6 Opis warunków udziału w postępowaniu oraz sposobu

advertisement
Warszawa, 23.10.2009 r.
Dotyczy: „Zaprojektowanie i wdrożenie środowiska raportowego opartego o MS SQL
Server”, znak sprawy: r/310/20/2009
Szanowni Państwo
Zgodnie z art. 38 ust 1 i 2 ustawy z dnia 29 stycznia 2004 r. (Dz. U. z 2007 nr 223,
poz. 1655 ze zm.) Prawo zamówień publicznych w zawiązku z pytaniami, które wpłynęły
do Zamawiającego od uczestników postępowania, dotyczące specyfikacji istotnych
warunków zamówienia poniżej zamieszczamy treść skierowanych do Zamawiającego pytań
wraz z odpowiedziami:
Pytanie nr 1:
Jaki jest cel wdrażania „bezpłatnego oprogramowania rozszerzającego możliwości pakietu
MS Office” (Etap 2 pkt. 3)?
Odpowiedź:
Zamawiający zakłada wykorzystanie m.in. bezpłatnych rozszerzeń MS Excell w celu dalszej
obróbki danych z raportu przez użytkownika końcowego.
Pytanie nr 2:
Jakiej dokumentacji, poza raportem z Etapu 1, oczekuje Zamawiający?
Odpowiedź:
Poza raportem z Etapu 1, Zamawiający oczekuje także raportu-analizy z Etapu 3 nt.
możliwości integracji systemów baz danych Zamawiającego z bazą raportową oraz
propozycji opisu przedmiotu zamówienia na wykonanie zaleceń z tegoż raportu. Raporty te
powinny mieć charakter opisowo-analityczny, w odróżnieniu od raportów baz danych z
Etapu 2.
Pytanie nr 3:
W Etap 2 pkt. 9 napisano, że konfiguracja serwera raportowego w środowisku
deweloperskim „zostanie wykonana przez Wykonawcę, przy asyście administratorów
Zamawiającego”. Kto zajmie się uruchomieniem raportowania w środowisku
produkcyjnym?
Odpowiedź:
Zamawiający zakłada, że środowisko produkcyjne będzie identyczne z developerskim i
uruchomienie przetestowanych mechanizmów nie powinno stanowić problemu.
Uruchomienie środowiska produkcyjnego wykona Zamawiający.
Pytanie nr 4:
Czy obecna baza raportowa jest zbudowana na My SQL, czy SQL Server?
Odpowiedź:
Obecna baza raportowa wykonana jest na MS SQL Server. Bazy źródłowe oparte są o My
SQL.
1
Pytanie nr 5:
Czy Etap 1 polega na weryfikacji i ewentualnej optymalizacji obecnego środowiska
raportowego oraz wykonaniu raportu? Jeśli tak to, czy Zamawiający zakłada zmiany w
obecnej bazie raportowej?
Odpowiedź:
Tak, Etap 1 polega na weryfikacji i ew. optymalizacji obecnego środowiska. Zamawiający
dopuszcza zmiany w obecnej bazie raportowej w celu optymalizacji środowiska i
mechanizmów migracyjnych. Przez wykonanie raportu Zamawiający rozumie wykonanie
dokumentu zawierającego opis wniosków z przeprowadzonej analizy.
Pytanie nr 6:
Czy dostęp użytkowników do raportów będzie podlegał uwierzytelnianiu, jeśli tak to na
jakiej zasadzie?
Odpowiedź:
Zdefiniowanie konkretnych uprawnień użytkowników nie wchodzi w zakres niniejszego
zamówienia, aczkolwiek uwierzytelnianie użytkowników zostanie zrealizowane w
przyszłości, podczas realizacji następnych etapów rozwoju środowiska Zamawiającego.
Pytanie nr 7:
Jaki jest planowany harmonogram wykonywania migawek raportów?
Odpowiedź:
Harmonogram wykonywania migawek będzie dostosowany do potrzeb i zostanie
zdefiniowany w ścisłej współpracy z Zamawiającym podczas realizacji zamówienia.
Pytanie nr 8:
Czy Zamawiający wymaga stałej obecności analityków/programistów w siedzibie
Zamawiającego w czasie trwania prac podlegających zamówieniu?
Odpowiedź:
Zamawiający wymaga obecności analityków/programistów w siedzibie Zamawiającego w
zakresie niezbędnym do wykonania zamówienia. Dopuszcza się możliwość wykonania
fragmentów zamówienia poza siedzibą Zamawiającego jeśli charakter prac będzie to
umożliwiał.
Pytanie nr 9:
Czy będzie możliwość pracy zdalnej analityków/programistów w środowisku
deweloperskim Zamawiającego?
Odpowiedź:
Zamawiający może udostępnić kanał komunikacji umożliwiający pracę zdalną, aczkolwiek
preferowana jest praca w siedzibie Zamawiającego.
Pytanie nr 10:
Prosimy o wyjaśnienie rozbieżności pomiędzy poniższymi zapisami w SIWZ związanej z
wymaganą ilością wykonanych zamówień. Ile zamówień ma być wykonanych?
2
§ 6 Opis warunków udziału w postępowaniu oraz sposobu dokonywania oceny tych
warunków oraz wykaz oświadczeń lub dokumentów, jakie ma obowiązek dostarczyć
wykonawca w celu potwierdzenia ich spełniania.
1.
O udzielenie zamówienia mogą się ubiegać wykonawcy, którzy spełniają
następujące warunki:
…
2) posiadają niezbędną wiedzę i doświadczenie oraz dysponują potencjałem technicznym i
osobami zdolnymi do wykonania zamówienia lub przedstawią pisemne zobowiązanie
innych podmiotów do udostępnienia potencjału technicznego i osób zdolnych do wykonania
zamówienia, tj.:
a) w okresie ostatnich 3 lat przed dniem wszczęcia postępowania o udzielenie
zamówienia, a jeżeli okres prowadzenia działalności jest krótszy – w tym okresie,
wykonali należycie co najmniej jedno zamówienie, w którym:
 wartość była nie niższa niż 50 000 złotych,
…
3.
W celu potwierdzenia spełniania warunków, o których mowa w ust. 1 wykonawca
ma obowiązek złożyć następujące dokumenty:
…
3) wykaz wykonanych, a w przypadku świadczeń okresowych lub ciągłych również
wykonywanych, w okresie ostatnich 3 lat przed dniem wszczęcia postępowania a jeżeli
okres prowadzenia działalności jest krótszy – w tym okresie co najmniej 2 zamówień, o
których mowa w ust. 1 pkt 2) lit. a), z podaniem ich wartości, przedmiotu, dat
wykonania i odbiorców, sporządzony według wzoru, który stanowi załącznik nr 3 do
SIWZ, wraz z dokumentami potwierdzającymi, że zamówienia te zostały wykonane
należycie. Jeżeli Wykonawcy wspólnie ubiegają się o udzielenie zamówienia dokument
ten składa przynajmniej jeden z nich;
Odpowiedź:
Zamawiający pismem z dnia 21 października 2009r. dokonał zmiany treści SIWZ w zakresie
wymaganych dokumentów potwierdzających spełnianie warunku udziału w postępowaniu
usuwając powyższą rozbieżność. W myśl § 6 ust 3 pkt 3) Wykonawca w celu potwierdzenia
spełniania warunku udziału w postępowaniu zobowiązany jest złożyć następujący dokument:
„wykaz wykonanych, a w przypadku świadczeń okresowych lub ciągłych również
wykonywanych, w okresie ostatnich 3 lat przed dniem wszczęcia postępowania a jeżeli okres
prowadzenia działalności jest krótszy - w tym okresie co najmniej jednego zamówienia, o
którym mowa w ust. 1 pkt 2) lit. a), z podaniem jego wartości, przedmiotu, daty wykonania i
odbiorców, wraz z dokumentami potwierdzającymi, że zamówienie to zostało wykonane
należycie. Jeżeli Wykonawcy wspólnie ubiegają się o udzielenie zamówienia dokument ten
składa przynajmniej jeden z nich;”
Szczegółowe informacje dotyczące powyższej zmiany treści SIWZ znajdują się na stronie
internetowej: http://bip.parp.gov.pl
Pytanie nr 11:
Czy wymagane czasy realizacji poszczególnych etapów projektów (10,20dni) oznaczają dni
kalendarzowe czy robocze?
Odpowiedź:
Podane czasy oznaczają dni kalendarzowe.
3
Pytanie nr 12:
Czy struktury wszystkich baz źródłowych są takie same ?
Odpowiedź:
Nie, struktury baz źródłowych są różne. Stąd potrzeba weryfikacji opracowanych
mechanizmów migracyjnych.
Pytanie nr 13:
Czy przedmiotem zamówienia jest projekt i implementacja nowej bazy raportowej wraz z
pakietami zasilania tej struktury? Jeżeli tak, do czego służy wykorzystywane obecnie
rozwiązanie zbudowane w oparciu o technologię C#, o którym mowa?
Odpowiedź:
Obecne rozwiązanie oparte o technologię C# jest roboczą wersją mechanizmów
zasilających bazę raportową. Do Wykonawcy należy zweryfikowanie ich poprawności,
ewentualnie zaproponowanie w uzgodnieniu z Zamawiającym innego, lepszego
rozwiązania.
Pytanie nr 14:
Czy produktem Etapu 1 ma być dokument opisujący proponowaną koncepcję procesu
migracji danych czy także fizyczna implementacja procesu zasilania?
Odpowiedź:
Produktem Etapu 1 będzie dokument opisujący proponowaną koncepcję procesu zasilania
bazy raportowej oraz fizyczna implementacja tego procesu zasilania.
Pytanie nr 15:
Czy możliwe jest wykorzystywanie serwera bazy danych SQL Server jako warstwy
pośredniczącej między systemami źródłowymi a kostkami OLAP (tzw. Staging area) ?
Odpowiedź:
Tak, jest możliwe.
Pytanie nr 16:
Jaka jest maksymalna zakładana liczba raportów?
Odpowiedź:
Lista raportów została zawarta w punkcie 5 Etapu 2, opisanego w Opisie Przedmiotu
zamówienia. Przedstawia ona maksymalna liczbę raportów przewidzianych do realizacji w
niniejszym zamówieniu. Nie można natomiast określić maksymalnej liczby raportów
obsługiwanych przez system. Liczba ta będzie rosła wraz z rozwojem systemów
Zamawiającego.
Pytanie nr 17:
Czy w kontekście przeglądania raportów przy pomocy przeglądarki internetowej IE7
planowane jest wykorzystanie komponentu Report Server ? Jeżeli nie, prosimy o
wyspecyfikowanie wymaganego sposobu realizacji tej funkcjonalności.
Odpowiedź:
Planowane jest wykorzystanie wszelkich dostępnych komponentów w ramach pakietu
Microsoft SQL Server 2008 Enterprise. Jeśli komponent Report Server wchodzi w skład
tego pakietu to oznacza, że jego wykorzystanie jest możliwe i dopuszczalne.
4
Pytanie nr 18:
Czy raporty, dla których mają zostać przygotowane migawki, zakładają definiowanie
parametrów?
Odpowiedź:
Migawki z raportów mogą być przygotowane w sposób umożliwiający wybór parametrów
(np. województwo, miesiąc itd.), ale mogą też być przygotowane oddzielne migawki dla
poszczególnych parametrów. Zamawiający preferuje pierwszy sposób, ale w uzasadnionych
przypadkach dopuszcza także drugą możliwość.
Pytanie nr 19:
Czy jest wymagana funkcjonalność ograniczona dostępu do zakresu danych (np.
Użytkownik przypisany do województwa śląskiego nie ma możliwości wygenerowania
raportu z danymi dla pozostałych województw)? Jeśli tak, w jaki sposób ma być ona
zrealizowana?
Odpowiedź:
Funkcjonalność ograniczania dostępu do raportów bądź ich części jest wymagana w
zakresie konstrukcji odpowiednich mechanizmów. Wykonawca powinien zaproponować
architekturę takiego mechanizmu, natomiast zdefiniowanie konkretnych uprawnień nie
wchodzi w zakres niniejszego zamówienia.
Pytanie nr 20:
Zamawiający §6 pkt 1 ppkt 2a) SIWZ zawarł następujący warunek udziału w postępowaniu:
„w okresie ostatnich 3 lat przed dniem wszczęcia postępowania o udzielenie zamówienia,
a jeżeli okres prowadzenia działalności jest krótszy - w tym okresie, wykonali należycie co
najmniej jedno zamówienie w którym:
-(…)
-przedmiot obejmował zaprojektowanie i wdrożenie, z wykorzystaniem Microsoft Analysis
Services oraz Microsoft Reporting Services, rozwiązań raportowych, dla których źródłem
danych była baza Microsoft SQL Server”.
Czy zrealizowane przez Wykonawcę zamówienie na zaprojektowanie i wdrożenie systemu
hurtowni danych i platformy analityczno-raportowej, a jako wykorzystana technologia była:
- serwer hurtowni danych i narzędzia ETL – Microsoft SQL Server 2005, w tym Microsoft
SQL Server Integration Services
- środowisko analityczno-raportowe- rozwiązanie innego producenta np. Oracle, Business
Objects lub innego wiodącego dostawcy, Zamawiający uzna za spełniające powyższy
warunek ?
Odpowiedź:
Zgodnie z art. 38 ust. 1 ustawy Prawo zamówień publicznych Zamawiający jest
zobowiązany udzielić odpowiedzi na pytania dotyczące treści SIWZ, co więcej trudno jest
nam się odnosić w ramach prowadzonego postępowania i wydawać przesądy dotyczące
spełniania przez Wykonawcę warunków udziału w postępowaniu w oparciu o nieznany stan
faktyczny po stronie Wykonawcy i z tych względów odmawiamy udzielenia odpowiedzi
na powyższe zapytanie.
5
Download