Rodzina na Swoim

advertisement
getinbank.pl
infolinia 197 97
Regulamin udzielania kredytów preferencyjnych
dla Klientów indywidualnych w ramach programu
„Rodzina na Swoim” w Allianz Bank Polska S.A.
Załacznik do Zarządzenia Nr Z/113/2009 Prezesa Zarządu Allianz Bank Polaska S.A
z dnia 16 grudnia 2009 roku.
§ 1. POSTANOWIENIA OGÓLNE
1. „Regulamin udzielania kredytów preferencyjnych dla Klientów indywidualnych w ramach
programu „Rodzina na Swoim” w Allianz Bank Polska S.A.”(„Regulamin”) określa podstawowe zasady i warunki udzielania kredytów preferencyjnych osobom fizycznym, na zasadach
określonych ustawą z dnia 8 września 2006r. o finansowym wsparciu rodzin w nabywaniu
własnego mieszkania ( Dz. U. z 2006 r. Nr 183, poz. 1354 z późń. zmian) (dalej „Ustawa”)
oraz rozporządzenia Ministerstwa Budownictwa z dnia 23 listopada 2006r. w sprawie ogólnych warunków umów dotyczących dopłat do oprocentowania kredytów preferencyjnych
oraz zakresu okresowych informacji o udzielonych dopłatach (DZ. U. Nr 221, poz. 111618).
2. Regulamin stanowi integralną część Umowy.
§ 2. DEFINICJE OKREŚLEŃ
Użyte w Regulaminie określenia oznaczają:
1. Bank – Allianz Bank Polska S.A.;
2. Bankowość Elektroniczna – system pozwalający na składanie wniosków, dyspozycji lub
dostęp do informacji o Kredycie za pośrednictwem kanałów Bankowości Elektronicznej
(internet, telefon, SMS);
3. Bankowość Internetowa – system pozwalający na składanie wniosków, dyspozycji lub dostęp do informacji o Rachunku kredytowym za pośrednictwem internetu;
4. BGK – Bank Gospodarstwa Krajowego;
5. Docelowy Kredytobiorca – osoba fizyczna, która zawarła z Bankiem Umowę, określona
w art. 3 ust. 1 Ustawy;
6. Dopłata – należna Bankowi część odsetek od udzielonego kredytu preferencyjnego, stanowiąca równowartość 50% kwoty odsetek naliczonych od podstawy dopłaty, stanowiącej
dany okres obrachunkowy, według stopy referencyjnej dopłaty obowiązującej w dniu naliczenia dopłaty;
7. Hasła dostępu – hasła używane przez Kredytobiorcę celem weryfikacji jego tożsamości
oraz autoryzacji w Kanałach Bankowości Elektronicznej;
8. Kredyt preferencyjny – kredyt hipoteczny, w którym podstawowym zabezpieczeniem wierzytelności Banku jest hipoteka, a do oprocentowania którego stosowane są Dopłaty na
zasadach określonych w Ustawie;
9. Kredytobiorca – osoba fizyczna, która zawarła z Bankiem Umowę;
10.LTV – (Loan to Value) – procentowy stosunek kwoty Kredytu do wartości nieruchomości
stanowiącej przedmiot zabezpieczenia hipoteką;
11.Nieruchomość mieszkalna – nieruchomość o funkcji mieszkalnej, która jest przeznaczona
na zaspokojenie potrzeb mieszkaniowych. Zalicza się do nich w szczególności: odrębna
własność lokalu mieszkalnego, własnościowe spółdzielcze prawo do lokalu mieszkalnego, własnościowe spółdzielcze prawo do domu jednorodzinnego, własność, użytkowanie
wieczyste działki gruntu, użytkowanie wieczyste działki gruntu wraz z własnością budynku mieszkalnego, prawo do lokalu mieszkalnego w domu budowanym przez spółdzielnię
mieszkaniową w celu przeniesienia jej własności na członka;
12.Oddział – placówka terenowa Banku;
13.Okres bazowy – okres, w którym obowiązuje wysokość stopy referencyjnej;
14.Okres karencji – okres, w którym Kredytobiorca dokonuje spłat wyłącznie odsetek naliczonych od wykorzystanego kapitału Kredytu;
15.Okres kredytowania – okres od dnia Uruchomienia Kredytu preferencyjnego do dnia całkowitej spłaty Kredytu wliczając okres karencji w spłacie kapitału;
16.Okres rozliczeniowy – okres pomiędzy następującymi po sobie Ratami spłaty;
17.Rachunek kredytowy – rachunek prowadzony przez Bank, na którym prowadzona jest ewidencja salda zadłużenia z tytułu Kredytu; w przypadku Kredytów w PLN rachunek prowadzony jest w PLN;
18.Rata spłaty – kwota obejmująca część kapitałową oraz odsetkową, przypadająca do spłaty
za dany Okres rozliczeniowy albo kwota obejmująca tylko część odsetkową przypadająca
do spłaty za dany Okres rozliczeniowy w Okresie karencji;
19.Stopa referencyjna Banku – stopa, od której zmienności zależy wysokość zmiennej stopy
procentowej, zgodnie z postanowieniami Regulaminu, określona jako: WIBOR – (Warsaw
Interbank Offered Rate) – stopa procentowa, według której banki gotowe są udzielać pożyczek w złotych innym bankom na warszawskim rynku bankowym, przy czym indeks przy nazwie stopy oznacza Okres bazowy jakiego dotyczy stopa, np.: 1M – jeden miesiąc, 3M – trzy
miesiące, 6M – sześć miesięcy, 1Y – jeden rok. Stopa WIBOR ustalana jest w dni robocze
na podstawie stóp zgłaszanych przez uczestników fixingu organizowanego przez Polskie
Stowarzyszenie Dealerów Bankowych (Forex Polska) i podawana jest ok. godz. 11 czasu
środkowoeuropejskiego przez serwis Reuters; tak ustalona stopa procentowa obowiązuje
w Banku w drugim dniu roboczym licząc od dnia jej ustalenia;
20.Stopa referencyjna stosowana do Dopłat – zmienna stopa procentowa, stanowiąca podstawę ustalenia wysokości Dopłat do oprocentowania kredytów preferencyjnych, równa
przeciętnej stopie WIBOR 3M, obliczana jako średnia arytmetyczna notowań w kwartale
poprzedzającym dany kwartał powiększona o 2 punkty procentowe, publikowaną przez
BGK w Biuletynie Informacji Publicznej na stronie internetowej www.bgk.com.pl;
21.Strona internetowa Banku – strona internetowa o adresie www.allianz.pl, zawierająca
w szczególności informacje o aktualnej ofercie Banku;
22.TOiP_KH – „Tabela opłat i prowizji dla kredytów hipotecznych udzielanych Klientom indywidualnym w Allianz Bank Polska S.A.”;
23.Umowa – „Umowa o kredyt preferencyjny”, na podstawie której Bank udziela Kredytobiorcy
Kredytu preferencyjnego;
Jesteśmy częścią
24.Uruchomienie Kredytu – wypłata Kredytu preferencyjnego lub pierwszej transzy;
25.Ustawa – ustawa z dnia 8 września z 2006r. o finansowym wsparciu rodzin w nabywaniu
własnego mieszkania ( Dz. U. z 2006r. Nr 183, poz. 1354 z późń. zmian);
26.Wnioskodawca – osoba fizyczna posiadająca pełną zdolność do czynności prawnych, ubiegająca się w Banku o Kredyt preferencyjny.
§ 3. ZASADY UDZIELANIA KREDYTU PREFERENCYJNEGO
1. Na wniosek Wnioskodawcy Bank udziela Kredytu preferencyjnego w PLN na okres określony w Umowie.
2. W przypadku Wnioskodawców pozostających w związku małżeńskim, w którym obowiązuje
ustrój wspólnoty majątkowej, współmałżonkowie ubiegają się o udzielenie Kredytu preferencyjny wspólnie.
3. W przypadku udzielenia Kredytu preferencyjnego kilku osobom, Kredytobiorcy odpowiedzialni są solidarnie za spłatę zadłużenia. O Kredyt preferencyjny może ubiegać się łącznie
nie więcej niż czterech Kredytobiorców.
4. Przyjęcie wniosku o udzielenie Kredytu preferencyjnego wraz z wymaganymi dokumentami
nie oznacza zgody Banku na udzielenie Kredytu. Bank może odmówić udzielenia Kredytu
bez podania przyczyny.
5. Bank zastrzega sobie prawo zmiany decyzji kredytowej w przypadku uzyskania informacji,
która w ocenie Banku wpływa na wzrost ryzyka Banku.
§ 4. PRZEZNACZENIE KREDYTU
1. Kredyt preferencyjny może zostać udzielony na:
1.1.zakup będącego w budowie lub istniejącego domu jednorodzinnego lub lokalu mieszkalnego w budynku wielorodzinnym, stanowiącego odrębną nieruchomość, z wyłączeniem zakupu domu jednorodzinnego lub lokalu mieszkalnego, do którego którejkolwiek
z osób, o których mowa w § 5 ust. 1 i 2, w dniu zawarcia Umowy kredytu preferencyjnego przysługiwał inny tytuł prawny;
1.2.zakup spółdzielczego własnościowego prawa do lokalu, którego przedmiotem jest lokal
mieszkalny w budynku wielorodzinnym lub dom jednorodzinny;
1.3.pokrycie kosztów budowy lokalu mieszkalnego w budynku wielorodzinnym lub domu
jednorodzinnego, budowanego przez spółdzielnię mieszkaniową w celu ustanowienia
odrębnej własności tego lokalu lub przeniesienia własności domu jednorodzinnego;
1.4.wkład budowlany do spółdzielni mieszkaniowej, wnoszony w celu uzyskania spółdzielczego własnościowego prawa do lokalu, którego przedmiotem jest zasiedlany po raz
pierwszy lokal mieszkalny;
1.5.budowę domu jednorodzinnego;
1.6.nadbudowę, przebudowę lub rozbudowę budynku mieszkalnego lub adaptację budynku
lub lokalu o innym przeznaczeniu na cele mieszkalne, w celu uzyskania lokalu mieszkalnego stanowiącego odrębną nieruchomość.
2. Nieruchomości wskazane w ust. 1 muszą być położone na terytorium Rzeczypospolitej
Polskiej.
3. Kredyt preferencyjny może zostać udzielony na cele wskazane w ust. 1 z zastrzeżeniem, iż
powierzchnia użytkowa lokalu mieszkalnego lub domu jednorodzinnego nie może przekraczać odpowiednio 75 m2 i 140 m2.
4. Cena zakupu lokalu mieszkalnego lub domu jednorodzinnego, cena zakupu spółdzielczego
własnościowego prawa do lokalu, wkład budowlany, koszt budowy domu jednorodzinnego,
koszt nadbudowy, przebudowy lub rozbudowy budynku mieszkalnego lub koszt adaptacji
budynku lub lokalu o innym przeznaczeniu na cele mieszkalne, na który został udzielony kredyt preferencyjny, nie przekracza kwoty stanowiącej iloczyn powierzchni użytkowej
lokalu mieszkalnego lub domu jednorodzinnego i średniego wskaźnika przeliczeniowego
kosztu odtworzenia 1 m2 powierzchni użytkowej budynków mieszkalnych.
5. Średni wskaźnik przeliczeniowy kosztu odtworzenia 1 m2 powierzchni użytkowej budynków
mieszkalnych podawany jest do wiadomości raz na kwartał za pośrednictwem www.bgk.com.pl.
§ 5. WNIOSKODAWCY
1. Uprawnionymi do wnioskowania o Kredyt preferencyjny są:
1.1.oboje małżonkowie;
1.2.osoba samotnie wychowująca przynajmniej jedno:
1.2.1.małoletnie dziecko;
1.2.2.dziecko, bez względu na jego wiek, na które, zgodnie z ustawą z dnia 28 listopada 2003 r. o świadczeniach rodzinnych (Dz. U. z 2006 r. Nr 139, poz. 992, z późn.
zm.), jest pobierany zasiłek pielęgnacyjny;
1.2.3.dziecko do ukończenia przez nie 25 roku życia, uczące się w szkołach, w zakładach
kształcenia nauczycieli oraz kolegiach pracowników służb społecznych, o których
mowa w ustawie z dnia 7 września 1991 r. o systemie oświaty (Dz. U. z 2004 r. Nr
256, poz. 2572, z późn. zm. 2), a także w szkołach wyższych w rozumieniu ustawy
z dnia 27 lipca 2005 r. – Prawo o szkolnictwie wyższym (Dz. U. Nr 164, poz. 1365,
z późn. zm.3), oraz szkołach wyższych i wyższych seminariach duchownych, prowadzonych przez Kościół Katolicki, inne kościoły i związki wyznaniowe na podstawie
przepisów o stosunku państwa do Kościoła Katolickiego w Rzeczypospolitej Polskiej
oraz przepisów o stosunku państwa do innych kościołów i związków wyznaniowych;
zwanych dalej „Docelowymi Kredytobiorcami”.
2. Jeżeli w ocenie Banku Docelowy Kredytobiorca nie posiada zdolności kredytowej w rozumieniu art. 70 ust. 1 ustawy z dnia 29 sierpnia 1997 r. – Prawo bankowe (Dz. U. z 2002 r.
Nr 72, poz. 665, z późn. zm.) umowa o Kredyt preferencyjny może być zawarta również
przez inne osoby niż Docelowy Kredytobiorca. Mogą nimi być zstępni, wstępni, rodzeństwo,
ojczym, macocha lub teściowie docelowego Kredytobiorcy.
§ 6. WYSOKOŚĆ KREDYTU
1. Minimalna kwota Kredytu wynosi 80 000,01 PLN.
2. Maksymalna kwota Kredytu wynosi równowartość 1 000 000 EUR.
Getin Noble Bank Spółka Akcyjna z siedzibą przy ulicy Przyokopowej 33, 01-208 Warszawa, wpisana do rejestru przedsiębiorców Krajowego Rejestru Sądowego pod
numerem 0000304735 przez Sąd Rejonowy dla m.st. Warszawy, XII Wydział Gospodarczy Krajowego Rejestru Sądowego, NIP 1080004850, REGON 141334039,
wysokość kapitału zakładowego wynosi 2.461.630.421,25 złotych (wpłacony w całości). Opłata jak za połączenie lokalne według taryfy operatora.
3. Maksymalne LTV dla celów Kredytu preferencyjnego wskazanych w § 4 ust. 1 wynosi 80%
wartości nieruchomości stanowiącej przedmiot zabezpieczenia hipoteką .
4. Bank umożliwia dodanie do kwoty Kredytu preferencyjnego jednorazowych i płatnych
z góry opłat i prowizji związanych z jego udzieleniem – do wysokości 2% kwoty Kredytu
preferencyjnego przed doliczeniem składek ubezpieczenia Kredytu preferencyjnego.
5. Maksymalna kwota Kredytu nie może przekroczyć 102% LTV po uiszczeniu opłaty za przekroczenie.
§ 7. OKRES KREDYTOWANA
1. Kredyt preferencyjny może zostać udzielony na okres od 60 miesięcy do 480 miesięcy,
wliczając Okres karencji.
2. Istnieje możliwość kredytowania do 600 miesięcy dla Kredytu z preferencyjnego (wliczając
Okres karencji) przy zachowaniu łącznie następujących warunków:
2.1.wiek Kredytobiorcy poniżej 30 roku życia;
2.2.obligatoryjne zabezpieczenie dodatkowe w postaci ubezpieczenia na życie Kredytobiorcy którego dochody są uwzględniane w ocenie zdolności kredytowej;
2.3.wskaźnik LTV ≤ 70%;
2.4.wniesienie wymaganego wkładu własnego Kredytobiorcy.
§ 8. OPROCENTOWANIE
1. Kredyt preferencyjny oprocentowany jest według zmiennej stopy procentowej.
2. Oprocentowanie Kredytu preferencyjnego stanowi sumę marży Banku określoną w Umowie, niezmienną w całym okresie kredytowania oraz stopy referencyjnej Banku, ustalanej
dla lokat międzybankowych trzymiesięcznych ( WIBOR 3M ) według następujących zasad:
2.1.w okresie obowiązywania dopłat: stopa referencyjna Banku dla oprocentowania Umowy obowiązująca w danym kwartale kalendarzowym przyjmowana jest, jako wartość
z 25-tego dnia miesiąca poprzedzającego dany kwartał. W przypadku, gdy 25 przypada
na dzień wolny od pracy stopa referencyjna Banku przyjmowana jest wówczas, jako
wartość z 1-ego roboczego dnia poprzedzającego 25 dzień miesiąca;
2.2.po upływie okresu obowiązywania dopłat: stopa referencyjna Banku dla oprocentowania Umowy obowiązująca w danym kwartale kalendarzowym przyjmowana jest, jako
wartość z 1-ego dnia roboczego danego kwartału kalendarzowego.
3. Odsetki naliczane są codziennie od bieżącego salda zadłużenia, przy założeniu, że rok ma
360 dni, a miesiąc rzeczywistą liczbę dni.
4. Odsetki od Kredytu naliczane są od dnia Uruchomienia Kredytu preferencyjnego.
5. Oprocentowanie kredytu ulega zmianie w zależności od zmian Stopy referencyjnej Banku,
zgodnie z postanowieniami ust. 6-8.
6. Częstotliwość zmian oprocentowania zależy od rodzaju Stopy referencyjnej, tzn. wartości
indeksu przy nazwie stopy, o którym mowa w § 2 pkt 19. Wartość indeksu wyznacza długość
Okresu bazowego, wyrażoną w miesiącach. Zmiana oprocentowania następuje 1 dnia nowego Okresu bazowego tj. kwartału kalendarzowego w okresie obowiązywania dopłat oraz
1-ego dnia roboczego nowego Okresu bazowego tj. kwartału kalendarzowego po upływie
okresu obowiązywania dopłat.
7. Zmiana wysokości zmiennej stopy procentowej nie wymaga sporządzenia aneksu do Umowy.
8. O nowych wartościach zmiennej stopy procentowej Bank informuje Kredytobiorcę oraz poręczyciela w informacji dystrybuowanej listownie, w ciągu 14 dni od dnia zmiany stopy procentowej. Informacja o aktualnej wysokości Stopy referencyjnej jest również dostępna w Oddziałach.
§ 9. ZASADY STOSOWANIA DOPŁAT DO KREDYTU PREFERENCYJNEGO
1. Do Kredytu preferencyjnego przysługują Dopłaty do oprocentowania, stosowane przez 8 lat
licząc od dnia pierwszej spłaty odsetek przez Docelowego Kredytobiorcę / Kredytobiorcę .
2. W okresie stosowania Dopłat odsetki spłacane przez Docelowego Kredytobiorcę / Kredytobiorcę są równe kwocie odsetek naliczonych przez Bank w oparciu o zmienną stopę
procentową, o której mowa w § 8 ust. 2 pkt. 1, pomniejszoną o Dopłatę należną za okres
naliczenia odsetek.
3. Stopa referencyjna stanowiąca podstawę ustalenia wysokości Dopłat do Kredytu preferencyjnego , równa przeciętnej stopie WIBOR 3M, obliczona jako średnia arytmetyczna
notowań w kwartale poprzedzającym dany kwartał, powiększona o 2 punkty procentowe,
publikowana jest w Biuletynie Informacji Publicznej przez BGK.
4. Dopłaty do Kredytu preferencyjnego mogą być stosowane pod warunkiem, że Docelowy
Kredytobiorca w dniu zawarcia Umowy nie jest:
4.1.właścicielem lub współwłaścicielem budynku mieszkalnego lub lokalu mieszkalnego;
4.2.osobą, której przysługuje spółdzielcze własnościowe prawo do lokalu, którego przedmiotem jest lokal mieszkalny lub dom jednorodzinny;
4.3.osobą, której przysługuje spółdzielcze lokatorskie prawo do lokalu mieszkalnego;
4.4.najemcą lokalu mieszkalnego.
5. Dopłaty mogą być stosowane również w przypadku, gdy ubiegający się o Kredyt preferencyjny Docelowy kredytobiorca, który w dniu zawarcia Umowy kredytu preferencyjnego
jest najemcą lokalu mieszkalnego lub przysługuje mu spółdzielcze lokatorskie prawo do
lokalu mieszkalnego, równocześnie z zawarciem umowy kredytu preferencyjnego pisemnie
zobowiąże się do:
5.1.wypowiedzenia członkostwa w spółdzielni mieszkaniowej, w której przysługuje mu spółdzielcze lokatorskie prawo do lokalu mieszkalnego, lub do zrzeczenia się tego prawa;
5.2.rozwiązania umowy najmu i opróżnienia lokalu mieszkalnego;
w terminie sześciu miesięcy od dnia uzyskania własności lokalu mieszkalnego, własności domu jednorodzinnego lub uzyskania spółdzielczego własnościowego prawa do lokalu
mieszkalnego lub domu jednorodzinnego, na które został udzielony Kredyt preferencyjny,
a w przypadku Kredytu preferencyjnego udzielonego na budowę domu jednorodzinnego
– w terminie sześciu miesięcy od dnia, w którym docelowy kredytobiorca może zgodnie
z prawem przystąpić do użytkowania wybudowanego domu jednorodzinnego.
6. Dopłata do oprocentowania przysługuje tylko w przypadkach, gdy :
6.1.Docelowy Kredytobiorca lub Kredytobiorca dokona spłaty całości należnej raty kapitałowo – odsetkowej lub raty odsetkowej, jeżeli została ustalona karencja w spłacie kapitału Kredytu preferencyjnego,
6.2.nie upłynął 8-letni okres, licząc od dnia pierwszej spłaty odsetek,
6.3.Kredyt preferencyjny nie został postawiony w stan natychmiastowej wymagalności.
7. Dopłata za dany okres obrachunkowy wyliczana jest według następującego wzoru:
n
d = K x w x R x x 0,5
B
gdzie: d – Dopłata za okres obrachunkowy; K – kwota Kredytu preferencyjnego, stanowiąca
podstawę do naliczenia odsetek do Kredytu preferencyjnego, w – wskaźnik przyjmujący
wartość 1, jeżeli powierzchnia użytkowa kredytowanego lokalu jest nie większa niż 50 m2,
a kredytowanego budynku jednorodzinnego nie większa niż 70 m2 – w przeciwnym wypadku
– wyliczony jako iloraz powierzchni bazowej i powierzchni użytkowej; R – stopa referencyjna
obowiązująca w dniu naliczania Dopłat; n – liczba dni w okresie odsetkowym, zastosowana
przez Bank do naliczania odsetek; B – baza, czyli ustalona konwencja liczby dni w roku,
zastosowana przez Bank do naliczania odsetek.
8. W okresie stosowania Dopłat nie jest możliwa kapitalizacja odsetek na rachunku kredytowym.
9. Podstawę naliczenia Dopłat do Kredytu preferencyjnego stanowi, z zastrzeżeniem § 9 ust. 10:
9.1.pozostająca do spłaty kwota Kredytu preferencyjnego – w przypadku lokalu mieszkalnego lub domu jednorodzinnego, którego powierzchnia użytkowa nie przekracza odpowiednio:
9.1.1. 50 m2 – dla lokalu mieszkalnego;
9.1.2.70 m2 – dla domu jednorodzinnego;
9.2.część pozostającej do spłaty kwoty Kredytu preferencyjnego, stanowiąca równowartość iloczynu tej kwoty oraz wskaźnika równego ilorazowi 50 m2 i powierzchni użytkowej lokalu mieszkalnego – w przypadku lokalu mieszkalnego, którego powierzchnia
użytkowa przekracza 50 m2;
9.3.część pozostającej do spłaty kwoty kredytu preferencyjnego, stanowiąca równowartość iloczynu tej kwoty oraz wskaźnika równego ilorazowi 70 m2 i powierzchni użytkowej
domu jednorodzinnego – w przypadku domu jednorodzinnego, którego powierzchnia
użytkowa przekracza 70 m2.
10.Do podstawy naliczenia Dopłaty nie wlicza się kwot skapitalizowanych odsetek.
11.Dopłata stanowi równowartość 50% kwoty odsetek naliczonych od podstawy naliczenia
dopłaty, według stopy referencyjnej obowiązującej w dniu naliczenia dopłat.
12.Wskaźnik, o którym mowa w ust. 7, ustala się z dokładnością do dwóch miejsc po przecinku.
13.Prawo do występowania z wnioskiem o przekazanie Dopłaty do Kredytu preferencyjnego, którego miesięczna należna rata spłaty kapitału oraz odsetek lub tylko miesięczna
rata odsetek naliczonych w okresie odroczenia spłaty kapitału nie została uregulowana
w terminie wynikającym z umowy Kredytu preferencyjnego zostaje zawieszone do czasu
spłaty należnej raty przez Docelowego Kredytobiorcę lub Kredytobiorcę, jeżeli uregulowanie zaległości nastąpiło przed dniem postawienia Kredytu preferencyjnego w stan
natychmiastowej wymagalności lub przed upływem trzydziestodniowego okresu wypowiedzenia Umowy.
14.Zawieszenie prawa Dopłat do Kredytów preferencyjnych niespłacanych w terminie, o którym
mowa w ust. 13, nie uprawnia do wydłużenia 8 letniego okresu stosowania Dopłat oraz nie
może spowodować zwiększenia podstawy naliczenia Dopłat z tytułu kapitalizacji niespłaconych w terminie odsetek.
§ 10. ZOBOWIĄZANIA DOCELOWEGO KREDYTOBIORCY
1. Docelowy Kredytobiorca równocześnie z zawarciem Umowy zobowiązany jest do złożenia
pisemnego oświadczenia o spełnieniu warunków, o których mowa w § 9 ust. 4, z jednoczesnym zastrzeżeniem § 9 ust. 5.
2. Docelowy Kredytobiorca jest zobowiązany w terminie 14 dni od upływu terminu określonego w § 9 ust. 5 pkt. 1 i 2 do poinformowania Banku o niewykonaniu zobowiązania.
3. Docelowy Kredytobiorca zobowiązany jest równocześnie z zawarciem Umowy Kredytu preferencyjnego do złożenia pisemnego oświadczenia, iż nie przysługuje mu tytuł prawny do
lokalu, na który ma być udzielony Kredyt preferencyjny.
§ 11. ZABEZPIECZENIE SPŁATY KREDYTU
1. Docelowy Kredytobiorca / Kredytobiorca zobowiązany jest ustanowić wszystkie zabezpieczenia prawne spłaty Kredytu określone w Umowie, utrzymywać ich ważność w całym
Okresie kredytowania oraz ponosić wszelkie koszty z nimi związane.
2. Podstawowym zabezpieczeniem spłaty Kredytu jest:
2.1.hipoteka ustanowiona na nieruchomości mieszkalnej położonej na terytorium Polski,
z najwyższym pierwszeństwem;
2.2.cesja praw na rzecz Banku wierzytelności należnych wszystkim osobom uprawnionym
do nieruchomości z tytułu polisy ubezpieczenia nieruchomości, na której ustanowiona
jest hipoteka.
3. Dodatkowym zabezpieczeniem spłaty Kredytu może być w szczególności:
3.1.cesja praw z polisy ubezpieczenia na życie Kredytobiorcy;
3.2.cesja praw z polisy ubezpieczenia od utraty pracy.
4. Z tytułu ustanowienia hipoteki, Docelowy Kredytobiorca / Kredytobiorca zobowiązany jest
do uiszczenia podatku od czynności cywilnoprawnych, wypełnienia deklaracji podatkowej
i złożenia jej w Urzędzie Skarbowym właściwym dla miejsca zamieszkania Kredytobiorcy.
5. Docelowy Kredytobiorca / Kredytobiorca jest zobowiązany niezwłocznie po dokonaniu
przez Sąd Rejonowy prowadzący księgę wieczystą dla nieruchomości wpisu w zakresie
zmiany treści hipoteki, złożyć w Banku aktualny odpis z księgi wieczystej.
6. Do czasu uprawomocnienia się wpisu hipoteki Docelowy Kredytobiorca / Kredytobiorca ponosi opłaty związane z kosztami ustanowienia zabezpieczenia przejściowego.
7. W ciągu 30 dni od dnia całkowitej spłaty zobowiązań wynikających z Umowy Bank wystawi
dokumenty celem zwolnienia zabezpieczeń spłaty Kredytu.
§ 12. CESJA PRAW Z POLISY UBEZPIECZENIOWEJ
1. Przedstawione przez Wnioskodawcę polisy ubezpieczeniowe, mające być przedmiotem
cesji praw na rzecz Banku, podlegają weryfikacji Banku w szczególności w odniesieniu do
zakresu ochrony i sumy ubezpieczenia.
2. W przypadku zabezpieczenia spłaty Kredytu w postaci cesji praw z polisy ubezpieczenia
nieruchomości suma ubezpieczenia winna odpowiadać wartości rynkowej nieruchomości.
Docelowy Kredytobiorca / Kredytobiorca zobowiązany jest przedstawić cesję praw na rzecz
Banku wierzytelności należnych wszystkim osobom uprawnionym do nieruchomości.
3. W przypadku zabezpieczenia spłaty Kredytu w postaci cesji praw z polisy ubezpieczenia na
życie Docelowego Kredytobiorcy / Kredytobiorcy:
3.1.suma ubezpieczenia winna odpowiadać udzielonej kwocie Kredytu, zgodnie z Umową;
3.2.w przypadku Kredytów indeksowanych do waluty obcej – suma ubezpieczenia winna
odpowiadać kwocie, o której mowa w pkt 1, obliczonej według postanowień ogólnych
warunków ubezpieczenia;
3.3.Docelowy Kredytobiorca / Kredytobiorca zobowiązany jest:
3.3.1.dokonać cesji praw z polisy ubezpieczenia na Bank;
3.3.2.wskazać Bank jako jedynego uposażonego.
3.3.3.nie dokonywać zmian uposażonego w całym Okresie kredytowania.
4. Kwota odszkodowania z tytułu ubezpieczenia na życie pozostała po całkowitym zaspokojeniu należności Banku z tytułu Kredytu, przysługuje osobom wskazanym przez Docelowego
Kredytobiorcę / Kredytobiorcę w umowie ubezpieczenia.
5. W przypadku, gdy polisy ubezpieczenia, o których mowa w ust. 1, zostały zawarte przez
Docelowego Kredytobiorcę / Kredytobiorcę bez pośrednictwa Banku i zostały wystawione
przez zakład ubezpieczeń, z którym Bank nie posiada zawartej umowy o współpracy lub
przez zakład ubezpieczeń, z którym Bank posiada zawartą umowę o współpracy, ale polisa
nie została wystawiona w ramach ww. umów o współpracy – Docelowy Kredytobiorca / Kredytobiorca zobowiązany jest do przedstawiania Bankowi polis zawartych na kolejne okresy
ubezpieczenia oraz dowody opłacenia składek.
§ 13. WYPŁATA KREDYTU
1. Kredyt preferencyjny może być wypłacony jednorazowo lub w transzach. Sposób i terminy
wypłaty Kredytu określa Umowa.
2. W przypadku udzielenia Kredytu kilku osobom, dyspozycja wypłaty środków z Kredytu musi
być podpisana przez wszystkich Współkredytobiorców.
3. W celu wypłaty kredytu lub jego transzy wszyscy Współkredytobiorcy winni złożyć w Banku
wniosek o wypłatę nie wcześniej niż na 14 dni przed dniem wypłaty wskazanym we wniosku
o wypłatę.
4. W przypadku, gdy wypłacona kwota Kredytu nie pokrywa w całości kwoty zobowiązania lub
kosztów inwestycji, Docelowy Kredytobiorca / Kredytobiorca zobowiązany jest do pokrycia
różnicy ze środków własnych. Bank ma prawo żądać od Docelowego Kredytobiorcy / Kredytobiorcy udokumentowania posiadania oraz wniesienia ww. środków.
5. Wkład własny podlega wniesieniu przed Uruchomieniem Kredytu. W przypadku wypłaty
Kredytu w transzach, Bank dopuszcza w indywidualnych przypadkach możliwość wniesienia wkładu własnego najpóźniej przed wypłatą ostatniej transzy.
6. W uzasadnionych przypadkach Bank może na pisemny wniosek Docelowego Kredytobiorcy /Kredytobiorcy zmienić termin wypłaty transzy. Zaakceptowanie przez Bank zmiany
terminu wypłaty transzy kredytu oznacza zmianę warunków Umowy w tym zakresie i nie
wymaga odrębnego aneksu do Umowy. Za zmianę terminu wypłaty transzy Bank pobiera
opłatę zgodnie z TOiP_KH.
§ 14. SPŁATA KREDYTU
1. Spłata rat Kredytu następuje w odstępach miesięcznych, zgodnie z Harmonogramem spłat.
2. O zachowaniu terminu płatności świadczy data wpływu środków na rachunek kredytowy
w Banku.
3. Jeśli dzień wymagalności Raty spłaty przypada na dzień ustawowo wolny od pracy, Docelowy Kredytobiorca / Kredytobiorca zobowiązany jest zapewnić środki na poczet Raty
spłaty na dzień poprzedzający termin spłaty Raty.
4. Bank może wyrazić zgodę na dokonywanie spłat kredytu z wykorzystaniem polecenia
zapłaty, o którym mowa w art. 63d ustawy Prawo bankowe. W takim przypadku spłatę
każdorazowo uznaje się za dokonaną pod warunkiem rozwiązującym w postaci odwołania przez Kredytobiorcę polecenia zapłaty w terminie 30 dni od daty obciążenia rachunku
bankowego w innym banku.
5. Spełnienie się warunku rozwiązującego, o którym mowa w ust. 4 ma moc wsteczną od
chwili uznania Rachunku kredytowego kwotą odwołanego polecenia zapłaty. W takim przypadku kwota, której dotyczyło odwołanie polecenia zapłaty będzie traktowana przez Bank
jako zadłużenie przeterminowane począwszy od dnia jej wymagalności.
§ 16. OKRES KARENCJI
1. W przypadku Kredytu preferencyjnego wypłacanego w transzach Bank stosuje Okres karencji, który nie może być dłuższy niż:
1.1.30 miesięcy licząc od dnia wypłaty pierwszej transzy Kredytu preferencyjnego, i
1.2.6 miesięcy od dnia pozostawienia do dyspozycji Kredytobiorcy ostatniej transzy kredytu preferencyjnego.
2. Rata spłaty należna po Okresie karencji obejmuje część kapitałową oraz odsetkową.
3. W przypadku pisemnej rezygnacji Docelowego Kredytobiorcy / Kredytobiorcy z wypłaty
kolejnych transz Kredytu, Bank może wyrazić zgodę na rozpoczęcie przez Docelowego
Kredytobiorcę / Kredytobiorcę spłat rat kapitałowo-odsetkowych przed upływem terminu
wypłaty ostatniej transzy wynikającym z Harmonogramu wypłat.
4. Od niewykorzystanej kwoty Kredytu preferencyjnego Bank pobiera opłatę zgodnie z TOiP_KH.
§ 17. HARMONOGRAM SPŁAT
1. O wysokości pierwszej Raty spłaty oraz terminach spłaty Bank informuje Docelowego Kredytobiorcę lub Kredytobiorcę listownie przesyłając Harmonogram spłat.
2. Harmonogram spłat zawiera wysokość raty odsetkowej pomniejszoną o zastosowane Dopłaty.
3. Wysokość Rat spłaty należnych za poszczególne Okresy rozliczeniowe może ulegać zmianom w szczególności w przypadku:
3.1.zakończenia Okresu karencji;
3.2.zmiany wysokości oprocentowania;
3.3.dokonania wcześniejszej częściowej spłaty Kredytu.
4. W przypadku zajścia zdarzeń, o których mowa w ust. 3 zmiana wysokości Raty spłaty
nastąpi od najbliższej Raty przewidzianej w Harmonogramie spłaty.
5. Bank informuje Docelowego Kredytobiorcę lub Kredytobiorcę o wysokości kolejnych Rat
spłaty, wysokości oprocentowania oraz terminach spłaty listownie, w ciągu 14 dni od dnia
zajścia zdarzeń, o których mowa w ust. 2.
§ 18. WCZEŚNIEJSZA SPŁATA KREDYTU
1. Docelowy Kredytobiorca / Kredytobiorca ma prawo do wcześniejszej (częściowej lub całkowitej) spłaty Kredytu. Wcześniejsza częściowa spłata Kredytu może nastąpić po zakończeniu Okresu karencji.
2. Wcześniejsza spłata Kredytu realizowana jest na wniosek Kredytobiorcy na podstawie
jego pisemnej dyspozycji, złożonej na co najmniej 7 dni roboczych przed datą przedterminowej spłaty.
3. Jeżeli Docelowy Kredytobiorca / Kredytobiorca nie powiadomi Banku o zamiarze wcześniejszej spłaty Kredytu w trybie określonym w ust. 2 dokonana wpłata będzie zaliczana na
poczet kolejnych rat w terminach spłaty zgodnych z Harmonogramem spłaty rat Kredytu,
o którym mowa w Umowie Kredytu.
4. Minimalna kwota przedterminowej spłaty nie może być niższa niż kwota ostatnio zapłaconej należnej raty kapitałowo-odsetkowej w PLN.
5. Realizacja dyspozycji wcześniejszej częściowej spłaty powoduje zmniejszenie wysokości
Raty spłaty, przy zachowaniu pierwotnego Okresu kredytowania. W dniu przedterminowej
spłaty kredytu, Bank wyliczy nową wysokość raty kapitałowo-odsetkowej, o czym powiadomi Docelowego Kredytobiorcę / Kredytobiorcę pisemnie. .
6. Z tytułu przedterminowej spłaty Kredytu Bank pobiera prowizję zgodnie z TOiP_KH.
§ 19. OPŁATY I PROWIZJE
1. Na Docelowym Kredytobiorcy / Kredytobiorcy ciąży obowiązek zapłaty wszelkich opłat,
prowizji oraz innych kosztów związanych z zawartą Umową, zgodnie z obowiązującą
w Banku TOiP_KH.
2. TOiP_KH może ulec zmianie w następujących przypadkach:
2.1.zmiany powszechnie obowiązujących przepisów prawa;
2.2.zmiany zakresu lub formy świadczonych przez Bank usług, w zakresie, w jakim te zmiana wpływa na wysokość kosztów ponoszonych przez Bank.
3. Zmiana TOiP_KH nie stanowi zmiany Umowy.
4. O każdej zmianie opłat i prowizji oraz o wprowadzeniu nowych prowizji i opłat, które mogą
mieć zastosowanie dla Kredytobiorcy, Bank powiadamia Docelowego Kredytobiorcę / Kredytobiorcę na piśmie. Aktualna TOiP_KH udostępniana jest również w Oddziałach oraz na
Stronie internetowej Banku.
§ 20. ZADŁUŻENIE PRZETERMINOWANE
1. Niespłaconą w określonym terminie kwotę Kredytu Bank od dnia następnego traktuje jako
zadłużenie przeterminowane.
2. Od zadłużenia przeterminowanego Bank nalicza odsetki według zmiennej stopy procentowej,
określonej jako czterokrotność stopy kredytu lombardowego Narodowego Banku Polskiego.
3. Dopłaty nie przysługują od odsetek naliczonych przez Bank według stopy procentowej
obowiązującej dla zadłużenia przeterminowanego.
4. W okresie stosowania dopłat nie jest możliwa kapitalizacja odsetek na rachunku kredytowym.
§ 21. ZARACHOWANIE
1. Z zastrzeżeniem postanowień ustępu 2, wszelkie należności spłacone lub uzyskane przez
Bank na poczet spłaty zobowiązań wynikających z Umowy będą pokrywane w następującej kolejności:
1.1.koszty egzekucyjne;
1.2.koszty działań upominawczych i windykacyjnych;
1.3.zaległe prowizje i opłaty;
1.4.wymagalne ubezpieczenie;
1.5.odsetki od zadłużenia przeterminowanego, uwzględniające kwotę należnych Dopłat;
1.6.zaległe odsetki;
1.7.zaległy kapitał;
1.8.bieżące odsetki;
1.9.bieżący kapitał.
2. Po rozwiązaniu Umowy z powodu jej wypowiedzenia przez Bank, wszelkie należności
spłacone lub uzyskane przez Bank na poczet spłaty zobowiązań wynikających z Umowy,
będą pokrywane w następującej kolejności:
2.1.kapitał;
2.2.odsetki umowne;
2.3.odsetki od zadłużenia przeterminowanego, uwzględniające kwotę należnych Dopłat;
2.4.prowizje i opłaty;
2.5.odsetki egzekucyjne;
2.6.koszty egzekucyjne;
2.7.koszty działań upominawczych i windykacyjnych;
2.8.wymagalne ubezpieczenia.
§ 22. UBEZPIECZENIA DO KREDYTU PREFERENCYJNEGO
1. Bank oferuje do Kredytu preferencyjnego odpłatne ubezpieczenia w formie usług dodanych:
1.1.ubezpieczenie na życie w zakresie podstawowym (zgon, całkowite trwałe inwalidztwo);
1.2.ubezpieczenie na życie w zakresie rozszerzonym (zgon, całkowite trwałe inwalidztwo
oraz czasowa niezdolność do pracy albo poważne zachorowanie);
1.3.ubezpieczenie majątkowe od utraty pracy;
1.4.ubezpieczenie nieruchomości od ognia i innych zdarzeń losowych.
2. Zakres poszczególnych ubezpieczeń określa odpowiedni dla danego ubezpieczenia Wyciąg z Warunków Umowy Ubezpieczenia.
3. Ubezpieczenia dostępne są po odznaczeniu przez Docelowego Kredytobiorcę / Kredytobiorcę ubezpieczenia na Formularzu danych osobowych stanowiących Załącznik do Wniosku o Kredyt hipoteczny, następnie po podpisaniu przez Docelowego Kredytobiorcę / Kredytobiorcę oświadczenia o przystąpieniu do ubezpieczenia najpóźniej w dniu podpisania
umowy o Kredyt hipoteczny.
4. Ochrona ubezpieczeniowa rozpoczyna się:
4.1.dla ubezpieczenia na życie – w dniu podpisania umowy o Kredyt preferencyjny oraz
podpisania oświadczenia o przystąpieniu do ubezpieczenia pod warunkiem zapłacenia składki ubezpieczeniowej, jednak nie wcześniej niż w dniu uruchomienia Kredytu
preferencyjnego;
4.2.dla ubezpieczenia od utraty pracy – w dniu podpisania umowy o Kredyt preferencyjny oraz podpisania oświadczenia o przystąpieniu do ubezpieczenia pod warunkiem
zapłacenia składki ubezpieczeniowej, jednak nie wcześniej niż w dniu uruchomienia
Kredytu preferencyjnego;
4.3.dla ubezpieczenia nieruchomości – w dniu podpisania umowy o Kredyt preferencyjny
oraz wskazanej daty w podpisanym certyfikacie pod warunkiem zapłacenia składki ubezpieczeniowej, jednak nie wcześniej niż w dniu uruchomienia Kredytu preferencyjnego.
5. Wysokość opłat za ubezpieczenia określa TOiP_KH.
6. Opłaty z tytułu ubezpieczenia opłacane są przez Docelowego Kredytobiorcę / Kredytobiorcę z góry za okres 12 miesięcy.
7. Kwota Kredytu preferencyjnego jest pomniejszona o opłatę za ubezpieczenie za pierwszy
rok ubezpieczenia.
8. Opłata za kontynuację ubezpieczenia w następnych latach jest kapitalizowana do kwoty
zadłużenia na ostatni dzień ochrony ubezpieczeniowej, pod warunkiem że kwota kredytu
po kapitalizacji opłaty nie przekroczy maksymalnego dopuszczalnego wskaźnika LTV oraz
nastąpiła spłata kapitału kredytu w minimalnej wysokości wartości opłaty. Jeśli opisane
warunki nie są spełnione wówczas opłata ubezpieczeniowa za następny okres ubezpieczenia doliczana jest do najbliższej płatności Raty spłaty.
9. Bank, na pisemny wniosek Docelowego Kredytobiorcy / Kredytobiorcy, zobowiązany jest
do zwrotu opłaty ubezpieczeniowej za okres niewykorzystanej ochrony ubezpieczeniowej.
§ 23. BANKOWOŚĆ ELEKTRONICZNA
1. Na wniosek Docelowego Kredytobiorcy / Kredytobiorcy Bank umożliwia mu dostęp do Rachunku kredytowego przez kanały Bankowości Elektronicznej, w zakresie zgodnym z aktualną ofertą Banku.
2. Bankowość Elektroniczna umożliwia Docelowemu Kredytobiorcy / Kredytobiorcy w szczególności uzyskiwanie informacji o wysokości Kredytu, odsetkach, przyszłej racie. Szczegółowy wykaz usług dostępnych przez kanały Bankowości Elektronicznej jest dostępny na
Stronie internetowej Banku.
3. Dostęp do Bankowości Internetowej jest możliwy pod warunkiem konfiguracji sprzętu
i oprogramowania użytkowanego przez Docelowego Kredytobiorcę / Kredytobiorcę zgodnie z zaleceniami Banku, umieszczonymi na Stronie internetowej Banku.
4. Bank ma prawo odmówić przyznania dostępu do korzystania z kanałów Bankowości Elektronicznej lub odmówić dalszego świadczenia takiej usługi z ważnej przyczyny.
5. Docelowy Kredytobiorca / Kredytobiorca ma prawo złożyć pisemne oświadczenie woli o rezygnacji z dostępu do Rachunku kredytowego za pośrednictwem kanałów Bankowości
Elektronicznej.
6. Bank ma prawo rozszerzania zakresu lub rezygnacji z niektórych oferowanych usług w następujących przypadkach:
6.1.zmian w powszechnie obowiązujących przepisach prawa;
6.2.zmian w ofercie Banku;
6.3.zmian technologii wykorzystywanych do świadczenia usług drogą elektroniczną.
7. Bank będzie informował Kredytobiorcę o wprowadzonych zmianach w zakresie i rodzaju
usług świadczonych za pośrednictwem Kanałów Bankowości Elektronicznej poprzez komunikaty zamieszczane na Stronie internetowej Banku.
8. Bank ma prawo dokonania niezbędnych przerw w dostępie do określonego Kanału Bankowości Elektronicznej w związku z jego konserwacją lub modyfikacją. O powyższym fakcie
Kredytobiorca będzie informowany na zasadach określonych w ust. 7 powyżej.
§ 24. ZASADY KORZYSTANIA Z BANKOWOŚCI ELEKTRONICZNEJ
1. Docelowy Kredytobiorca / Kredytobiorca zobowiązuje się korzystać z Bankowości Elektronicznej zgodnie z Umową, Regulaminem oraz powszechnie obowiązującymi przepisami
prawa, a szczególności:
1.1.przechowywać Identyfikator, Hasła dostępu oraz Kody SMS z zachowaniem należytej
staranności i nie udostępniać ich osobom trzecim;
1.2.używać Identyfikatora, Haseł dostępu oraz Kodów SMS wyłącznie w celu uzyskania
dostępu i korzystania z Bankowości Elektronicznej;
1.3.nie wykonywać żadnych niezgodnych z prawem działań z wykorzystaniem infrastruktury Banku;
1.4.powstrzymywać się od wszelkich działań mających na celu uzyskanie informacji dotyczących innych Klientów Banku, skopiowanie jakiejkolwiek części strony lub spowodowanie nadmiernego obciążenia lub awarii systemu Banku.
2. Użycie odpowiednio prawidłowego Identyfikatora, Hasła dostępu lub Kodu SMS stanowi
dla Banku potwierdzenie tożsamości Docelowego Kredytobiorcy / Kredytobiorcy i upoważnia Bank do okazania informacji o Kredycie przez kanały Bankowości Elektronicznej, także
w przypadku, gdy dyspozycja została złożona przez osobę nieuprawnioną, o ile podała
ona poprawne dane.
3. Docelowy Kredytobiorca / Kredytobiorca ponosi wszelkie skutki będące następstwem użycia przez osoby nieuprawnione odpowiednio prawidłowych: Identyfikatora, Hasła dostępu
i Kodu SMS.
4. Bank świadcząc usługi w Bankowości Elektronicznej zapewnia bezpieczeństwo operacji
wykonywanych poprzez kanały Bankowości Elektronicznej, z zachowaniem należytej staranności oraz przy wykorzystaniu właściwych rozwiązań technicznych.
5. Docelowy Kredytobiorca / Kredytobiorca zobowiązany jest stosować się do zaleceń Banku
w zakresie zasad bezpieczeństwa Bankowości Elektronicznej, umieszczonych na Stronie
internetowej Banku.
6. Ze względów bezpieczeństwa, konieczności zapewnienia konserwacji systemu Banku oraz przyczyn niezależnych od Banku, w szczególności tych, które mogłyby narazić
Kredytobiorcę lub Bank na szkodę, Bank może czasowo ograniczyć dostęp do Rachunku
kredytowego za pośrednictwem kanałów Bankowości Elektronicznej. W takim przypadku
Bank nie ponosi odpowiedzialności za zaistniałe ograniczenia w dostępności Rachunku
kredytowego.
§ 25. NIEDOTRZYMANIE WARUNKÓW UMOWY
1. W przypadku niedotrzymania przez Docelowego Kredytobiorcę / Kredytobiorcę warunków
udzielenia Kredytu albo w razie utraty przez Docelowego Kredytobiorcę / Kredytobiorcę
zdolności kredytowej Bank ma prawo do:
1.1.obniżenia kwoty przyznanego Kredytu;
1.2.wstrzymania Uruchomienia Kredytu lub jego transzy;
1.3.żądania od Docelowego Kredytobiorcy / Kredytobiorcy dodatkowego zabezpieczenia
spłaty należności Banku wynikających z Umowy;
1.4.zlecenia na koszt Docelowego Kredytobiorcy / Kredytobiorcy wykonania wyceny nieruchomości stanowiącej przedmiot finansowania oraz nieruchomości stanowiącej zabezpieczenie Umowy;
1.5.wypowiedzenia Umowy, z zachowaniem okresu 30-dniowego okresu wypowiedzenia;
1.6.dochodzenia zaspokojenia swoich roszczeń w drodze postępowania egzekucyjnego,
w szczególności z nieruchomości stanowiącej zabezpieczenie Umowy.
2. Za niedotrzymanie warunków udzielenia Kredytu preferencyjnego uznaje się w szczególności:
2.1.ujawnienie rozbieżności pomiędzy danymi podanymi we Wniosku o udzielenie Kredytu
oraz dokumentami i informacjami podanymi w związku z rozpatrywaniem wniosku o udzielenie Kredytu, jak również w trakcie obowiązywania Umowy a stanem faktycznym;
2.2.wykorzystanie środków z Kredytu preferencyjnego w części lub w całości na cel niezgodny z Umową;
2.3.niewywiązywanie się ze zobowiązań wynikających z Umowy;
2.4.nieustanowienie zabezpieczeń prawnych w terminach przewidzianych w Umowie;
2.5.zajście zdarzeń mających w ocenie Banku wpływ na zmniejszenie wartości zabezpieczeń, w szczególności pożar, zniszczenie nieruchomości będącej zabezpieczeniem;
2.6.nieterminową spłatę kapitału Kredytu, odsetek, prowizji i innych należności wynikających z Umowy;
2.7.pogorszenie się sytuacji finansowej Kredytobiorcy, które zagraża w ocenie Banku
terminowej spłacie Kredytu, w szczególności utrata pracy, zatajenie faktu zaciągnięcia / poręczenia zobowiązania finansowego skutkującego brakiem prawidłowej obsługi
Kredytu, inne zdarzenia mające wpływ na prawidłową obsługę Kredytu;
2.8.obniżenie wartości nieruchomości stanowiącej zabezpieczenie Umowy.
3. W przypadku niewykonania przez Docelowego Kredytobiorcę zobowiązania, o którym
mowa w § 9 ust. 5 , Bank wypowiada Umowę i wynikającą z tej umowy wierzytelność stawia
w stan natychmiastowej wymagalności.
4. W przypadku prawomocnego skazania Docelowego Kredytobiorcy za przestępstwo określone w art. 297 par .1 lub 2 ustawy z dnia 6 czerwca 1997r. – kodeks karny ( Dz.U. Nr 88,
poz. 553, z późń.zm. ) popełnione w związku z udzieleniem Kredytu preferencyjnego, Bank
po uzyskaniu informacji o prawomocnym skazaniu, wypowiada Umowę i wynikającą z tej
umowy wierzytelność stawia w stan natychmiastowej wymagalności.
5. W przypadku postawienia wierzytelności wynikającej z Umowy w stan natychmiastowej
wymagalności z uwagi na ust. 2 , 3 i 4 Docelowy Kredytobiorca zobowiązany jest do zwrotu
Bankowi otrzymanych Dopłat do oprocentowania Kredytu preferencyjnego.
6. Po upływie okresu wypowiedzenia Umowy Docelowy Kredytobiorca / Kredytobiorca jest
zobowiązany do niezwłocznego zwrotu wykorzystanego Kredytu wraz z odsetkami i innymi
należnymi Bankowi opłatami.
§ 26. ROZWIĄZANIE UMOWY
Umowa ulega rozwiązaniu w następujących przypadkach:
1. niezłożenia przez Kredytobiorcę pierwszej dyspozycji wypłaty środków z Kredytu w terminie wskazanym w Umowie lub niespełnienia warunków wypłaty Kredytu lub jego pierwszej
transzy w tym terminie;
2. z upływem okresu wypowiedzenia;
3. odmowy BGK w przedmiocie wpisu do rejestru Docelowych kredytobiorców – ze względu
na fakt, że Docelowy Kredytobiorca jest lub był stroną innej umowy kredytu preferencyjnego w charakterze Docelowego Kredytobiorcy.
§ 27. ZMIANY REGULACJI W TRAKCIE OKRESU KREDYTOWANIA
1. Bank zastrzega sobie prawo do zmian postanowień Regulaminu z ważnych powodów w następujących przypadkach:
1.1.zmiany oferty Banku;
1.2.zmiany zasad udzielania Kredytów preferencyjnych;
1.3.zmiany powszechnie obowiązujących przepisów prawa.
2. Informacja o zmianach w Regulaminie i TOiP_KH podawana będzie do wiadomości w Oddziałach, na Stronie internetowej Banku oraz doręczona zostanie Docelowemu Kredytobiorcy lub Kredytobiorcy pisemnym zawiadomieniem.
3. Jeżeli w terminie 14 dni od doręczenia informacji o zmianach w Regulaminie lub TOiP_KH
Docelowy Kredytobiorca lub Kredytobiorca nie oświadczy na piśmie, że nie akceptuje tych
zmian, uważa się, że przyjął nową treść Regulaminu z dniem wprowadzenia jej przez Bank.
4. Złożenie przez Docelowego Kredytobiorcę lub Kredytobiorcę oświadczenia, o którym
mowa w ust. 3, skutkuje rozwiązaniem Umowy wskutek wypowiedzenia przez Docelowego Kredytobiorcę lub Kredytobiorcę, w terminie 30 dni od dnia otrzymania przez Bank
oświadczenia. Do upływu okresu wypowiedzenia obowiązują zapisy dotychczasowego
Regulaminu.
§ 28. UPRAWNIENIA BANKU
1. Bank jest uprawniony do:
1.1.nagrywania za pomocą elektronicznych nośników informacji wszystkich rozmów telefonicznych z Docelowym Kredytobiorcą / Kredytobiorcą oraz do wykorzystywania
takich nagrań do celów dowodowych;
1.2.telefonicznego kontaktowania się z Docelowym Kredytobiorcą / Kredytobiorcą (w tym
wysyłania sms-ów).
2. Bank wysyła korespondencję na ostatni podany przez Docelowego Kredytobiorcę lub Kredytobiorcę adres korespondencyjny.
3. W przypadku Kredytu udzielonego kilku osobom, wszelka korespondencja dotycząca Kredytu wysyłana jest wyłącznie na adres głównego Kredytobiorcy.
§ 29. INNE
W sprawach nie uregulowanych w Regulaminie, zastosowanie mają przepisy powszechnie
obowiązujące.
Regulamin zostaje wprowadzony Zarządzeniem Prezesa Zarządu z dnia ........................ roku.
Download