Operat Wodnoprawny na wykonanie ujęcia wód podziemnych

advertisement
Operat Wodnoprawny na wykonanie ujęcia wód podziemnych - Nadleśnictwo Karnieszewice
Trawica 8A, 76-004 Sianów, dz. nr 485 obr. Karnieszewice, Gmina Sianów
ZAWARTOŚĆ OPRACOWANIA
I.
CZĘŚĆ OPISOWA
1. Cel i zakres zamierzonego korzystania z wód
2. Oznaczenie zakładu ubiegającego się o wydanie pozwolenia
3. Podstawa opracowania i materiały źródłowe
4. Dane ogólne
4.1. Lokalizacja projektowanego ujęcia
4.2. Stan formalno – prawny w zakresie gospodarki wodnej.
4.3. Stan prawny nieruchomości na której planuje się wykonanie ujęcia.
5. Stan prawny nieruchomości usytuowanych w zasięgu oddziaływania zamierzonego
korzystania z wód lub planowanych do wykonania urządzeń wodnych, z podaniem siedzib
i adresów ich właścicieli
6. Charakterystyka wód objęta pozwoleniem wodnoprawnym
7. Bilans zapotrzebowania na wodę
8 . Opis urządzeń służących do poboru wody
8.1. Opis projektowanej studni głębinowej
8.2. Opis projektowanej obudowy studni.
8.3. Opis projektowanej stacji wodociągowej
9. Określenie wpływu gospodarki wodnej zakładu na wody powierzchniowe oraz podziemne,
w szczególności na stan tych wód i realizację celów środowiskowych
9.1. Wpływ na wody powierzchniowe
9.2. Wpływ na wody podziemne oraz inne ujęcia podziemne
9.3. Realizacja celów środowiskowych
10. Ustalenia wynikające z planu zagospodarowania wodami na obszarze dorzecza i
warunków korzystania z wód regionu wodnego.
11. Określenie zakresu i częstotliwości wykonywania wymaganych analiz wody
12. Urządzenia pomiarowe
13. Obowiązki zakładu w stosunku do osób trzecich
14. Informacja o formach ochrony przyrody
15. Planowany okres rozruchu i sposób postępowania w przypadku rozruchu, zatrzymania
działalności bądź wystąpienia awarii, jak również rozmiar i warunki korzystania z wód oraz
urządzeń wodnych w tych sytuacjach.
16. Wnioski i zalecenia
HYDROEKO Henryk Rosiński 75-396 Koszalin ul. Podlaska 45
Strona 1
Operat Wodnoprawny na wykonanie ujęcia wód podziemnych - Nadleśnictwo Karnieszewice
Trawica 8A, 76-004 Sianów, dz. nr 485 obr. Karnieszewice, Gmina Sianów
II.
ZAŁĄCZNIKI GRAFICZNE
1. Mapa topograficzna z lokalizacją projektowanego otworu studni skala, 1:25 000,
2. Mapa ewidencyjna 1:2000 z lokalizacją projektowanego ujęcia,
3.
Lokalizacja ujęcia i stacji wodociągowej - projekt zagospodarowania terenu skala 1:1000,
4. Projekt geologiczno – techniczny projektowanego otworu,
5. Ujęcie wody – przekrój studni skala 1:50,
6. Schemat technologiczny ujęcia i stacji wodociągowej,
7. Stacja wodociągowa – rzut przyziemia skala 1:50
III. ZAŁĄCZNIKI TEKSTOWE
1. Projekt robót geologicznych na wykonanie hydrogeologicznego otworu w
miejscowości Trawica, dz.nr 485 , geolog dokumentujący Jan Albert Wolski, Sławno
– Bobrowiczki, sierpień 2012 r.
2. Decyzja zatwierdzająca projekt prac geologicznych OŚ.6530.5.2012.AG z dnia
10.10.2012 r.
3. Wypis uproszczony z rejestru gruntów z dnia 09.10.2012 r., Wypis uproszczony z
rejestru gruntów z dnia 09.10.2012 r., działka nr 485 (jednostka ewidencyjna: Sianów
[320907_5], obręb ewidencyjny: Karnieszewice [Nr 0034], powiat koszaliński.
4. Wypis z planu zagospodarowania przestrzennego Gminy Sianów o przeznaczeniu
działki 485, pismo GKAPP.6724.271.2012 z dnia 12 października 2012 r.
HYDROEKO Henryk Rosiński 75-396 Koszalin ul. Podlaska 45
Strona 2
Operat Wodnoprawny na wykonanie ujęcia wód podziemnych - Nadleśnictwo Karnieszewice
Trawica 8A, 76-004 Sianów, dz. nr 485 obr. Karnieszewice, Gmina Sianów
I. CZĘŚĆ OPISOWA
1. Cel i zakres zamierzonego korzystania z wód
Woda z projektowanego ujęcia służyć będzie zaspokajaniu potrzeb bytowo gospodarczych pracowników Nadleśnictwa Karnieszewice (budynki biurowe dz. nr 485) oraz
mieszkańców budynku mieszkalnego znajdującego się na działce nr 484/41. Wykonanie
urządzenia wodnego wymaga w myśl ustawy „Prawo wodne”, uzyskania pozwolenia
wodnoprawnego.
Zakres korzystania z wód projektowanych urządzeń wodnych jest opisany w dalszej
części operatu i wynika z przeznaczenia i wielkości poboru wody z ujęcia.
2. Oznaczenie zakładu ubiegającego się o wydanie pozwolenia
Na podstawie wymienionego operatu o wydanie pozwolenia wodnoprawnego na
wykonanie ujęcia wody, z zachowaniem ustalonych parametrów, ubiega się właściciel działki
nr 485: Państwowe Gospodarstwo Leśne „Lasy Państwowe” Nadleśnictwo
Karnieszewice z siedzibą w Trawicy 8A, 76-004 Sianów .
3. Podstawa opracowania i materiały źródłowe.
-
Umowa o wykonanie usług hydrogeologicznych nr 2717-021-12 z dnia 04
czerwca 2012 r zawarta pomiędzy Skarbem Państwa Nadleśnictwem
Karnieszewice z siedzibą w Trawicy 8A, 76-004 Sianów a firmą HYDROEKO
Henryk Rosiński z siedzibą w Koszalinie, ul. Podlaska 45 76-395 Koszalin,
-
Obwieszczenie Marszałka Sejmu Rzeczypospolitej Polskiej z dnia 10 stycznia
2012 r. w sprawie ogłoszenia jednolitego tekstu ustawy – Prawo wodne,
Dz.U. Nr 28 poz. 145 z dnia 9 lutego 2012 r.
-
Monitor Polski Nr 40 poz. 451 z dnia 27 maja 2011 r. - Plan gospodarowania
wodami na obszarze dorzecza Odry.
-
Ustawa z dnia 27 kwietnia 2001 r – Prawo Ochrony Środowiska, Dz. U. 2006 r.
Nr 129 poz.1229.
-
Rozporządzenie M.Z. z dnia 29 marca 2007 r., DZ.U.R.P. Nr 61 poz.417.
w sprawie warunków, jakim powinna odpowiadać woda do picia i na potrzeby
gospodarcze.
-
Rozporządzenie Ministra Zdrowia z dnia 20 kwietnia 2010 r., Dz. U. Nr 72
poz.466 w sprawie jakości wody przeznaczonej do spożycia przez ludzi.
HYDROEKO Henryk Rosiński 75-396 Koszalin ul. Podlaska 45
Strona 3
Operat Wodnoprawny na wykonanie ujęcia wód podziemnych - Nadleśnictwo Karnieszewice
Trawica 8A, 76-004 Sianów, dz. nr 485 obr. Karnieszewice, Gmina Sianów
-
Rozporządzenie Ministra Infrastruktury z dnia 14 stycznia 2002 ( DZ. U. Nr 8 poz.
70) w sprawie określenia przeciętnych norm zużycia wody.
-
Wytyczne i parametry zgodne z dec. nr 127 Dyrektora Lasów Państwowych z dnia
04.09.2001 r oraz wytycznymi do projektowania i realizacji zagrody leśniczego na
terenie RDLP Szczecinek z dnia 22.11.2005 r.
-
P.B. ujęcia i stacji wodociągowej - Nadleśnictwo Karnieszewice Trawica 8A,
HYDROEKO Henryk Rosiński Koszalin, 2021 r.
-
Mapa sytuacyjno wysokościowa do celów projektowych , skala 1:500.
-
Mapa ewidencyjna – skala 1:2000
-
Wypis uproszczony z rejestru gruntów z dnia 09.10.2012 r., działka nr 485
(jednostka ewidencyjna: Sianów [320907_5], obręb ewidencyjny: Karnieszewice
[Nr 0034], powiat koszaliński.
-
Projekt robót geologicznych na wykonanie hydrogeologicznego otworu w
miejscowości Trawica, dz.nr 485 , geolog dokumentujący Jan Albert Wolski,
Sławno – Bobrowiczki, sierpień 2012 r.
-
Decyzja zatwierdzająca projekt prac geologicznych OŚ.6530.5.2012.AG z dnia
10.10.2012 r.
-
Mapa topograficzna w skali 1: 25 000
-
Wypis z planu zagospodarowania przestrzennego Gminy Sianów o przeznaczeniu
działki 485, pismo GKAPP.6724.271.2012 z dnia 12 października 2012 r.
-
Ustawa z dnia 16 kwietnia 2004 r. o ochronie przyrody (Dz. U. 2004 r. Nr 92
poz. 880 z późniejszymi zmianami).
4. Dane ogólne
4.1. Lokalizacja projektowanego ujęcia.
Projektowane ujęcie zlokalizowane jest w miejscowości Trawica, działka nr 485 obręb
Karnieszewice. Położenie otworu zostało ustalone w trakcie wizji lokalnej z udziałem:
geologa, przedstawiciela Nadleśnictwa Karnieszewice oraz biura projektowego „Hydroeko”
z Koszalina. Lokalizacja projektowanego otworu wiertniczego naniesiona jest w załącznikach
graficznych do operatu.
HYDROEKO Henryk Rosiński 75-396 Koszalin ul. Podlaska 45
Strona 4
Operat Wodnoprawny na wykonanie ujęcia wód podziemnych - Nadleśnictwo Karnieszewice
Trawica 8A, 76-004 Sianów, dz. nr 485 obr. Karnieszewice, Gmina Sianów
Rejon ujęcia usytuowany został w obrębie zlewni rzeki Polnica.
Współrzędne geograficzne projektowanego otworu wynoszą:
N 54o 14’29”
długości wschodniej
E 16o 20’ 54.37”
szerokości północnej
Rzędną terenu określa się na ok. 25 m n.p.m.
Wody opadowe rejonu ujęcia odprowadzane są do rzeki Polnica.
4.2. Stan istniejący formalno – prawny w zakresie gospodarki wodnej.
Obecnie, obiekty biurowe Nadleśnictwa Karnieszewice zlokalizowane na działce
nr 485 oraz budynek mieszkalny znajdujący się na działce przyległej nr 484/41 obręb
Karnieszewice, zasilane są w wodę za pośrednictwem sieci wodociągowej z ujęcia
Kombinatu Ogrodniczego w Karnieszewicach.
Z uwagi na długość sieci wodociągowej oraz niewielkie przepływy, następuje
pogorszenie parametrów organoleptycznych i fizykochemicznych dostarczanej wody. W
związku z tym Nadleśnictwo podjęło decyzję budowy własnego ujęcia wody przeznaczonej
do picia i celów bytowo gospodarczych. Woda do celów p-poż. nadal będzie pobierana z
rurociągu zasilanego z ujęcia Kombinatu Ogrodniczego.
W związku z projektowaną budową nowego ujęcia i stacji wodociągowej, został wykonany
„Projekt robót geologicznych na wykonanie hydrogeologicznego otworu w miejscowości
Trawica, dz.nr 485” , geolog dokumentujący Jan Albert Wolski, Sławno – Bobrowiczki,
sierpień 2012 r.
Projekt został zatwierdzony decyzją OŚ.6530.5.2012.AG z dnia 10.10.2012 r.
Projektowana inwestycja jest zgodna z Wypisem z planu zagospodarowania przestrzennego
Gminy Sianów pismo GKAPP.6724.271.2012 z dnia 12 października 2012 r.
4.3. Stan prawny nieruchomości, na której planuje się wykonanie ujęcia.
Właścicielem działki nr 485 obręb Karnieszewice jest Państwowe Gospodarstwo
Leśne „Lasy Państwowe” Nadleśnictwo Karnieszewice.
5. Stan prawny nieruchomości usytuowanych w zasięgu oddziaływania zamierzonego
korzystania z wód lub planowanych do wykonania urządzeń wodnych, z podaniem
siedzib i adresów ich właścicieli
Zgodnie z wypisem z rejestru gruntów, właścicielem działki nr 485 (jednostka
ewidencyjna: Sianów [320907_5], obręb ewidencyjny: Karnieszewice [Nr 0034], powiat
koszaliński), na której zaprojektowano ujęcie jest:
HYDROEKO Henryk Rosiński 75-396 Koszalin ul. Podlaska 45
Strona 5
Operat Wodnoprawny na wykonanie ujęcia wód podziemnych - Nadleśnictwo Karnieszewice
Trawica 8A, 76-004 Sianów, dz. nr 485 obr. Karnieszewice, Gmina Sianów
Państwowe Gospodarstwo Leśne „Lasy Państwowe” Nadleśnictwo Karnieszewice
z siedzibą w Trawicy 8A, 76-004 Sianów .
Projektowane roboty geologiczne wykonywane będą w obrębie działki Inwestora i nie
będą miały wpływu na działki sąsiednie.
Odległość projektowanego ujęcia od granicy działki wynosi ok. 25 m. Z uwagi na
bardzo niewielki pobór wody (do 3,0 m3/h), przewidywany promień odziaływania zawarty
będzie w granicy działki 485.
Lokalizacja otworu eksploatacyjnego nie naruszy stanu prawnego właścicieli
okolicznych działek.
Niewielki pobór wody z projektowanego ujęcia nie będzie miał praktycznego
znaczenia na ujęcie Kombinatu Ogrodniczego w Karnieszewicach znajdującego się w
odległości ok. 1 km
6. Charakterystyka wód objęta pozwoleniem wodnoprawnym
Przewidywaną warstwą użytkową będzie tylko pierwszy poziom wodonośny związany
z utworami trzeciorzędowymi – miocenu. Poziom ten jest chroniony nakładem
nieprzepuszczalnych mułków: czwartorzędowych i mioceńskich. Strop górnej warstwy
wodonośnej budują osady trzeciorzędowe, które ze względu na domieszki, nie stanowią
warstwy użytkowej. Właściwa użytkowa warstwa wodonośna zbudowana jest z
piaszczystych osadów bez tych domieszek (czyste piaski kwarcowe) i znajduje się na
głębokości ok. 38,0 m. Zasilanie warstwy poziomu trzeciorzędowego odbywa się z odległego
krążenia na wysoczyźnie.
Poziom subartezyjski wody stabilizuje się na głębokości ca 2,0 m.
Współczynnik filtracji utworów piaszczystych do celów projektowych przyjęto
k = 0,000146 m/s.
Po wykonaniu otworu, na zakończenie pompowania pomiarowego należy dokonać
urzędowego poboru prób do przeprowadzenia badań jakościowych: fizykochemicznych i
bakteriologicznych. Przeprowadzona analiza warunków geologicznych oraz wody z
pobliskich ujęć wskazuje na możliwość występowania w wodzie przekroczonych powyżej
dopuszczalnych stężeń związków żelaza i manganu.
7. Bilans zapotrzebowania na wodę
Wielkość zapotrzebowania na wodę na potrzeby bytowo - gospodarcze pracowników
HYDROEKO Henryk Rosiński 75-396 Koszalin ul. Podlaska 45
Strona 6
Operat Wodnoprawny na wykonanie ujęcia wód podziemnych - Nadleśnictwo Karnieszewice
Trawica 8A, 76-004 Sianów, dz. nr 485 obr. Karnieszewice, Gmina Sianów
Nadleśnictwa oraz mieszkańców budynku mieszkalnego określono obliczeniowo przyjmując
jednostkowe rozbiory oraz skonsultowano z właścicielem obiektu.
Zapotrzebowanie na cele bytowo – gospodarcze pracowników Nadleśnictwa oraz
mieszkańców budynku mieszkalnego:
1. Zapotrzebowanie dobowe:
Budynek mieszkalny:
- liczba mieszkańców
-
10 mk
- zużycie jednostkowe
-
qj = 150 l/mk d
Zapotrzebowanie średnie dobowe
-
1,5 m3/d
Budynek biurowy:
- liczba pracowników
-
35
- zużycie jednostkowe
-
20 l/prac. d
Zapotrzebowanie średnie dobowe
-
0,70 m3/d
Płukanie filtrów, podlewanie zieleni -
0,40 m3/d
Zapotrzebowanie całkowite:
- średnie dobowe Qśr d = 2,60 m3/d
wsp. nierównomierności dobowej – przyjęto Nd = 1,4
- maksymalne dobowe Qmaxd = Qśr d x Nd = 2,60 x 1,4 = 3,7 m3/d
2. Zapotrzebowanie maksymalne godzinowe:
Z uwagi na wielkość obiektu, zapotrzebowanie policzono według normatywnych przepływów
z zaworów czerpalnych.
Budynek mieszkalny
Równoważnik
Rodzaj punktu
Normatywny
Równoważnik
czerpalnego
wypływ l/s
N
umywalka
0,07
0,33
2
0,66
zlewozmywak
0,20
0,67
2
1,34
wanna
0,20
1
2
2,0
0,13
0,50
2
1,00
0,20
0,67
2
1,34
płuczka
ustępowa
pralka automat.
Ilość sztuk
RAZEM
HYDROEKO Henryk Rosiński 75-396 Koszalin ul. Podlaska 45
N
6,34
Strona 7
Operat Wodnoprawny na wykonanie ujęcia wód podziemnych - Nadleśnictwo Karnieszewice
Trawica 8A, 76-004 Sianów, dz. nr 485 obr. Karnieszewice, Gmina Sianów
Dla budynku mieszkalnego przyjęto:
Q =  x 0,2 x (  N )1/2 [l/s]
współczynnik jednoczesności przyjęto -  = 0,6
Zapotrzebowanie maksymalne godzinowe:
Qmaxh1 = 0,6 x 0,2 x ( 6,34 )1/2 = 0,50 l/s = 1,1 m3/h
Budynki biurowe
Równoważnik
Rodzaj punktu
Normatywny
Równoważnik
czerpalnego
wypływ l/s
N
umywalka
0,07
0,33
10
3,3
natrysk
0,13
0,5
2
1,0
0,07
0,33
10
3,3
płuczka
ustępowa
Ilość sztuk
RAZEM
N
7,6
Q =  x 0,2 x (  N )1/2 [l/s]
współczynnik jednoczesności przyjęto -  = 0,5
Zapotrzebowanie maksymalne godzinowe:
Qmaxh2 = 0,5 x 0,2 x ( 7,6 )1/2 = 0,59 l/s = 1,0 m3/h
Zapotrzebowanie całkowite:
Qmaxh = Qmaxh1 + Qmaxh2 = 2,1 m3/h
Przewidywany pobór wody z ujęcia
Qśrd = 2,60 m3/d
Qmaxh = 2,1 m3/h
Qmaxr = 952 m3/rok
8 . Opis urządzeń służących do poboru wody
8.1. Opis projektowanej studni głębinowej
Parametry techniczne projektowanego otworu:
Zaprojektowano wykonanie otworu w dwóch kolumnach rur wiertniczych:
- rura wiertnicza 299 mm ( 113/4”)
-
do głębokości 22,0 m p.p.t. (
- rura wiertnicza 245 mm
-
do głębokości 44,0 m p.p.t.
HYDROEKO Henryk Rosiński 75-396 Koszalin ul. Podlaska 45
Strona 8
Operat Wodnoprawny na wykonanie ujęcia wód podziemnych - Nadleśnictwo Karnieszewice
Trawica 8A, 76-004 Sianów, dz. nr 485 obr. Karnieszewice, Gmina Sianów
Rury po zafiltrowaniu należy wyciągnąć z otworu.
Parametry techniczne filtra:
- rura nadfiltrowa PVC DN150mm
-
długość 39,5 m
- filtr siatka nr 10
-
długość 3,0 m
- rura podfiltrowa
-
długość 1,0 m
- miąższość warstwy wodonośnej
-
24,0 ÷ 44,0 m p.p.t.
- poziom ustabilizowanego zwierciadła
-
ca 2,0 m p.p.t
- wydajność filtra w studni
-
Q = 3,0 m3/h
- głębokość zawieszenia pompy gł.
-
24,0 m p.p.t.
Wokół filtra należy wykonać obsypkę filtracyjną o granulacji 0,8 – 1,4 mm.
Przy założonych parametrach części roboczej filtra, jego wydajność wyniesie w zaokrągleniu:
Q = 3,3 m3/h, co w pełni pokryje przewidywane zapotrzebowanie wody.
W studni zamontowana zostanie pompa głębinowa o wydajności i wysokości
podnoszenia dostosowanej do potrzeb użytkownika tj Q = 2,8 m3/h i H = 81 sł H2O.
Podany wyżej schemat ma charakter orientacyjny i zostanie uściślony, w zależności
od faktycznie stwierdzonych warunków geologicznych, po wykonaniu otworu.
8.2. Opis projektowanej obudowy studni.
Zaprojektowano obudowę wykonaną z kręgów betonowych D = 180 cm i głębokości
komory H = 190. Wewnątrz obudowy studni zaprojektowano: głowicę zamykająca otwór
studni, na przewodzie tłocznym - zawór zwrotny DN32 i odcinający DN32. Do pomiaru
ilości wody pobieranej ze studni przyjęto wodomierz skrzydełkowy jednostrumieniowy typ JS
2,5 odmiana 04. Pomiar poziomu wody realizowany będzie okresowo ręcznie za pomocą
świstawki hydrologicznej zapuszczanej w czasie pomiaru przez otwór z korkiem w głowicy o
średnicy 1”.
Do poboru prób wody surowej zaprojektowano kurek ½” mosiężny z długą wylewką .
Komorę zamknięto od góry płytą z wywiewką i z włazem metalowym typu lekkiego.
Wysokość wyniesienia płyty ponad teren – min. 20 cm.
8.3. Opis projektowanej stacji wodociągowej
Ujmowana woda będzie wymagała uzdatniania ze względu na przewidywaną
ponadnormatywną zawartość związków żelaza i manganu.
Układ technologiczny stacji wodociągowej:

pobór wody ze studni głębinowej pompą o wydajności Qh = 2,8 m3/h i wysokości
HYDROEKO Henryk Rosiński 75-396 Koszalin ul. Podlaska 45
Strona 9
Operat Wodnoprawny na wykonanie ujęcia wód podziemnych - Nadleśnictwo Karnieszewice
Trawica 8A, 76-004 Sianów, dz. nr 485 obr. Karnieszewice, Gmina Sianów
podnoszenia H = 81 m H2O,

napowietrzanie wody powietrzem ze sprężarki w ilości 20% Qp,

gromadzenie wody w zbiorniku hydroforowym o objętości 0,5 m3 pełniącym również
funkcję zbiornika kontaktowego do utleniania związków żelaza,

ciśnieniowa filtracja wody w 2 filtrach ciśnieniowych o średnicy  300 mm
wypełnionych złożem katalityczno – kwarcowym, w celu usuwania związków żelaza i
manganu,

gromadzenie wody po płukaniu w zbiorniku retencyjnym o objętości V = 1,0 m3
z odprowadzeniem do istniejącej kanalizacji sanitarnej.
Nadleśnictwo Karnieszewice posiada własną indywidualną oczyszczalnię ścieków z
odprowadzeniem ścieków oczyszczonych do ziemi. Wody po płukaniu filtrów odprowadzane
będą w czasie braku dopływu ścieków sanitarnych (noc z soboty na niedzielę) o niewielkim
natężeniu przepływu (retencja w zbiorniku) i nie będą miały ujemnego wpływu na pracę
oczyszczalni
Ilość ścieków odprowadzanych ze stacji do oczyszczalni:
- średnia godzinowa ilość ścieków
- 0,1 m3/h
- dobowa ilość ścieków (sobota/niedziela) - 0,70 m3/d
Zaprojektowane podstawowe urządzenia w stacji wodociągowej:
 zbiornik hydroforowy o wymiarach  700, V = 495 dm3,
 sprężarka bezolejowa typ LFx 1,0 50l Q = 1,38 l/s,
 2 filtry do usuwania Fe i Mn typ ERF-25/12 o wydajności Q = 2 x 1,1 m3/h
 zbiornik retencyjny wód popłucznych o objętości V = 1000 l
9. Określenie wpływu gospodarki wodnej zakładu na wody powierzchniowe oraz
podziemne, w szczególności na stan tych wód i realizację celów środowiskowych
9.1. Wpływ na wody powierzchniowe
Ujmowana woda jest pochodzenia podziemnego z utworów trzeciorzędowych i pobór jej nie
ma istotnego wpływu na wody powierzchniowe. Najbliżej położoną rzeką jest Polnica
oddalona od przedmiotowego terenu o ok. 125 m w kierunku południowym, będąca
prawobrzeżnym dopływem rzeki Unieść.
Charakterystyka jednolitej części wód powierzchniowych, w granicach której następuje
przedmiotowe korzystanie z wód:
- kod europejski JCWP - PLRW6000174561869,
HYDROEKO Henryk Rosiński 75-396 Koszalin ul. Podlaska 45
Strona 10
Operat Wodnoprawny na wykonanie ujęcia wód podziemnych - Nadleśnictwo Karnieszewice
Trawica 8A, 76-004 Sianów, dz. nr 485 obr. Karnieszewice, Gmina Sianów
- nazwa JCWP - Unieść do Polnicy,
- scalona część wód – DO1501,
- region wodny - region wodny Dolnej Odry i Przymorza Zachodniego,
- obszar dorzecza – obszar dorzecza Odry,
- RZGW w Szczecinie,
- ekoregion - równiny centralne,
- typ JCWP – potok nizinny piaszczysty,
- status - silnie zmieniona część wód,
- ocena stanu – zły,
- ocena ryzyka nieosiągnięcia celów środowiskowych – niezagrożona.
9.2. Wpływ na wody podziemne oraz inne ujęcia podziemne
Charakterystyka jednolitej części wód podziemnych, w granicach której następuje
przedmiotowe korzystanie z wód:
- kod europejski JCWPd - PLGW68009,
- nazwa JCWPd - 9,
- region wodny - region wodny Dolnej Odry i Przymorza Zachodniego,
- obszar dorzecza – obszar dorzecza Odry,
- RZGW w Szczecinie,
- ekoregion - równiny centralne,
- ocena stanu ilościowego – dobry,
- ocena stanu chemicznego – dobry
- ocena ryzyka - niezagrożona
Odległości do najbliższego czynnego ujęcia wód podziemnych:
- Kombinat Ogrodniczy Karnieszewice – odległość ok. 1,0 km
Z uwagi na dużą odległość do najbliższych większych czynnych ujęć oraz z uwagi na bardzo
mały pobór z ujęcia, jego wpływ na najbliższe eksploatowane ujęcie będzie niezauważalny.
9.3. Realizacja celów środowiskowych
Celem środowiskowym jest utrzymanie dobrego stanu wód podziemnych
eksploatowanego ujęcia. Eksploatacja ujęcia nie spowoduje wzrostu zanieczyszczeń wód
podziemnych. Niewielka ilość poboru wody z ujęcia nie spowoduje też znaczących obniżeń
zwierciadła wód podziemnych.
HYDROEKO Henryk Rosiński 75-396 Koszalin ul. Podlaska 45
Strona 11
Operat Wodnoprawny na wykonanie ujęcia wód podziemnych - Nadleśnictwo Karnieszewice
Trawica 8A, 76-004 Sianów, dz. nr 485 obr. Karnieszewice, Gmina Sianów
Cel środowiskowy ustalony na mocy Art. 4 RDW polegający na utrzymaniu dobrego stanu
wód będzie zrealizowany, tj. nie nastąpi w wyniku wykonania i eksploatacji ujęcia,
pogorszenie stanu ilościowego i jakościowego wód podziemnych.
10. Ustalenia wynikające z planu zagospodarowania wodami na obszarze dorzecza i
warunków korzystania z wód regionu wodnego.
Dla obszaru ujęcia dla wodociągu zlokalizowanego w Trawicy, dz. nr 485
znajdującego się w obszarze dorzecza Odry, ustalenia do gospodarowania wodami określone
zostały w Monitorze Polskim Nr 40 poz. 451 z dnia 22 lutego 2011 r.
Zgodnie z załącznikiem nr 1 w/w Monitora:
- Mapa 4 - ujęcie znajduje się Jednolitej Części Wód Podziemnych JCWPd 9.
- Mapa 11, ocena stanu ilościowego JCWPd 9 - ujęcie znajduje się w obszarze dobrego
stanu ilościowego.
- Mapa 12, ocena stanu chemicznego JCWPd 9 - stan chemiczny obszaru ujęcia jest dobry.
- Mapa 17 - ujęcie znajduje się w obszarze wód podziemnych przeznaczonych do poboru
wody do spożycia.
- Mapa 19 - ujęcie nie znajduje się w obszarze przeznaczonym do ochrony siedlisk lub
gatunków, dla których utrzymanie lub poprawa stanu wód jest ważnym czynnikiem w ich
ochronie.
Zgodnie z charakterystyką jednolitych części wód podziemnych o kodzie PLGW68009, ocena
stanu ilościowego i chemicznego jest dobra, ocena ryzyka – niezagrożona.
Eksploatacja ujęcia nie spowoduje wzrostu dopływu zanieczyszczeń do wód
podziemnych. Niewielki pobór wody z ujęcia nie spowoduje znaczących obniżeń zwierciadła
wód podziemnych.
Warunki korzystania z wód regionu wodnego nie zostały jeszcze ustalone.
11. Określenie zakresu i częstotliwości wykonywania wymaganych analiz wody
Biorąc pod uwagę ochronę zasobów wód podziemnych, zgodnie z art. 132 ust. 5
pkt. 3 ustawy Prawo Wodne, w czasie eksploatacji ujęcia należy wykonywać analizy wody
surowej z ujęcia ( w stanie pierwotnym) w zakresie:
barwa, zapach, mętność, odczyn, twardość ogólna, żelazo, mangan, chlorki, siarczany, jon
amonowy, azotany, azotyny.
Wykonywanie oznaczeń bakteriologicznych w zakresie podstawowym.
Częstotliwość wykonywania analiz – jeden raz do roku.
HYDROEKO Henryk Rosiński 75-396 Koszalin ul. Podlaska 45
Strona 12
Operat Wodnoprawny na wykonanie ujęcia wód podziemnych - Nadleśnictwo Karnieszewice
Trawica 8A, 76-004 Sianów, dz. nr 485 obr. Karnieszewice, Gmina Sianów
Ujmowana woda przeznaczona będzie na potrzeby bytowo – gospodarcze.
Częstotliwość i zakres analiz fizykochemicznych i bakteriologicznych wody w instalacji
zakładu należy wykonywać zgodnie z Rozporządzeniem M.Z. z dnia 29 marca 2007 r.,
DZ.U.R.P. Nr 61 poz.417. oraz Rozporządzeniem Ministra Zdrowia z dnia 20 kwietnia 2010
r., Dz.U. Nr 72 poz.466 w sprawie warunków, jakim powinna odpowiadać woda do picia i na
potrzeby gospodarcze oraz zgodnie z zaleceniami służb sanitarnych.
12. Urządzenia pomiarowe
Do pomiaru ilości wody pobieranej ze studni służy wodomierz wielostrumieniowy
skrzydełkowy jednostrumieniowy typ JS-2,5 odmiana 04 zabudowany w obudowie studni o
zakresie pomiarowym Q = 0,1 ÷ 5 m3/h, przepływ nominalny Qn = 2,5 m3/h.
Wydajność pompy głębinowej Qp = 2,8 m3/h.
Do pomiaru ilości wody uzdatnionej dostarczanej budynków Nadleśnictwa oraz do budynku
mieszkalnego służy wodomierz tego samego typu JS-2,5 odmiana 04 o zakresie pomiarowym
Q = 0,1 ÷ 5 m3/h, przepływ nominalny Qn = 2,5 m3/h.
Wodomierze zainstalowane są w budynku Nadleśnictwa.
Wydajność pompy mieści się w zakresach pomiarowych wodomierzy.
Pomiaru i rejestrowania w trwałym rejestrze odczytów ilości pobieranej wody ze studni
należy dokonywać z częstotliwością 1 x/tydzień.
13. Obowiązki zakładu w stosunku do osób trzecich
Oddziaływanie omawianego ujęcia, z uwagi na zakres szczególnego korzystania z wód
– pobór wód podziemnych, może wystąpić tylko wobec innego ujęcia pobierającego wodę z
tej samej warstwy wodonośnej. Jak podano w pkt. 6 oraz pkt.10.2. niniejszego operatu,
oddziaływanie takie nie występuje.
Państwowe Gospodarstwo Leśne „Lasy Państwowe” Nadleśnictwo Karnieszewice z
siedzibą w Trawicy 8A, 76-004 Sianów, jako jedyny właściciel terenu na którym zostało
zaprojektowane ujęcie nie ma żadnych innych obowiązków w stosunku do osób trzecich.
14. Informacja o formach ochrony przyrody
Planowana inwestycja nie znajduje się na terenach objętych formą ochrony przyrody,
w myśl ustawy z dnia 16 kwietnia 2004 r. ochronie przyrody (Dz. U. z 2004 r. Nr 92, poz. 880
z późn. zmianami). Ujęcie nie jest zlokalizowane w obszarze objętym programem Natura
2000. Najbliższy obszar to Jezioro Bukowo PLH320041, forma ochrony w ramach sieci
HYDROEKO Henryk Rosiński 75-396 Koszalin ul. Podlaska 45
Strona 13
Operat Wodnoprawny na wykonanie ujęcia wód podziemnych - Nadleśnictwo Karnieszewice
Trawica 8A, 76-004 Sianów, dz. nr 485 obr. Karnieszewice, Gmina Sianów
Natura 2000: Specjalne Obszary Ochrony Siedlisk – zlokalizowany w odległości ok. 8,9
km.
W najbliższej odległości od planowanego przedsięwzięcia, w odległości 1,7 km w kierunku
zachodnim, znajduje się Rezerwat Przyrody Jodły Karnieszewickie. Ze względu na odległość
od projektowanego ujęcia i niewielkie zapotrzebowanie na wodę (tym samym niewielkie
oddziaływanie ujęcia), nie przewiduje się negatywnego wpływu na w/w formy przyrody.
Planowane przedsięwzięcie nie jest zlokalizowane na obszarach objętych ochroną, w tym w
strefie ochronnej ujęć i wód i obszarach ochronnych zbiorników wód śródlądowych.
15. Sposób postępowania w przypadku rozruchu, zatrzymania działalności bądź
wystąpienia awarii, jak również rozmiar i warunki korzystania z wód oraz urządzeń
wodnych w tych sytuacjach.
Prace wiertnicze wykonane zostaną przy pomocy mechanicznego urządzenia
wiertniczego, dla którego zostanie wyznaczony plac robót geologicznych o wymiarach 10,0 m
x 10,0 m.
Oddziaływanie projektowanych robót na środowisko ograniczone będzie do:
-
Wykorzystania powierzchni o wymiarach 30,0 m x 30,0 m
-
Zniszczenia czasowego (ca 1,5 miesiąca) terenu o powierzchni ca 12,0 m2.
-
Czasowego wzrostu zanieczyszczenia powietrza i powodowania hałasu ( praca sprzętu
wiertniczego i transportu). Przewiduje się prace w czasie godzin dziennych.
-
Całkowity okres wykonania prac i robót geologicznych związanych z wykonaniem i
udokumentowaniem otworu określa się na 3,5 miesiąca.
Projektowane roboty geologiczne zlokalizowane są w znacznej odległości siedzib ludzkich.
Przedstawiony zakres i czasokres projektowanych robót wiertniczych będzie miał znikomy i
krótkotrwały wpływ na środowisko.
Po zafiltrowaniu studni, wody z pompowań pomiarowych odprowadzone będą do gruntu.
Z uwagi na niewielkie zanieczyszczenie tych wód, nie będą one miały ujemnego wpływu na
środowisko.
Z uwagi na charakter obiektu jakim jest ujęcie wody, konieczne będzie stałe dostarczanie
wody do odbiorców. W przypadku stanów awaryjnych po wykonaniu ujęcia i stacji należy
postępować zgodnie z poniższymi wskazaniami:
-
W razie awarii pompy w studni konieczna jest wymiana na zapasową będącą w
posiadaniu użytkownika ujęcia. Na czas awarii i wymiany pompy właściciel ujęcia winien
zapewnić inne tymczasowe źródło wody (beczkowozy, woda butelkowana).
HYDROEKO Henryk Rosiński 75-396 Koszalin ul. Podlaska 45
Strona 14
Operat Wodnoprawny na wykonanie ujęcia wód podziemnych - Nadleśnictwo Karnieszewice
Trawica 8A, 76-004 Sianów, dz. nr 485 obr. Karnieszewice, Gmina Sianów
-
W przypadku awarii urządzenia w budynku stacji, konieczne jest czasowe wyłączenie
ujęcia i naprawa urządzenia. Na czas awarii i wymiany urządzenia, właściciel ujęcia
winien zapewnić inne tymczasowe źródło wody.
-
W przypadku awarii sieci wodociągowej (rozszczelnienie) konieczne jest wyłączenie i
naprawa uszkodzonego odcinka. Awaria na ujęciu i sieci nie ma wpływu na jakość wód
podziemnych. Po usunięciu awarii konieczne jest przechlorowanie zanieczyszczonych
odcinków sieci i urządzeń.
-
W przypadku uszkodzenia bądź awarii wodomierza lub pompy płucznej, niezwłocznie
należy wykonać ich naprawę lub wymianę.
-
Uwaga: Stany awaryjne tj.: zatrzymanie i rozruch nie zmieniają warunków korzystania z
wód nie powodują nadzwyczajnych zagrożeń.
16. WNIOSKI I ZALECENIA
Państwowe Gospodarstwo Leśne „Lasy Państwowe” Nadleśnictwo Karnieszewice z
siedzibą w Trawicy 8A, 76-004 Sianów winno wystąpić do Starosty Powiatowego w
Koszalinie, o udzielenie pozwolenia wodnoprawnego na:
wykonanie urządzenia wodnego - ujęcia wód podziemnych pobierającego wodę z utworów
trzciorzędowych, położonego w miejscowości Trawica 8A, działka nr 485 obręb Nr 0034
Karnieszewice, gmina Sianów, na potrzeby bytowo - gospodarcze pracowników
Nadleśnictwa Karnieszewice oraz mieszkańców budynku mieszkalnego znajdującego się na
działce przyległej nr 484/41 o parametrach:
-
projektowana głębokość otworu
- Hst. = 44,0 m p.p.t.
-
projektowana wydajność filtra
- Q = 3,3 m3/h
-
prognozowany średni dobowy pobór wody:
- Qśrd = 2,60 m3/d
-
prognozowany maksymalny godzinowy pobór wody:
- Qmaxh = 2,1 m3/h
-
prognozowany maksymalny roczny pobór wody:
- Qmaxr = 952 m3/rok
Współrzędne geograficzne projektowanego otworu wynoszą:
N 54o 14’29”
długości wschodniej
E 16o 20’ 54.37”
szerokości północnej
Rzędną terenu określa się na ok. 25 m n.p.m.
Ujęcie (oparte na projektowanej studni Nr 1/2012) wyposażone jest w:
-
- pompę głębinową typ „BELARDI” SPQ3-18, Qp =2,8 m3/h, H=81 m sł w.,
-
- obudowę wykonaną z kręgów betonowych D = 180 cm i H = 190,
HYDROEKO Henryk Rosiński 75-396 Koszalin ul. Podlaska 45
Strona 15
Operat Wodnoprawny na wykonanie ujęcia wód podziemnych - Nadleśnictwo Karnieszewice
Trawica 8A, 76-004 Sianów, dz. nr 485 obr. Karnieszewice, Gmina Sianów
-
- głowicę zamykająca otwór studni,
-
- zawór zwrotny DN32 i odcinający DN32,
-
- wodomierz skrzydełkowy jednostrumieniowy typ JS 2,5 odmiana 04.
-
- otwór z korkiem w głowicy o średnicy 1” do pomiaru zwierciadła wody,
-
- kurek ½” mosiężny z długą wylewką do poboru prób wody.
Woda z ujęcia tłoczona będzie do stacji wodociągowej znajdującej się pomieszczeniach
technicznych Nadleśnictwa wyposażonej w:
-
zbiornik hydroforowy o wymiarach  700, V = 495 dm3,
-
sprężarkę bezolejową typ LFx 1,0 50l Q = 1,38 l/s,
-
2 filtry do usuwania Fe i Mn typ ERF-25/12 o wydajności Q = 2 x 1,1 m3/h
-
zbiornik retencyjny wód popłucznych o objętości V = 1000 L
Właściciel ujęcia zobowiązany jest do:
-
Wykonania po odwierceniu otworu dokumentacji hydrogeologicznej oraz przedstawieniu
Staroście Koszalińskiemu w celu pozytywnego przyjęcia.
-
Umieszczenia tablicy informującej o ujęciu wody.
-
Utrzymywania terenu ujęcia, instalacji do tłoczenia, gromadzenia i wodociągowej we
właściwym stanie technicznym, eksploatacyjnym i sanitarnym.
-
Poboru prób i wykonywania oznaczeń fizykochemicznych i bakteriologicznych wody z
ujęcia w zakresie określonym w operacie (podstawowym) - 1 raz do roku.
-
Pomiaru i rejestrowania odczytów ilości pobieranej wody z częstotliwością 1x/tydzień.
-
Pomiaru poziomów zwierciadła wody w studni (dynamicznego i statycznego) z
częstotliwością dwa razy do roku.
-
Prowadzenia pełnej dokumentacji związanej z eksploatacją ujęcia.
-
Eksploatowania ujęcia w sposób nie przekraczający wydajności eksploatacyjnej studni.
-
Przestrzegania postępowania w przypadku awarii lub zatrzymania działalności zgodnie z
wskazówkami zawartymi w operacie wodno prawnym.
-
Każdorazowego powiadamiania Starostwo Powiatowe w Koszalinie o wszelkich
zmianach dotyczących ujęcia.
Zgodnie z Art. 127.5 Ustawy Prawo Wodne, nie ustala się czasu obowiązywania
pozwolenia wodnoprawnego na wykonanie urządzenia wodnego.
HYDROEKO Henryk Rosiński 75-396 Koszalin ul. Podlaska 45
Strona 16
Operat Wodnoprawny na wykonanie ujęcia wód podziemnych - Nadleśnictwo Karnieszewice
Trawica 8A, 76-004 Sianów, dz. nr 485 obr. Karnieszewice, Gmina Sianów
Do wniosku należy dołączyć 2 egzemplarze operatu wodnoprawnego, opis
prowadzenia zamierzonej działalności sporządzony w języku niespecjalistycznym, projekt
robót geologicznych na wykonanie ujęcia oraz ich wersję elektroniczną.
Opracował:
mgr inż. Henryk Rosiński
HYDROEKO Henryk Rosiński 75-396 Koszalin ul. Podlaska 45
Strona 17
Operat Wodnoprawny na wykonanie ujęcia wód podziemnych - Nadleśnictwo Karnieszewice
Trawica 8A, 76-004 Sianów, dz. nr 485 obr. Karnieszewice, Gmina Sianów
II. ZAŁĄCZNIKI GRAFICZNE
HYDROEKO Henryk Rosiński 75-396 Koszalin ul. Podlaska 45
Strona 18
Operat Wodnoprawny na wykonanie ujęcia wód podziemnych - Nadleśnictwo Karnieszewice
Trawica 8A, 76-004 Sianów, dz. nr 485 obr. Karnieszewice, Gmina Sianów
III. ZAŁĄCZNIKI TEKSTOWE
HYDROEKO Henryk Rosiński 75-396 Koszalin ul. Podlaska 45
Strona 19
Download