERTA W PRZETARGU NIEOGRANICZONYM NA: „Usługa dzierżawy 46 szt.
kserokopiarek wraz z dostawą materiałów eksploatacyjnych i części zamiennych niezbędnych
do prawidłowej pracy urządzeń w Prokuraturze Okręgowej w Warszawie i Prokuraturach
Rejonowych jej podległych
Zmienia się na
9. Wykonawca umieści ofertę w kopercie, która będzie zaadresowana: /nazwa i adres
Zamawiającego/ oraz będzie posiadać następujące oznaczenie:
OFERTA W PRZETARGU NIEOGRANICZONYM NA: „Usługa dzierżawy 49 szt.
kserokopiarek wraz z dostawą materiałów eksploatacyjnych i części zamiennych niezbędnych
do prawidłowej pracy urządzeń w Prokuraturze Okręgowej w Warszawie i Prokuraturach
Rejonowych jej podległych
Jest Dział 3
UMOWA ZP/ 8 / 2015 /WZÓR
§1
1.Zamawiający zleca, a Wykonawca przyjmuje do wykonania: usługę dzierżawy łącznie 45 szt. kserokopiarek:
Zmienia się na
§1
1.Zamawiający zleca, a Wykonawca przyjmuje do wykonania: usługę dzierżawy łącznie 49 szt. kserokopiarek:
Powyższe wyjaśnienia, doprecyzowania , zgodnie z art. 38 ust. 4 Pzp są wiążące dla
wykonawców.
3
Download