Audyt wewnętrzny w krajach Unii Europejskiej

advertisement
Audyt wewnętrzny w krajach
Unii Europejskiej
ul. Świętokrzyska 12
00-916 Warszawa
tel.: +48 22 694 30 93
fax :+48 22 694 33 74
www.mf.gov.pl
Warszawa, czerwiec 2012 r.
WSTĘP
Opracowanie „Audyt wewnętrzny w krajach Unii Europejskiej” jest drugim z dokumentów
przygotowanym przez Departament Audytu Sektora Finansów Publicznych w oparciu o Kompendium
Dyrekcji Generalnej ds. BudŜetu Komisji Europejskiej nt. Publicznej Kontroli Wewnętrznej
(dalej jako Kompendium). W dokumencie tym zwróciliśmy szczególną uwagę na zmiany w systemie
Publicznej Kontroli Wewnętrznej (dalej jako PKW) dotyczące przede wszystkim zwiększenia nacisku
w zarządzaniu finansami publicznymi na takie elementy systemu jak: wyznaczanie i realizację celów,
zarządzanie wydajnością, zarządzanie ryzykiem, zwiększenie odpowiedzialności kierowników
za podejmowane działania. Zmiany te miały równieŜ wpływ na działalność audytu wewnętrznego,
będącego jednym z narzędzi słuŜących ocenie systemu PKW, którego dotyczy niniejsze opracowanie.
Z analizy informacji zawartych w Kompendium wynika, Ŝe po pierwsze umacniana jest niezaleŜność
komórek audytu wewnętrznego. Ponadto zwiększono zakres ich działalności m.in. poprzez
ukierunkowanie prac na udzielanie zapewnienia, Ŝe zarządzanie jednostką sektora finansów
publicznych odbywa się w sposób przejrzysty, efektywny, skuteczny i gospodarny. Jako wspomniane
źródło udzielające zapewnienia, a zarazem narzędzie oceny istniejącego w jednostkach sektora
finansów publicznych (jsfp) systemu PKW, audytor wewnętrzny musi być osobą, która w sposób
niezaleŜny dokonuje obiektywnej oceny tego systemu.
Kompendium pokazuje, iŜ systemy PKW róŜnią się między sobą w krajach UE. Analogiczne róŜnice
występują w przypadku rozwiązań dotyczących audytu wewnętrznego. Taki stan rzeczy wynika
z tego, Ŝe muszą one pasować do odpowiednich systemów ogólnego zarządzania finansami
publicznymi danego kraju. Podkreślenia wymaga fakt, Ŝe we wszystkich krajach UE istnieje
rozróŜnienie słuŜb audytu wewnętrznego od słuŜb o charakterze inspekcyjnym. Do zadań audytora
wewnętrznego naleŜy ocena systemu zarządzania finansami publicznymi pod względem
skuteczności, gospodarności i efektywności, w celu identyfikacji potencjalnych słabych punktów,
które mogłyby zagrozić realizacji celów organizacji. Audytor wewnętrzny wydaje zalecenia, które
mają słuŜyć poprawie działania badanych systemów. Zalecenia są przedstawiane kierownikowi
jednostki. Podkreśla się, iŜ audytorzy wewnętrzni nie powinni angaŜować się w zadania z zakresu
zarządzania jednostką.
Z analizy Kompendium wynika, Ŝe:
•
prawie wszystkie państwa (24) posiadają słuŜby audytu wewnętrznego (w kilku państwach
system audytu wewnętrznego jest w trakcie wdraŜania);
•
większość systemów audytu wewnętrznego w poszczególnych państwach nie obejmuje
wszystkich części sektora publicznego lub kaŜdej części w ten sam sposób;
•
większość krajów uregulowała istnienie audytu wewnętrznego w przepisach prawa.
•
18 państw zadeklarowało, Ŝe praca audytu wewnętrznego opiera się na konkretnych
standardach.
Niniejszy dokument jest wynikiem analizy informacji nt. systemów audytu wewnętrznego przyjętych
w 27 państwach UE przekazanych autorom Kompendium. Zakres informacji o systemach
w poszczególnych krajach zaleŜy od dwóch czynników: zasobu informacji przekazanych
do Kompendium przez poszczególne państwa oraz subiektywnej selekcji informacji dokonanej
w Departamencie DA podczas przygotowywania niniejszego opracowania. W związku z powyŜszym,
zachęcamy takŜe do zapoznania się z oryginalną wersją Kompendium, dostępną na stronie
internetowej
Dyrekcji
Generalnej
ds.
BudŜetu
(link http://ec.europa.eu/budget/biblio/publications/publications_en.cfm) oraz z opracowaniem
przygotowanym przez Departament DA dostępnym na stronie internetowej Ministerstwa Finansów,
dotyczącym
Publicznej
Kontroli
Wewnętrznej
w
krajach
Unii
Europejskiej
(link: http://www.mf.gov.pl/dokument.php?const=7&dzial=5526&id=283586).
Strona 2 z 24
Aby ujednolicić określenia organów odpowiadających polskiej NajwyŜszej Izbie Kontroli stosowane
w róŜnych krajach, na potrzeby tego dokumentu przyjęliśmy określenie: NajwyŜszy Organ Kontroli
(NOK)1.
Organizacja audytu wewnętrznego
1.
AUSTRIA
Autorzy wkładu podkreślają na wstępie, iŜ system kontroli wewnętrznej istniejący w Austrii
nie przewiduje funkcjonowania audytu wewnętrznego jako elementu jego oceny.
Ustawa dotycząca ministerstw federalnych (The Federal Ministries Act) zakłada, Ŝe powołanie
komórki audytu wewnętrznego zaleŜy od potrzeby ministra kierującego danym resortem.
Przykładowo, Minister Finansów wydał dwa zarządzenia (ordinances) dotyczące audytu
wewnętrznego, obowiązujące wszystkich pracowników resortu. Pierwsze zarządzenie dotyczące
systemu kontroli reguluje pozycję audytu wewnętrznego w stosunku do systemu kontroli wewnętrznej.
Drugie stanowi karta audytu regulująca działania audytu wewnętrznego zgodnie ze standardami
wydanymi przez Stowarzyszenie Audytorów Wewnętrznych (The Institute of Internal Auditors –
dalej jako IIA).
Raporty z zadań audytowych, przygotowane przez kierownika komórki audytu wewnętrznego,
są bezpośrednio przekazywane do ministra lub kierownika jednostki, która powołała słuŜby audytu
wewnętrznego. Ponadto w rocznym raporcie kierownik komórki audytu wewnętrznego ocenia
niezaleŜność organizacyjną kierowanej przez siebie komórki w oparciu o standard 1100 IIA oraz
o standard INTOSAI GOV 91402.
W Austrii obecnie oprócz audytów finansowych oraz audytów zgodności podejmuje się audyty
operacyjne oraz audyty zarządzania3. Natomiast audyty „przestępczości”4, słuŜące wzmocnieniu
praktyk słuŜących przeciwdziałaniu czynom o charakterze przestępczym w ramach organizacji,
świadczone są przez wyspecjalizowane komórkę audytu (Biuro Spraw Wewnętrznych – BSW działające w ramach Ministerstwa Finansów). Oprócz audytów zleconych5 przez Ministra Finansów,
wraz z Komisją Europejską i Dyrekcją Generalną ds. BudŜetu przeprowadzane są wspólne audyty
certyfikacji w zakresie finansowania wydatków. Okazjonalne działania o charakterze doradczym
wykonywane są w oparciu o standardy IIA.
Działania wykraczające poza podstawową działalność audytu nie są wykonywane w ramach
prowadzenia audytu wewnętrznego. Do takich działań naleŜy zaliczyć działania związane z wykrytym
oszustwem. Jeśli w toku działania prowadzonego przez komórkę audytu wewnętrznego dojdzie
do wykrycia oszustwa lub nieprawidłowości, naleŜy o takim zdarzeniu niezwłocznie poinformować
BSW. W takim wypadku BSW po dokonaniu analizy przedstawionych dowodów moŜe podjąć decyzję
o prowadzeniu odrębnego dochodzenia.
W Austrii rolę NajwyŜszych Organów Kontroli pełni Trybunał Obrachunkowy (TO)6.
Zgodnie z informacją zawartą w Kompendium TO w sposób nieformalny (nie wyjaśniono na czym
polega owe nieformalne koordynowanie) koordynuje roczne plany audytu poszczególnych komórek,
z których wykonania otrzymuje roczne raporty. NaleŜy zauwaŜyć, Ŝe przystępując do audytowania
obszarów uprzednio badanych przez komórkę audytu wewnętrznego TO rozpoczyna pracę
od zapoznania się z wynikami badania dokonanego przez kaw. Dodatkowo organizowane jest
1
Tłumaczenie za stroną NIK: http://www.nik.gov.pl/o-nik/wspolpraca-miedzynarodowa/
INTOSAI Guidance for Good Governance. INTOSAI GOV 9140: Internal Audit Independence in the Public
Sector
3
management audits
4
delinquency audits
5
Autorzy nie rozwijają tego zagadnienia, w związku z czym nie jesteśmy w stanie określić, o jakie zlecenie
chodzi, w tym czy austriacki audyt zlecony jest równoznaczny z polskim audytem wewnętrznym zleconym
określonym w art. 292 ustawy o finansach publicznych.
6
the Court of Auditors
2
Strona 3 z 24
spotkanie przedstawicieli Trybunału z audytorami wewnętrznymi, którzy prowadzili badanie
wspomnianego wyŜej obszaru w danej jednostce.
2. BELGIA
Dekret królewski z dnia 17 sierpnia 2007 roku dotyczący działalności audytu wewnętrznego określa
szczegółowe ramy działania komórek audytu wewnętrznego (dalej jako kaw) w 22 instytucjach
publicznych zobligowanych do ich posiadania. Przepisy umoŜliwiają przeprowadzanie audytu
wewnętrznego na 3 sposoby:
I.
Istnieje moŜliwość powołania w instytucji stałej komórki audytu wewnętrznego.
II.
MoŜe działać wspólna komórka audytu wewnętrznego dla kilku instytucji.
III. Jednostka moŜe korzystać z usług zewnętrznych. Opcja ta wymaga zakontraktowania prywatnej
firmy (usługi dostarczane przez daną firmę mogą być dzielone przez kilka instytucji).
Minister musi dokonać ostatecznego wyboru sposobu prowadzenia audytu wewnętrznego w podległej
mu jednostce w ciągu trzech miesięcy od dnia powiadomienia go przez Komitet Audytu dla Rządu
Federalnego Belgii (dalej Komitet Audytu) o wytycznych w tym zakresie.
Wspomniany wyŜej dekret królewski określa podstawową misję audytu wewnętrznego, wskazującą
m.in. na konieczność prowadzenia audytu wewnętrznego za pomocą niezaleŜnego, obiektywnego,
systematycznego i metodycznego podejścia. Podstawę do dialogu między audytem wewnętrznym
a kierownikiem jednostki powinna stanowić ocena systemu PKW w danej instytucji. Wynikiem
powinny być zalecenia dotyczące poprawy w/w systemu.
Prawa i obowiązki audytorów, organizacja pracy audytu wewnętrznego oraz podstawy oceny
działalności audytu wewnętrznego są zgodne z Międzynarodowymi Standardami Praktyki Zawodowej
Audytu Wewnętrznego opracowanymi przez IIA.
Szczególną rolę pełni w Belgii Komitet Audytu. Audytorzy wewnętrzni przedstawiają Komitetowi
do akceptacji program pracy (work programme; prawdopodobnie chodzi o plan audytu – uwaga DA).
Komitet akceptuje kartę audytu określającą obowiązki i uprawnienia audytorów wewnętrznych.
Komitet musi takŜe wydać opinię o osobie kandydującej na stanowisko kierownika kaw, zaś opinia
Komitetu ma charakter wiąŜący dla kierownika jednostki. Kierownik kaw moŜe pełnić swoją funkcję
w ramach tej samej instytucji maksymalnie przez 12 lat i po tym czasie nie moŜe zostać ponownie
powołany. W międzyczasie podlega on ocenie przez członka Komitetu Audytu oraz przez kierownika
jednostki oraz/lub ministra (jeśli kaw działa w instytucji podległej danemu ministrowi). Natomiast
audytorzy wewnętrzni wykonują swoje zadania przez sześć lat i mogą być ponownie mianowani.
3. BUŁGARIA
Działalność audytu wewnętrznego w sektorze publicznym została uregulowana ustawą o audycie
wewnętrznym w sektorze publicznym (The Public Sector Internal Audit Act). Ustawa ta jest zgodna
z Międzynarodowymi Standardami Profesjonalnej Praktyki Zawodowej Audytu Wewnętrznego IIA
oraz z modelem COSO.
W związku z powyŜszym obowiązująca definicja audytu wewnętrznego oraz zakres jego działalności
są zgodne ze standardami IIA. Prawo przewiduje szeroki zakres działalności audytu wewnętrznego,
obejmujący wszystkie struktury, programy, działania i procesy w organizacji. W celu zapewnienia
maksymalnego zakresu audytu, najnowsze poprawki do w/w ustawy stanowią, Ŝe zakres audytu
prowadzonego przez kaw danej organizacji (np. ministerstwa) obejmuje takŜe jednostki podległe,
w których nie ma komórki audytu. W ramach wykonywania swoich obowiązków, audytorzy
wewnętrzni mają prawo dostępu do wszystkich pracowników organizacji, pomieszczeń, zasobów
i informacji.
Prawa i obowiązki audytorów, organizacja i metodologia pracy oraz podstawy oceny działalności
audytu wewnętrznego są zgodne z Międzynarodowymi Standardami Praktyki Zawodowej Audytu
Wewnętrznego opracowanymi przez IIA.
Strona 4 z 24
Typy zadań audytowych prowadzonych w Bułgarii obejmują zarówno zadania zapewniające
jak i czynności doradcze, z tym Ŝe te pierwsze znacznie przewaŜają w ogólnej liczbie zadań (w 2009 r.
obejmowały 70% zadań). Z biegiem lat wzrasta liczba przeprowadzanych czynności doradczych,
co dowodzi wzrastającego zaufania wobec audytorów wewnętrznych ze strony kierowników
jednostek.
Wyłącznie osoby posiadające certyfikat w zakresie audytu wewnętrznego w sektorze publicznym
wydany przez Ministra Finansów lub uznawany na świecie certyfikat z audytu wewnętrznego, mogą
prowadzić audyt wewnętrzny w sektorze publicznym. Badania prowadzone od 2006 roku wykazały,
Ŝe do tej pory 1.226 osób uzyskało krajowe świadectwo. Dyrekcja Audytu Wewnętrznego przy
Ministerstwie Finansów jest odpowiedzialna za organizowanie kursów przygotowawczych
i przeprowadzanie egzaminów.
W Bułgarii obowiązuje porozumienie zawarte pomiędzy Ministrem Finansów a szefem NOK,
dotyczące współpracy, w tym koordynacji podejmowanych działań oraz wspólnych wysiłków na rzecz
adekwatnej i skutecznej kontroli wewnętrznej.
4. CYPR
System audytu wewnętrznego funkcjonujący w Cyprze jest scentralizowany. Audyt jest prowadzony
przez SłuŜbę Audytu Wewnętrznego (SAW), podległą Komisarzowi ds. Audytu Wewnętrznego,
prowadzącą działania o charakterze zapewniającym i czynności doradcze. Działalność SAW
oraz zakres dostarczanych przez nią usług zostały uregulowane w ustawie o audycie wewnętrznym
z 2003 roku.
NaleŜy zauwaŜyć, Ŝe niektóre ministerstwa oraz instytucje rządowe powołały własne komórki audytu
wewnętrznego, które działają niezaleŜnie od SAW i sprawozdania ze swojej działalności kierują
bezpośrednio do ministra lub kierownika instytucji. Komórki te nie mają jednolitej struktury
i metodologii.
Wspomniany Komisarz ds. Audytu Wewnętrznego jest powoływany przez Radę Ministrów na okres
sześciu lat. Raporty ze swojej działalności przekazuje Radzie Audytu Wewnętrznego (Internal Audit
Board). Komisarz ds. Audytu Wewnętrznego jest odpowiedzialny za:
•
badanie i ocenę adekwatności i skuteczności systemów kontroli wewnętrznej,
•
badanie i ocenę systemów, które zostały ustanowione w celu zapewnienia zgodności
z politykami, procedurami, zobowiązaniami prawnymi i innymi regulacjami,
•
badanie i ocenę środków podjętych w celu zarządzania zobowiązaniami oraz za weryfikację
oraz zabezpieczenie aktywów,
•
badanie i ocenę działań i procedur pod kątem gospodarności, efektywności i skuteczności,
•
sprawdzenie działania programów, planów i innych działań w celu zapewnienia, Ŝe ich wyniki
prowadzą do osiągnięcia wyznaczonych celów, a operacje słuŜące realizacji celów są wykonywane
zgodnie z planem,
•
ocenę adekwatności systemów zarządzania i kontroli,
•
doradzanie w zakresie adekwatności systemów kontroli wewnętrznej i innych kwestii
związanych z działalnością operacyjną oraz rachunkowością,
•
ocenę wiarygodności, względności i integralności informacji finansowych i operacyjnych,
•
prowadzenie specjalnych śledztw i audytów na kaŜdy temat, który wpływa
na integralność, utratę dochodów, odsetki czy na skuteczność działań podejmowanych przez
administrację publiczną,
•
ocenę jakości procesów podejmowania decyzji i środowiska informacji,
•
wykonywanie innych czynności w zakresie audytu wewnętrznego.
Po zakończeniu kaŜdego audytu jest przygotowywane sprawozdanie zawierające informacje
o wynikach wraz z zaleceniami dotyczącymi niezbędnych środków, które powinny zostać podjęte
przez audytowanego w celu usunięcia wykrytych słabości. Następnie naleŜy omówić wyniki audytu
z jednostką audytowaną w celu przygotowania planu wdraŜania rekomendacji. Na podstawie
Strona 5 z 24
przygotowanego planu, SAW monitoruje stopień realizacji działań naprawczych, a ich wyniki
przekazuje do Rady Audytu Wewnętrznego.
SłuŜba Audytu Wewnętrznego działa niezaleŜnie od NajwyŜszych Organów Kontroli kierowanych
przez Audytora Generalnego. JednakŜe sprawozdania z wykonania audytu zawsze trafiają do NOK.
Wyniki audytu wewnętrznego są brane pod uwagę podczas przygotowywania przez Audytora
generalnego rocznego planu kontroli. Jeśli zaistnieje taka konieczność moŜe dojść do spotkania
przedstawicieli NOK z SAW w celu wymiany poglądów w konkretnej sprawie.
5. CZECHY
Czeski wkład do Kompendium opisuje jedynie część systemu audytu wewnętrznego, ograniczając się
do omówienia stanu obowiązującego w kluczowych ministerstwach (zarządzających kluczowymi
działami budŜetu państwa – key state budget charter administrators).
Audyt wewnętrzny jest traktowany jako narzędzie słuŜące do oceny procesów zarządzania
w administracji publicznej. Ponadto, powinien on zapewnić najwyŜszemu kierownictwu metodyczne
podejście do zarządzania ryzykiem, procesów kontroli i zarządzania. W świetle ustawy o kontroli
finansowej audyt dokonuje oceny procesu identyfikacji strategicznych, operacyjnych i finansowych
ryzyk, które mogą zakłócić pracę administracji oraz oceny adekwatności i skuteczności systemów
zarządzania i kontroli, czyli mechanizmów ustanowionych w ramach odpowiedzialności kierownictwa
w celu zmniejszenia ryzyka i zarządzania nim w sposób dynamiczny.
Zasadnicze załoŜenia dotyczące roli
z międzynarodowymi standardami IIA.
oraz
zakresu
audytu
wewnętrznego
są
zgodne
Wydaje się, iŜ w Czechach obowiązuje określony zakres swobody, jeśli chodzi o obowiązek istnienia
wyodrębnionej funkcji audytu wewnętrznego, na co wskazuje ta część Kompendium, która omawia
określone słabości obecnego stanu. Mowa jest bowiem o zastępowaniu komórek audytu
wewnętrznego audytorem usługodawcą z sektora prywatnego oraz o formułowanych przez niektórych
kierowników planach zastąpienia audytu wewnętrznego funkcją kontroli finansowej lub - w sektorze
samorządowym - ograniczeniu działania do przeprowadzania tradycyjnej inspekcji/rewizji
programów. Czescy autorzy wkładu do Kompendium zauwaŜają określone ryzyka wiąŜące się z ww.
tendencjami.
W Czechach znaczna złoŜoność struktury kontrolnej w sektorze publicznym została dodatkowo
skomplikowana poprzez system wspólnej odpowiedzialności państwa i Komisji Europejskiej
za prawidłowe administrowanie i zarządzanie funduszami UE. RóŜne kryteria dla przepisów
krajowych i unijnych stworzyły róŜne warunki do realizacji systemów zarządzania i systemów
kontroli krajowych i zewnętrznych środków publicznych. Oznacza to, Ŝe koordynacja tych systemów
jest znacznie trudniejsza niŜ w przypadku „pojedynczego audytu” (single audit).
Biorąc pod uwagę ryzyka i kwestie wspomniane wyŜej, obecny status audytu wewnętrznego i stopień
rozwoju funkcji audytu wewnętrznego w sektorze publicznym są uwaŜane przez autorów czeskiego
wkładu do Kompendium za niezadowalające.
6. DANIA
Komórki audytu wewnętrznego mogą być organizowane w drodze porozumienia między
zainteresowanym ministrem a Audytorem Generalnym (zwierzchnik duńskiego NOK – przyp. DA).
Porozumienie jest zawierane na mocy części 9 ustawy o audytorze generalnym (znane jako umowa
części 9) i obejmuje poszczególne instytucje lub całe obszary instytucjonalne. Audyt wewnętrzny
obejmuje wiele ministerialnych zakresów działania na róŜnych poziomach, w tym: Ministerstwo
Finansów; Ministerstwo Obrony, Ministerstwo śywności, Rolnictwa i Rybołówstwa;
Ministerstwo Podatków7; Ministerstwo Sprawiedliwości; Ministerstwo Transportu.
7
The Ministry of Taxation
Strona 6 z 24
Zakres organizacji i działalności audytu wewnętrznego róŜni się w poszczególnych ministerstwach.
Generalnie, podstawowymi wymogami, jakie obowiązują w Danii, są zasady dobrej praktyki audytu,
określone w ustawie o audytorze generalnym. W Kompendium podejście do audytu wewnętrznego
zostało omówione na przykładzie działań komórki audytu wewnętrznego w Ministerstwie Finansów.
W tym przypadku zakres podmiotowy audytu obejmuje wszystkie podporządkowane agencje.
Podstawę działalności audytu wewnętrznego w MF stanowi w/w umowa części 9, na mocy której
komórka audytu wewnętrznego musi być niezaleŜna od kierownika jednostki w zakresie planowania
swojej działalności, organizacji oraz realizacji. Audytorzy wewnętrzni muszą mieć dostęp
do wszystkich informacji, które ich zdaniem są niezbędne do wykonywania obowiązków.
Ponadto, audyt wewnętrzny musi zostać włączony w proces planowania oraz modyfikacji systemów
księgowych oraz organizację wszelkich procesów o charakterze biznesowym w jednostce.
Audytorzy wewnętrzni mogą takŜe doradzać kierownictwu w sprawach bieŜących. Generalnie
komórka audytu wewnętrznego stanowi integralną, aczkolwiek niezaleŜną organizacyjnie część
jednostki, która kieruje swoje raporty bezpośrednio do jej kierownika. NaleŜy jednak zauwaŜyć, Ŝe nie
ma przepisów prawa, które nakazywałyby, aby komórka audytu była stałym elementem jednostki.
Zgodnie z prawem moŜna zatrudnić zewnętrznego audytora usługodawcę. JednakŜe audytor
usługodawca działa najczęściej w dotowanych z budŜetu państwa instytucjach non-profit,
takich jak szkoły czy przedsiębiorstwa publiczne finansowane przez państwo i podlegające kontroli ze
strony duńskiego NOK.
Kierownicy departamentów w Ministerstwie Finansów mają moŜliwość proponowania obszarów
tematycznych, które powinny zostać objęte audytem. JednakŜe nie mają oni Ŝadnego wpływu
na ich wynik. Audyt wewnętrzny składa kierownikowi jednostki raporty wraz z zaleceniami.
Audytorzy wewnętrzni rzadko podejmują działania poza zakresem audytu wewnętrznego,
ale są wyjątki, np. kiedy pełnią funkcję doradcy w dialogu pomiędzy audytowaną jednostką a NOK.
Kierownik komórki audytu wewnętrznego w Ministerstwie Finansów posiada certyfikat wydany
w ramach Systemu Certyfikacji Audytu Wewnętrznego w Sektorze Publicznym8. Jest to dodatkowe
szkolenie dla audytorów, których zadanie polega na kontroli jednostek publicznych oraz jednostek
dotowanych z budŜetu państwa. Certyfikacja obejmuje szkolenia teoretyczne i praktyczne, po których
naleŜy zdać egzamin. Wymogiem są pięcioletnie studia magisterskie oraz program stałego kształcenia
składającego się z serii kursów, które przygotują audytora wewnętrznego do pracy w sektorze
publicznym. Teoretyczne szkolenia mogą być prowadzone równolegle dla audytorów, którzy uzyskali
minimum trzyletnie praktyczne doświadczenie w kontroli rachunków w jednostkach publicznych.
Zanim uzyskają certyfikat, uczestnicy kursu muszą wykazać swoje teoretyczne i praktyczne
umiejętności poprzez zaliczenie praktycznego egzaminu z audytu w sektorze publicznym.
Pracownicy komórki audytu wewnętrznego mają obowiązek ukończyć kurs w zakresie audytu
w sektorze publicznym, organizowany wspólnie przez NOK i Szkołę Biznesu w Kopenhadze.
Wśród typów przeprowadzanych zadań audytowych wyróŜnia się m.in.:
•
Audyt finansowy.
•
Audyt zgodności, obejmujący badanie systemów i operacji finansowych, w tym ocenę
zgodności z przepisami prawa. Badanie to jest podstawą wydania poświadczenia prawidłowości
rozliczenia finansowego kontrolowanej jednostki.
•
Audyt zarządzania (management audit), obejmujący ocenę efektywności, gospodarności
i skuteczności zarządzania finansowego.
NajwyŜsze Organy Kontroli ponoszą pełną odpowiedzialność za jakość pracy audytu wewnętrznego.
Ogólnie rzecz biorąc, współpraca NOK z kaw wygląda następująco: kaw przeprowadzają audyty,
NOK nadzoruje ich pracę i ewentualnie zleca przeprowadzenie dodatkowych audytów.
8
The Certification Scheme for Public Auditing
Strona 7 z 24
Zgodnie z informacją zawartą w Kompendium prowadzenie dochodzeń nie leŜy w kompetencjach
audytu wewnętrznego, jednakŜe istnieje moŜliwość zaproszenia przez NAO audytorów wewnętrznych
zatrudnionych w danej organizacji do współpracy podczas przeprowadzania wobec niej dochodzenia.
Ponadto raz na kwartał, w formie stałego dialogu, odbywają się robocze spotkania kaw z NAO.
7. ESTONIA
Audyt wewnętrzny w sektorze publicznym został wprowadzony w 2001 roku. Ze względu na rozwój
tej funkcji, ramy prawne są regularnie aktualizowane. Do najwaŜniejszych aktów prawnych w zakresie
audytu wewnętrznego naleŜy zaliczyć:
Ustawę o rządzie9, która:
•
określa koncepcję systemu kontroli wewnętrznej,
•
określa odpowiedzialność kierownika jsfp za poprawne działanie systemu kontroli
wewnętrznej,
•
określa ramy dla praktyki zawodowej audytorów wewnętrznych w jsfp,
•
ustala kompetencje ministra w organizowaniu działalności zawodowej audytora
wewnętrznego w ministerstwie oraz jej zakres,
•
ustala kompetencje Ministerstwa Finansów w zakresie koordynacji wdraŜania systemu
kontroli wewnętrznej i organizacji praktyki zawodowej audytora wewnętrznego,
•
ustanawia odpowiedzialność za stosowanie wymagań określonych w ustawie
o certyfikowanych księgowych publicznych (Authorised Public Accountants Act) w organizowaniu
praktyk zawodowych audytorów wewnętrznych,
•
określa równieŜ odpowiedzialność kierownika komórki audytu wewnętrznego w zakresie
oceny funkcjonowania systemu kontroli wewnętrznej i jego skuteczności oraz sprawozdawczości
wobec ministra lub sekretarza stanu.
Ustawa o certyfikowanych księgowych publicznych:
•
stanowi podstawę prawną dla działalności audytorów wewnętrznych w sektorze publicznym,
•
określa zasady weryfikacji kompetencji osób pracujących w zawodzie audytora
wewnętrznego, w tym przede wszystkim wiedzę z zakresu standardów zawodowych,
•
określa wymogi certyfikacyjne tj. osoba chcąca pracować jako audytor wewnętrzny
w sektorze publicznym musi posiadać określony egzamin z danej dziedziny prawa publicznego
oraz międzynarodowy certyfikat CGAP.
Standardy praktyki zawodowej audytora wewnętrznego:
•
istotne wewnętrzne zasady dotyczące audytu wewnętrznego, które muszą być przestrzegane
przez audytorów wewnętrznych podczas zarządzania komórką audytu wewnętrznego, planowania
działalności, wykonywania pracy i raportowania kierownikowi jednostki.
Ogólne zasady audytu wewnętrznego (będą zgodne z ustawą o rządzie i zostaną wydane w formie
rozporządzenia, które jest obecnie w fazie konsultacji- stan na grudzień 2011 r.) dotyczą:
•
•
•
•
zasad organizowania aktywności zawodowej audytorów wewnętrznych,
koordynacji audytu wewnętrznego w resorcie przez ministerstwo,
przygotowania programu zapewnienia i poprawy jakości funkcji audytu wewnętrznego,
sprawozdawczości w zakresie jakości wyników w/w programu.
Komórki audytu wewnętrznego zostały ustanowione we wszystkich 11 ministerstwach
oraz w Kancelarii Państwa10. W ramach 4 ministerstw funkcja audytu wewnętrznego została
scentralizowana. Ponadto 37 innych jednostek powołało komórki audytu wewnętrznego lub osoby
odpowiedzialne za audyt wewnętrzny. Większość zadań audytowych w 2010 roku obejmowała
9
The Government Act
The State Chancellery
10
Strona 8 z 24
zadania zapewniające (72%), podczas gdy czynności doradcze były prowadzone w ok. 11%.
Pozostała aktywność komórek audytu (ok. 15%) obejmowała takie działania jak uczestnictwo
w grupach roboczych, prowadzenie dochodzeń wewnętrznych, kontrola w ramach nadzoru,
postępowania dyscyplinarne oraz w kilku przypadkach audyt jakości prowadzony w ramach systemu
zarządzania jakością.
Prawa i obowiązki audytorów, organizacja pracy audytu wewnętrznego oraz podstawy oceny
działalności audytu wewnętrznego są zgodne z Międzynarodowymi Standardami Praktyki Zawodowej
Audytu Wewnętrznego opracowanymi przez IIA.
Zgodnie z ustawą o rządzie, kierownicy komórek audytu wewnętrznego w ministerstwach
oraz w Kancelarii Państwa przygotowują corocznie opinię na temat funkcjonowania systemu kontroli
wewnętrznej w jednostce oraz jego efektywności, poprzedzającą przygotowanie rocznego raportu
za rok budŜetowy.
8. FINLANDIA
Ministrowie oraz kierownicy agencji rządowych są odpowiedzialni za właściwe wdroŜenie systemu
kontroli wewnętrznej, w tym procesu zarządzania ryzykiem. W związku z powyŜszym podstawowa
funkcja audytu wewnętrznego polega na wspieraniu efektywności kontroli wewnętrznej.
Funkcjonowanie audytu wewnętrznego nie jest obowiązkowe. Ministrowie oraz kierownicy agencji
muszą sami ocenić na podstawie procedur kontroli wewnętrznej oraz regulacji prawa UE,
czy potrzebują usług audytu wewnętrznego.
Sposób organizacji audytu wewnętrznego róŜni się w ramach ministerstw oraz agencji.
Wiele mniejszych agencji nie posiada odrębnych komórek audytu wewnętrznego. W wielu agencjach
audyt wewnętrzny jest prowadzony przez jedną osobę. Jest teŜ przykład jednostki na poziomie
ministerialnym (Ministerstwo Finansów), które nie posiada ani komórki audytu wewnętrznego,
ani audytora wewnętrznego.
Zasady dotyczące wewnętrznych procedur audytu oraz status komórki audytu wewnętrznego
w agencji rządowej lub innym organie publicznym są sformułowane w regulaminie audytu
wewnętrznego, który musi zostać zaakceptowany przez kierownika jednostki, a następnie przekazany
do NOK.
9. FRANCJA
Audyt wewnętrzny we Francji jest na etapie kształtowania. Wynika to z faktu, Ŝe do tej pory system
kontroli wewnętrznej opierał się głównie na inspekcji finansowej.
Realizacja ustawy konstytucyjnej dotyczącej ustaw budŜetowych z 2001 r. - LOLF11,
a takŜe konieczność kontroli ryzyka we wszystkich sektorach publicznych, wymaga wprowadzenia
skutecznej kontroli wewnętrznej i systemu audytu wewnętrznego. W tym celu, kaŜde ministerstwo
musi wdroŜyć system kontroli wewnętrznej i audytu, adekwatny do jego organizacji i wyznaczonych
celów. Ponadto, system ten ma zapewnić kontrolę ryzyka związanego z zarządzaniem politykami
publicznymi.
Reforma środowiska kontroli ma na celu zapewnienie rozwoju i realizacji krajowej polityki w zakresie
audytu wewnętrznego zgodnie z trzema głównymi celami:
•
Wzmocnieniem systemu kontroli wewnętrznej w kaŜdym ministerstwie, koordynowanego
przez sekretarzy generalnych (odpowiednik polskich dyrektorów generalnych – przyp. DA).
Odpowiedni system ma na celu zapewnienie kontroli ryzyka związanego z zarządzaniem politykami
publicznymi.
•
Ustanowieniem
ministerialnych
systemów
audytu
wewnętrznego,
obejmujących
m.in. utworzenie w kaŜdym ministerstwie komitetu audytu, który ma gwarantować niezaleŜność
ministerialnych komórek audytu wewnętrznego oraz ministerialnej funkcji audytu wewnętrznego.
11
La loi organique relative aux lois de finances
Strona 9 z 24
•
Ustanowieniem komitetu
ds.
harmonizacji audytu
wewnętrznego,
podległego
Ministrowi ds. Reformy Państwa, który zagwarantuje spójność polityki wewnętrznej państwa
w zakresie audytu wewnętrznego.
Utworzenie funkcji audytu wewnętrznego w ministerstwach wiąŜe się z koniecznością spełnienia
następujących warunków:
•
funkcja audytu wewnętrznego powinna zostać dołączona do najwyŜszego poziomu organizacji
i być funkcjonalnie zaleŜna od komitetu audytu,
•
niezaleŜny komitet audytu powinien działać jako ciało odpowiedzialne za monitorowanie
działalności audytu wewnętrznego,
•
komórki audytu muszą posiadać regulamin określający ich uprawnienia oraz obowiązki,
•
funkcja audytu wewnętrznego powinna znajdować się pod nadzorem ministra,
•
do głównych obowiązków audytu naleŜy sporządzenie planu audytu w oparciu o analizę ryzyka
oraz nadzorowanie wykonania zadań lub zapewnienia konsultacji w ramach planu oraz kontrolę
wykonania zaleceń.
10. GRECJA
Przepisy prawne definiują audyt wewnętrzny jako niezaleŜną usługę o charakterze doradczym
pozwalającą uzyskać kierownictwu zapewnienie o adekwatności systemów zarządzania i kontroli.
Działalność audytu wewnętrznego ma na celu poprawę funkcjonowania systemów kontroli i ułatwić
kierownictwu osiągnąć zakładane cele. Dzięki systemowej i uporządkowanej metodyce, audyt
ma prowadzić do poprawy efektywności wszelkich procesów w jednostce, w tym procesów
zarządzania ryzykiem i kontroli wewnętrznej. Obecnie audyt wewnętrzny jest w fazie wdraŜania.
Przepisy nałoŜyły obowiązek ustanowienia komórek audytu wewnętrznego we wszystkich
ministerstwach oraz w regionach kraju, jak równieŜ w organach nadzorowanych przez ministerstwa
i regiony, których budŜet przekracza 3 miliony EUR.
W odniesieniu do pracy komórek audytu wewnętrznego, wspomniana ustawa:
•
przewiduje nałoŜenie korekt finansowych przez komórki audytu wewnętrznego danej
jednostki sektora finansów publicznych w przypadku, gdy dojdzie do wykrycia indywidualnych lub
systemowych nieprawidłowości w usługach dostarczanych przez dany organ lub słuŜby nadzorowane,
•
określa podstawowe relacje (schemat procesu) pomiędzy Dyrekcją Generalną Audytów
Finansowych a komórkami audytu wewnętrznego w ministerstwach i w regionach.
Na mocy ustawy została ustanowiona Dyrekcja Generalna Audytów Finansowych w Ministerstwie
Finansów, która:
•
przygotowuje specyfikacje dotyczące organizacji wewnętrznej, funkcjonowania i kompetencji
komórek audytu wewnętrznego, które podlegają zatwierdzeniu przez Ministra Finansów i ministra,
któremu podlega dana kaw;
•
otrzymuje informacje od kaw w odniesieniu do wyników przeprowadzonych audytów;
•
zapewnia wskazówki dla kaw w odniesieniu do nakładania korekt finansowych i monitoruje
ich wykonanie;
•
opracowuje instrukcje dla kaw w odniesieniu do oceny środków naprawczych podjętych przez
audytowane jednostki i monitoruje ich dokładne wykonanie;
•
ocenia audyty i ustalenia komórek audytu wewnętrznego i włącza je do rocznego
sprawozdania z kontroli.
11. HISZPANIA
W Hiszpanii nie występuje audyt wewnętrzny w formie, jaką określają standardy IIA.
Operuje się natomiast pojęciem audytu publicznego, będącego jednym z dwóch elementów systemu
kontroli finansowej, obok tzw. ciągłej kontroli finansowej (permanent financial control).
Strona 10 z 24
Audyt publiczny jest definiowany jako systematyczne i etapowe badania gospodarczej i finansowej
działalności jednostek sektora finansów publicznych w oparciu o procedury, wskazówki i wytyczne
wydane przez Generalne Biuro Kontroli i Audytu12 (GBKiA). GBKiA przygotowuje roczny plan
audytu, który obejmuje działania prowadzone w ciągu danego roku budŜetowego. Audyt jest
prowadzony na podstawie rocznego planu audytu we wszystkich jednostkach sektora finansów
publicznych oraz w instytucjach korzystających z funduszy określonych w ww. ustawie. GBKiA moŜe
podjąć decyzję o przeprowadzeniu audytów, które łączą róŜne rodzaje audytu, w tym audyt finansowy
(prawidłowości rachunkowości), zgodności i operacyjny. W celu przeprowadzenia audytów
wynikających z rocznego planu, GBKiA moŜe zwrócić się o współpracę do prywatnych firm
audytorskich, których działania są zgodne z zasadami i wskazówkami ustalonymi przez GBKiA.
Raporty z zakończonego audytu są bezpośrednio dostarczane kierownikowi jednostki audytowanej.
Generalne Biuro Kontroli i Audytu przedkłada Radzie Ministrów, za pośrednictwem Ministra
Gospodarki i Finansów, ogólne sprawozdanie zawierające najwaŜniejsze wyniki z realizacji audytów.
W Hiszpanii przeprowadza się następujące typy audytów publicznych:
•
Audyt rocznych sprawozdań finansowych - jest to metoda sprawdzenia prawidłowości
sprawozdań finansowych, która ma na celu zapewnienie, Ŝe roczne sprawozdania przedstawiają
we wszystkich istotnych aspektach prawdziwy obraz aktywów, sytuacji finansowej i wyników
finansowych jednostki, w stosownych przypadkach wykonania budŜetu zgodnie z obowiązującymi
zasadami księgowości i budŜetowania, oraz Ŝe sprawozdania zawierają informacje niezbędne
do ich interpretacji i właściwego zrozumienia.
•
Audyt zgodności - GBKiA przeprowadza audyt tych podmiotów i organów państwa w sektorze
publicznym, które zostały uwzględnione w rocznym planie audytu. Obejmuje on badanie zgodności
z przepisami prawa w zakresie zarządzania budŜetem, zamówień publicznych, zarządzania
pracownikami, przychodów oraz zarządzania dotacjami, a takŜe kaŜdy inny aspekt gospodarczej
i finansowej działalności jednostek audytowanych.
•
Audyt operacyjny - GBKiA prowadzi badania operacyjne tych podmiotów i organów państwa
w sektorze publicznym, które są zawarte w rocznym planie audytu. W ramach audytu operacyjnego
przeprowadza się następujące audyty:
Audyt programów budŜetowych. Polega on na analizie odpowiedniości załoŜonych
celów jednostki, monitorowania i samooceny systemów wprowadzonych przez
kierownictwo oraz weryfikacji wiarygodności bilansu rachunku i raportów
zarządzania i oceny osiągniętych wyników.
Audyt systemów i procedur. Polega na analizie postępowań administracyjnych
dotyczących zarządzania finansami, w celu określenia ewentualnych niedociągnięć
i wyznaczeniu działań korygujących.
Audyt gospodarności, efektywności i skuteczności. Polega na niezaleŜnej
i obiektywnej ocenie poziomu skuteczności, wydajności i oszczędności
w wykorzystaniu środków publicznych.
Audyt programów zamówień. Bada umowy zawarte pomiędzy jsfp a organizacjami
określonymi w ustawie o budŜecie ogólnym.
Audyt ksiąg podatkowych państwa. Bada sprawozdania państwa i zasoby instytucji
publicznych zarządzanych przez Państwową Agencję Podatkową13.
Audyt prywatyzacji. GBKiA dokonuje audytu kaŜdej operacji zbycia papierów
wartościowych kompanii i spółek państwowych powodujących utratę nad nimi
kontroli politycznej.
12. HOLANDIA
12
13
General Control and Audit Office — IGAE
The State Tax Administration Agency
Strona 11 z 24
Audyt wewnętrzny jest prowadzony przez dyrekcje ds. audytu wewnętrznego14 (DAW),
których głównymi zadaniami są:
•
Audyty finansowe oraz audyty zgodności. Raporty z w/w audytów stanowią istotny element
rocznego poświadczenia wiarygodności.
•
Zadania o charakterze doradczym, określane mianem audytów operacyjnych15 mające
charakter doradztwa świadczone kierownikowi jednostki na jego wniosek, dotyczą systemów
zarządzania / procedur (zarządzania personelem, zamówień, materiałów / sprzętu, organizacji,
finansów, etc.). Efektem zadania moŜe być wydanie oświadczenia zapewniającego.
Audyty finansowe i operacyjne są prowadzone na trzech poziomach organizacyjnych ministerstwa:
poziom strategiczny (poziom kontroli zarządczej16), poziom operacyjny oraz poziom aktywności
i transakcji (najniŜszy poziom).
Do 2012 roku w Holandii działało 11 ministerstw, z czego 5 posiadało odrębne DAW.
Ponadto funkcjonowały dwa centra usług wspólnych (CUW) w zakresie audytu wewnętrznego.
Jedno z nich obejmowało Ministerstwo Gospodarki, Rolnictwa i Innowacji oraz Ministerstwo Spraw
Ogólnych. Natomiast drugie CUW stworzono dla Ministerstwa Spraw Wewnętrznych, Ministerstwa
Finansów, Ministerstwa Zdrowia, Opieki Społecznej i Sportu oraz Ministerstwa Infrastruktury
i Ochrony Środowiska. Dyrektor DAW podlegał bezpośrednio sekretarzowi generalnemu
lub ministrowi.
W związku z próbą zwiększenia efektywności DAW zostały one w 2012 roku przekształcone
w rządową dyrekcję ds. audytu (RDA). RDA hierarchicznie zostanie podporządkowana Sekretarzowi
Generalnemu Ministerstwa Finansów i Ministrowi Finansów, ale funkcjonalnie będzie
podporządkowana bezpośrednio sekretarzowi generalnemu i ministrowi kierującemu danym
ministerstwem. NaleŜy pamiętać, Ŝe RDA nie będzie centralną jednostką audytu podległą
Ministrowi Finansów. Oznacza to, Ŝe wyniki audytów będą przekazywane bezpośrednio
zaangaŜowanemu ministrowi. Dlatego, choć forma organizacyjna będzie scentralizowana, funkcja
audytu nadal będzie zdecentralizowana.
Korzystanie z kart audytu nie jest jeszcze powszechne w administracji centralnej.
NajwaŜniejsze elementy karty, takie jak niezaleŜność, zakres obowiązków, uprawnienia i standardy
audytu wewnętrznego, zostały uregulowane przepisami prawa. Elementy takie jak misja, obiektywizm
oraz zakres obowiązków i praw określono w profesjonalnych zasadach postępowania.
Niemniej jednak w ramach RDA są podejmowane pierwsze kroki w celu sformalizowania karty
audytu.
Wstępne wnioski z przeprowadzonego audytu są omawiane z kierownikiem jednostki.
Natomiast ostateczne ustalenia wraz z rekomendacjami są przedmiotem dyskusji komitetu audytu.
Po informacji od komitetu audytu, minister podejmuje decyzję o podjęciu lub odrzuceniu działań
wynikających z zaleceń audytu. W przypadku wykrycia nieprawidłowości, audytor opisuje takie
przypadki w swoich raportach. W przypadku nieprawidłowości popełnionych umyślnie przez
funkcjonariuszy, sankcje dyscyplinarne są nakładane przez kierownika jednostki. W większości
przypadków nieprawidłowości są popełniane przez pomyłkę; w takiej sytuacji kierownictwo
ma obowiązek podjąć niezbędne kroki w celu zapobieŜenia tym samym błędom w przyszłości.
RDA przedstawia do kaŜdego rocznego sprawozdania finansowego poświadczenie wiarygodności,
które jest sporządzane na podstawie przeprowadzonych audytów finansowych i audytów zgodności.
Poświadczenia są przekazywane do ministrów, których dotyczą oraz NOK. Poświadczenie
ma wskazać czy:
•
zarządzanie finansowe jest prowadzone w sposób regularny, uporządkowany, skuteczny
I czy jest weryfikowalne;
•
informacje finansowe w rocznych sprawozdaniach są zgodne z finansowymi danymi;
14
The Internal Audit Directorate
operational audits
16
management control level
15
Strona 12 z 24
•
zrealizowano załoŜenia polityk.
RDA dostarcza na koniec roku do NajwyŜszych Organów Kontroli sprawozdanie z przeprowadzonych
audytów finansowych i audytów zgodności, które są następnie wykorzystywane w toku bieŜącej pracy
NOK. Obowiązek ten został prawnie uregulowany w ustawie o rachunkowości z 2001 roku17.
Ponadto NOK uczestniczy, jako obserwator, w comiesięcznych wewnętrznych spotkaniach
kierowników komórek audytu wewnętrznego w ministerstwach. Dodatkowo odbywają się regularne
spotkania na linii NOK- Minister Finansów, podczas których poruszane są kwestie dotyczące audytu
wewnętrznego (np. standardy audytu wewnętrznego czy sposób prezentacji informacji finansowych
w rocznych sprawozdaniach finansowych).
13. IRLANDIA
Audyt wewnętrzny słuŜy przede wszystkim udzielaniu wsparcia urzędnika ds. rachunkowości18
i obejmuje swoją działalnością całą sieć systemów w ministerstwie czy w urzędzie. Jego głównym
celem jest dokonywanie przeglądu i oceny:
•
systemów i procedur (finansowych i zarządczych), które są przeznaczone do kontroli działań
jednostki;
•
adekwatności, niezawodności i integralności dostarczenia informacji słuŜących
do podejmowania decyzji;
•
stopnia przestrzegania przepisów i zaleceń centralnych (np. wydawanych przez Ministerstwo
Finansów) oraz planów działalności i innych wewnętrznych procedur i polityk;
•
procedur związanych z nabywaniem i zbywaniem aktywów i ochroną mienia oraz interesów
jednostki przed stratami wynikającymi z oszustw, naduŜyć i nieprawidłowości;
•
czy zasoby są wykorzystywane w sposób ekonomiczny i efektywny.
Ponadto, audyt wewnętrzny świadczy usługi o charakterze doradczym oraz moŜe dokonać
dodatkowych badań konkretnych obszarów działalności jednostki, jeśli zajdzie taka konieczność.
Urzędnikom ds. rachunkowości powierzono konkretne obowiązki dotyczące funkcji audytu
wewnętrznego. Oczekuje się, Ŝe zgodnie z Podręcznikiem Procedur Finansowych (jest to praktyczny
przewodnik, który wspiera wszystkich urzędników w lepszym rozumieniu słuŜby publicznej w ramach
zarządzania finansami) oraz standardami audytu wewnętrznego (wydanymi przez Ministerstwo
Finansów) urzędnicy ds. rachunkowości będą podejmować działania obejmujące:
•
zatwierdzenie karty audytu wewnętrznego;
•
zapewnienie niezaleŜności komórki audytu wewnętrznego między innymi dzięki temu,
Ŝe kierownik komórki audytu wewnętrznego działa pod ogólnym kierownictwem urzędnika
ds. rachunkowości, do którego ma bezpośredni dostęp;
•
uzgodnienia z komitetem audytu (jeśli został powołany) planu działalności komórki audytu
wewnętrznego.
WaŜną rolą audytu wewnętrznego jest prowadzenie audytów efektywnościowych, ze względu
na obowiązki ciąŜące na urzędniku ds. rachunkowości w zakresie raportowania o gospodarności
i efektywności uŜytkowania powierzonych środków. Audyt wewnętrzny dostarcza w tym zakresie
zapewnienia.
Raport Mullarkeya19, czyli raport Grupy Roboczej ds. odpowiedzialności sekretarzy generalnych oraz
głównych księgowych z 2002 r. ustanowił tzw. zasady dobrego rządzenia. Głównym załoŜeniem
raportu jest: obowiązek przygotowywania przez kaŜdego urzędnika ds. rachunkowości oświadczenia
17
the Government Accounts Act 2001
Accounting Officer. Urzędnik ds. rachunkowości jest odpowiedzialny przede wszystkim za: zabezpieczenie
środków i mienia, które znajduje się pod jego kontrolą; poświadczanie prawidłowości i poprawności wszystkich
transakcji finansowych; zapewnienie, Ŝe istnieją odpowiednie systemy zarządzania finansami w celu wspierania
prawidłowego zarządzania jednostką w sposób ekonomiczny i wydajny.
19
The Mullarkey Report
18
Strona 13 z 24
o stanie wewnętrznej kontroli finansowej; wprowadzenie formalnych strategii zarządzania ryzykiem;
zapewnienie odpowiedniej obsady komórek audytu wewnętrznego oraz zapewnienie, aby w Komitecie
audytu zasiadali niezaleŜni członkowie. W zakresie audytu wewnętrznego zasady zawarte w raporcie
zwracają uwagę na fakt, Ŝe ministerstwa oraz biura powinny:
•
Posiadać w pełni funkcjonalną komórkę audytu wewnętrznego z odpowiednią obsadą kadrową
(pracownicy powinni zostać przeszkoleni) zdolną do przeprowadzania audytów całej działalności
danej organizacji.
•
Jeśli jednostka jest za mała, aby posiadać własną komórkę audytu wewnętrznego, powinna
porozumieć się z inną jednostką posiadającą audyt wewnętrzny, aby jej komórka audytu
wewnętrznego objęła swoim działaniem obie jednostki.
Ponadto raport rekomenduje, aby urzędnik ds. rachunkowości zapewnił komórce audytu
wewnętrznego oraz jej kierownikowi odpowiedni status w ramach organizacji, który powinien
gwarantować pełną niezaleŜność oraz wdraŜanie przez kierownictwo wydanych zaleceń.
W zakresie zarządzania ryzykiem raport zwraca uwagę na to, Ŝe systematyczna ocena i zarządzanie
ryzykiem stają się istotnymi elementami kontroli wewnętrznej. Ryzyka, które naleŜy włączyć
w proces oceny i zarządzania obejmują szeroki zakres działalności organizacji - raport wylicza
4 kategorie ryzyk: strategiczne, operacyjne, finansowe, utraty reputacji. Dodatkowo w raporcie
zauwaŜono, Ŝe nie naleŜy lekcewaŜyć Ŝadnego ryzyka, nawet takiego, które w chwili obecnej
nie wydaje się zagraŜać realizacji celów organizacji. W raporcie zalecono wdroŜenie we wszystkich
ministerstwach sformalizowanego systemu zarządzania ryzykiem do końca 2004 roku. W ramach
ministerstw system zarządzania ryzykiem powinien koncentrować się na głównych zagroŜeniach
dla jego działalności, jak i głównych zagroŜeń wynikających z jego relacji z innymi ministerstwami.
Ocena oraz proces zarządzania ryzykiem powinny zostać zintegrowane z istniejącymi systemami
zarządzania oraz powinny być maksymalnie proste i zrozumiałe.
14. LITWA
Na podstawę prawną działalności audytu wewnętrznego na Litwie składają się:
•
Uchwalona w 2002 roku ustawa o kontroli wewnętrznej i audycie wewnętrznym.
Dokument ten określa podstawowe ramy prawne, cele i procedury funkcjonowania kontroli
wewnętrznej, w tym kontroli finansowej i audytu wewnętrznego w jednostkach sektora finansów
publicznych, jak równieŜ obowiązki kierownictwa w tym zakresie (zgodnie z międzynarodowo
uznanymi standardami: COSO, IIA, itp.).
•
Zatwierdzona uchwałą rządową w 2003 roku Standardowa Karta Audytu Wewnętrznego
(SKAW). Działalność komórki audytu wewnętrznego musi zostać określona w karcie audytu
wewnętrznego, która podlega zatwierdzeniu przez kierownika jsfp. Ponadto musi być ona zgodna
z zatwierdzonym przez rząd szablonem SKAW.
•
Zasady etyki zawodowej audytorów wewnętrznych, zawarte w rozporządzeniu Ministra
Finansów z 2003 roku określającym Kodeks Etyki,.
•
Zatwierdzona w 2003 roku przez Ministra Finansów metodyka audytu wewnętrznego.
Dokument ma na celu pomoc komórkom audytu wewnętrznego w opracowaniu własnej metodyki
z uwzględnieniem specyfiki działalności prowadzonej przez daną jsfp.
•
Wytyczne w zakresie audytu wewnętrznego opracowane w 2003 roku przez
Stałą Międzyresortową Komisję ds. Koordynacji Rozwoju Systemu Kontroli Wewnętrznej w sektorze
publicznym. Wytyczne mają słuŜyć jako dodatkowe, a zarazem kompleksowe narzędzie mające
pomóc audytorom wewnętrznym wydawać rekomendacje słuŜące przygotowaniu i prowadzeniu zadań
audytowych.
Podstawowe aspekty oraz niezaleŜność audytu wewnętrznego na Litwie zostały określone
we wspomnianej wyŜej ustawie o kontroli wewnętrznej i audycie wewnętrznym. Funkcjonalna
niezaleŜność audytora wewnętrznego odnosi się do bycia wolnym od ingerencji kierownika jsfp:
w określanie zakresu audytu wewnętrznego, wykonanie prac audytowych oraz w informowanie
o wynikach przeprowadzonych audytów. Ponadto, kaw nie moŜe być angaŜowana w wykonywanie
Strona 14 z 24
jakichkolwiek funkcji kierownika jsfp. Znane są przypadki, gdy audytor zasiada w komisji lub bierze
udział jako doradca w pracach związanych z opracowaniem np. programu antykorupcyjnego
w jednostce - w takim przypadku musi opisać to zdarzenie w rocznym raporcie dla Ministerstwa
Finansów.
Raporty o wynikach audytu wewnętrznego są kierowane bezpośrednio do kierownika jsfp, co oznacza,
Ŝe audyt wewnętrzny jest organizacyjnie wolny od niepoŜądanych wpływów i kontroli kierownictwa
niŜszego szczebla. Kierownik komórki audytu wewnętrznego przekazuje kierownikowi jsfp
oraz Ministrowi Finansów roczne sprawozdanie ze swojej działalności, które obejmuje róŜne aspekty
podejmowanych działań, w tym szczegóły dotyczące najwaŜniejszych ustaleń audytu, w których
działania naprawcze ze strony kierownika jsfp były potrzebne, ale nie zostały podjęte,
w tym określone w sprawozdaniach z poprzednich lat.
15. LUKSEMBURG
Ustawa o Generalnym Inspektoracie Finansów (GIF) nie określa bezpośrednio i szczegółowo funkcji
audytu wewnętrznego. Z Kompendium wynika, Ŝe GIF monitoruje wydatki państwa i ma obowiązek
wykonywać działania kontrolne zlecone przez rząd, jednakŜe sam nie podejmuje czynności
o charakterze kontrolnym. W chwili obecnej kontrole są wykonywane na wyraźne Ŝyczenie rządu,
zwykle w celu uzyskania informacji na temat potencjalnych problemów w administracji państwowej.
Tego typu operacje są określane raczej mianem inspekcji niŜ audytów. Taki stan rzeczy przypisuje się
temu, Ŝe GIF został powołany w 1969 roku, kiedy to audyt wewnętrzny nie był powszechną praktyką
nie tylko w sektorze państwowym, ale takŜe w sektorze prywatnym. Luksemburg naleŜy do grupy
3 państw naleŜących do UE, które nie powołały formalnych słuŜb audytu wewnętrznego.
W planach jest powołanie komórek audytu wewnętrznego w kaŜdym ministerstwie
lub w ministerstwach, które prowadzą projekty wymagające znacznych nakładów finansowych.
Działalność kaw będzie koordynowana przez specjalnie utworzoną w tym celu komórkę
w Ministerstwie Finansów.
16. ŁOTWA
Podstawą prawną działania audytu wewnętrznego jest ustawa o audycie wewnętrznym, która określa
utworzenie, funkcjonowanie i koordynację systemu audytu wewnętrznego oraz odpowiedzialność
kierowników jednostek za sprawy związane z: ustanowieniem komórek audytu wewnętrznego, zadań
kaw, zasad dot. niezaleŜności kaw oraz obowiązków audytora wewnętrznego, w tym zasad etyki.
Zgodnie ze wspomnianą ustawą audyt wewnętrzny jest niezaleŜną działalnością w wyniku, której
audytor wewnętrzny wydaje zalecenia słuŜące poprawie funkcjonowania systemu kontroli
wewnętrznej w ministerstwie lub innej jsfp.
Prawa i obowiązki audytorów, organizacja i metodologia pracy oraz podstawy oceny działalności
audytu wewnętrznego są zgodne z Międzynarodowymi Standardami Praktyki Zawodowej Audytu
Wewnętrznego opracowanymi przez IIA.
Na podstawie informacji dostarczonych przez kaw do 1 czerwca kaŜdego roku,
Ministerstwo Finansów przygotowuje przegląd funkcjonowania systemu kontroli wewnętrznej
w ministerstwach i innych jsfp, a następnie zgodnie z odpowiednimi procedurami, po uzyskaniu oceny
i opinii Rady Audytu Wewnętrznego20 przedkłada go Radzie Ministrów i NOK. W zaleŜności od celu,
przeprowadza się audyty: zgodności, finansowe, działalności, systemów informatycznych.
Procedura dotycząca monitorowania rekomendacji wydanych przez audytorów wewnętrznych musi
zostać opisana w regulaminie kaw. Kierownik kaw jest odpowiedzialny za informowanie kierownika
jednostki o postępach w realizacji zaleceń. Jeśli zalecenie nie zostało wdroŜone w odpowiednim
czasie, to kierownik jednostki podejmuje decyzję w sprawie dalszych działań.
Komórka audytu wewnętrznego jest odpowiedzialna za monitorowanie wdroŜenia zaleceń wydanych
przez NOK. Ponadto kaw przekazuje do NOK roczne plany audytu oraz sprawozdania
20
Internal Audit Council
Strona 15 z 24
z ich wykonania. Dodatkowo audytorzy wewnętrzni są zobowiązani do przeprowadzania audytów
systemu na podstawie wyników kontroli dokonanej przez NOK.
Raz w roku NOK organizuje spotkanie z audytorami wewnętrznymi, podczas którego następuje
udostępnienie informacji z wykonanych audytów, omówienie planów na przyszłość oraz bieŜących
problemów. Ponadto sprawozdania z audytu wewnętrznego są wykorzystywane w toku bieŜącej pracy
NOK.
17. MALTA
W 2000 roku powołano Departament ds. Audytu Wewnętrznego i Dochodzeń (DAWD), który jest
niezaleŜną jednostką działającą w ramach Kancelarii Premiera. DAWD jest zorganizowany
w scentralizowany sposób, dzięki czemu działa na rzecz wszystkich ministerstw i podległych im
podmiotów, które są objęte nadzorem stałych sekretarzy (odpowiednik polskich dyrektorów
generalnych). W 2003 roku obowiązki i uprawnienia DAWD zostały określone w ustawie o audycie
wewnętrznym i dochodzeniach finansowych (ustawa o audycie). Ustawa ta zapewniła pełną
funkcjonalną niezaleŜność DAWD od ministrów oraz kierowników jsfp oraz ustanowiła
Radę ds. Audytu Wewnętrznego i Dochodzeń (dalej jako Rada), pełniącą nadzór nad DAWD.
Statut DAWD jasno stwierdza, Ŝe głównym celem audytu wewnętrznego jest wspieranie stałych
sekretarzy w skutecznym wykonywaniu ich obowiązków. Audyt wewnętrzny dostarcza stałym
sekretarzom analizy, rekomendacje, rady i informacje dotyczące działalności podległych im jednostek
w zakresie objętym zadaniem audytowym. Po stwierdzeniu nieprawidłowości sekretarze powinni
otrzymać plan postępowania, który umoŜliwi wyeliminowanie stwierdzonych nieprawidłowości.
Ponadto, Statut obejmuje równieŜ następujące obszary: niezaleŜność; organizację, rolę i zakres
odpowiedzialności oraz sposób raportowania DAWD.
W myśl ustawy o audycie, Dyrektor DAWD ma obowiązek przekazać raport z zakończenia audytu
stałemu sekretarzowi, któremu podlega audytowana jednostka oraz do Rady. Ten sam raport moŜe,
ale nie musi, zostać przekazany kierownikowi audytowanej jednostki. W ciągu miesiąca
od otrzymania raportu, stały sekretarz przygotowuje rekomendacje dla jednostki audytowanej,
które mają pomóc w skorygowaniu błędów wykrytych przez audytorów.
DAWD przeprowadza m.in. następujące typy audytów: audyty finansowe, audyty zgodności, audyty
operacyjne, audyty efektywnościowe, audyty programów, audyty zarządzania.
NajwyŜsze Organy Kontroli podczas przeprowadzania oceny skuteczności systemu kontroli
wewnętrznej (kw) korzystają z wyników pracy DAWD, który jako ciało stanowiące element kw jest
w stanie dostarczyć NOK wskazówek co do skuteczności tych systemów. Ponadto DAWD dostarcza
do NOK plan rocznego planu audytu, a szefowie obu instytucji odbywają spotkania w celu omówienia
róŜnych kwestii zawodowych.
18. NIEMCY
Audyt wewnętrzny jest prowadzony we wszystkich ministerstwach na poziomie federalnym.
Nie ma Ŝadnej podstawy prawnej, która obligowałaby do prowadzenia audytu wewnętrznego,
jednakŜe cała administracja federalna podąŜa za wydanymi przez Federalne Ministerstwo Spraw
Wewnętrznych po konsultacji z innymi resortami „Zaleceniami dotyczącymi audytu wewnętrznego
w administracji federalnej”.
Na podstawie zagroŜeń oraz analizy ryzyka odnoszącej się do kierownictwa jednostki oraz biorąc
pod uwagę koszty i korzyści planowanych działań, komórka audytu wewnętrznego sporządza katalog
tematów audytu, na których opiera swój roczny plan działalności. Następnie przekazuje ten plan
do zatwierdzenia kierownikowi jednostki. Komórka audytu wewnętrznego nie przyjmuje instrukcji
od kierownictwa przy wykonywaniu czynności audytowych oraz przy sporządzaniu sprawozdań
zawierających wyniki audytu. Sprawozdanie końcowe z audytu zostaje przekazane po zakończeniu
audytu bezpośrednio kierownikowi jednostki. Audyt wewnętrzny nie moŜe przejąć obowiązków,
które są poza zakresem audytu wewnętrznego, w tym tych, które mieszczą się w zakresie obowiązków
kadry kierowniczej.
Strona 16 z 24
Komórka audytu wewnętrznego musi podejmować odpowiednie i niezbędne środki w celu
zapewnienia jakości swojej pracy. Mogą one obejmować np. określenie zadań kształcenia
i doskonalenia zawodowego, wymiany doświadczeń z innymi kaw lub obserwację pracy innych kaw.
Poszczególne ministerstwa mają obowiązek zapewnić wymianę doświadczeń wewnątrz resortu,
podczas gdy Federalne Ministerstwo Spraw Wewnętrznych zapewnia wymianę doświadczeń
pomiędzy resortami. Nie ma publicznej procedury certyfikacji audytorów wewnętrznych.
Audyty mogą przyjmować formę audytów: zgodności, inspekcyjnych, inwentaryzacyjnych,
systemowych. W zaleŜności od celu, audyty są przeprowadzane zgodnie z następującymi kryteriami:
legalność, poprawność, bezpieczeństwo, efektywność, trwałość, uŜyteczność, skuteczność
i oddziaływanie. Kierownictwo jednostki decyduje, w jaki sposób zostaną zrealizowane zalecenia
wydane przez kaw. Ponadto, sam audytowany jest odpowiedzialny za wdroŜenie rekomendacji.
19. POLSKA
Podstawowe zagadnienia dotyczące audytu wewnętrznego zostały ujęte w ustawie o finansach
publicznych z dnia 27 sierpnia 2009 roku (dalej jako ustawa o finansach publicznych),
w odpowiednich rozporządzeniach wykonawczych do w/w ustawy, w standardach audytu
wewnętrznego w jednostkach sektora finansów publicznych (w oparciu o Międzynarodowe Standardy
Profesjonalnej Praktyki Zawodowej Audytu Wewnętrznego opracowane przez IIA).
Zgodnie z przepisami ustawy o finansach publicznych, audyt wewnętrzny jest działalnością niezaleŜną
i obiektywną, której celem jest wspieranie ministra kierującego działem lub kierownika jednostki
w realizacji celów i zadań przez systematyczną ocenę kontroli zarządczej oraz czynności doradcze.
Wspomniana wyŜej ocena odnosi się do adekwatności, skuteczności i efektywności kontroli
zarządczej w dziale administracji rządowej lub w jednostce.
Kierownik jsfp jest odpowiedzialny za wdroŜenie i funkcjonowanie wewnętrznych mechanizmów
zarządzania i kontroli oraz procedur i regulacji wewnętrznych, takich jak karta audytu wewnętrznego.,
Kierownik komórki audytu wewnętrznego podlega bezpośrednio kierownikowi jednostki,
a w urzędzie administracji rządowej, w którym tworzy się stanowisko dyrektora generalnego urzędu dyrektorowi generalnemu w zakresie określonym odrębnymi ustawami. Wypowiedzenie umowy
o pracę lub zmiany wynagrodzenia i warunków pracy kierownika komórki audytu wewnętrznego,
wymaga zgody właściwego komitetu audytu, który jest powołany w kaŜdym ministerstwie.
Ponadto, kierownik jednostki (lub odpowiednio dyrektor generalny) zapewnia warunki niezbędne
do niezaleŜnego, obiektywnego i efektywnego prowadzenia audytu wewnętrznego, w tym zapewnia
organizacyjną odrębność oraz ciągłość prowadzenia audytu wewnętrznego w jednostce.
Audyt wewnętrzny wykonywany w jsfp obejmuje zarówno zadania zapewniające, jak i czynności
doradcze. Metodyka oraz tryb prowadzania i dokumentowania audytu wewnętrznego oraz sposób
sporządzania i elementy wyników audytu wewnętrznego, zostały szczegółowo opisane
w rozporządzeniu Ministra Finansów z dnia 1 lutego 2010 r. w sprawie przeprowadzania
i dokumentowania audytu wewnętrznego oraz w standardach audytu wewnętrznego w jsfp, równieŜ
wydanych przez Ministra Finansów. Generalnie, działalność audytu wewnętrznego w Polsce
jest oparta o Międzynarodowe Standardy Praktyki Zawodowej Audytu Wewnętrznego opracowane
przez IIA.
Nie ma jednolitego formalnego postępowania nt. trybu informowania kierownika jednostki, jeŜeli
w trakcie wykonywania działań audytowych dojdzie do stwierdzenia naduŜyć finansowych.
W kaŜdym przypadku, zgodnie ze standardami audytu wewnętrznego, audytor wewnętrzny
po stwierdzeniu zaistnienia oszustwa powinien natychmiast poinformować o takim zdarzeniu
kierownika jednostki.
20. PORTUGALIA
System publicznej kontroli wewnętrznej (PKW) w Portugalii od lat jest oparty na inspekcji finansowej
prowadzonej przez Departament Generalnej Inspekcji Finansowej w Ministerstwie Finansów (DGIF).
W świetle zmian w ustawie budŜetowej, rząd podjął decyzję o reformie systemu PKW poprzez
Strona 17 z 24
wprowadzenie audytu wewnętrznego oraz skupienie działalności inspekcji finansowej na badaniu
nieprawidłowości, dochodzeniach oraz przeglądzie polityk. W chwili obecnej komórki audytu
wewnętrznego działają we wszystkich ministerstwach oraz w większości pozostałych jednostek
sektora finansów publicznych. DGIF na mocy ustawy o audycie wewnętrznym został zobowiązany
do koordynowania procesu wdraŜania systemu audytu wewnętrznego w jsfp. W celu zapewnienia
skutecznego funkcjonowania systemu, powołano Radę Koordynacji Audytu Wewnętrznego
(dalej jako Rada), której przewodniczy kierownik komórki audytu wewnętrznego Ministerstwa
Finansów. Ponadto, w skład Rady wchodzą kierownicy komórek audytu wewnętrznego z pozostałych
ministerstw. W sumie, łącznie z przewodniczącym, rada liczy 15 członków.
WdraŜanie audytu wewnętrznego w sektorze publicznym odbyło się w kilku etapach.
Pierwszym krokiem było ustalenie, jakie działania zostały podjęte przez poszczególne ministerstwa
w celu ustanowienia komórek audytu wewnętrznego. Ocena ta została przeprowadzona przez zespół
zadaniowy, powołany przez DGIF pełniący rolę koordynatora, który przeprowadził wywiady
we wszystkich ministerstwach oraz dokonał przeglądu raportów z działalności komórek kaw
w jednostkach, które posiadały kaw przed reformą podjętą przez rząd. Dodatkowo zespół zadaniowy
dokonał przeglądu sprawozdań z tradycyjnej inspekcji w celu lepszego zrozumienia rzeczywistych
róŜnic między technikami stosowanymi przez inspekcję finansową oraz audyt wewnętrzny
w ministerstwach. Następnie wykazano obszary, w których badane techniki audytu były zgodne
z międzynarodowymi standardami audytu wewnętrznego.
Efektem pracy zespołu zadaniowego był raport pt. Biała Księga – audyt wewnętrzny w sektorze
publicznym, który pogrupował ministerstwa na 3 obszary:
•
Biały, czyli ministerstwa nie posiadające kaw.
•
Szary, czyli ministerstwa posiadające komórki audytu o niskiej wydajności. JednakŜe osoby
w nich pracujące mogą być uwaŜane za partnerów Centralnej Jednostki Harmonizującej we wdraŜaniu
systemu audytu wewnętrznego.
•
Zielony, czyli ministerstwa posiadające profesjonalne komórki audytu wewnętrznego.
Raport został zatwierdzony przez Ministra Finansów. W efekcie DGIF przygotował „mapę drogową"
z propozycją spójnego rozwoju zdecentralizowanej funkcji audytu wewnętrznego w całym sektorze
publicznym. Jednym z jej elementów było utworzenie platformy wymiany doświadczeń i wiedzy
we wdraŜaniu audytu wewnętrznego pomiędzy ministerstwami.
Drugim krokiem było monitorowanie realizacji mapy drogowej w celu zapewnienia, Ŝe kaŜda kaw
otrzymała odpowiednie wsparcie zgodnie z potrzebami. Dodatkowo naleŜało uzyskać pewność,
Ŝe ogólny system audytu wewnętrznego rozwija się w sposób spójny i konsekwentny. Monitoring
pokazał, Ŝe wdraŜanie nowego systemu (nie tylko audytu wewnętrznego) wymaga pokonania oporu
jednostek objętych reformą i jest bardzo trudnym zadaniem, przez co wymaga bardzo skutecznego,
profesjonalnego podejścia ze strony jednostki koordynującej. Równolegle ze wspomnianym wyŜej
procesem monitorowania, uruchomiono program szkoleń w zakresie zarządzania. Postawiono
na rozwój świadomości kierownictwa co do znaczenia funkcji audytu wewnętrznego wraz
z wyjaśnieniem róŜnic pomiędzy audytem wewnętrznym a inspekcją finansową. Takie podejście
o charakterze informacyjno-edukacyjnym ostatecznie przekonało kierowników jsfp o tym, Ŝe audyt
wewnętrzny moŜe usprawnić pracę podległych im jednostek poprzez dokonywanie oceny
i świadczenie doradztwa w szerszym aspekcie niŜ tradycyjna inspekcja finansowa.
Ostatni, trzeci krok polegał na wzmocnieniu powstałego systemu audytu wewnętrznego.
Podjęto działania zmierzające do wzmocnienia pozycji poszczególnych kaw wraz z ustanowieniem
sieci komunikacji pomiędzy kaw w jsfp oraz DGIF, będącym koordynatorem całego systemu. W tym
celu powołano 4 komitety podległe Radzie: Komitet Planowania i Monitoringu, Komitet ds. Szkoleń,
Komitet ds. Metodologii oraz Komitet ds. Oceny.
Strona 18 z 24
21. RUMUNIA
Zgodnie z ustawą o audycie wewnętrznym w sektorze publicznym, przyjęta definicja audytu
wewnętrznego jest zgodna z definicją opracowaną przez IIA. Struktura audytu wewnętrznego
obejmuje:
•
Centralną Jednostkę Harmonizującą audyt wewnętrzny w sektorze publicznym podległą
Ministerstwu Finansów (CJH),
•
Komitet Publicznego Audytu Wewnętrznego,
•
Komórki audytu wewnętrznego w jsfp.
Komórki audytu wewnętrznego znajdują się w kaŜdej jednostce sektora finansów publicznych
i podlegają bezpośrednio kierownikowi tej jednostki. Ich zadania zostały określone w w/w ustawie
i obejmują głównie ocenę systemów zarządzania ryzykiem, kontroli i zarządzania organizacją,
jak równieŜ badanie czy jednostka działa w sposób przejrzysty, zgodny z prawem, skuteczny
i efektywny. Zgodnie z przepisami prawa, działalność audytu obejmuje zadania zapewniające
oraz czynności doradcze. W ramach działalności weryfikującej kaw przeprowadza następujące audyty:
zgodności, systemu i działalności.
Prawa i obowiązki audytorów, organizacja i metodologia pracy oraz podstawy oceny działalności
audytu wewnętrznego są zgodne z Międzynarodowymi Standardami Praktyki Zawodowej Audytu
Wewnętrznego opracowanymi przez IIA.
Roczne sprawozdanie z działalności audytu musi zostać przekazane do CJH, która na podstawie
otrzymanych rocznych sprawozdań przygotowuje dla rządu raport o działalności audytu
wewnętrznego w sektorze publicznym. Raport ten wraz z oświadczeniem o stanie publicznej kontroli
wewnętrznej jest przesyłany do Komisji Europejskiej.
22. SŁOWACJA
Ustawa o kontroli finansowej wyznacza podstawowe ramy prawne dla działalności audytu
wewnętrznego poprzez określenie podstawowych zasad, celów i sposobów wykonywania audytu
wewnętrznego. Ponadto, ustawa ta zobowiązuje kierowników jsfp do zatrudnienia na samodzielnych
stanowiskach audytorów wewnętrznych albo do ustanowienia komórek audytu wewnętrznego.
Z korzystania z usług audytu wewnętrznego są zwolnione małe jednostki.
Prawa i obowiązki audytorów, organizacja i metodologia pracy oraz podstawy oceny działalności
audytu wewnętrznego są zgodne z Międzynarodowymi Standardami Praktyki Zawodowej Audytu
Wewnętrznego opracowanymi przez IIA.
Na mocy ustawy o kontroli finansowej kierownik komórki audytu wewnętrznego lub audytor
wewnętrzny przygotowuje i przedkłada do zatwierdzenia przez kierownika jednostki kartę audytu
wewnętrznego, która będzie zgodna z Kodeksem Etyki Audytu Wewnętrznego i która określi cele,
działania i pozycję audytu wewnętrznego w ramach jednostki.
23. SŁOWENIA
Organizacja i działalność audytu wewnętrznego zostały określone w ustawie o finansach publicznych,
rozporządzeniu wykonawczym do w/w ustawy oraz w wytycznych dla państwowych audytorów
wewnętrznych, które są oparte na uznanych międzynarodowych standardach audytu wewnętrznego.
Audyt wewnętrzny stanowi część systemu kontroli wewnętrznej kaŜdej jednostki sektora finansów
publicznych. Przywiązuje się wagę do podkreślania róŜnic między audytem wewnętrznym a inspekcją
finansową. Wyniki prac inspekcji finansowej brane są pod uwagę przez audyt wewnętrzny podczas
przygotowywania planu audytu. Audyt wewnętrzny obejmuje wszystkie rodzaje audytu,
w szczególności audyty zgodności i wydajności, a takŜe funkcje doradcze. Komórka audytu
wewnętrznego działa niezaleŜnie od kierownika jednostki, któremu bezpośrednio składa raport
ze swojej działalności. Kierownik jednostki jest odpowiedzialny za zapewnienie funkcjonowania
adekwatnej kontroli wewnętrznej. Audytorzy wewnętrzni mają prawo do swobodnego dostępu
do pomieszczeń, osób i dokumentacji związanej z realizacją planu audytu, zaś po wydaniu zaleceń
Strona 19 z 24
mają obowiązek monitorować stopień wdraŜania zaleceń. Jeśli jednostka audytowana nie realizuje
rekomendacji audytu, kierownik kaw informuje Biuro Nadzoru nad BudŜetem (słoweńska Centralna
Jednostka Harmonizująca – przyp. DA). Jeśli kierownik jednostki uzna, Ŝe potrzeba
mu specjalistycznej wiedzy, moŜe zatrudnić audytora usługodawcę z sektora prywatnego.
24. SZWECJA
Audyt wewnętrzny działa na podstawie Zarządzenia o audycie wewnętrznym (Internal Audit
Ordinance). Zgodnie z tym zarządzeniem agencja rządowa chcąc utworzyć departament audytu
wewnętrznego (DAW) musi uzyskać zgodę Rady Ministrów. W 2011 roku aŜ 66 agencji posiadało
własny DAW. Połowa agencji jest zarządzana przez rady (boards), które pełnią takŜe funkcję
zwierzchników DAW. W przypadku, gdy agencja nie jest zarządzana przez radę, zwierzchnikiem jest
dyrektor generalny.
Do decyzji zarządzającego agencją naleŜą takie kwestie jak:
•
•
•
Karta audytu wewnętrznego.
Plan audytu.
Podjęcie działań związanych z rekomendacjami dostarczonymi przez audyt wewnętrzny.
DAW wspiera agencję w osiągnięciu jej celów poprzez dokonywanie analizy ryzyka oraz audytowanie
systemu kontroli wewnętrznej. Na podstawie analizy ryzyka związanego z działalnością agencji,
DAW powinien móc wydać niezaleŜną opinię, czy system zarządzania w procesie kontroli
wewnętrznej umoŜliwia kierownictwu agencji z wystarczającą pewnością wypełnić obowiązki
wskazane w pkt 3 rozporządzenia o agencjach rządowych, który zobowiązuje kierującego agencją
do przeprowadzania działań w sposób efektywny, zgodny z obowiązującym prawem; do wydawania
publicznych pieniędzy w sposób oszczędny oraz do składania rzetelnych raportów. DAW wykonuje
zadania o charakterze zapewniającym (audyt finansowy, audyt zgodności, audyt działalności).
Audyt wewnętrzny zapewnia równieŜ wskazówki i pomoc w zarządzaniu agencją radzie
lub dyrektorowi generalnemu agencji. Doradztwo i wsparcie moŜe być udzielane takŜe osobom innym
niŜ zarząd i dyrektor generalny, jeśli taka moŜliwość została zapisana w wytycznych dla audytu
wewnętrznego.
Prawa, obowiązki i odpowiedzialność audytorów wewnętrznych, organizacja pracy i cel audytu
wewnętrznego, sprawozdawczość oraz podstawy oceny działalności audytu wewnętrznego są zgodne
z Międzynarodowymi Standardami Praktyki Zawodowej Audytu Wewnętrznego opracowanymi przez
IIA.
25. WĘGRY
Na podstawie ustawy o finansach publicznych audyt wewnętrzny jest definiowany zgodnie z definicją
IIA.
Zgodnie z zasadami i przepisami kierownik jednostki sektora finansów publicznych gwarantuje
niezaleŜność operacyjną audytorów wewnętrznych, zwłaszcza w odniesieniu do:
•
•
•
•
•
przygotowania rocznego planu audytu,
wyboru metod audytu,
przygotowania i realizacji programu audytu,
przygotowania raportu,
sporządzania wniosków i rekomendacji.
Oprócz udzielania zapewnienia o stanie systemu kontroli wewnętrznej i przeprowadzania czynności
doradczych audytorzy wewnętrzni nie są zaangaŜowani w inne funkcje zarządzania jednostką.
Prawa i obowiązki audytorów, organizacja i metodologia pracy oraz podstawy oceny działalności
audytu wewnętrznego są zgodne z Międzynarodowymi Standardami Praktyki Zawodowej Audytu
Wewnętrznego opracowanymi przez IIA.
Strona 20 z 24
Kierownik jednostki audytowanej ma obowiązek prowadzić ewidencję dotyczącą wykorzystania
i realizacji wniosków poaudytowych. Akta zawierają krótki opis zrealizowanych i niezrealizowanych
zaleceń. Roczny raport z działalności kierownik jednostki podległej przekazuje do jednostki
nadrzędnej, czyli do ministerstwa, skąd raport trafia do Ministra Finansów.
Roczne sprawozdania z audytu powinny zawierać:
1. Raport z działalności audytu wewnętrznego zawierający:
•
zakres działań wymienionych w planie audytu, przyczyny odchyleń od planu
oraz uzasadnienie audytów ad hoc,
stan osobowy komórki i warunki pracy audytów, jak równieŜ czynniki sprzyjające
•
lub utrudniające działalność audytu (na podstawie samooceny),
•
główne ustalenia, wnioski i zalecenia wynikające z raportów z zakończonych audytów,
•
liczbę zgłoszonych przypadków oszustw lub powaŜnych nieprawidłowości, wraz z krótkim
opisem,
•
główne zalecenia dotyczące poprawy systemu kontroli wewnętrznej oraz bardziej
oszczędnego, skutecznego, wydajnego wykorzystania środków publicznych.
2. Raport z wdraŜania zaleceń audytu wewnętrznego zawierający:
•
sprawozdanie z realizacji zaleceń audytu wewnętrznego wraz z raportem kierownika jednostki
audytowanej,
•
propozycje dotyczące zwiększenia aktywności audytu wewnętrznego.
NajwyŜsze Organy Kontroli oraz audyt wewnętrzny nie tylko ściśle ze sobą współpracują, ale takŜe
uzupełniają swoją pracę. Wewnętrzne raporty komórek audytu wewnętrznego bardzo często
są wykorzystywane przez NOK podczas bieŜących działań oraz przygotowywania planów
na przyszłość. Ponadto audyt wewnętrzny pomaga, jako punkt kontaktowy, w audytach prowadzonych
przez NOK w jednostkach sektora finansów publicznych.
26. WIELKA BRYTANIA
Osobą odpowiedzialną za wdroŜenie polityk rządu i wspieranie ministra jest urzędnik
ds. rachunkowości21 usytuowany w kaŜdym z ministerstw, który odpowiada takŜe przed parlamentem
za właściwe wykorzystanie środków publicznych. Ponadto, urzędnik ds. rachunkowości ponosi
odpowiedzialność za zapewnienie sprawnego funkcjonowania systemu kontroli wewnętrznej,
podpisanie oświadczenia o kontroli wewnętrznej oraz sporządzenie rocznego raportu.
Podstawowym celem audytu wewnętrznego jest dostarczenie urzędnikowi ds. rachunkowości
obiektywnej oceny i opinii na temat adekwatności i skuteczności organizacji w ramach ogólnego
systemu zarządzania oraz systemu kontroli wewnętrznej i zarządzania ryzykiem. Opinia kierownika
komórki audytu wewnętrznego w kwestii ww. elementów stanowi kluczową informację dla urzędnika
ds. rachunkowości, która jest niezbędna do sporządzenia oświadczenia o stanie kontroli wewnętrznej.
NaleŜy zwrócić uwagę na fakt, Ŝe choć funkcjonowanie audytu wewnętrznego nie stanowi obowiązku
wskazanego w przepisach prawa, to ze względu na swoją rolę w uzyskiwaniu zapewnienia co do
stosowanych rozwiązań, jest uznawany za obowiązkowy element zarządzania. Oznacza to, Ŝe kaŜde
ministerstwo i podległa mu jednostka posiada komórkę audytu wewnętrznego.
Komórka audytu wewnętrznego podlega wyłącznie głównemu księgowemu i tylko jemu składa
sprawozdania ze swojej działalności. Ponadto komórka audytu wewnętrznego składa raport ze swojej
działalności Komitetowi Audytu, który po dokonaniu analizy przekazuje odpowiednie informacje
kierownictwu jednostki. Działanie takie jest zgodne z Rządowymi Standardami Audytu
Wewnętrznego opracowanymi przez Ministerstwo Gospodarki i Finansów22 na podstawie standardów
21
22
Accounting officer
The UK’s Economics & Finance Ministry - HM Treasury
Strona 21 z 24
IIA. Karta audytu wewnętrznego określa cele, uprawnienia oraz zakres odpowiedzialności audytorów
wewnętrznych i jest zatwierdzana przez najwyŜsze kierownictwo.
Strategie i plany audytu wewnętrznego muszą zostać uzgodnione z głównym księgowym, a następnie
podlegają zatwierdzeniu przez Komitet Audytu w celu zapewnienia, Ŝe dotyczą właściwych kwestii
i są odpowiednio wyposaŜone w zasoby. Przewidziano kilka typów audytu np. audyty informatyczne,
audyty finansowe, audyty strategiczne, audyty operacyjne, audyty programów. Muszą one być
odpowiednie do zarządzania, struktury, obowiązków i unikalnego profilu ryzyka danej organizacji.
Działalność audytu wewnętrznego skupia się głównie na badaniu efektywności, gospodarności,
skuteczności wykorzystania środków publicznych oraz wykrywaniu oszustw i naduŜyć.
Zadania o charakterze doradczym są uznane za bardzo istotną część audytu wewnętrznego.
Warto zauwaŜyć, Ŝe brytyjskie standardy idą dalej niŜ międzynarodowe normy tzn. stwierdzają,
Ŝe zadania doradcze powinny zmierzać do poprawy: zarządzania jednostką, zarządzania ryzykiem
i kontroli. Zebrane dowody powinny być podstawą wydania przez kierownika kaw opinii na temat
funkcjonowania jednostki. Ponadto, audytor wewnętrzny musi zachować obiektywizm i nie moŜe
przyjmować na siebie odpowiedzialności kierownictwa w zakresie zarządzania jednostką.
Rola audytu wewnętrznego nie polega na zarządzaniu ryzykiem w imieniu organizacji,
lecz gwarantowaniu, Ŝe ryzyko, w tym ryzyko oszustwa, jest efektywnie zarządzane. Jeśli podczas
badania audytorzy wewnętrzni zidentyfikują słabe punkty kontroli, które mogą umoŜliwić popełnienie
oszustwa lub znajdą dowody, Ŝe oszustwo było lub jest dokonywane, będą musieli postąpić zgodnie
z karta audytu oraz polityki wewnętrznej w zakresie postępowania w przypadku podejrzenia
o naduŜycia. Następnie naleŜy skonsultować się z kierownictwem organizacji i sporządzić plan
reagowania. Kierownik komórki audytu wewnętrznego moŜe podjąć decyzję o rozszerzeniu działań
audytu w celu uzyskania pewności o zaistnieniu oszustwa oraz w celu wykrycia sprawcy.
Kierownictwo jednostki musi podjąć wszelkie niezbędne działania w celu wdroŜenia rekomendacji
audytu wewnętrznego. Natomiast audyt wewnętrzny musi ustanowić proces monitorowania wdraŜania
rekomendacji przez kierownictwo i zapewnienia, Ŝe działania kierownictwa zostały skutecznie
wdroŜone lub teŜ, Ŝe kierownictwo wyŜszego szczebla zaakceptowało ryzyko niepodejmowania
działań.
NajwyŜsze Organy kontroli są zachęcane do nawiązanie współpracy ze słuŜbami audytu
wewnętrznego. Współpraca powinna polegać na dzieleniu się strategiami, planami działalności
oraz praktykami zawodowymi. Współpraca ma na celu doprowadzenie do zoptymalizowania zakresu
audytu oraz ograniczenia ilości audytów/kontroli w organizacji. Audytorzy zatrudnieni w NOK mogą,
zgodnie ze standardem ISA 61023, skorzystać z pracy audytu wewnętrznego (aw), jeŜeli uznają, Ŝe ich
(aw) praca jest obiektywna i została przeprowadzona kompetentnie zgodnie z naleŜytą starannością
zawodową.
27. WŁOCHY
Włochy nie stworzyły formalnych podstaw prawnych dla funkcjonowania audytu wewnętrznego.
Niemniej jednak, wiele zadań, które są częścią audytu wewnętrznego, w tym badanie działalności
finansowej z myślą o zwiększeniu efektywności i skuteczności wydatków publicznych,
są wykonywane przez odpowiednie komórki działające w Ministerstwie Gospodarki i Finansów.
Pewne formy audytu wewnętrznego zostały przyjęte w instytucjach publicznych, takich jak urzędy
skarbowe i agencje celne oraz jednostki administracji regionalnej i lokalnej. Jednak brak ram
prawnych w tym zakresie nastręcza problem z jednoznacznym wyjaśnieniem niezaleŜności
audytorów, sposobu raportowania oraz metod prowadzenia audytu. W planach jest nadanie ram
prawnych organizujących praktykę audytu wewnętrznego.
23
INTERNATIONAL STANDARD ON AUDITING 610
Strona 22 z 24
Podsumowanie
Z przeprowadzonej analizy wynika, Ŝe prawie wszystkie państwa naleŜące do Unii Europejskiej
korzystają z usług audytu wewnętrznego w sektorze publicznym - 24 państwa posiadają system audytu
wewnętrznego, natomiast 3 państwa24 korzystają z innych rozwiązań, ale są w trakcie rozwaŜania
zasadności wprowadzenia audytu wewnętrznego bądź podejmują w tym celu jakieś prace
przygotowawcze.
MoŜna zauwaŜyć trzy podejścia w zakresie sposobu zorganizowania audytu wewnętrznego:
1. komórki audytu wewnętrznego działające we wszystkich jsfp, które spełniają określone
w przepisach warunki,
2. jedna instytucja przeprowadzająca audyt wewnętrzny we wszystkich jsfp,
3. model mieszany łączący dwa wcześniej wymienione elementy.
Zakres działalności audytu róŜni się w zaleŜności od potrzeb danego kraju. Oznacza to, Ŝe nie zawsze
obejmuje on swoich działaniem wszystkie dziedziny administracji publicznej, ale czasami skupia się
na obszarach kluczowych np. wykonaniu budŜetu. Z informacji zawartych w tym opracowaniu moŜna
zauwaŜyć, Ŝe tradycyjne audyty zgodności i finansowe w znacznym stopniu zostały wsparte usługami
doradczymi świadczonymi w odpowiedzi na konkretne zapotrzebowanie kierownika danej jednostki
oraz audytami działalności, które umoŜliwiają ocenę efektywności i gospodarności zarządzania
organizacją.
Większość państw UE uregulowało kwestie dotyczące systemu audytu wewnętrznego w aktach
prawnych. Są jednak odstępstwa od tej reguły, które nie mają negatywnego wpływu
na funkcjonowanie audytu wewnętrznego. W przypadku Wielkiej Brytanii nie ma regulacji prawnych
w tym zakresie, jednak obowiązek zapewnienia zgodności działania jednostki z przyjętymi politykami
skutkuje powoływaniem komórek audytu wewnętrznego w jsfp. Kolejnym ciekawym przykładem jest
system niemiecki, w którym takŜe nie ma umocowania audytu wewnętrznego w przepisach prawa,
a wszystkie departamenty w administracji federalnej powołały komórki audytu wewnętrznego zgodnie
z zaleceniami Federalnego Ministerstwa Spraw Wewnętrznych.
W 18 państwach UE działalność komórek audytu wewnętrznego jest zgodna ze Standardami
Profesjonalnej Praktyki Zawodowej Audytu Wewnętrznego opracowanymi przez IIA.
Jak juŜ wspomnieliśmy, przyjęte rozwiązania w zakresie audytu wewnętrznego róŜnią się
w zaleŜności od potrzeb danego państwa. W Rumunii struktury audytu wewnętrznego zostały
określone w ramach kaŜdego podmiotu publicznego i wykonują te same zadania, począwszy
od badania legalności, a kończąc na kontroli oszczędności, wydajności i skuteczności działań
jednostki. Jednostki samorządu terytorialnego o budŜecie nieprzekraczającym 100 tysięcy euro nie
mają obowiązku ustanawiania komórek audytu wewnętrznego. W tych przypadkach działania zostają
ograniczone do tzw. audytów prawidłowości wykonywanych przez kaw odpowiednich ministerstw.
Litwa przygotowuje zmiany w prawie zmierzające do obowiązkowego ustanawiania komórek audytu
wewnętrznego w gminach. Podobnie sytuacja wygląda w Estonii, która jest w trakcie wdraŜania
systemów kontroli wewnętrznej i audytu wewnętrznego w samorządzie terytorialnym. W Szwecji
agencje rządowe, aby powołać komórki odpowiedzialne za prowadzenie audytu wewnętrznego muszą
uzyskać zgodę Rady Ministrów. W Belgii przepisy prawa umoŜliwiają trzy sposoby przeprowadzania
audytu: istnieje moŜliwość powołania stałej komórki audytu wewnętrznego w instytucji; moŜe działać
wspólna komórka audytu wewnętrznego dla kilku instytucji; moŜna korzystać z usług zewnętrznych
(opcja ta wymaga zakontraktowania prywatnej firmy, a usługi dostarczane przez dana firmę mogą
być dzielone przez kilka instytucji).
Istotną informacją płynącą z Kompendium jest to, Ŝe prace audytu wewnętrznego nie są juŜ
ukierunkowane wyłącznie na badanie działań jednostki pod kątem zgodności z przepisami prawa
i politykami rządu. Podstawowym elementem działań audytu wewnętrznego staje się badanie
24
Grecja, Luksemburg i Włochy
Strona 23 z 24
efektywności, gospodarności i skuteczności działań jsfp oraz zapewnienie ministra
i/lub kierownika jednostki, Ŝe system kontroli wewnętrznej działa prawidłowo. Podejście to jest
tym bardziej istotne ze względu na obowiązek składania oświadczenia o stanie kontroli wewnętrznej
nakładany na kierowników jednostek w coraz większej liczbie krajów.
Z treści Kompendium wynika, Ŝe w kilku państwach25 istnieje robocza relacja pomiędzy NajwyŜszymi
Organami Kontroli a słuŜbami audytu wewnętrznego. Relacje te są oparte na przepisach prawa
(ustawy) albo na dobrych praktykach w celu np. uniknięcia powielania pracy li ułatwienia całego
procesu dla audytowanego.
Na zakończenie warto zauwaŜyć, Ŝe aŜ w 15 państwach UE audyt wewnętrzny działa w podobny
sposób jak Polsce tzn. podstawowym załoŜeniem jest niezaleŜność audytu wewnętrznego,
raportowanie do kierownika jednostki oraz podkreślenie roli oceniającej system PKW. W pozostałych
państwach róŜnice dotyczą np. formy powoływania komórek audytu (scentralizowanej
lub zdecentralizowanej) wynikające m.in. z wielkości kraju.
25
Austria, Bułgaria, Cypr, Dania, Holandia, Łotwa, Malta, Węgry oraz Wielka Brytania
Strona 24 z 24
Download