zalacznik-nr-7-wzor-umowy-pn-06-13-os

advertisement
UNIWERSYTET MARII CURIE-SKŁODOWSKIEJ W LUBLINIE
Projekt „Od studenta do eksperta – ochrona środowiska w praktyce”
pl. Marii Curie-Skłodowskiej 3, 20-031 Lublin, www.osde.umcs.lublin.pl
Telefon: +48 81 537 55 20, fax: +48 81 537 55 20
Załącznik nr 7 do SIWZ
znak sprawy: PN/06-13/OŚ
UMOWA Nr
Zawarta w dniu ……………….. w Lublinie, pomiędzy:
Uniwersytetem Marii Curie–Skłodowskiej w Lublinie, Pl. Marii Curie–Skłodowskiej 5,
20–031 Lublin, zwanym dalej Zamawiającym,
reprezentowanym przez:
………………………………………………………………………………………………………………….
przy kontrasygnacie Kwestora UMCS
a;
………………………………………………………………………………………………………………….
zwanym dalej Wykonawcą,
Umowa niniejsza została zawarta w trybie przetargu nieograniczonego na Przeprowadzenie szkolenia
z zakresu stosowania i interpretacji wymogów bezpieczeństwa chemicznego i ochrony środowiska
w administracji i przedsiębiorstwie w latach 2013 i 2014 realizowanych w ramach projektu „Od studenta do
eksperta – ochrona środowiska w praktyce” współfinansowanego ze środków Unii Europejskiej w ramach
Europejskiego Funduszu Społecznego Program Operacyjny Kapitał Ludzki 2007-2013. (oznaczenie sprawy:
PN/06-13/OŚ), organizowanego na podstawie art.10 i art. 39 ustawy z dnia 29 stycznia 2004 r. Prawo
Zamówień Publicznych, tekst jednolity (Dz. U. z 2013 r., poz. 907 z późniejszymi zmianami),
§1
1. Wykonawca zobowiązuje się do przeprowadzenia w latach 2013-2014 dwóch edycji szkolenia z zakresu*
……………………………………………………………………………………………………………….………
……………………………………………………………………………………………………………………….…
………………………………………………………………………………………………………………………...
w wymiarze ……………. godzin każda tj. ……. godzin łącznie oraz przygotowania materiałów
szkoleniowych w tym zakresie, zgodnie z opisem przedmiotu zamówienia (załącznik nr 1 do SIWZ).
2. Wykonawca zobowiązuje się do przekazania materiałów szkoleniowych Zamawiającemu w formie
elektronicznej na 5 dni roboczych przed terminem rozpoczęcia szkolenia.
3. Wykonawca prowadzi dokumentację przebiegu szkoleń wg wzorów dostarczonych przez
Zamawiającego, którą stanowią:
a) listy obecności z każdego dnia zajęć podpisane własnoręcznie przez osoby skierowane na
szkolenie przez Zamawiającego;
b) dziennik zajęć edukacyjnych zawierający wymiar godzin, tematy zajęć edukacyjnych,
frekwencję na zajęciach;
c)
listy potwierdzające przekazanie materiałów dydaktycznych własnoręcznie podpisana
przez uczestników szkolenia,
d) ankiety ewaluacyjne wypełnione obowiązkowo przez wszystkich uczestników szkolenia
przed rozpoczęciem (ankieta początkowa) i po zakończeniu szkolenia (ankieta końcowa).
Projekt współfinansowany ze środków Unii Europejskiej w ramach Europejskiego Funduszu Społecznego
1.
2.
3.
4.
§2
(dotyczy tylko osób fizycznych świadczących usługę osobiście)
Wykonawca oświadcza, iż jego zaangażowanie w realizację projektów współfinansowanych w ramach
Programu Operacyjnego Kapitał Ludzki jak również w ramach innych programów NSRO (Narodowe
Strategiczne Ramy Odniesienia) nie wynosi i nie będzie wynosić więcej niż 240 godzin zegarowych
miesięcznie.
Wykonawca zobowiązuje się do prowadzenia ewidencji godzin i zadań w ramach niniejszego projektu
potwierdzającego zaangażowanie w realizację wszystkich projektów finansowanych w ramach NSRO w
przypadku, gdy jest zaangażowany w więcej niż jeden projekt w ramach NSRO.
Wykonawca zobowiązuje się do niezwłocznego powiadomienia Beneficjenta o każdej zmianie o
zaangażowaniu w realizację projektów NSRO.
Wykonawca oświadcza, że nie pracuje w instytucji uczestniczącej w realizacji POKL (tj. Instytucji
Zarządzającej, Instytucji Pośredniczącej, Instytucji Wdrażającej/Instytucji Pośredniczącej II stopnia,
Regionalnych Ośrodkach EFS, Krajowym Ośrodku EFS, Krajowej Instytucji Wspomagającej) oraz
innych programów Narodowych Strategicznych Ram Odniesienia na podstawie stosunku pracy.
§3
1. Wykonawca zobowiązuje się do wykonania w/w czynności z należytą starannością oraz oświadcza, że
posiada odpowiednie kwalifikacje do ich wykonania.
2. Wykonawca uprawniony jest do żądania od Zamawiającego informacji i dokumentów niezbędnych do
wykonywania niniejszej umowy.
3. Wykonawca zobowiązuje się do zachowania tajemnicy w odniesieniu do informacji dotyczących
działalności Zamawiającego, z jakimi zapoznał się przy wykonywaniu niniejszej umowy.
1.
2.
3.
4.
5.
§4
Strony ustalają, że maksymalne wynagrodzenie Wykonawcy z tytułu realizacji niniejszej Umowy wynosić
będzie brutto ………….. zł (słownie: …………………………………………..)
Wynagrodzenie, Wykonawcy z tytułu realizacji przedmiotu umowy ustalone będzie jako iloczyn
jednostkowej stawki brutto za godzinę (tj.: ………………. zł) i liczby godzin przeprowadzonego
szkolenia.
Zapłata wynagrodzenia nastąpi w dwóch ratach płatnych po przeprowadzeniu poszczególnych edycji
szkolenia każda tj. w roku 2013 i 2014, po podpisaniu protokołu odbioru na podstawie prawidłowo
wystawionego rachunku/faktury.
Z wynagrodzenia powyższego Zamawiający dokona odpowiednich potrąceń wymaganych przepisami
ubezpieczenia społecznego oraz podatku dochodowego.
Wynagrodzenie w ramach niniejszej umowy współfinansowane jest ze środków Unii Europejskiej
w ramach Europejskiego Funduszu Społecznego w związku z realizacją projektu: „Od studenta do
eksperta – ochrona środowiska w praktyce” współfinansowanego ze środków Unii Europejskiej
w ramach Europejskiego Funduszu Społecznego, Program Operacyjny Kapitał Ludzki, Priorytet IV
Szkolnictwo wyższe i nauka, Działanie 4.1 Wzmocnienie i rozwój potencjału dydaktycznego uczelni oraz
zwiększenie liczby absolwentów kierunków o kluczowym znaczeniu dla gospodarki opartej na wiedzy,
2
Poddziałanie 4.1.2 Zwiększenie liczby absolwentów kierunków o kluczowym znaczeniu dla gospodarki
opartej na wiedzy.
§5
1. Umowa niniejsza zostaje zawarta na czas określony od ………….. do ……………
2. Każda ze stron może wypowiedzieć umowę z zachowaniem 1-miesięcznego okresu wypowiedzenia.
3. Zamawiający może wypowiedzieć umowę ze skutkiem natychmiastowym, jeśli Wykonawca nie
wywiązuje się z obowiązków, o których mowa w § 1.
1.
2.
3.
4.
5.
§6
W wypadku niewykonania lub nienależytego wykonania umowy Wykonawca zobowiązany będzie do
zapłaty na rzecz Zamawiającego kary umownej w wysokości 5% wartości wynagrodzenia określonego w
§ 4 ust. 1 umowy, za każdy stwierdzony przypadek niewykonania lub nienależytego wykonania umowy.
Łączna wysokość kar umownych nie może jednak przekraczać 30% wynagrodzenia określonego w § 4
ust. 1.
W wypadku niewykonania umowy w terminie, tj. niedotrzymania terminów określonych w §1 ust. 1 i 2
z przyczyn leżących po stronie Wykonawcy, Wykonawca zobowiązany będzie do zapłaty na rzecz
Zamawiającego kary umownej w wysokości 0,5% wartości wynagrodzenia określonego w § 4 ust. 1
umowy za każdy dzień zwłoki.
W przypadku odstąpienia od umowy z przyczyn zależnych od Wykonawcy lub w przypadku
wypowiedzenia umowy na podstawie § 5 ust. 3 Wykonawca zapłaci Zamawiającemu karę umowną w
wysokości 30% wynagrodzenia określonego w § 4 ust. 1.
Wykonawca
wyraża
zgodę
na
potrącenie
przez
Zamawiającego
kar
umownych
z przysługującego mu wynagrodzenia.
Zamawiającemu przysługuje możliwość dochodzenia na zasadach ogólnych odszkodowania
przewyższającego karę umowną.
§7
Wszelkie zmiany warunków umowy wymagają zachowania formy pisemnej pod rygorem ich nieważności.
§8
W sprawach nie uregulowanych umową mają zastosowania przepisy Kodeksu Cywilnego.
§9
Ewentualne spory wynikłe na tle niniejszej umowy rozstrzygał będzie Sąd powszechny właściwy miejscowo
dla siedziby Zamawiajacego.
§ 10
Umowa niniejsza została sporządzona w trzech jednobrzmiących egzemplarzach, jeden dla Wykonawcy i
dwa dla Zamawiającego.
Zamawiający:
Wykonawca:
3
*w zależności od wybranej części.
4
Download