Struktura dokumentu

advertisement
Audyt
Turystyczny
Miasta Łeby wraz
z kierunkami
rozwoju turystyki
SPIS TREŚCI
1
Audyt Turystyczny Miasta Łeby wraz z kierunkami rozwoju turystyki
AUDYT TURYSTYCZNY MIASTA ŁEBY WRAZ
Z KIERUNKAMI ROZWOJU TURYSTYKI ............................. 1
1
WPROWADZENIE ................................................................... 5
1.1.
METODOLOGIA PRAC PART S.A. .................................................. 5
2
ANALIZA UWARUNKOWAŃ ZEWNĘTRZNYCH
ORAZ TRENDÓW – UWARUNKOWANIA
RYNKOWE ROZWOJU ŁEBY ............................................... 7
2.1.
2.2.
UWARUNKOWANIA ZEWNĘTRZNE ................................................. 7
TRENDY W TURYSTYCE ............................................................... 10
3
UWARUNKOWANIA GEOGRAFICZNOPRZESTRZENNE .................................................................... 19
3.1.
ANALIZA POŁOŻENIA GEOGRAFICZNEGO ..................................... 19
4
ANALIZA WALORÓW TURYSTYCZNYCH .................... 22
4.1.
4.2.
4.3.
ANALIZA WALORÓW NATURALNYCH ........................................... 22
ANALIZA WALORÓW ANTROPOGENICZNYCH ............................... 25
IMPREZY ...................................................................................... 27
5
ANALIZA ZAGOSPODAROWANIA
TURYSTYCZNEGO ............................................................... 30
5.1.
INFRASTRUKTURA TURYSTYCZNA ............................................... 30
6
OCENA AKTYWNOŚCI MARKETINGOWEJ
W ZAKRESIE TURYSTYKI ................................................. 41
6.1.
ELEMENTY PROMOCJI .................................................................. 41
7
ANALIZA DOMINUJĄCYCH FORM TURYSTYKI......... 46
7.1.
7.2.
7.3.
TURYSTYKA POBYTOWA, WYPOCZYNKOWA ................................ 46
TURYSTYKA KRAJOZNAWCZA I AKTYWNA .................................. 47
TURYSTYKA AKTYWNA I KWALIFIKOWANA................................. 47
8
ANALIZA SWOT .................................................................... 48
9
WNIOSKI Z WARSZTATÓW, ANALIZ
I KONSULTACJI EKSPERCKICH ...................................... 51
9.1.
9.2.
9.3.
ATUTY – WYRÓŻNIKI MIASTA ...................................................... 51
ZIDENTYFIKOWANE PROBLEMY I BARIERY ROZWOJU .................. 54
OKREŚLENIE NAJBLIŻSZYCH DZIAŁAŃ ZWIĄZANYCH
Z ROZWOJEM TURYSTYKI – PODZIAŁ OBOWIĄZKÓW .................... 55
SEGMENTACJA – OKREŚLENIE DOCELOWYCH GRUP
TURYSTÓW .................................................................................. 56
ANALIZA POSTRZEGANIA MIASTA ............................................... 58
POZYCJONOWANIE MIASTA ......................................................... 60
DEFINICJA, ANALIZA I OCENA SCENARIUSZY ROZWOJOWYCH
(WIZJI TURYSTYCZNEGO ROZWOJU ŁEBY) ................................... 61
9.4.
9.5.
9.6.
9.7.
2
Audyt Turystyczny Miasta Łeby wraz z kierunkami rozwoju turystyki
10
ROZWINIĘCIE WYBRANYCH SCENARIUSZY
ORAZ PROPOZYCJE ELEMENTÓW
ROZSZERZAJĄCYCH OFERTĘ TURYSTYCZNĄ
ŁEBY ......................................................................................... 64
10.1.
10.2.
ROZWÓJ WYBRANYCH SCENARIUSZY ROZWOJOWYCH (WIZJI) ..... 64
PROPOZYCJE ELEMENTÓW ROZSZERZAJĄCYCH OFERTĘ
TURYSTYCZNĄ ŁEBY ................................................................... 68
3
Audyt Turystyczny Miasta Łeby wraz z kierunkami rozwoju turystyki
Niniejsze opracowanie zostało przygotowane na zlecenie Urzędu Gminy
Miejskiej Łeby przez zespół Polskiej Agencji Rozwoju Turystyki S.A.
w składzie:
1. Jacek Debis
2. Katarzyna Wyszogrodzka
3. Patrycja Soegijanto-Janiszewska
4. Adam Mikołajczyk
5. Joanna Grudzińska-Saja
Polska Agencja Rozwoju Turystyki S.A. istnieje na polskim rynku
inwestycji turystycznych od roku 1993. Celem Spółki jest pomoc
w tworzeniu i realizacji projektów wspierających rozwój infrastruktury
turystycznej w Polsce.
Polska Agencja Rozwoju Turystyki S.A. jest liderem na polskim rynku
usług inwestorskich w turystyce, w tworzeniu markowych produktów
turystycznych, inicjowaniu i kreowaniu nowoczesnych procesów
inwestycyjnych.
Polska Agencja Rozwoju Turystyki S.A. to najlepszy partner
w inwestycjach turystycznych w Polsce.
Zapraszamy do współpracy
Polska Agencja Rozwoju Turystyki S.A.
ul. Stawki 2
00-193 Warszawa
tel. (0 22) 860 67 79/80
fax (0 22) 860 67 82
www.part.com.pl
[email protected]
4
Audyt Turystyczny Miasta Łeby wraz z kierunkami rozwoju turystyki
1
Wprowadzenie
Turystyka jest jedną z najszybciej rozwijających się dziedzin gospodarki. Wiele
krajów i regionów, dążąc do rozwoju społeczno-gospodarczego, wykreowało
i rozwinęło markowe produkty turystyczne, które będą głównym motorem dla
popytu turystycznego w XXI wieku – popytu w znacznej części europejskiego.
Opracowanie Programu Rozwoju Produktu Turystycznego i Kreacji Marki
dla Miasta Łeby jest kolejnym etapem w tworzeniu konkurencyjnego
wizerunku miasta. Wsparcie rozwoju turystyki poprzez umiejętne
integrowanie różnych dziedzin gospodarki miejskiej będzie stanowiło
istotny czynnik zapłonowy, sprzyjający rozwojowi miasta.
Główny nacisk podczas budowania produktów turystycznych położony
zostanie na wykreowanie atrakcyjnego wizerunku miasta, zachęcającego
turystę do wypoczynku. Istotną funkcją programu jest także inspirowanie
i wskazanie głównych kierunków działań w obszarze turystyki, w tym dla
środowisk społecznych i twórczych aktywnie uczestniczących w tworzeniu
konkurencyjności turystycznej miasta.
1.1.
Metodologia prac PART S.A.
PART S.A. funkcjonuje na polskim rynku usług doradczych dla sektora
turystyki już od jedenastu lat. Kilka lat temu firma zainicjowała
nowatorski sposób traktowania procesów rozwoju turystyki w Polsce
poprzez tworzenie kompleksowych rozwiązań projektowych. Ich istota
polega na zespoleniu działań inwestycyjnych z kreowaniem atrakcyjnych
produktów turystycznych, zarówno na poziomie ogólnopolskim, jak
i w odniesieniu do regionów, gmin czy miast.
Nowy sposób myślenia o rozwoju polskiej turystyki dotyczy pomysłów na
kreację i sprzedaż gotowych produktów i usług. Inwentaryzacja walorów
obszaru, tworzenie produktów turystycznych, kreowanie wizerunku
miejsca, budowa ofert, pakietowanie usług oraz kreacja i promocja marki
to nowoczesne i niezbędne elementy realizacji kompleksowych projektów
turystycznych. Na potrzeby tych zadań PART S.A. stworzyła nowatorską,
unikalną w skali kraju metodologię i programy autorskie, m.in.: Audyt
Turystyczny®, Atrakcyjny Region®, Strategię Rozwoju Turystyki
i Produktów Turystycznych.
Pierwszym etapem w procesie konstruowania Strategii Rozwoju Turystyki
jest opracowanie Audytu Turystycznego®. Audyt turystyczny® jest
autorską metodą PART S.A. w zakresie analizy zasobów turystycznych
i środowiskowych danego regionu. Stanowi ocenę potencjału
turystycznego,
w
tym
walorów
turystycznych
(naturalnych
5
Audyt Turystyczny Miasta Łeby wraz z kierunkami rozwoju turystyki
i antropogenicznych), bazy noclegowej i gastronomicznej, infrastruktury
paraturystycznej, potencjału ludzkiego, a także działalności w zakresie
promocji i komunikacji. Audyt, jako narzędzie badawczo-analityczne
stanowi podstawę do rozpoczęcia dalszych prac nad rozwojem produktu
turystycznego i kreacją marki.
Drugi etap jest etapem strategiczno-produktowo-operacyjnym. Bazuje on
na metodologii Atrakcyjnego Regionu® oraz Audytu Turystycznego®
i jest kompleksowym programem rozwoju turystyki na danym obszarze.
Proces ten ma na celu przekształcenie anonimowych miejsc na mapie kraju
w wyróżniające się obszary atrakcyjne turystycznie, regiony znane,
przyciągające turystów nie tylko ofertą wypoczynku, ale zróżnicowanym,
przemyślanym programem wydarzeń, imprez i produktów. Każdy z tych
elementów wpływa na całość wizerunku miejsca, mając swój istotny
wkład w budowę silnej marki turystycznej miasta. Etap ten określa także
docelowe segmenty rynku. Rozwiązania te prowadzą do wydłużenia
sezonu turystycznego i wyróżnienia najciekawszych walorów miejsca, a co
za tym idzie zwiększenia liczby turystów i wpływów z turystyki.
6
Audyt Turystyczny Miasta Łeby wraz z kierunkami rozwoju turystyki
2
Analiza uwarunkowań zewnętrznych
oraz trendów – uwarunkowania
rynkowe rozwoju Łeby
Analiza uwarunkowań rozwoju turystyki na danym obszarze daje
możliwości oceny szans rozwoju tego sektora, biorąc pod uwagę obecnie
panujące warunki. Uwarunkowania mają zarówno charakter rekomendacji
pod adresem poszczególnych dziedzin rozwoju turystyki, jak i ustaleń
ogólnych, przenikających z innych dziedzin.
2.1.
Uwarunkowania zewnętrzne

Uwarunkowania globalne (międzynarodowe) i krajowe;

Uwarunkowania ogólnogospodarcze;

Uwarunkowania polityczne i prawne.
2.1.1.
Uwarunkowania globalne (międzynarodowe) i krajowe
Na zmiany w uwarunkowaniach rozwoju turystyki będą wpływały
elementy różnych obszarów otoczenia tej dziedziny, w tym najnowsze
trendy i tendencje (zarówno światowe, jak i europejskie oraz krajowe)
związane ze zwiększeniem wymiaru czasu wolnego i mobilności jednostki
oraz zwiększonymi wymaganiami klientów, nowymi motywami
podróżowania oraz zmieniającym się otoczeniem społecznogospodarczym.
Następuje zmiana modelu życia i charakteru konsumpcji większości
społeczeństw, co przekłada się na obecny kształt i funkcjonowanie rynku
turystycznego. Tendencje te są wyrazem zmiany systemu wartości
bogatszych społeczeństw, które będą dyktować kierunki zmian
w przyszłości.

Tempo rozwoju gospodarki krajów europejskich stanowi dosyć istotny
czynnik warunkujący rozwój wielu form turystyki w Polsce, a obecny
zastój gospodarczy takich krajów jak Niemcy czy Francja odbija się
niekorzystnie na polskim sektorze turystycznym (mniej przyjazdów
turystów, mniejsze wydatki na osobę).

Na świecie spodziewane jest zmniejszenie udziałów wyjazdów
związanych z wypoczynkiem w mieście, głównie na skutek rosnącego
zainteresowania turystyką aktywną. Stanowi to pewną sugestię do
7
Audyt Turystyczny Miasta Łeby wraz z kierunkami rozwoju turystyki
rozwoju oferty dla turystów krajowych i zagranicznych, w tym
w oparciu o sporty wodne (żeglarstwo, windsurfing, itp.).

Spodziewany jest wzrost dochodów realnych ludności, co spowoduje
większe zainteresowanie turystyką (w tym droższymi, elitarnymi
formami) oraz wzrost średnich wydatków na turystykę na osobę.

Wzrosną potrzeby turystów w zakresie oferty kulturalnej oraz atrakcji
(ożywianie muzeów, atrakcje nocne i wieczorne, oferty uczestniczące,
zagospodarowywanie obiektów zabytkowych na cele kulturalne).

Wzrosną wymagania turystów w stosunku do ułatwień i udogodnień
(w tym infrastrukturalnych) np. darmowe miejsca parkingowe,
zintegrowane wypożyczalnie sprzętu sportowego, nowoczesne
systemy informacji i rezerwacji, karty turystyczne, punkty węzłowoprzesiadkowe.

Wzrosną wymagania turystów w zakresie oferty gastronomicznej,
głównie w zakresie różnorodności i zróżnicowania cenowego.

Rośnie znaczenie kuchni regionalnych i potraw lokalnych (np. tawerny
rybne).

Istotną rolę może odegrać aktywizacja wypoczynku weekendowego,
wzrost tego rodzaju wyjazdów powinien wpłynąć także na rozwój
turystyki aktywnej i kulturowej.

Wzrośnie oferta usług pro-turystycznych i okołoturystycznych, w tym
wycieczek fakultatywnych, przewozów turystycznych, pakietów
turystycznych.

Integracja Polski z Unią Europejską wymusi poprawę stanu dróg,
przejść granicznych, a także rozwój terminali pasażerskich, (w tym
autobusowych, morskich, lotniczych), co może przyczynić się do
zwiększenia ruchu turystycznego na terenie Polski.

Globalny rozwój sieci informacyjnych, w tym Internetu, poprawi
dostępność informacji oraz możliwość planowania wyjazdów
indywidualnych (rezerwacja on-line).

Rośnie wykorzystanie mediów w promocji turystyki (kulturowej,
aktywnej, przyrodniczej), w tym aktywność promocyjna największych
ośrodków turystyki w kraju i Europie.

Rośnie rola pakietów turystycznych – oferowanych przez sieci
turystyczne, hotele, biura podróży (nocleg + atrakcje, oferta
rozrywkowa, kulturalna itd.)

Wzrośnie rola marek miejsc oraz pojedynczych imprez i wydarzeń
wpływających na wizerunek i aktywizowanie ruchu turystycznego.

Oczekuje się, iż turyści w wyjazdach nadmorskich i nad jeziora
coraz większą uwagę zaczną przywiązywać do aktywnych form
spędzania czasu, w tym form specjalistycznych (np. skutery
wodne, narty wodne, windsurfing, kitesurfing, bojery, motolotnie
itp.).

Rośnie znaczenie specjalistycznych ośrodków typu SPA (farmy
piękności, farmy zdrowia), świadczących, obok klasycznych zabiegów
przyrodoleczniczych, także specjalistyczne usługi w zakresie
8
Audyt Turystyczny Miasta Łeby wraz z kierunkami rozwoju turystyki
kosmetologii, chirurgii plastycznej, terapii alternatywnych (np.
aromaterapii, koloroterapi choreoterapii).

Rośnie moda na turystykę zdrowotną i profilaktyczną – uzdrowiska
wzbogacają i rozwijają swoją ofertę o nowe usługi i produkty,
uwzględniając zmieniające się oczekiwania i preferencje klientów,
cena pobytu zawiera najczęściej pakiet komplementarnych usług
i atrakcji.

Występuje tendencja do łączenia różnych form turystyki aktywnej
(rowerowej, pieszej, konnej, wodnej) w formie szlaków
kombinowanych oraz z turystyką przyrodniczą i kulturowokrajoznawczą.

Oczekuje się wzrostu potrzeb w stosunku do dodatkowej oferty
rekreacyjno-wypoczynkowej, szczególnie nieuzależnionej od pogody,
w tym rośnie znaczenie centrów sportowych (hale, boiska, pływalnie
kryte), aquaparków oraz oferty kulturalno-rozrywkowej.

Oczekuje się wzrostu zainteresowania ośrodkami biznesowymi
w zabytkowych pałacach, zamkach i dworkach, głównie ze względu
na elitarność oraz unikalność tych miejsc.

Zmiana preferencji przy wyborze destynacji turystycznej – większe
zainteresowanie produktem turystycznym niż państwem turystycznym.

Potrzeba podróży turystycznych jako sposobu na odreagowanie stresu.

Wzrost aktywności turystycznej osób starszych – konieczność
wykreowania oferty dla tego segmentu turystów, zwłaszcza
zagranicznych.

Tworzenie przychylnego klimatu do rozwoju turystyki poprzez
dążenie do zachowania walorów środowiska naturalnego i krajobrazu
kulturowego oraz przestrzeganie zasady zrównoważonego rozwoju.
2.1.2.
Uwarunkowania ogólnogospodarcze

Wysokie bezrobocie w Polsce może wpłynąć na ograniczenie
skłonności wyjazdów turystycznych wśród znaczącej grupy
mieszkańców kraju (ok. 20%) lub zmianę preferencji w kierunku
tanich form wypoczynku na miejscu.

Zła kondycja gospodarcza kraju wpływa hamująco na skalę wyjazdów
turystycznych.

Silna złotówka może wpływać na rosnący popyt w zakresie tanich
wyjazdów zagranicznych.

Kontynuowanie procesów prywatyzacji oraz pozyskiwanie sponsorów
jest szansą na podniesienie konkurencyjności i dostosowanie do
wymogów rynku podstawowej infrastruktury turystycznej, w tym bazy
noclegowej i gastronomicznej.

Akces Polski do Unii Europejskiej spowoduje swobodny przepływ
ludności, skrócenie procedur na granicy, co powinno zwiększyć
napływ turystów z zagranicy.
9
Audyt Turystyczny Miasta Łeby wraz z kierunkami rozwoju turystyki

Nasila się tendencja do rozwoju społeczno-gospodarczego regionów
poprzez rozwój turystyki.
2.1.3.
Uwarunkowanie polityczne i prawne

Prowadzona polityka turystyczna państwa, nastawiona jest na
tworzenie silnego ekonomicznie, zorientowanego na rynek sektora
turystycznego, opartego na prywatnej własności i inicjatywie,
mogącego sprostać konkurencji na rynku międzynarodowym oraz
zdolnego utrzymać popyt na turystykę krajową.

Działalność Polskiej Organizacji Turystycznej zorientowanej na
promocję oraz tworzenie pozytywnego wizerunku Polski w dziedzinie
turystyki w kraju i za granicą, stwarza warunki współpracy organów
administracji rządowej i samorządowej oraz organizacji zrzeszających
przedsiębiorców z dziedziny turystyki.

Podnoszenie konkurencyjności polskiej oferty turystycznej na rynku
międzynarodowym i krajowym będzie następowało poprzez wdrażanie
rządowego programu „Strategia rozwoju turystyki w latach 20012006” z wyszczególnionymi obszarami wsparcia: turystyka
biznesowa, turystyka miejska i kulturowa, turystyka na terenach
wiejskich, turystyka rekreacyjna, aktywna i specjalistyczna, turystyka
przygraniczna i transgraniczna.

Integracja z Unią Europejską zwiększy możliwości pozyskiwania
i wykorzystywania środków strukturalnych na cele stricte turystyczne
oraz infrastrukturę paraturystyczną.

Podniesienie jakości usług, ujednolicenie przepisów oraz
dostosowanie norm i standardów w dziedzinie turystyki po
przystąpieniu do Unii Europejskiej jest szansą na rozwój polskiego
rynku turystycznego.

Następuje poprawa skuteczności działania i promocji, zarządzania
i koordynowania działań w zakresie turystyki poprzez uporządkowanie
struktury organów państwa związanych z turystyką.

Tendencja do tworzenia Lokalnych Organizacji Turystycznych, jako
organu inicjującego rozwój turystyki oraz pozyskującego środki
finansowe (w tym z UE) jest szansą na skuteczniejsze wdrażanie
programów turystycznych.
2.2.
Trendy w turystyce

Turystyka krajowa;

Turystyka na świecie;

Turystyka w Europie;
10
Audyt Turystyczny Miasta Łeby wraz z kierunkami rozwoju turystyki

Trendy w turystyce.
2.2.1.
Turystyka krajowa
Ostatnie lata były dla krajowego ruchu turystycznego niezbyt przyjazne:
po stosunkowo dobrych latach do roku 1999 następował stały spadek
uczestnictwa Polaków w podróżach. Powodów było kilka: wzrost cen
krajowych usług turystycznych, wzrost zainteresowania spędzaniem
wakacji zagranicą, dostępność cenowa wyjazdów zagranicznych (duża
konkurencja na rynku ofert, wysoki kurs złotówki w stosunku do euro
i dolara), a nawet gwarancja dobrej pogody, szczególnie na południu
Europy. Z analiz finansowych wynikało, iż średnio zamożnego Polaka stać
było raczej na wyjazd z rodziną do Włoch czy Chorwacji, niż na spędzenie
urlopu nad Bałtykiem. Znaczącą przyczyną był także spadek aktywności
turystycznej naszych rodaków. Rok 2002 przyniósł pewna poprawę –
wzrost podróży krajowych (krótko- i długookresowych) o ok. 2%. Jednak
w roku 2003 nastąpiło kolejne załamanie rynku podróży: zarówno
krajowych jak i zagranicznych.
Tabela 1 Uczestnictwo Polaków w wyjazdach turystycznych wg rodzaju podróży (% populacji
w wieku 15 i więcej lat).
Rodzaj podróży
1999
2000
2001
2002
2003
36
34
32
33
32
42
37
34
35
31
Krajowe ogółem
59
55
51
53
50
Zagraniczne
14
15
14
14
11
Krajowe i zagraniczne
63
60
56
57
54
Krajowe
długookresowe
Krajowe
krótkookresowe
Źródło: Badania Instytutu Turystyki
Z przeprowadzonych analiz ruchu turystycznego Polaków wynika, że
jedna trzecia podróży to wyjazdy długookresowe (obejmujące 5 dni
i więcej), pozostała część (2/3) to podróże krótkookresowe obejmujące
2 do 4 dni. Zarówno w podróżach krótko-, jaki długookresowych
obserwuje się sezonowość, przy czym znaczna część wyjazdów odbywa
się w okresie letnim. Nie obserwuje się w tym względzie większych
zmian, choć rok 2002 przyniósł 2% wzrost krótkich podróży w okresie
letnim.
Tabela 2 Sezonowość krajowych podróży długookresowych (w % ogółu podróży)
Wiosna
1999
2000
2001
2002
16
13
13
12
11
Audyt Turystyczny Miasta Łeby wraz z kierunkami rozwoju turystyki
Lato
53
57
61
61
Jesień
16
16
14
15
Zima
15
14
12
12
Źródło: Badania Instytutu Turystyki
Tabela 3 Sezonowość krajowych podróży krótkookresowych (w % ogółu podróży)
1999
2000
2001
2002
Wiosna
24
22
22
21
Lato
37
36
36
38
Jesień
23
24
24
24
Zima
16
18
18
17
Źródło: Badania Instytutu Turystyki
Aktywność turystyczną można również analizować pod względem grup
wiekowych. I tak najaktywniej uczestniczą w krajowym ruchu
turystycznym osoby w wieku 15-24 lata – 45%, następnie – 25-34 lata –
40%, 35-44 lata – 35%, 45-54 lata – 29%, 55-64 lata – 25% i osoby
powyżej 65 roku życia – 17%. Największą grupę uczestników turystyki
stanowią jednak dzieci i młodzież do 14 lat. Na przestrzeni ostatnich lat
udział tej grupy wiekowej w ruchu turystycznym utrzymuje się na
poziomie ok. 50%.
Równie istotny jest podział wg miejsca zamieszkania turystów, co
nieodłącznie wiąże się z poziomem zamożności. Najliczniejsza grupa
korzystająca z oferty krajowej to mieszkańcy miast powyżej 100 tysięcy
obywateli (w roku 2002 - 62%). Najrzadziej z wyjazdów korzystają
mieszkańcy wsi (43%). W 2002 roku 52% Polaków wcale nie wyjechało
na urlop z powodu braku pieniędzy. Potwierdza to, że skierowanie oferty
turystycznej do mieszkańców największych miast w Polsce ma szansę
powodzenia, ponieważ to właśnie stamtąd wywodzi się największa grupa
turystów.
Jednym z istotnych elementów w analizie ruchu turystycznego jest
również rodzaj zakwaterowania wybierany przez turystów, dający obraz,
w jakim kierunku powinien iść rozwój infrastruktury turystycznej
w regionie. Jak pokazują wyniki badań, turyści coraz częściej rezygnują
z noclegów w hotelach na rzecz pensjonatów czy pokoi gościnnych.
W przypadku podróży krótkookresowych najbardziej popularne są noclegi
u rodziny lub znajomych.
Wykres 1 Kierunki krajowych wyjazdów długookresowych (%)
12
Audyt Turystyczny Miasta Łeby wraz z kierunkami rozwoju turystyki
Źródło: Badania Instytutu Turystyki
Wykres 2 Kierunki krajowych wyjazdów krótkookresowych (%)
Źródło: Badania Instytutu Turystyki
Przeciętne wydatki polskiego turysty na wyjazdy długoterminowe w 2002
roku wyniosły: przed podróżą przeciętnie 205 zł, a podczas wyjazdu 374
zł. Dla podróży krótkookresowych wartości te przedstawiają się
odpowiednio: przed podróżą 87 zł, a podczas wyjazdu 121 zł.
Ze względu na panujący w Polsce klimat, nadal najpopularniejszą porą
roku na wyjazdy długookresowe jest lato (okres wakacji szkolnych).
Dlatego też głównym celem takich wyjazdów jest wypoczynek i turystyka.
Niestety, ściśle określona sezonowość znacznie ogranicza możliwości
rozwoju turystyki krajowej. Jednakże wiele regionów ma szerokie
możliwości stworzenia oferty całorocznej lub choćby przedłużenia sezonu,
co przełożyłoby się na wzrost aktywności turystycznej Polaków (np.
wyjazdy weekendowe, wyjazdy tematyczne, turystyka aktywna),
zwiększenie liczby osób odwiedzających region, a co za tym idzie –
miałoby przełożenie na rozwój gospodarczy regionu.
Rozwój turystyki krajowej otwiera wiele możliwości rozwoju
gospodarczego, tak w skali poszczególnych regionów, jak i w skali całego
kraju. Tendencje w turystyce światowej wyraźnie pokazują stojące przed
tym sektorem szanse i sugerują konieczność jego aktywizacji.
13
Audyt Turystyczny Miasta Łeby wraz z kierunkami rozwoju turystyki
Wzrost zainteresowania podróżami krajowymi (spadek zainteresowania
szczególnie dalekimi podróżami zagranicznymi), wzrost przewagi
transportu lądowego nad lotniczym (podróże samochodem lub pociągiem),
wzrost zainteresowania aktywnym uczestnictwem w różnych formach
ruchu turystycznego (aktywny wypoczynek, odchodzenie od biernych
form uczestnictwa w imprezach i wydarzeniach itp.), wysoka pozycja
miast jako celów wyjazdów (pobyty weekendowe, podróże służbowe,
podróże tematyczne) – to tylko niektóre argumenty przemawiające za
turystyką krajową.
Prognozy krajowego ruchu turystycznego do roku 2007 przedstawia
poniższy wykres.
Wykres 3 Liczba podróży turystycznych mieszkańców Polski wraz z prognozą do 2007 r.
WNIOSKI

Morze stanowi jeden z wiodących kierunków letnich wyjazdów
wypoczynkowych.

Najliczniejszą grupę uczestników turystyki krajowej stanowią dzieci,
młodzież i ludzie młodzi do 24 lat, a następnie osoby aktywne
zawodowo.

Zmiana rodzaju zakwaterowania podczas letnich wyjazdów –
rezygnacja z noclegów w hotelu na rzecz pensjonatów i kwater
prywatnych – rozwój kameralnej bazy noclegowej o odpowiednim
standardzie.

Konieczność odejścia od typowej sezonowości nadmorskiego kurortu,
poprzez stworzenie oferty całorocznej na bazie posiadanych walorów
i rozwoju odpowiedniej infrastruktury.
14
Audyt Turystyczny Miasta Łeby wraz z kierunkami rozwoju turystyki

Wzrost zainteresowania podróżami krajowymi i wzrost rywalizacji
pomiędzy miejscowościami o podobnych walorach turystycznych, jest
motorem kreatywnych działań zmierzających do podniesienia
konkurencyjności miasta.
2.2.2.
Turystyka na świecie

Obserwuje się stopniowy wzrost liczby podróży międzynarodowych
w stosunku do kryzysowego roku 2000.

Wzrost liczby podróży w Europie był nieco mniejszy niż średnia
światowa, a najlepszy rozwój zanotowano w Europie Środkowej
i Wschodniej (2002/2001: +3,9%).

W 2002 roku łączny popyt turystyczny na świecie wyniósł około 4,26
bln USD (w 2001 r. – 4,17 bln, a w 2000 r. – 4,3 bln USD).

W 2002 r. w skali całego świata przemysł związany z turystyką
i podróżami przyczynił się do wytworzenia 3,74% PKB (Produktu
Krajowego Brutto) – 1122 mld USD. W okresie 2003-2013 roku
spodziewany jest wzrost tego wskaźnika do 3,8%.

W przemyśle turystycznym w 2002 r. znalazło zatrudnienie 67,4 mln
osób (2,66% ogółu miejsc pracy). Szacuje się, że do 2013 r.
zatrudnienie wzrośnie do 83,9 mln osób – 2,85%; wzrost ten jest
mniejszy niż wcześniej zakładano.

WTTC szacuje, że w 2002 r. łączny popyt turystyczny w Unii
Europejskiej wyniósł ok. 1,36 bln USD. W okresie do 2013 r. można
się spodziewać wzrostu do ok. 2,84 bln USD.

W 2002 r. przemysł związany z turystyką i podróżami w krajach UE
przyczynił się do wytworzenia 4,2% Produktu Krajowego Brutto – 357
mld USD. W okresie 2003-2013 r. spodziewany jest wzrost tego
wskaźnika do 4,4%.

W europejskim przemyśle turystycznym w 2002 r. znalazło
zatrudnienie 7,5 mln osób (4,5% ogółu miejsc pracy). Szacuje się, że
do 2013 r. zatrudnienie wzrośnie do 8,4 mln osób (4,8%). Liczba
zatrudnionych w szeroko rozumianej gospodarce turystycznej
wyniosła w 2002 r. – 20,83 mln (12,56%).
2.2.3.
Turystyka w Europie
Analizując dane statystyczne dotyczące ruchu turystycznego w Europie
można zaobserwować zachodzące w ostatnim okresie następujące
zjawiska:

W 2002 r. mieszkańcy Europy (wliczając dzieci) odbyli 415 mln
podróży zagranicznych z przynajmniej jednym noclegiem, o 2%
więcej niż w poprzednim roku.
15
Audyt Turystyczny Miasta Łeby wraz z kierunkami rozwoju turystyki

Wzrasta rola sprzedaży oferty turystycznej za pośrednictwem
systemów komputerowych (Internetu).

Liczba noclegów wzrosła o 3% (4,0 mld), co oznacza, że pobyty
uległy dalszemu wydłużeniu – średni czas zagranicznej podróży
mieszkańca Europy w 2002 r. wyniósł 9,6 nocy.

W mniejszym stopniu wzrosły łączne wydatki Europejczyków na
zagraniczne podróże, osiągając sumę 323 mld Euro, co oznacza wzrost
o 1% w stosunku do 2001 r.

Ponad dwie trzecie podróży podejmowano w celach wakacyjnorekreacyjnych – 293 mln podróży, i nastąpił wzrost w stosunku do
roku poprzedniego o 3%. Liczba podróży służbowych i biznesowych
ponownie spadła o 6%, a liczba odwiedzin krewnych lub znajomych
wzrosła o 2%.

W 2002 r. największy udział w rynku podróży zagranicznych – mimo
spadku liczby wyjazdów na rzecz turystyki krajowej – mieli Niemcy
(23%). Następni na rynku są Brytyjczycy (16%), Francuzi (7%),
Holendrzy (6%), Włosi (5%), Szwajcarzy i Belgowie (po 4%), oraz
Szwedzi, Rosjanie i Hiszpanie (po 3%).
2.2.4.
Trendy w turystyce
1. Starzenie się społeczeństwa niesie następujące konsekwencje dla
turystyki:

wzrost popytu na jakość, wygodę i bezpieczeństwo,

wzrost popytu na łatwy transport,

wzrost popytu na spokojniejsze obiekty rozrywkowe,

wzrost popytu na produkty dla osób podróżujących pojedynczo,

większy popyt w miesiącach przed i po sezonie,

w marketingu należy mniej podkreślać wiek a bardziej komfort.
2. Spadek liczby osób przypadających na jedno gospodarstwo (wyższy
dochód do dyspozycji oraz większa siła nabywcza) – konsekwencje
dla turystyki:

zwiększenie popytu na „małe przyjemności”,

zwiększenie popytu na produkty specjalistyczne nabywane pod
wpływem impulsu,

wyższy poziom zainteresowania imprezami zimowymi,

zwiększenie popytu na krótkie wyjazdy w okresach wcześniej
niepreferowanych.
3. Wzrost świadomości zdrowotnej – konsekwencje dla turystyki:
16
Audyt Turystyczny Miasta Łeby wraz z kierunkami rozwoju turystyki

spadek popytu na wakacje wyłącznie o charakterze „słońce – plaża”,

wzrost zainteresowania aktywnym wypoczynkiem,

wzrost popytu na produkty związane z odnową biologiczną.
4. Podnoszenie się poziomu średniego wykształcenia – wpływ na
turystykę:

wzrost popytu na produkty specjalistyczne,

bardziej widoczna rola elementów sztuki, kultury i historii
w planowaniu wyjazdów turystycznych,

zapotrzebowanie na lepsze i bardziej kreatywne przekazywanie
informacji.
5. Wzrost roli sieci informatycznych w zdobywaniu informacji oraz
nabywaniu usług turystycznych – konsekwencje dla turystyki:

coraz częstsze samodzielne komponowanie wakacji z dostępnych
w sieci produktów oraz bezpośrednie rezerwacje przez Internet,

malejąca rola biur podróży w organizowaniu wyjazdów,

rosnąca rola marketingu miejsc turystycznych jako kluczowego
czynnika zainteresowania regionem,

dostęp do oferty turystycznej przez internet będzie wpływał na coraz
późniejsze dokonywanie rezerwacji.
6. Szerszy dostęp do szybkobieżnych pociągów oraz rosnąca liczba
tanich przewoźników – wpływ na turystykę:

częściej będą wybierane łatwo dostępne i niedrogie destynacje na
krótkie pobyty (dużą rolę odgrywać będą organizowane poza sezonem
turystycznym imprezy),

zwiększy się popyt na krótkie pobyty w regionach miejskich,

odchodzenie od podróżowania samochodami prywatnymi (wzrastające
obciążenie dróg) na rzecz podróży pociągami,

wybór celu podróży uzależniony będzie od dostosowania rozkładów
podróży do potrzeb turystów.
7. Wzrost ilości czasu wolnego będzie wpływał na zmniejszenie środków
finansowych na pojedyncze wyjazdy – konsekwencje dla turystyki:

rosnąca potrzeba na tanie produkty,

rezygnacja z jednego dłuższego urlopu na rzecz kilku krótszych
wyjazdów.
8. Wzrost znaczenia indywidualnych potrzeb w korzystaniu z oferty
turystycznej – wpływ na turystykę:
17
Audyt Turystyczny Miasta Łeby wraz z kierunkami rozwoju turystyki

wzrost zapotrzebowania na kameralne zakwaterowanie,

spadek popytu na w pełni zorganizowane wycieczki,

konieczność wprowadzania oferty wyróżniającej się na rynku,

konieczność specjalizacji oferty turystycznej, dostosowywanie się do
indywidualnych potrzeb i zainteresowań poszczególnych turystów,

trend „powrót do podstaw” skutkować będzie wyborem prostszych
wakacji.
Powyższe trendy wyraźnie ukazują zmieniające się tendencje, nie tylko
w Polsce, ale i w Europie. Ich analiza, pozwoli na właściwe wyznaczenie
kierunków dalszego rozwoju turystycznego miasta Łeby.
18
Audyt Turystyczny Miasta Łeby wraz z kierunkami rozwoju turystyki
3
Uwarunkowania geograficznoprzestrzenne
Prace nad Audytem Turystycznym® konsultanci PART S.A. rozpoczęli od
analizy uwarunkowań geograficzno-przestrzennych miasta. Podjęta została
próba określenia wpływu położenia Łeby na rozwój turystyczny miasta,
głównie pod kątem dostępności komunikacyjnej jako elementu mogącego
silnie oddziaływać na decyzje turystów, co do przyjazdu do danego
miejsca.
3.1.
Analiza położenia geograficznego
Miasto Łeba położone jest w województwie pomorskim, pomiędzy
jeziorami Łebsko i Sarbsko, u ujścia rzeki Łeby do morza. Zajmuje obszar
15 km² w środkowej części wybrzeża. Liczba mieszkańców to około cztery
tysiące osób. Miasto znajduje się przy drodze krajowej nr 214,
w odległości 110 km od Gdańska, 30 km od Lęborka i 60 km od Słupska.
Głównym elementem decydującym o atrakcyjności turystycznej Łeby jest
położenie nad wybrzeżem Bałtyku oraz w otulinie Słowińskiego Parku
Narodowego. Łeba utrzymuje się głównie z rybołówstwa i turystyki.
Dzięki swojemu położeniu i malowniczości stała się popularnym,
nadmorskim ośrodkiem wypoczynkowo-turystycznym.
Rysunek 1 Położenie Łeby
Źródło: Opracowanie własne na podstawie serwisu internetowego www.pilot.pl
19
Audyt Turystyczny Miasta Łeby wraz z kierunkami rozwoju turystyki
3.1.1.
Analiza dostępności komunikacyjnej
Możliwość dojazdu do danego miejsca jest jednym z istotniejszych
czynników wpływających zarówno na atrakcyjność inwestycyjną, jak
i turystyczną miasta.
Ocena dostępności komunikacyjnej została opracowana m.in. w oparciu
o położenie w stosunku do dróg samochodowych oraz położenie
w stosunku do dróg kolejowych.
Łeba znajduje się wśród szeregu turystycznych miejscowości
usytuowanych wzdłuż wybrzeża. Niestety dostępność komunikacyjna jest
bardzo ograniczona. Miasto nie leży przy żadnej z głównych polskich dróg
tranzytowych, a komunikacja samochodowa oparta jest jedynie o drogę
krajową nr 214.
Komunikacja drogowa
Wiodącą rolę w komunikacji drogowej – w kontekście rozwoju turystyki –
odgrywają drogi krajowe i wojewódzkie, stanowiące dogodne połączenie
z innymi, ważnymi regionami kraju. Do Łeby można dojechać jedynie
drogą krajową nr 214. Ponadto istnieje kilka dróg lokalnych (np. do
Nowęcina, do Żarowskie, do Rąbki), które służą głownie lokalnej
społeczności. Pełnią one również rolę wspierającą dla wewnętrznego ruchu
turystycznego, ułatwiając przemieszczanie się pomiędzy najważniejszymi
atrakcjami Łeby i okolic.
W czasie sezony turystycznego na drodze Lębork – Łeba występują bardzo
duże utrudnienia w ruchu spowodowane zwiększoną liczbą pojazdów na
tym krótkim odcinku drogi.
Łeba posiada połączenia autobusowe (PKS oraz busy prywatne)
z Lęborkiem (co 30 min.) oraz Słupskiem, z przesiadką w Lęborku.
W sezonie autobusy PKS kursują także do Łodzi, Warszawy, Wejherowa,
Gdyni oraz Pucka. Niezbyt rozbudowana sieć drogowa oraz mała ilość
połączeń autobusowych sprawia, że miasto jest stosunkowo trudno
dostępne dla mieszkańców z centralnej i wschodniej Polski.
Komunikacja kolejowa
Sieć bezpośrednich połączeń kolejowych Łeby z innymi miastami Polski
jest słabo rozwinięta. Przez Łebę przebiega jedna linia kolejowa. Przez
cały rok realizowane są połączenia z większymi miastami w Polsce.
Jednak większość połączeń wymaga jednej, dwóch a nawet trzech
przesiadek. Miasto posiada bezpośrednie połączenia kolejowe jedynie
z Wejherowem, Wrocławiem, Gdańskiem i Warszawą. Niestety wszystkie
bezpośrednie połączenia są sezonowe, jedynie połączenie z Lęborkiem
funkcjonuje przez cały rok.
WNIOSKI

Słabo rozwinięta sieć drogowa.

Zbyt mała ilość połączeń PKP i PKS.
20
Audyt Turystyczny Miasta Łeby wraz z kierunkami rozwoju turystyki

Trudności dojazdu do miasta w sezonie.

Brak bezpośrednich połączeń PKP z większymi miastami w Polsce
poza sezonem letnim.

Brak pasażerskiego ruchu morskiego.
21
Audyt Turystyczny Miasta Łeby wraz z kierunkami rozwoju turystyki
4
Analiza walorów turystycznych
Analiza walorów turystycznych miasta pozwoli określić i ocenić
podstawowy potencjał turystyczny miejsca. Analizie zostaną poddane te
walory miasta, które obecnie przyciągają turystów oraz te, które mogą
intensyfikować ruch turystyczny w przyszłości, a także wskazywać pewne
powiązania między tymi walorami oraz zaproponować efektywniejsze ich
wykorzystanie.
4.1.
Analiza walorów naturalnych
Podczas analizy walorów naturalnych Łeby konsultanci PART
zidentyfikowali wiele elementów, które mogą determinować i wpływać na
rozwoju turystyki w mieście. Z analiz wynika, że najbardziej znanym
i najbardziej eksploatowanym jest Słowiński Park Narodowy. Pewne
możliwości turystycznej aktywizacji wykazują także: przepływająca przez
miasto rzeka Łeba, jezioro Łebsko i jezioro Sarbsko. Dodatkowym
elementem jest specyficzny nadmorski klimat.
Słowiński Park Narodowy
Słowiński Park Narodowy (SPN) usytuowany jest na wybrzeżu
środkowym, na Nizinie Gardneńsko-Łebskiej. Park został utworzony
1 stycznia 1967 roku. Jego nazwa pochodzi od ludności kaszubskiej –
Słowińców, która kiedyś zamieszkiwała m.in. teren dzisiejszego parku.
Swoim zasięgiem SPN obejmuje odcinek wybrzeża od Rowów do Łeby,
jeziora: Łebsko, Gardno, Dołgie Wielkie i Dołgie Małe oraz przylegające
do nich lasy. Powierzchnia Słowińskiego Parku Narodowego to 18 247 ha.
Dzięki swoim niepowtarzalnym walorom w 1977 roku park został
zaliczony przez UNESCO do Światowej Sieci Rezerwatów Biosfery. Park
udostępniony jest dla turystów przez cały rok, jednak poruszać można się
tylko po wyznaczonych szlakach. Wielkość ruchu turystycznego w 2003
roku wynosiła 169570 osób, natomiast w latach poprzednich: 2002 –
1518441. W porównaniu z 2002 rokiem oraz latami poprzednimi, liczba
odwiedzających SPN wciąż wzrasta. Na zmotoryzowanych turystów czeka
pięć zagospodarowanych parkingów. W roku 2003 przyjęły one łącznie:
1578 autokarów, 24063 samochodów osobowych, 130 mikrobusów,
23 motocykle, natomiast w roku 2002 statystyka jest następująca: 1328
autokarów, 66 mikrobusów, 15612 samochodów osobowych,
21 motocykli.
1
Na podstawie sprzedanych biletów wstępu.
22
Audyt Turystyczny Miasta Łeby wraz z kierunkami rozwoju turystyki
Słowiński Park Narodowy stanowi dla odpoczywających w Łebie
i regionie turystów atrakcyjną możliwość spędzenia czasu.
Na obszarze parku utworzone zostały następujące rezerwaty:

„Mierzeja” Gardneńsko-Łebska – rezerwat wydmowo-leśny,

„Żarnowska” – rezerwat krajobrazowo-leśny,

„Olszyna” – rezerwat leśny,

„Bory Torfowe” – rezerwat glebowo-drzewostanowy,

„Bielice” – rezerwat glebowy,

„Kluki” – rezerwat leśny,

„Moroszka” – rezerwat florystyczny,

„Klukowe Buki” – rezerwat leśny,

„Żarnowskie Lęgi” – rezerwat faunistyczny lęgów ptasich,

„Klukowe Lęgi” – rezerwat faunistyczny lęgów ptasich,

„Gardneńskie Lęgi” – rezerwat faunistyczny lęgów ptasich,

„Ciemińskie Błota” – rezerwat faunistyczny lęgów ptasich.
Wydmy
W Słowińskim Parku Narodowym znajdują się unikatowe na skalę
europejską – ruchome wydmy. Powstały one na skutek procesów
geomorfologicznych oraz działalności Bałtyku. Wyrzucany na plażę
piasek, osuszany jest przez słońce i wiatr, a następnie wywiewany dalej
w głąb lądu. Największy obszar wydmowy znajduje się na Mierzei
Łebskiej, a jego powierzchnia wynosi ok. 500 ha. Wydmy przenoszone
wiatrem wędrują z szybkością 3-10 m w ciągu roku a ich wysokość osiąga
ponad 30 m n.p.m. Zasypują one wszystko, co napotkają na swojej drodze.
Częstym widokiem są np. przysypane krzewy i drzewa. Z roku na rok
wydmy zwiększają swoją powierzchnię jednocześnie tracąc nieco na
wysokości.
Zwierzęta i rośliny
Słowiński Park Narodowy jest gigantycznym skupiskiem rzadkich
gatunków roślin i zwierząt. Charakterystyczny dla parku jest strefowy
układ roślinności. Przebiega on równolegle od brzegu morskiego w głąb
lądu. Flora roślin naczyniowych liczy ok. 850 gatunków, z których
50 podlega ochronie gatunkowej. Wśród drzew dominuje sosna. Oprócz
niej rosną też świerki, modrzewie, buki, dęby. Ogółem na terenie parku
potwierdzono występowanie 46 zespołów roślinnych.
Wśród roślinności możemy natknąć się na:
- piaskownicę zwyczajną,
- wydmuchrzyca piaskowa,
23
Audyt Turystyczny Miasta Łeby wraz z kierunkami rozwoju turystyki
- mikołajek nadmorski,
- rosiczkę,
- wrzos,
- rukwiel nadmorską,
- honkenię piaskową,
- storczyka plamistego.
Słowiński Park Narodowy jest zamieszkiwany przez wiele gatunków
ptactwa. Stwierdzono tu 257 gatunków, w tym 150 gatunków lęgowych.
Na bogactwo ptaków na tym terenie wpływa także położenie na trasie
wiosennych i jesiennych przelotów. Na terenie parku występują: rybołów,
orzeł bielik, czarny bocian, kruk, dzięcioł, myszołowy, różne gatunki sów,
mewy, łabędzie, perkozy, kaczki, łyski, rybitwy. Na obszarach przyległych
do jezior (mokradłach) znajdują dobre warunki bytowania: bataliony,
kuliki, bekasy, żurawie. Zimą można spotkać ptaki z dalekiej północy np.
różne gatunki kaczek (lodówki), tracze, łabędzie krzykliwe. Niedostępność
terenu sprawia, że w ciągu prawie całego roku ptactwo znajduje tu miejsce
do gniazdowania czy wypoczynku w czasie przelotów.
Wśród ssaków liczne są jelenie, sarny, dziki, jenoty i zające. Na plaży
można czasami zauważyć foki, ale niestety bardzo rzadko.
Jeziora
Brzegi jezior położonych w parku są płaskie i porośnięte trzcinami.
Wędrujące wydmy wraz z płytkimi przymorskimi jeziorami stanowią
osobliwość na skalę europejską. Ekosystemy wodne zajmują prawie 55%
powierzchni parku. Największymi jeziorami znajdującymi się na tereni
gminy Łeba są:

Jezioro Łebsko – powierzchnia 7140 ha, maksymalna głębokość
6,3 m. Jezioro powstało dzięki mierzei, która stopniowo odcięła dawną
zatokę od morza; jezioro należy do SPN.

Jezioro Sarbsko – powierzchnia 652 ha, głębokość maksymalna
3,2 m. Sarbsko jest typowym jeziorem przymorskim ze słabo
rozwiniętą linię brzegową. Ma ono postać rynny wydłużonej na linii
wschód-zachód. Jezioro połączone jest z Bałtykiem przez potok Chełst
oraz z Jeziorem Łebsko przez Łebę.

Jezioro Dołgie Wielkie – powierzchnia 156 ha. I klasa czystości. Typ
jeziora - lobeliowe, przymorskie, płytkie, leży w zlewni typowo leśnej.
Jezioro nie posiada źródeł zanieczyszczenia wód. Niestety roślinność
jeziora powoduje jego szybkie zarastanie; jezioro należy do SPN.
Jeziora znajdujące się na terenie Parku wyłączone są z ruchu
turystycznego za wyjątkiem trasy żeglugowej Łeba-Kluki na jeziorze
Łebsko, gdzie prowadzony jest przewóz turystów łodzią o napędzie
elektrycznym oraz obszarów przybrzeżnych we wschodniej i południowowschodniej części jeziora Łebsko, gdzie dopuszczalne uprawianie
24
Audyt Turystyczny Miasta Łeby wraz z kierunkami rozwoju turystyki
żeglarstwa (małe żaglówki i łodzie). W 2003 roku po jeziorze Łebsko
przewieziono 12221 osób, a w 2002 – 11630. Jezioro Sarbsko jest znaną
bazą windsurfingu; można tu także wędkować.
Rzeka Łeba
Przez teren parku i miasto Łebę przepływa rzeka Łeba. Powierzchnia
dorzecza Łeby to 1801 km² a jej długość wynosi 117 km. Łeba jest rzeką
pobrzeża bałtyckiego, płynącą przez pojezierze kaszubskie i pobrzeże
słowińskie. Wypływa z terenów na zachód od Kartuz, ze źródła
położonego 170 m n.p.m. koło wsi Borzestowo w okolicach Chmielna.
Uchodzi do Bałtyku koło miasta Łeby. Wody rzeki posiadają III klasę
czystości.
Walory klimatyczne
Łeba leży w strefie klimatycznej o wyjątkowych walorach zdrowotnych.
Mikroklimat miasta wpływa na wzmocnienie układu odpornościowego,
zwłaszcza poza sezonem letnim. Klimat Łeby ma charakter morski,
z cechami przejściowymi między kontynentalnym a wybitnie morskim.
Wywołuje pozytywne reakcje ludzkiego organizmu i poprawę
samopoczucia. Klimat zawdzięcza swoje właściwości lecznicze zawartości
soli i jodu w powietrzu oraz dużemu nasłonecznieniu. Wiatr, który wieje
w Łebie zwiększa dynamikę zmian atmosferycznych, które powodują
większe falowanie morza i rozpylanie soli i jodu w powietrzu. Jest to
klimat wybitnie bodźcowy, leczniczy. Leczy się tu m.in. choroby układu
oddechowego (astma), choroby skóry (łuszczyca), choroby układu ruchu
oraz krążenia (żylaki). Łebski klimat wspomaga także leczenie chorób
przemiany materii, otyłości, cukrzycy i nerwicy.
Wnioski:

Dużym atutem miasta, jest jego położenie w otulinie Słowińskiego
Parku Narodowego.

Unikatowe na skalę europejską ruchome wydmy.

Położenie Łeby w strefie klimatycznej o wyjątkowych walorach
zdrowotnych.

Poprawiający się stan czystości wód.
4.2.
Analiza walorów antropogenicznych
Rolę wspomagającą walory naturalne stanowią walory antropogeniczne.
Łeba, jako miejsce wypoczynkowe i uzdrowiskowe, nie budowała swojej
pozycji turystycznej w oparciu o obecne w mieście historyczne budynki
i pamiątki. Pomimo bogatej historii samego miasta nie ma tu wielu
zabytków i reliktów z przeszłości.
Wśród zabytków Łeby należy wymienić:
25
Audyt Turystyczny Miasta Łeby wraz z kierunkami rozwoju turystyki

Ruiny gotyckiego Kościoła Św. Mikołaja znajdujące się w pasie
wydm nadmorskich. Ruiny są najstarszym obiektem, który jest
pozostałością starej Łeby. Budowla ta znajdowała się w centrum
dawnej osady. Ruiny leżą na zachód od miasta przy drodze do plaży,
przy ulicy Turystycznej.

Kościół p.w. Wniebowzięcia NMP jest jednym z najważniejszych
zabytków Łeby. Kościół pochodzi z 1683 roku. W roku 1763
dobudowano wieżę. We wnętrzu kościoła możemy podziwiać piękne
barokowe wyposażenie. Warto zwrócić uwagę na obraz Matki Bożej,
namalowany przez niemieckiego ekspresjonistę Maxa Pechsteina.

Najstarszy dom z 1723 roku, znajduje się przy ulicy Kościuszki 86.

Hotel Neptun z 1903 roku. Jest to dawny dom zdrojowy z początku
XX w., uważany za perełkę łebskiej architektury. Usytuowany jest
przy ulicy Sosnowej. Prace nad tą niesamowitą budowlą rozpoczęto
w 1901 roku. Uroczyste otwarcie kurhausu nastąpiło w roku 1903.
Obecnie obiekt jest w rękach prywatnych i został przekształcony
w ekskluzywny hotel.

Cmentarz Ewangelicki na ulicy Parkowej.
Dostępne w mieście zabytki nie wpływają jednak w znaczący sposób na
atrakcyjność turystyczną Łeby. Żaden z obiektów nie będzie w stanie
samodzielnie generować ruchu turystycznego w mieście. Analizując
walory antropogeniczne miasta można stwierdzić, że mogą one jedynie
pełnić rolę wspierającą.
Zabytki okolic Łeby:

Wyrzutnia rakiet batalistycznych w Rąbce. Podczas II wojny
światowej było to miejsce poligonu doświadczalnego, gdzie były
testowane bomby przeciwlotnicze typu Rheintochter (córy Renu)
i rakiety batalistyczne Rheinbote (posłaniec Renu). W latach 19431945 wystrzelono stąd około 84 rakiet bojowych. Następnie w latach
1967-74 działała tu Stacja Sondażu Rakietowego, w której
przeprowadzano próby prototypów rakiet meteorologicznych. Stacja
była jedyną w Polsce bazą startową rakiet badawczych. Obecnie
mieści się tu muzeum „Wyrzutnia”.

Latarnia morska Czołpino pochodzi z 1875 roku. Znajduje się
w odległości 30 km od Łeby. Jej wysokość to 25,2 m. Latarnia
położona jest ok. 1000 m od morskiego brzegu. Zabezpiecza ją siatka
ornitologiczna, ze względu na położenie w rezerwacie przyrody.
Z tarasu latarni roztacza się wspaniały widok na ruchome wydmy,
które oddzielają jezioro Łebsko od morza. Obiekt jest udostępniony
turystom przez cały sezon, od 1 maja.

Latarnia morska Stilo została zbudowana w latach 1904-1906.
Wysokość wieży to 33,4 m. Położona jest około 800 m na północ od
wsi Stilo, w odległości ok. 1000 m od brzegu morza. Latarnia
zbudowana jest ze stalowych elementów skręconych ze sobą za
pomocą śrub. Konstrukcja jest jedną z 3 tego typu na świecie. Wieża
pomalowana jest w trzy charakterystyczne poziome pasy: czerwony,
26
Audyt Turystyczny Miasta Łeby wraz z kierunkami rozwoju turystyki
biały i czarny. Latarnia Stilo jest jedną z najbardziej nowoczesnych
konstrukcji na polskim wybrzeżu. W sezonie letnim udostępniona jest
turystom.

Skansen w Klukach – położony na południowym brzegu jeziora
Łebsko. Wioska jeszcze do pierwszych lat powojennych była
zamieszkiwana przez Słowińców – kaszubskie plemię. W roku 1963
otwarto w Klukach muzeum – zagrodę słowińską. W przeciągu
kilkunastu następnych lat wioskę powiększono o nowe zabytkowe
zagrody. Najstarszym obiektem w muzeum jest chałupa Charlotty
Kluck, pochodząca z XVIII wieku. Wnętrza chałupy mieszczą
wystawę „Wokół kuchennego pieca”, pokazującą wszystko, co
związane było z przygotowaniem pożywienia oraz robieniem zapasów.
Na terenie muzeum znajduje się także dawny magazyn rybacki
z łodziami, sieciami, siekierami do rąbania przerębli, kotwicami
i innymi rybackimi przyrządami. Niedaleko magazynu znajduje się
szałas rybacki. Skansen w Klukach jest miejscem godnym
odwiedzenia.

Wieża widokowa Rowokół znajduje się na największym
w Słowińskim Parku Narodowym wzgórzu morenowym (115 m
n.p.m.). Wzgórze to w średniowieczu było miejscem kultu
pogańskiego. Następnie w XIII wieku zbudowano tu kaplicę św.
Mikołaja. Góra była również swego rodzaju latarnią morską (palono tu
ogniska, aby w ten sposób wskazywać drogę żeglarzom). Wieża jest
dostępna dla zwiedzających od 1 maja do 30 września w godzinach 912. Z wieży rozpościera się wspaniały widok na okolicę.

Kompleks pałacowy w Nowęcinie – położony jest nad jeziorem
Sarbsko. Kompleks pałacowy rodu Wejherów pochodzi z końca XV
wieku, następnie został rozbudowany w XVI i XX wieku. Pałacyk
wybudowany został w stylu neogotyckim i położony jest na wzgórzu
nie opodal brzegu jeziora. Malowniczości dodaje mu rosnący wokół
starodrzew oraz zadbane zabudowania gospodarcze dawnego folwarku
– obecnego ośrodka sportów konnych. W parku zlokalizowana jest
XIX wieczna kaplica grobowa. Niestety sam pałac od dawna nie był
remontowany i jest w bardzo złym stanie.
4.3.
Imprezy
Elementem wpływającym na wzrost przyjazdów turystycznych jest bogata
oferta imprez i wydarzeń kulturalnych. Atrakcyjny kalendarz imprez
odgrywa istotną rolę w budowaniu wizerunku miasta i okresowo wpływa
na wzrost liczby przyjazdów. Rolę takiego kreatora ruchu turystycznego
mogą jednak odgrywać jedynie wydarzenia cykliczne, o szerokiej
promocji na docelowych rynkach odbiorców. W Łebie imprez
organizowanych cyklicznie jest zaledwie kilka, co w znaczny sposób
wpływa na atrakcyjność miasta.
Tabela 4 Wykaz wybranych imprez
Nazwa imprezy
Miesiąc
Miejsce
27
Audyt Turystyczny Miasta Łeby wraz z kierunkami rozwoju turystyki
Wieczór Trzech Króli
Bibliotece Miejskiej
w Styczeń
Łeba
Powiatowy
Turniej Maj
Dziecięcej
Sztuki
Recytatorskiej i Małych Form
Teatralnych
Łeba
Dzień windsurfingu „Łeba Maj
centrum windsurfingu Polski”
Łeba
Czarne Wesele
Kluki
Maj
Mistrzostwa w Wędkarstwie Maj, czerwiec
Polskim
Łeba
Centralne Obchody Dni Morza Czerwiec
Łeba
Regaty żeglarskie
Słowiński”
„Puchar Czerwiec
Łeba
VIII Regionalne Zawody w Czerwiec
Skokach przez Przeszkody
Łeba
Święto Dorsza
Czerwiec
Łeba
Międzynarodowe Mistrzostwa Czerwiec
Polski w Windsurfingu
Łeba
Plener Malarzy Marynistów
Czerwiec
Łeba
Koncerty szantowe
Czerwiec, lipiec, sierpień
Łeba
Święto Łeby
Lipiec
Łeba
w Lipiec
Łeba
Wyścigi Łodzi Pontonowych
Lipiec
Łeba
Letnie Kursy Muzyczne
Lipiec
Łeba
Konkurs Rzeźby w Piasku
Sierpień
Łeba
żeglarstwie Sierpień
Gran
Prix
Łeba
Mistrzostwa
polski
siatkówce plażowej
II Edycja
deskowym
Amatorów
w
Bieg po Złocistej Plaży
Sierpień
Festyn
wrześniowy
zakończenie lata
Międzynarodowa
Malarzy
Zakończenie
żeglarskiego
VI
Festiwal
„Pomuchla”
Łeba
na Wrzesień
Łeba
Enklawa Wrzesień
Łeba
sezonu Październik
Kulinarny Grudzień
Wojewódzki
Konkurs
Szopkę Betlejemską
na Grudzień
Sylwester w Parku Miejskim
Grudzień
Łeba
Łeba
Łeba
Łeba
Źródło: Opracowanie własne PART S.A.
Oprócz wymienionych powyżej imprez w Łebie organizowanych jest
szereg mniejszych imprez, koncertów, przedstawień, festiwali, wystaw.
Imprezy te, mogą stanowić jedynie atrakcyjną ofertę dla przybywających
tutaj turystów, nie będą jednak same generowały ruchu turystycznego.
Najciekawsze imprezy odbywają się w sezonie i są to głównie imprezy
o charakterze kulturalnym i sportowym. Szczególnie imprezy żeglarskie
28
Audyt Turystyczny Miasta Łeby wraz z kierunkami rozwoju turystyki
i windsurfingowe zyskują coraz większe znaczenie, istotnie wpływając na
ruch turystyczny w okresie ich trwania.
Wśród najciekawszych wydarzeń odbywających się w mieście, których
temat predestynuje je do tego, aby przy odpowiedniej promocji
i opracowaniu atrakcyjnej formy prezentacji, stały się magnesami
przyciągającymi turystów do Łeby, należy wymienić:

Międzynarodową Enklawę Malarzy – impreza odbywa się od 1995
roku. Wydarzenie to stało się miejscem spotkań artystów malarzy
zarówno z kraju jak i ze świata. Impreza odbywa się raz w roku,
każdego roku poświęcona jest innemu mistrzowi.

„Czarne Wesele” – impreza odbywająca się w miejscowości Kluki
w skansenie. Jest to coroczne wydarzenie folklorystyczne, trwające od
1do 3 maja. Można na niej m.in. wziąć udział w pieczeniu chleba,
kopaniu torfu czy posłuchać kaszubskich melodii.

W skansenie w Klukach, na przełomie lipca i sierpnia, przez dwa
tygodnie trwa impreza, która ukazuje dawne życie Słowińców.
Odbywają się wtedy różnego rodzaju pokazy rzemiosł i technik np.
przędzenia, tkania, maglowania, prania dzwonem, technik ciesielskich,
koszykarskich, garncarstwa, szycia sieci rybackich.

Festiwal Kulinarny „Pomuchla” – odbywa się już od 1999 roku.
Impreza jest swojego rodzaju konkursem kulinarnym potraw z dorsza
oraz innych ryb.

Międzynarodowe Mistrzostwa Polski w Windsurfingu – impreza
odbywa się w sezonie letnim. Tygodniowy program imprezy przyciąga
rzeszę turystów z całego świata.
Należy pomyśleć o wykreowaniu jeszcze kilku imprez – hitów, które
przyciągałyby turystów swoją oryginalną formą nie tylko w trakcie sezonu
letniego. Przykładem takich wydarzeń mogą być: Festiwal Gwiazd
w Międzyzdrojach, Piknik Country w Mrągowie, Festiwal Czterech Kultur
w Łodzi. To imprezy, które sprawiły, że w trakcie ich trwania o tych
miejscach mówi się w całej Polsce – zarówno w prasie jak i telewizji.
WNIOSKI

Bogaty kalendarz imprez kulturowych i sportowych.

Lokalny charakter wielu wydarzeń.

Brak imprezy – hitu, kształtującej wizerunek miasta i odgrywającej
znaczącą rolę w jego promocji.
29
Audyt Turystyczny Miasta Łeby wraz z kierunkami rozwoju turystyki
5
Analiza zagospodarowania
turystycznego
Rozwój turystyki, niezależnie od obszaru, jego walorów i atrakcji, jest
w dużym stopniu uwarunkowany poziomem zagospodarowania
turystycznego. Dobrze rozwinięta infrastruktura turystyczna i około
turystyczna stymuluje ruch odwiedzających i decyduje o popularności
danego miejsca. Jednakże zmieniające się tendencje w turystyce na całym
świecie oznaczają zmianę preferencji i kryteriów wyboru miejsca
wypoczynku. W ostatnich latach obserwuje się wzrost znaczenia turystyki
aktywnej, czynnego wypoczynku, eko-turystyki itp. – jednym słowem
odchodzi się od standardowych dwutygodniowych wczasów na plaży, tak
niegdyś popularnych i powszechnie stosowanych. Ta zmiana
spowodowała konieczność przemodelowania oferty turystycznej z „łóżko
+ stołówkowe jedzenie” na „ATRAKCJE + ATRAKCJE + ATRAKCJE +
łóżko + jedzenie (i to ewentualnie)”. Niemniej jednak baza noclegowa
i gastronomiczna nadal pełnią znaczącą rolę w rozwoju każdego rodzaju
turystyki; a bez zachowania podstawowych standardów obowiązujących
na świecie bardzo ogranicza się segment odwiedzających region turystów.
Analiza stanu zagospodarowania obszaru objętego projektem pozwoli na
dokładną ocenę jego zasobów i opracowanie atrakcyjnych produktów
turystycznych będących w przyszłości turystyczną wizytówką Łeby.
5.1.
Infrastruktura turystyczna
Infrastruktura turystyczna i jej ocena to istotny element tworzenia
profesjonalnych produktów turystycznych zarówno w skali dużego regionu
jak i poszczególnych miast i miejscowości. W kontekście rozwoju
turystyki należy ocenić elementy podstawowej bazy turystycznej (baza
noclegowa i gastronomiczna) oraz szeroko rozumianą infrastrukturę
uzupełniającą (szlaki turystyczne, ośrodki turystyki aktywnej, obiekty
sportowo-rekreacyjne itp.). Ich stan obecny, jakość usług, oryginalność
oraz możliwości rozwoju w znacznym stopniu determinują rozwój
turystyki w regionie, wyznaczają kierunki kolejnych działań i pozwalają
dotrzeć do wyznaczonych segmentów docelowych odbiorców produktów
turystycznych. Nawet najbardziej atrakcyjny obszar nie zatrzyma turysty,
jeśli ten nie znajdzie godnych warunków na nocleg, smacznego posiłku
czy odpowiedniej infrastruktury pozwalającej wykorzystać atrybuty
regionu.
30
Audyt Turystyczny Miasta Łeby wraz z kierunkami rozwoju turystyki
5.1.1.
Baza noclegowa
Istniejąca w analizowanym Regionie baza noclegowa stanowi niezbędny
element zagospodarowania turystycznego i ma kluczowe znaczenie dla
rozwoju turystyki na danym obszarze.
Łeba od lat cieszy się dużą popularnością jako nadmorska miejscowość
wypoczynkowa. Dane GUS wykazują, że liczba zarejestrowanych
obiektów noclegowych na terenie gminy w pierwszych dwóch latach XXI
w. pozostaje raczej bez zmian: w 2000 roku było ich 80, w 2002 roku – 78.
Daje to łączną liczbę miejsc noclegowych na poziomie 11.300, z czego
1.320 to miejsca zarejestrowane jako całoroczne.
Natomiast z zebranych materiałów oraz danych zawartych na stronach
internetowych wynika, iż w 2004 roku baza noclegowa Łeby jest o wiele
bogatsza i zróżnicowana. Większość obiektów, przede wszystkim
prywatnych, jest dostępna w okresie letnim (od maja do września).
Przyczyną tego jest wciąż funkcjonująca ścisła sezonowość miejscowości
nadmorskich.
Wśród obiektów noclegowych należy wyróżnić kilka kategorii:
1. hotele / motele
2. ośrodki / domy wczasowe
3. ośrodki / domy wypoczynkowe
4. kwatery prywatne i pokoje gościnne
5. domki letniskowe
6. campingi i pola namiotowe
Intensywny rozwój infrastruktury noclegowej na terenie miasta uwypuklił
ciekawy podział Łeby: w zachodniej części miasta przeważają typowe
ośrodki wczasowe (pamiętające niekiedy lata 70-te ubiegłego stulecia, ale
odnowione i schludne) oraz campingi, natomiast wschodnia część została
opanowana przez „sektor” prywatny – wille, kwatery prywatne, domy
wypoczynkowe.
Prowadzona przez Urząd Miasta ewidencja obiektów świadczących usługi
hotelarskie dostarcza nam następujących danych:
od sierpnia 1999 roku do lipca 2004 roku zostało zarejestrowanych:

35 obiektów w kategorii „ośrodek wczasowy”, dysponujących łącznie
3.524 miejscami noclegowymi (z czego ponad 30% to miejsca
całoroczne)

231 obiektów w kategorii „pokoje gościnne” (w tym: kwatery
prywatne), czyli 4.094 miejsca noclegowe w większości sezonowych
(miejsca całoroczne to ok. 14%)

6 pól namiotowych na łączną liczbę miejsc – 250; oczywiście są to
obiekty sezonowe
31
Audyt Turystyczny Miasta Łeby wraz z kierunkami rozwoju turystyki
daje to 234 obiekty i 6.527 miejsc noclegowych w większości
sezonowych.
Z ewidencji UM wynika więc, że Łeba może przyjąć jednorazowo,
w sezonie wakacji ponad 7,8 tysiąca turystów (to ponad 524 osoby na 1
km²). Wg kategoryzacji zgłoszono do Urzędu Wojewódzkiego w Gdańsku
1 hotel i 7 kempingów. W trakcie uzyskiwania kategoryzacji są obecnie 2
hotele, 1 pensjonat i 1 kemping.
Zestawienia obiektów noclegowych prezentowane na kilku serwisach
internetowych Łeby zawierają wiele innych obiektów (z danymi
teleadresowymi i linkami), które oferują usługi noclegowe oraz programy
dla grup zorganizowanych (m.in. wypoczynek dzieci i młodzieży).
W serwisie internetowym Urzędu Marszałkowskiego Województwa
Pomorskiego zamieszczona jest informacja, że Łeba posiada 10 tysięcy
miejsc noclegowych, z czego 4 tysiące to miejsca na campingach i polach
biwakowych. Szacuje się jednak, że w sezonie miejsc noclegowych jest
nawet do czterech razy więcej. Dokładne wyliczenie nie jest jednak
możliwe, ponieważ wielu prywatnych właścicieli nie rejestruje swojej
działalności.
Istnieją zatem trzy różne, w każdym przypadku wiarygodne, źródła danych
dot. bazy noclegowej gminy Łeba, co utrudnia sporządzenie pełnego,
kompleksowego zestawienia.
Rosnące wymagania współczesnych turystów, tak zagranicznych jak
i polskich, wywarły ogromny wpływa na poziom oferowanych obecnie
usług noclegowych. Znaczna większość obiektów, niezależnie od kategorii
czy właściciela, spełnia podstawowe standardy oferty turystycznej – pokój
z własnym, pełnym węzłem sanitarnym. Obiekty sezonowe, które podczas
okresu urlopowego muszą zarobić na tzw. „martwy sezon” i zapewnić
sobie obłożenie na kolejny rok, przyciągają klientów schludnością,
czystością i estetycznym umeblowaniem, choć nie zawsze nowym
i nowoczesnym.
Jest także kilka obiektów bardziej ekskluzywnych, a co za tym idzie
odstępujących nieco ceną od pozostałych ofert. Należy do nich m.in.:
1) Neptun – Zamek na Plaży (1903 r.) – usytuowany na skarpie, nad
samym morzem kameralny obiekt posiada 35 pokoi
i apartamentów, wszystkie z widokiem na morze, łazienkami
i stylowym umeblowaniem. Do dyspozycji gości jest restauracja,
kawiarnia, night club, „Leśna Chata” – stylizowana wiata
z grillem, odkryty basen z barem i tarasem słonecznym, kort
tenisowy, salon kosmetyczny. W szczycie sezonu (lipiec –
sierpień) cena pokoju dwuosobowego kształtuje się od 425 PLN
do 605 PLN (w cenę wliczone jest śniadanie).
2) Hotel Gołąbek – nowo wybudowany obiekt położony przy kanale
Chełst, 1 km od morza; posiada 96 miejsc noclegowych w
pokojach z łazienkami, TV sat i telefonem; do dyspozycji gości
jest sala konferencyjna (do 35 miejsc), sauna, solarium; restauracja
specjalizuje się w daniach kuchni śródziemnomorskiej i polskiej –
32
Audyt Turystyczny Miasta Łeby wraz z kierunkami rozwoju turystyki
szczególnie w daniach z ryb bałtyckich. W ścisłym sezonie (lipiecsierpień) cena pokoju 2-osobowego wynosi 280 - 330 PLN (w
cenie śniadania).
Dla porównania: w sezonie letnim koszt noclegu w pokoju z łazienką,
czyli domu wypoczynkowym czy na kwaterach, bez wyżywienia oscyluje
między 20 a 60 PLN za osobę. I nadal taka forma pobytów, nie tylko w
Łebie, jest najbardziej popularna.
Większe ośrodki wypoczynkowe, w celu przedłużenia sezonu,
przygotowują dodatkowe oferty pobytów szkoleniowych, biznesowych czy
specjalistycznych (np. zdrowotnych czy rehabilitacyjnych). Można tu
wymienić:
1) Ośrodek Szkoleniowo-Wypoczynkowy Damroka – oprócz miejsc
hotelowych Ośrodek organizuje wczasy, szkolenia, konferencje,
obsługuje wycieczki.
2) Wodnik – 232 miejsca noclegowe oraz sale konferencyjne (50 i
140 miejsc) umożliwiają organizację szkoleń, konferencji, spotkań
biznesowych; jako jedyny w Łebie, „Wodnik” oferuje wczasy
odnowy biologicznej SPA (zabiegi wyszczuplające i korygujące
sylwetkę, odtrucia organizmu, poprawa kondycji, zabiegi
relaksacyjne) oddając do dyspozycji Centrum Urody i Zdrowia
„Afrodyta”.
3) Zespół Rehabilitacyjno-Wypoczynkowy Mazowsze – obiekt
dysponuje 250 miejscami noclegowymi w wygodnym, dobrze
urządzonych pokojach z łazienkami; jest przystosowany do
obsługi osób niepełnosprawnych; w całorocznej ofercie
„Mazowsza” są wczasy rodzinne i zdrowotne, turnusy
rehabilitacyjne, wypoczynek świąteczny i weekendowy, szkolenia
i konferencje.
Ofertę turnusów rehabilitacyjnych i zdrowotnych posiada także O.W.
„Lech” i „Górnik”.
Z roku na rok rozszerza się oferta wynajmu domków letniskowych. Są to
prywatne obiekty (zwykle kilka domków na ogrodzonym terenie), w pełni
wyposażone, mogące pomieścić do 6 osób. Jest to doskonała forma
wypoczynku dla grup składających się z kilku rodzin – wynajęcie domków
letniskowych gwarantuje przebywanie w sobie tylko znanym i dobranym
gronie.
Nadal bardzo popularną formą pobytów nad morzem są campingi i pola
namiotowe. Jest ich w Łebie 7, choć w sezonie letnim niektórzy
właściciele posesji udostępniają swoje trawniki amatorom noclegów pod
namiotami. Urząd Marszałkowski Woj. Pomorskiego podaje liczbę 4 tyś.
jako ilość miejsc na campingach i polach biwakowych. Cieszy fakt, że
rosnące wymagania, co do standardu pobytów dały o sobie znać także i na
polach namiotowych i campingowych. Zadbany teren, dostęp do
potrzebnych mediów, czyste i estetyczne sanitariaty, dodatkowa oferta
33
Audyt Turystyczny Miasta Łeby wraz z kierunkami rozwoju turystyki
gastronomiczna i sportowa – taki stan obiektu z pewnością przyciąga i
zachęca turystów.
Wśród pozostałych obiektów świadczących usługi noclegowe należy
wymienić cztery schroniska młodzieżowe, w tym PTSM i PTTK.
Od wielu lat swego rodzaju problem stanowi w Łebie ściągalność tzw.
opłat klimatycznych. Niestety ta kwestia nie jest przez władze
uregulowana, m.in. nie ma informacji, na jakie cele w danym roku środki z
opłat klimatycznych będą przeznaczone. Brak precyzyjnych zasad
wnoszenia opłat klimatycznych oraz określenia osobnym paragrafem w
budżecie miasta, znacznie utrudnia egzekwowanie należności. A przecież
są to dodatkowe pieniądze dla miasta. I to nie małe.
PODSUMOWANIE:
Łeba dysponuje bardzo dobrze rozwiniętą i zróżnicowaną bazą noclegową,
mogącą sprostać wymaganiom każdej grupy wczasowiczów. Wiele
obiektów jest przystosowanych do wypoczynku rodzin z dziećmi, bogatą
ofertę noclegów znajdą w Łebie ludzie młodzi, są także ciekawe programy
pobytów kolonijnych dla dzieci i młodzieży. Niewiele jest natomiast
obiektów hotelarskich. Pod względem cen Łeba nie odbiega od
pozostałych miejscowości nadmorskich, proponując noclegi praktycznie
na każdą kieszeń. Także standard oferowanych usług jest zadawalający
i spełniający podstawowe wymogi współczesnej turystyki, dorównując
standardom europejskim.
5.1.2.
Baza gastronomiczna
Baza gastronomiczna jest drugim, obok bazy noclegowej, podstawowym
elementem zagospodarowania turystycznego. W Łebie duże znaczenie
mają usługi świadczone przez indywidualnych restauratorów. Istotne,
szczególnie w aspekcie działań promocyjnych, są obiekty gastronomiczne
oferujące kuchnię regionalną lub miejscowe specjały. Jednakże jest ich
w mieście niewiele. W przypadku nadmorskich miejscowości typowo
wypoczynkowych, nieco mniejsze znaczenie mają usługi gastronomiczne
oferowane przez gestorów bazy noclegowej, czyli usługa kompleksowa
łącząca nocleg z wyżywieniem. Serwowanie trzech posiłków dzienne
o wyznaczonych porach, ogranicza nieco swobodę korzystania z plaży
i innych uciech dostępnych w mieście. Poza tym większą atrakcją jest
możliwość skosztowania świeżej ryby prosto z rusztu, niż ograniczenie się
do stołówkowych zestawów, nierzadko mało urozmaiconych. Oczywiście
wszystkie ośrodki wczasowe oraz większość domów wypoczynkowych,
pensjonatów a nawet kwater prywatnych posiada restauracje, stołówki czy
jadalnie, gdzie serwowane są tzw. domowe posiłki. Wielu wczasowiczów
chętnie korzysta kuchennych udostępnianych aneksów kuchennych do
przygotowania własnych posiłków. W miejscowościach wypoczynkowych
nadal funkcjonują tzw. zakłady zbiorowego żywienia, czyli ogólnie
dostępne stołówki i jadłodajnie, w których można wykupić posiłki.
34
Audyt Turystyczny Miasta Łeby wraz z kierunkami rozwoju turystyki
Niestety nie jest to zbyt oryginalny sposób żywienia, choć z pewnością
wygodny i tani.
Spośród dostępnych w Łebie restauracji rekomendowane są restauracje
w hotelach i ośrodkach, m.in. „Wodnik”, „Gołąbek”, „BD” i „Neptun”;
restauracja przy pensjonacie „Bosman” oferuje typową kuchnię polską,
natomiast restauracja „Marina” specjalizuje się w daniach z owoców
morza. W restauracji przy pensjonacie „Angela” można spróbować
specjałów kuchni kaszubskiej.
Wśród zakładów gastronomicznych oferujących wyśmienitą kuchnię rybną
trzeba wymienić także Pub „Wiking”.
W sezonie letnim oblegane są smażalnie ryb. Jest ich w Łebie około 10,
choć z pewnością nie wszystkie zostały wymienione w dostępnych
materiałach. Świeża ryba z porannego połowu, z frytkami i surówką, po
przystępnej cenie – to niewątpliwie stały element wypoczynku nad
morzem.
Liczną grupę zakładów gastronomicznych stanowią bary. Są to przeważnie
lokale sezonowe, na świeżym powietrzu, serwujące dania z grilla lub
popularne dania „na szybko” (placki ziemniaczane, pierogi, naleśniki,
hamburgery). Rosnąca w całej Polsce popularność tzw. chat grillowych ma
także swoje odzwierciedlenie w Łebie. Kilka już funkcjonuje i cieszy się
sporym obłożeniem. Choć lokal w stylu góralskim gryzie się nieco ze
charakterem nadmorskiego kurortu.
Swoistym
„spécialité”
większości
polskich
miejscowości
wypoczynkowych stała się… pizza – danie proste, w miarę szybkie
i bardzo lubiane, choć nie bardzo polskie. Także w Łebie jest coraz więcej
pizzerii. Najczęściej wymieniane są cztery: „Top-Bar-Pizzeria”, „Honotu”,
bar-pizzeria „Ambrosia” i „Mandragora”.
Po sutym posiłku czy długim spacerze, można odetchnąć w jednej z kilku
kawiarni (w tym także kafejki internetowe, bez których wielu nie mogłoby
się obyć nawet na urlopie) lub skusić się na słodkie wyroby cukierni
i lodziarni. Te ostatnie są także nieodłącznym elementem krajobrazu
nadmorskiego kurortu, oferując jagodzianki, pączki i lody o rozmaitych
smakach. Natomiast wieczorem zapełniają się puby i bary, gdzie
serwowane jest zimne piwo i drinki; można także coś przekąsić. Czas
w pubie umila muzyka mechaniczna lub „na żywo” (np. szanty czy
muzyka country). Amatorzy nocnych wrażeń i hulanek znajdą w Łebie
night cluby i dyskoteki: „Mozart”, „Mateusz”, Mefisto”, „Miami Nice”,
„Agados”, „Vega”, „Ziger”.
PODSUMOWANIE:
Analiza bazy gastronomicznej miasta Łeba wykazała spore zróżnicowanie
oferty kulinarnej. Niezależnie od typu obiektu, serwowane potrawy mają
opinię raczej smacznych. Brakuje natomiast lokalu (czy lokali)
ukierunkowanych na kulinarne wyróżniki regionu, np. typowo rybnej
tawerny (bardziej stylowej restauracji niż sezonowej smażalni ryb) czy
35
Audyt Turystyczny Miasta Łeby wraz z kierunkami rozwoju turystyki
kaszubskiej karczmy, gdzie podstawą menu są dania kuchni regionalnej –
pulczi ze sledzama w zaléwie, bulwë z kwasnim mleka czy kaszebsczi
śledz (kaszubska tawerna jest np. w Gdańsku). Taka oferta pełni ważną
rolę promocyjną, uwydatniając charakter i tożsamość miejscowości.
Niemniej jednak można śmiało stwierdzić, że zaplecze gastronomiczne
Łeby jest odpowiednie.
5.1.3.
Baza uzupełniająca
Turystyczna baza uzupełniająca obejmuje szlaki i trasy turystyczne,
ośrodki turystyki aktywnej, obiekty sportowo-rekreacyjne. Stanowią one
o atrakcyjności obszaru w szczególności dla amatorów turystyki aktywnej
i sportu. W przypadku nadmorskich kurortów w znacznym stopniu
uzupełniają
i
uatrakcyjniają
pobyt,
podnosząc
jednocześnie
konkurencyjność jednej miejscowości w stosunku do innych (o podobnym
charakterze). Natomiast dobre zaplecze rekreacyjno-sportowe daje
możliwości organizowania ciekawych imprez, nawet o zasięgu
ogólnopolskim czy międzynarodowym.
SZLAKI TURYSTYCZNE
Położenie Łeby w pobliżu kilku wyjątkowych atrakcji turystycznych
Pomorza Środkowego czyni z niej doskonała bazę wypadową wielu
wypraw i wycieczek. Ci, którzy nad plażowanie przedkładają czynny
wypoczynek, mogą korzystać z kilku oznakowanych szlaków
turystycznych:
szlak czerwony – długość 40 km: z Łeby do Rowów, przez Wydmę Łącką
i Czołpińską, wzdłuż północnego brzegu jeziora Gardno;
szlak żółty – długość 40 km: z Łeby do Gardny Wielkiej, wzdłuż
wschodniego brzegu jeziora Łebsko do Żarnowskiej, dalej przez wsie Gać,
Izbica, Klubki do Smołdzina, wzdłuż Góry Rowokół (rezerwat) do wsi
Gardna Wielka;
szlak zielony – długość 17 km: z Łeby plażą w kierunku zachodnim około
8 km do wejścia na Wydmę Łącką, dalej do czerwonego szlaku, przez
Górę Łącką do Rąbki i z powrotem do Łeby.
Dwudziestojednokilometrowa trasa rowerowa wiedzie dookoła jeziora
Serbsko (Łeba – Stęknica – Szczenurze – Sarbsk – Ulinia – Sasino –
latarnia Stilon) – początek trasy na ul. Nadmorskiej, dalej mierzeją
Sarbską do wraku duńskiego statku, powrót przez Sarbsk, Nowęcin do
Łeby.
Dysponując mapą i przewodnikiem warto wybrać się na krótkie
wycieczki-zwiedzania, bądź piesze bądź samochodowe. Na przykład do
niewielkiej wioski Stilo (13 km od Łeby), gdzie stoi latarnia morska
wzniesiona na początku XX w. Ciekawostką jest to, iż latarnia oddalona
jest od brzegu o 1 km, a zasięg jej światła ma 24 mile morskie.
36
Audyt Turystyczny Miasta Łeby wraz z kierunkami rozwoju turystyki
Wiele ciekawych miejsc znajdujących się w bliższej i dalszej okolicy Łeby
(przedstawione w rozdz. „Walory antropogeniczne”), zachęca do
organizowania indywidualnych wycieczek.
Przebywający w Łebie turyści mogą także skorzystać z usług firm
i organizacji turystycznych, zapewniających pełną obsługę od
pośrednictwa w rezerwacji miejsc noclegowych po organizację wycieczek
i zwiedzania.
Nazwa
Oferta
Usługi Przewodnickie B.T.
PRZEMEX
Jarosław Kaczmarzyk –
przewodnik po Trójmieście
i woj. pomorskim
przewodnicy turystyczni, także z jęz.
niemieckim
usługi przewodnickie
Łebski Serwis Turystyczny
STAMIR
wycieczki bajkową kolejką po Łebie,
wycieczki statkiem po jeziorze Łebsko
Biuro Wczasów PRZYMORZE
wczasy indywidualne i rodzinne,
kolonie i zimowiska, obozy sportowe,
konferencje, weekendy, usługi
przewodnickie, imprezy rekreacyjne
Stowarzyszenie Agroturystyczne
Pomorzanie i Kaszubi
oferta agroturystyczna
TURYSTYKA AKTYWNA
Amatorzy aktywnej turystyki mogą skorzystać z kilku wypożyczalni
rowerów, sprzętu wodnego, oferty „turystyki morskiej” i ośrodków
jeździeckich:
Nazwa
Oferta
Delfin III (łódź)
nurkowanie, rejsy wycieczkowe,
wędkarstwo morskie
Katamaran „Kubuś”
nurkowanie, rejsy wycieczkowe,
wędkarstwo morskie
turystyka wodna
(łodzie, ośrodki, centra)
Księżna Łeby (łódź)
nurkowanie, rejsy wycieczkowe,
wędkarstwo morskie
Jacht motorowo-żaglowy wyprawy wędkarskie, rejsy
turystyczne, rejsy dla
„Marcel”
zorganizowanych grup płetwonurków;
do dyspozycji dwie kabiny
pasażerskie, łazienka, toalety,
prysznic, kuchnia
Przystań
wypożyczalnia sprzętu, kursy,
Windsurfingowa
szkolenia
Habenda (Sarbsk)
Port Jachtowy „Marina”
szkolenia i kursy żeglarskie,
organizacja regat i zawodów
Łebski Klub Żeglarski
szkolenia żeglarskie, organizacja regat
Szkoła Windsurfingu,
Bernard Kęsik
kursy, szkolenia, sprzęt
37
Audyt Turystyczny Miasta Łeby wraz z kierunkami rozwoju turystyki
Nazwa
Oferta

rejsy wycieczkowe, wędkarstwo
morskie, wypożyczalnia sprzętu
wędkarskiego
turystyka rowerowa

Morskie Rejsy
Wędkarskie i
Turystyczne,
Stanisław i Robert
Mielewczyk
Morskie Wyprawy
Wędkarskie – ŁEB80

Prywatne kutry:
Wędkarz Morski,
Halny, Złota Rybka,
ŁEB-22, ŁEB-44,
ŁEB-94

MORS-D,
Wędkarstwo
Morskie kpt.
Dolecki

OW „Lech”

Port Jachtowy
„Marina”

Wypożyczalnia
Sprzętu Wodnego

BIKER (trzy
punkty: ul.
Turystyczna,
Sienkiewicza,
Nadmorska)

ZWR „Mazowsze”
(ośrodek)

Wypożyczalnia
Rowerów P.Wojtas
wypożyczalnia sprzętu wodnego
(przede wszystkim kajaki)
wypożyczalnia rowerów, serwis
turystyka konna
Stadnina Koni –
nauka jazdy konnej, jazda w terenie
Amazonka (Nowęcin)
Stadnina Koni – „Senny” 30 koni rekreacyjnych
(Nowęcin)
obozy letnie, nauka jazdy konnej dla
dzieci, rajdy terenowe
Gospodarstwo Nowęcin
Maciukiewicz
40 koni rasy angloarabskiej
pensjonat dla koni
w ofercie: nauka jazdy konnej, jazdy
w terenie (także na plaży), rajdy
konne, obozy jeździeckie dla
młodzieży, wczasy w siodle, biegi
myśliwskie, ogniska; ośrodek
organizuje Regionalne Zawody w
Skokach przez Przeszkody
Stajnia „Feluś”
(Nowęcin)
nauka jazdy konnej, jazdy w terenie
38
Audyt Turystyczny Miasta Łeby wraz z kierunkami rozwoju turystyki
Szczególną uwagę należy zwrócić na
wybudowany w 1998 roku Port Jachtowy
Łeba. Został on sfinansowany ze środków
funduszu PHARE, rządu polskiego i miasta
Łeba. Jest to pierwszy tego typu obiekt
w Polsce, dlatego też władze miasta wiążą
z jego rozwojem wielkie nadzieje. Basen
portowy o głębokości 2,5 – 3,5 m jest
przystosowany dla jednostek różnych klas,
w tym jachtów żaglowych do 18 m i łodzi
motorowych do 24 m długości. Łącznie
przy pływających pomostach przygotowano
źródło: www.portjachtowy.vit.pl
120 miejsc postojowych.
W skład infrastruktury portu wchodzą:
-
obiekt hotelowy dysponujący 40 miejscami noclegowymi
w pokojach dwu, trzy i czteroosobowych z łazienkami;
-
restauracja „Marina”, drink bar
-
parking samochodowy.
Na terenie portu jest dostęp do niezbędnych mediów: prądu i wody. Można
także skorzystać z pochylni slipowej czy wypożyczyć przyczepę.
W obiekcie, co roku odbywają się regaty i różnego rodzaju imprezy
żeglarskie, w tym także o znaczeniu międzynarodowym. Natomiast na
lądzie organizowane są imprezy plenerowe i estradowe.
Od 1991 roku prężnie działa Łebski Klub Żeglarski. Poprzez aktywną
działalność Klubu i organizację szkoleń, kursów, obozów oraz zawodów
i regat (w tej chwili także o randze międzynarodowej) znacznie wzrosła
popularność windsurfingu, a Łeba zyskała miano polskiej stolicy tego
sportu. Bazę Klubu tworzą dwie stanice: nad jeziorem Sarbsko i w Łebie
(na terenie wojskowego ośrodka wypoczynkowego).
Do dyspozycji wczasowiczów są dwa kryte baseny: w Ośrodku
Wypoczynkowym „Relaks” i O.W.„Magnat I”. Są one jednak dostępne
przede wszystkim dla gości ośrodków. Amatorzy tenisa ziemnego mogą
skorzystać z miejskich kortów tenisowych lub tych, należących do
większych ośrodków wczasowych (np. „Mazowsze”, „Wodnik”, „Hutnik”
i „Lech”). Z ogólnodostępnych obiektów sportowo-rekreacyjnych Łeba
posiada nowoczesną halę sportową, w której prowadzone są m.in. treningi
w ramach obozów kondycyjnych dla sportowców. Jest też kilka boisk do
gry siatkówkę i koszykówkę.
Uzupełnieniem pobytu w nadmorskiej miejscowości, mogą być dodatkowe
atrakcje-ciekawostki, skierowane szczególnie do dzieci. Warto tu
wymienić:
1. prywatny Ogród Ornitologiczny (gospodarstwo agroturystyczne)
w Nowęcinie, w którym można obejrzeć ponad 100 gatunków
ptaków z całego świata; na terenie ogrodu o powierzchni 6 h
znajdują się zarybione stawy, gdzie można spokojnie
powędkować;
39
Audyt Turystyczny Miasta Łeby wraz z kierunkami rozwoju turystyki
2. Western City – powstało w 2001 roku, przy wjeździe do Łeby; na
otwartym terenie organizowane są m.in. pokazy ujeżdżania koni
w stylu „west”, kowbojskie pojedynki, koncerty muzyki country,
gry i zabawy w stylu Dzikiego Zachodu, przejażdżki konne
i nauka jazdy konnej. W „Salonie” serwowane są napoje
i organizowane pokazy tańca;
3. paint ball, gokarty, jady terenowe jeepami;
4. przejażdżki po morzu: skutery, narty wodne, motorówki, banany;
5. lunapark przy bulwarze portowym i wesołe miasteczko.
PODSUMOWANIE:
Baza uzupełniająca jest raczej typowa dla nadmorskiego kurortu
wczasowego. Dobrze rozwinięta jest oferta „morska” czyli rejsy,
wędkarstwo morskie, kursy żeglarskie i windsurfingowe, a nawet
nurkowanie. Jest także spory wybór atrakcji plażowych, szczególnie dla
dzieci – zjeżdżalnie wodne, trampoliny. Natomiast z innych atrakcji
wszystkiego jest po trochu – rowery, konie, oferty typowe
i niekonwencjonalne.
Wszystko
służy
uatrakcyjnieniu
typowo
wczasowych i wypoczynkowych pobytów wakacyjnych.
40
Audyt Turystyczny Miasta Łeby wraz z kierunkami rozwoju turystyki
6
Ocena aktywności marketingowej
w zakresie turystyki
Rozwój turystyki to nie tylko ochrona walorów przyrodniczych
i kulturowych, rozbudowa infrastruktury oraz przygotowanie produktów
turystycznych, ale także odpowiednia promocja i dystrybucja oferty.
Szczegółowa analiza głównych form aktywności marketingowej oraz
wybranych narzędzi marketingowych, najczęściej stosowanych
w promocji, pozwoli na dokładne zdefiniowanie i opracowanie kierunków
działania w tym zakresie na omawianym terenie. Pozwoli także na
ujednolicenie turystycznego wizerunku miasta.
W ocenie strefy marketingowej wsparcia rozwoju sektora usług
turystycznych poddano analizie podstawowe wybrane narzędzia
marketingowe – materiały drukowane oraz strony internetowe dotyczące
miasta.
Lista analizowanych materiałów:

Łeba – broszura informacyjna,

Słowiński Park Narodowy – mapa,
Strony internetowe i ich zawartość merytoryczna:

www.leba.pl

www.leba-kurort.pl

www.leba.turystyka.pl

www.leba.nadmorzem.com
6.1.
Elementy promocji
Do podstawowych ocenianych elementów promocji należą:

Podstawowe materiały promocyjne,

Strony internetowe,

Logo turystyczne, herby,

Inne dostępne materiały promocyjne,

Imprezy i targi promujące dostępne formy turystyki w mieście.
41
Audyt Turystyczny Miasta Łeby wraz z kierunkami rozwoju turystyki
6.1.1.
Podstawowe materiały promocyjno-informacyjne
Materiały drukowane stanowią ważny element promocji zarówno usług jak
i towarów. Należą do nich kolorowe foldery informacyjno-promocyjne,
broszury informacyjne, mapy, katalogi i wreszcie profesjonalne
przewodniki. Istotną rolę odgrywa tu odpowiednia oprawa graficzna
i zawartość merytoryczna, które w znacznym stopniu wpływają na
wizerunek miasta, przyciągają turystów, a co za tym idzie przyczyniają się
do rozwoju turystyki.
6.1.2.
Logo, herb
Herb wykorzystywany jest na większości nośników informacyjnych
dotyczących miasta (foldery, strony internetowe). Nawiązuje do dziejów
Łeby z 1309 roku, kiedy regionem władali Krzyżacy i Święcowie.
Logo miasta Łeby – pojawia się przede
wszystkim na materiałach wydawanych przez Urząd Miasta. Jest zawarte
na dwóch serwisach internetowych, a także stanowi nieodłączny element
stoiska targowego Łeby. Z uwagi na konieczność jego zmodyfikowania,
częściej na drukowanych materiałach pojawia się jednak herb.
Słowiński Park Narodowy, jako jednostka ściśle związana
z ochroną dóbr naturalnych Polski, prowadzi własne działania promocyjne.
Wszystkie informacje z tym związane opatrzone są logo SPN. Jest ono
także wykorzystywane w programach naukowych. Niestety dotyczy
jedynie parku i prowadzonej działalności.
Brak opracowania Księgi Identyfikacji Wizualnej, w której określone
zostałyby podstawowe zasady posługiwania się symbolem, a także
rekomendowane wzory i przykłady jego zastosowań np. w systemie
informacji miejskiej (tabliczki ulic, drogowskazy, oznaczenia zabytków),
wydawnictwach informacyjno-promocyjnych, reklamach, akcydensach
(koperty, pisma, faksy, formularze).
42
Audyt Turystyczny Miasta Łeby wraz z kierunkami rozwoju turystyki
6.1.3.
Informacja turystyczna
Jednym z podstawowych narzędzi promocji miasta jest dobrze
przygotowany oraz sprawie działający punkt informacji turystycznej.
Zadaniem punktów informacji turystycznej jest m.in. gromadzenie
i udzielanie informacji w zakresie szeroko pojętej turystyki w mieście np.
bazy noclegowej, gastronomicznej, wydarzeń kulturalnych, atrakcji
turystycznych, aktualizacja danych z tym związanych (adresy, telefony,
nowe obiekty), rozdawanie i sprzedaż materiałów informacyjnych
i promocyjnych, pośrednictwo w zamawianiu usług przewodnickich oraz
doradztwo turystyczne.
Całoroczne punkty informacji turystycznej działające w Łebie znajdują się
przy Lokalnej Organizacji Turystycznej. Punkt działa od stycznia do
czerwca w godzinach 9 -17, od lipca do sierpnia w godzinach od 9 do 20
i od września do stycznia od 9 do 17. Punkty sezonowe działają w porcie
jachtowym i na poczcie.
6.1.4.
Promocja bezpośrednia
Miasto Łeba wykazuje wysoki stopień zaangażowania we współpracę
z miastami partnerskimi oraz uczestnictwa w targach i imprezach
o charakterze promującym turystykę.
Targi, w których miasto Łeba bierze udział:
Tour Salon w Poznaniu
Targi Turystyczne w Gdańsku (GTT)
Targi Turystyczne LATO w Warszawie
Targi TT Warsaw
ITB Berlin
Promocję miasta na imprezach targowych uzupełniają drukowane
materiały promocyjne. Dlatego ważne jest właściwe ich opracowanie pod
kątem czytelności, układu informacji a przede wszystkim oprawy
graficznej. Ładny i estetyczny folder z pewnością przyciągnie niejednego
klienta. Udział w targach wiąże się także z przygotowaniem dodatkowych
materiałów, tzn. gadżetów (długopisy, znaczki, breloczki).
Miasta partnerskie:

Nida

Zelenogradsk

Hohnstorf/Elbe

Borgholm
43
Audyt Turystyczny Miasta Łeby wraz z kierunkami rozwoju turystyki
Umowy partnerskie zakładają współpracę w dziedzinie kultury, historii,
oświaty, ochrony środowiska, handlu i przemysłu oraz sportu i turystyki.
Umożliwiają także poszerzenie kontaktów między mieszkańcami.
6.1.5.
Strony internetowe i prezentacje multimedialne
Promocja produktu turystycznego wymaga opracowania skutecznych
narzędzi dotarcia do potencjalnego odbiorcy. Takim narzędziem jest
niewątpliwie Internet. Z badań przeprowadzonych przez Światową
Organizację Turystyki (WTO) wynika, że w ostatnich latach znacznie
wzrosła rola tego przekaźnika w promocji turystyki na całym świecie.
Strony internetowe, odwiedzane praktycznie przez każdego, kto ma dostęp
do komputera, stanowią zintegrowane źródło informacji na temat miasta,
walorów przyrodniczych, stanu zagospodarowania turystycznego oraz
oferty funkcjonującej w danym mieście.
Strony internetowe
www.leba.pl
Strona przedstawiona w bardzo ładny, stonowany sposób graficzny.
Posiada wiele przydatnych informacji m.in. rozkłady jazdy PKP i PKS czy
kalendarz imprez odbywających się w mieście. Bardzo obszernie opisany
Słowiński Park Narodowy, brakuje jednak opisu zabytków miasta Łeby.
Na stronie umieszczona jest galeria zdjęć. Minusem jest brak informacji
w wersji obcojęzycznej.
www.leba-kurort.pl
Strona ciekawa zarówno pod względem graficznym jak i merytorycznym.
Na stronie znajduje się mapa miasta oraz obszerny informator adresowotelefoniczny. Bardzo ciekawym pomysłem jest wyszukiwarka noclegów
w Łebie oraz bank wolnych miejsc. Można tu znaleźć również opis
najciekawszych okolicznych miejscowości a także bardzo ciekawe
informacje o Słowińskim Parku Narodowym. Jak na promocyjny serwis
turystyczny miasta brakuje informacji o zabytkach miasta. Strona posiada
bardzo obszerną galerię pięknych zdjęć. Warto podkreślić także możliwość
korzystania ze strony w wersji angielskiej.
www.leba.turystyka.pl
Strona średnio ciekawa pod względem graficznym. Posiada natomiast opis
atrakcyjnych miejsc turystycznych w Łebie i jej okolicach. Można tu
znaleźć także opis bazy noclegowej, gastronomicznej i rekreacyjnej. Na
stronie umieszczony jest także krótki rys historyczny miasta Łeby.
Niestety niektóre z linków są nieaktywne. Strona nie posiada także wersji
obcojęzycznych.
44
Audyt Turystyczny Miasta Łeby wraz z kierunkami rozwoju turystyki
www.leba.nadmorzem.com
Serwis turystyczny poświęcony bazie noclegowej nad morzem. Na stronie
można znaleźć informacje dotyczące bazy noclegowej miasta Łeby. Każdy
obiekt noclegowy posiada krótki opis oraz dane teleadresowe. Strona
stworzona jest w bardzo czytelny i przejrzysty sposób. Zawiera także
propozycje miejsc godnych zobaczenia w Łebie i okolicy, niestety bez
opisów. Strona dostępna jest jedynie w wersji polskiej.
Łeba posiada dość dobrą bazę informacji dostępnych w Internecie, nie dają
one jednak możliwości zdobycia kompleksowej wiedzy na temat
możliwości uprawiania na omawianym obszarze szeroko rozumianej
turystyki. Najbliższy serwisowi stricte turystycznemu jest:
www.leba-kurot.pl
Można tu znaleźć
wyszczególnienia.
wiele
informacje,
niestety
pobieżnych,
bez
Bardzo istotną rzeczą jest aby taki portal był łatwo dostępny i gromadził
wszystkie informacje na temat turystyki. Ważne jest także, aby
przygotowany serwis nie był „martwy” – konieczna jest stała obsługa,
zamieszczanie na bieżąco nowości i ciekawostek, stała kontrola baz
danych (teleadresowych, informacji o imprezach), modyfikacja zawartych
w nim informacji, a nawet oprawy plastycznej. Wówczas strona są
ciekawsze i przyciągają potencjalnych odbiorców oferty turystycznej.
Prezentacje multimedialne
Wśród materiałów promocyjnych brakuje oferty z filmami i prezentacjami
dotyczącymi walorów turystycznych miasta. Filmy lub prezentacje
o tematyce turystycznej mogłyby stanowić ciekawą formę promocji
miasta, szczególnie na imprezach targowych i promocyjnych. Kilka lat
temu Łeba posiadała kasetę VHS, jednak obecnie kaseta już nie jest
dostępna.
45
Audyt Turystyczny Miasta Łeby wraz z kierunkami rozwoju turystyki
7
Analiza dominujących form turystyki
Od wielu lat Łeba jest jednym z najpopularniejszych i najbardziej znanych
letnisk na polskim wybrzeżu. Nie dziwi zatem fakt, że dominuje tu
turystyka pobytowa – typowe wczasy wypoczynkowe. Z uwagi na
wyjątkowe walory przyrodnicze, właściwe sobie miejsce zajmuje także
turystyka krajoznawcza. A z roku na rok coraz popularniejsze stają się
niektóre formy turystyki aktywnej i niektóre sporty, przede wszystkim
żeglarstwo i windsurfing.
7.1.
Turystyka pobytowa, wypoczynkowa
W okresie letnich wakacji nadmorskie kurorty zapełniają się
wczasowiczami. Tak jest i w przypadku Łeby. Wypoczynek na plaży,
spacery po mieście i korzystanie z oferowanych atrakcji to najczęstsza
forma wypoczynku rodzin z dziećmi i grup znajomych, w tym także
młodzieży. Baza noclegowa Łeby rozwijała się i rozwija w tym właśnie
kierunku – obiekty przystosowane do pobytów rodzinnych, czy
stosunkowo tanie pola namiotowe i campingi. Obserwując ruch
turystyczny w Łebie można przyjąć, iż podstawą przyjazdów jest chęć
wypoczynku po roku pracy, regeneracja sił i zagospodarowanie wakacji
dzieciom. Dlatego liczną grupę wypoczywających stanowią rodziny
z dziećmi. Niemniej jednak, duże zagęszczenie ludzi w szczycie sezonu,
uniemożliwia pełen relaks i wypoczynek. Wielu jest jednak amatorów
spędzania urlopu w zatłoczonych kurortach (dużo się dzieje, wiele
dodatkowych atrakcji, możliwość poznania ciekawych ludzi, itp.). Cieszą
się one szczególną popularnością wśród studentów i młodzieży. Również
Łeba od wielu lat przyciąga dużą ich liczbę w okresie wakacji.
W kategorii turystyki pobytowej należy także wymienić zorganizowane
pobyty dzieci i młodzieży. Istniejąca w Łebie infrastruktura umożliwia
przygotowanie ciekawych ofert kolonii letnich i obozów (w tym także
tematycznych: sportowych, językowych), z interesującym programem
i wieloma atrakcjami.
Specyficzny klimat Łeby, doskonałe warunki na pobyty wypoczynkoworehabilitacyjne oraz posiadane złoża borowin (obecnie w fazie badań)
i solanki, otwierają szerokie możliwości rozwoju turystyki zdrowotnej.
Dodatkową motywacją jest rosnąca w Polsce popularność wyjazdów po
zdrowie. Obecnie kilka ośrodków posiada w swojej ofercie turnusy
rehabilitacyjne i pobyty zdrowotne (m.in. OWR „Mazowsze”); jest także
oferta SPA (choć jeszcze dość skromna). Odbiorcami ofert pobytów
46
Audyt Turystyczny Miasta Łeby wraz z kierunkami rozwoju turystyki
zdrowotnych i rehabilitacyjnych są przede wszystkim ludzie w wieku
średnim i starsi oraz rodziny z dziećmi.
7.2.
Turystyka krajoznawcza i aktywna
Turystka krajoznawcza oparta jest w dużej mierze na walorach naturalnych
Słowińskiego Parku Narodowy. Nieco mniejsze znaczenie mają tu zabytki.
Niemniej turystyka krajoznawcza staje się coraz częściej nieodłącznym
elementem wakacyjnych wyjazdów. Szczególnie, kiedy pogoda nie
dopisuje, wczasowicze postanawiają zwiedzać okolicę. W takim
przypadku istotną rolę odgrywają dobrze przygotowane, oznakowane
i opisane trasy zarówno piesze jak i rowerowe, ścieżki przyrodnicze
i dydaktyczne oraz kompleksowa informacja o miejscach wartych
odwiedzenia.
Dość dużą grupę „do zagospodarowania” stanowią także wycieczki
autokarowe, które przyjeżdżają oglądać wydmy, będące główną atrakcją
SPN. Coraz częściej park jest odwiedzany przez turystów przyrodników
(botanicy, obserwatorzy ptaków).
7.3.
Turystyka aktywna i kwalifikowana
Istotną rolę w rozwoju turystyki w Łebie zaczęła także odgrywać turystyka
aktywna. Coraz liczniejsza grupa wczasowiczów zamienia bezczynne
leżenie na plaży na czynny wypoczynek i ruch na świeżym powietrzu.
Wiele osób przywozi własne rowery, część korzysta z oferty
wypożyczalni. Także amatorzy konnej jazdy znajdują w Łebie coraz
ciekawsze propozycje. A poprawiająca się z roku na rok infrastruktura
stymuluje i ukierunkowuje dalszy rozwój tej formy turystyki.
Prowadzona od kilku lat intensywna promocja sportów wodnych –
szczególnie żeglarstwa i windsurfingu, zaowocowała wzrostem
przyjazdów turystów wyspecjalizowanych (zarówno tych aktywnie
uprawiających te sporty, jak i widzów i kibiców regat czy zawodów).
W ostatnich latach zasoby morza wykorzystywane są w jeszcze inny
sposób. Intensywnie rozwija się oferta morskiego wędkarstwa.
Organizatorami są prywatni właściciele kutrów, którzy w ramach rejsu
zapewniają obsługę, sprzęt oraz napoje i drobne przekąski. Taka forma
zagospodarowania wolnego czasu zyskuje coraz większe grono
zwolenników.
47
Audyt Turystyczny Miasta Łeby wraz z kierunkami rozwoju turystyki
8
Analiza SWOT
Analiza SWOT jest podstawowym narzędziem używanym w procesie
planowania i analizy. Służy do określenia podstawowej funkcji wyjściowej
analizowanego obszaru. Jego wykorzystanie polega na wymienieniu
odpowiednich cech charakteryzujących dany obszar w czterech
kategoriach: silnych stron (cecha miasta, która pomaga w osiąganiu
wyznaczonych celów), słabych stron (każdy czynnik wewnętrzny miasta,
który może zagrozić w osiąganiu celów), szans (każdy element otoczenia
zewnętrznego, który tworzy warunki sprzyjające osiąganiu celów)
i zagrożeń (każda cecha otoczenia, która może negatywnie wpływać na
rozwój turystyczny miasta).
Wewnątrz
miasta
Niezależne od
miasta
S
W
(strengths)
(weeknesses)
SILNE
STRONY
SŁABE
STRONY
O
T
(opportunities)
(threats)
SZANSE
ZAGROŻENIA
Analiza SWOT pozwala na uporządkowanie informacji o obecnej sytuacji
miasta w kontekście rozwoju turystyki. Jest więc, ogólnym spojrzeniem na
miasto z pewnej perspektywy, z której widać obecną sytuację miasta
(S i W) i przyszłe możliwości rozwoju (O i T). Dzięki tej analizie można
ocenić czy miasto charakteryzuje się dobrą kondycją (przewaga S nad W),
czy może obawiać się przyszłości (przewaga T nad O) oraz czy ma
potencjał i możliwości wykorzystania istniejących na rynku szans
(dopasowanie S do O). W analizie SWOT główny nacisk kładzie się na
próbie wykazania jak można zlikwidować słabości miasta (przekształcić je
w silne strony) oraz jak przeciwdziałać zagrożeniom (przekształcić je
w szanse rozwoju).
48
Audyt Turystyczny Miasta Łeby wraz z kierunkami rozwoju turystyki
W
S
D
O
P
A
S
O
W
A
N
I
E
KONWERSJA
O
T
KONWERSJA
Wyniki przeprowadzonych przez konsultantów PART S.A. analiz
przedstawia ją poniższe tabelki.
SILNE STRONY

SŁABE STRONY
Położenie – jedna z najbardziej popularnych 
miejscowości nadmorskich w Polsce; ukształtowany od
wielu lat wizerunek miasta jako znanego i lubianego

kurortu

Bezpośrednie
sąsiedztwo
Słowińskiego
Narodowego (miasto leży w otulinie SPN)

Klimat nadmorski, duża zawartość jodu, miejsce

o największym nasłonecznieniu, a jednocześnie
o dużej wietrzności, także występowanie borowin
i solanek

Bogactwo walorów przyrodniczych: jedyne w Polsce
ruchome wydmy, malownicze plaże oraz wyjątkowe

krajobrazy
Parku


Rzeka Łeba

Jezioro Łebsko (na obszarze SPN) i jezioro Sarbsko 
(doskonałe warunki do uprawiania sportów wodnych,

możliwość wędkowania)

Rozwijająca się baza noclegowa i gastronomiczna

Rozwijająca się baza i usługi wędkarskie

Sprawnie działająca Lokalna Organizacja Turystyczna

Przychylność władz miasta dla rozwoju turystyki, 
aktywne wsparcie działań proturystycznych

Lobby żeglarskie – postrzeganie miasta jako centrum 
żeglarstwa na polskim wybrzeżu; imprezy żeglarskie o

dużym znaczeniu międzynarodowym

Dynamiczny rozwój infrastruktury dla turystyki
aktywnej i kwalifikowanej, głównie sportów wodnych
(marina, bazy windsurfingowe)

....


Sezonowość usług i bazy turystycznej, ograniczona
oferta i brak dodatkowych atrakcji poza sezonem
Niezadowalający poziom bezpieczeństwa w czasie
sezonu
Niespójne zagospodarowanie przestrzeni,
architektoniczny, niska estetyka miasta
chaos
Ograniczona
dostępność
komunikacyjna
(jedno
połączenie drogowe, jedna linia kolejowa, brak
połączeń morskich); bardzo niska przepustowość
w ruchu samochodowym (korki, ograniczona ilość
miejsc parkingowych)
Brak podziału struktury miejskiej na typowy dla
miejscowości
wypoczynkowych
(wyeksponowane
centrum, deptak, promenady)
Niedostateczna baza sportowo-rekreacyjna
Niedostateczna ilość atrakcji silnie przyciągających
turystów, oferta mało zdywersyfikowana
Mała ilość odpowiednio zagospodarowanych placów
dla dzieci
Brak systemu informacji miejskiej
Brak obiektów noclegowych o wysokim standardzie;
mała ilość obiektów całorocznych
Brak uregulowania kwestii opłat klimatycznych
Brak zróżnicowania cen usług hotelarskich i
gastronomicznych w sezonie i poza sezonem - zbyt
wysokie ceny po okresie wakacyjnym
49
Audyt Turystyczny Miasta Łeby wraz z kierunkami rozwoju turystyki
SZANSE
ZAGROŻENIA

Dostępność środków UE na rozwój turystyki


Członkostwo Polski w UE - otwarcie granic
i zwiększenie dostępności dla turystów z zagranicy


Rozwój turystyki aktywnej i kwalifikowanej – wzrost
popularności różnych form aktywnego wypoczynku, 
szczególna aktywizacja morskiej turystyki żeglarskiej
Sezonowość
–
znaczne
turystycznej oferty miasta
ograniczenie
Rozbieżność pomiędzy obecnym
a oczekiwanym wizerunkiem
zasięgu
postrzeganiem
Konkurencja ze strony innych kurortów nadmorskich –
Ustka, Sopot

Moda na zdrowy tryb życia – wzrost znaczenia 
ośrodków typu SPA, farmy zdrowia i urody, uzdrowisk
Bariery finansowe dla rozwoju infrastruktury
turystycznej i paraturystycznej (dokończenie mariny)

Wzrost znaczenia wypoczynku weekendowego


Rozwój współpracy państw nadbałtyckich w zakresie
turystyki morskiej

Ubożenie społeczeństwa polskiego – wyjazdy coraz
krótsze lub ich brak
Brak ścisłej współpracy i spójności działań pomiędzy
Słowińskim Parkiem Narodowym a władzami miasta
50
Audyt Turystyczny Miasta Łeby wraz z kierunkami rozwoju turystyki
9
Wnioski z warsztatów, analiz
i konsultacji eksperckich
Po opracowaniu audytu turystycznego, kolejnym elementem budowania
programu rozwoju produktu turystycznego i kreacji marki, jest
wypracowanie wspólnej wizji i strategicznych kierunków turystycznego
rozwoju miasta.
W tym celu przeprowadzone zostały dwukrotnie przez konsultantów
PART S.A warsztaty strategiczne, w których udział wzięli przedstawiciele
władz miasta, branży turystycznej i stowarzyszeń turystycznych.
Elementem wspomagającym były prowadzone samodzielnie przez
specjalistów PART S.A. analizy oraz konsultacje z ekspertami
z wybranych dziedzin z regionu.
W niniejszym rozdziale przedstawione zostały w syntetycznej formie
najważniejsze wnioski i rekomendacje z prowadzonych działań.
9.1.
Atuty – wyróżniki miasta
Identyfikacja mocnych stron oferty turystycznej i zagospodarowania
turystycznego miasta oraz atrakcji – wyróżników, które odróżniają Łebę
od podobnych ośrodków turystycznych na wybrzeżu, to pierwszy
z elementów, poddanych dyskusji podczas spotkań i warsztatów.
Wnioski prezentuje poniższa tabela.
51
Audyt Turystyczny Miasta Łeby wraz z kierunkami rozwoju turystyki
Tabela 5. Zidentyfikowane atuty i wyróżniki miasta oraz wnioski i rekomendacje konsultantów
PART S.A.
Lp.
Atut - wyróżnik
Wnioski i rekomendacje

1
2
3
4
5
6
Bliskość Słowińskiego Parku
Narodowego, w którym największą
atrakcją są wydmy – jest to jeden z 
głównych magnesów przyciągających
turystów.
Stworzenie atrakcji, które przyciągną turystów
odwiedzających SPN nie zatrzymując się
w Łebie

Elementy idei księstwa powinny zostać
rozwijane – stworzenie koncepcji reaktywacji
idei wraz z programem promocji (w tym
imprez i wydarzeń) oraz infrastruktury
wizerunkowej

Materiały promocyjne mogą stanowić doby
pomysł na pamiątkę z Łeby

Prace związane z badaniem walorów
zdrowotnych
miasta
powinny
zostać
usystematyzowane
–
stworzenie
harmonogramu
opracowania
niezbędnej
dokumentacji
określającej
strefy
uzdrowiskowe (operat uzdrowiskowy)

Walory zdrowotne mogą stanowić ważny
element
promocji
miasta
i
element
wizerunkowy

Działaniem koniecznym jest uregulowanie
organizacyjno-prawne wypraw na wraki

Turystyka wrakowa jest obecnie bardzo
popularna na świecie i jest prawdopodobne, że
ten rodzaj aktywności także w Polsce zacznie
się bardzo silnie rozwijać

Wraki i turystyka wrakowa mogą być także
silnym wyróżnikiem miasta i jego oferty
turystycznej
oraz
mocnym
elementem
wizerunkowym

Kuchnia jest zazwyczaj tym elementem oferty
turystycznej, który silnie oddziaływuje na
turystów i wyróżnia dane miejsce – proponuje
się dalszy rozwój potraw (głównie z ryb), które
będą wyróżnikiem Łeby

Opracowanie
koncepcji
aktywizacji
turystycznej tego obszaru - zrównoważony
rozwój infrastruktury
Walory uzdrowiskowe i zdrowotne.
Elementy kuchni regionalnej –
potrawy z ryb.
Wykorzystanie efektu wizerunkowego - Łeba
kojarzy się z wydmami, piaskiem, walorami
przyrodniczymi

Funkcjonująca jeszcze do niedawna
idea „Księstwa Łeby”.
Wraki, które znajdują się w
niedalekiej odległości od brzegu –
rozwój turystyki wrakowej.
Podjęcie aktywnej współpracy z SPN – wspólne
przedsięwzięcia, promocja, inwestowanie w
udogodnienia dla turystów zwiedzających
wydmy
Jeziora Łebsko i Sarbsko położone po
obu stronach miasta – idealne
miejsce do rozwoju turystyki wodnej. 
Rozwój na tym obszarze turystyki wodnej
(kajakowej i żeglarskiej – szkółki dla
początkujących)
52
Audyt Turystyczny Miasta Łeby wraz z kierunkami rozwoju turystyki
7
8
9
Funkcjonujące i rozwijające się
wędkarstwo morskie.

Dalszy rozwój, propagowanie i promocja
funkcjonującego już produktu turystycznego,
który z roku na rok przyciąga do Łeby coraz
więcej turystów

Silny wyróżnik wizerunkowy – za jego pomocą
można tworzyć różnego rodzaju wydarzenia i
atrakcje (zawody polityków, zawody aktorów
itp.)

Atrybuty związane z walorami wybrzeża –
należy podkreślać i promować Łebę jako
miejsce
o
najpiękniejszym
piasku,
najładniejszej plaży
Plaża, przepiękny piasek, najbardziej
wietrzne miejsce na wybrzeżu.

Kultura i sztuka – „Łebskie Żywioły”,
cykliczne spotkania z artystami i
politykami, wystawy i plenery, M.
Pechstein itp.
Postrzeganie Łeby jako najbardziej wietrznego
miejsca na wybrzeżu można wykorzystać do
promocji sportów wodnych – żeglarstwa,
windsurfingu, kitesurfingu itp.

Rozwój wydarzeń i programów związanych
z kulturą i sztuką to ważny element
uatrakcyjniający pobyt turystów (zwłaszcza
w czasie niepogody) – proponuje się położyć
silny nacisk na rozwój elementów tej oferty

Stworzenie imprezy-hitu, która przyciągnie
turystów poza sezonem
53
Audyt Turystyczny Miasta Łeby wraz z kierunkami rozwoju turystyki
9.2.
Zidentyfikowane problemy i bariery rozwoju
Podczas warsztatów uczestnicy i konsultanci PART S.A. zidentyfikowali
najważniejsze problemy oraz bariery związane z turystycznym rozwojem
miasta. Szczegóły prezentuje poniższa tabela.
Tabela 6. Zidentyfikowane problemy i bariery rozwoju turystyki (kolejność według
wskazań uczestników)
Lp.
Problemy/bariery
1
Niekontrolowany i chaotyczny rozwój turystyki
2
Krótki sezon turystyczny
3
Ograniczona dostępność komunikacyjna
4
Problem „rozbawionych grup młodzieży” w czasie sezonu
5
Postrzeganie miasta – „Łeba jest fajna do zabawy dla młodych
i zamożnych”
6
Dzierżawa głównych punktów usługowych przez osoby spoza
Łeby
7
Prawie cała plaża w rękach prywatnych
8
Brak połączenia: marina-centrum miasta
9
Zanieczyszczenie powietrza – dymiące kominy oraz problem
odpadów – np. śmieci w lesie
10
Niedostateczna ilość środków publicznych na uporządkowanie
rozpoczętych inwestycji – np. port żeglarski
11
Brak wiodącej pamiątki
12
Brak atrakcyjnej oferty (w tym poza sezonem) – zła polityka
cenowa, niedostateczne atrakcje, nieczynne punktu usługowe
poza sezonem
13
Niska estetyka miasta (głównie centrum)
14
Brak miejsc do zabawy i odpoczynku dzieci – place zabaw,
ogródki jordanowskie
15
Brak cyklicznej imprezy wiodącej
16
Nieskuteczny mechanizm poboru opłaty klimatycznej
Źródło: Opracowanie własne PART S.A.
Komentarz:
Powyższa lista nie wyczerpuje wszystkich problemów i bolączek,
z którymi boryka się Łeba. Wskazuje jedynie te najbardziej dokuczliwe
i nakreśla obszary, na które trzeba zwrócić pilniejszą uwagę przy
54
Audyt Turystyczny Miasta Łeby wraz z kierunkami rozwoju turystyki
planowaniu najbliższych działań – wizerunek i postrzeganie miasta,
estetyka, uregulowania organizacyjno-prawne, dostępność komunikacyjna,
niedostateczny rozwój infrastruktury turystycznej.
9.3.
Określenie
najbliższych
działań
związanych
z rozwojem turystyki – podział obowiązków
Planując najbliższe działania związane z rozwojem turystyki w mieście
należy określić oczekiwania branży turystycznej wobec miasta; także
samorząd powinien wskazać swoje oczekiwania wobec branży, głównie
w zakresie poszerzania oferty i rozwoju działalności.
9.3.1.
Działania oczekiwane od samorządu

Systematyczne wdrażanie wizji rozwoju miasta jako uzdrowiska
(wyznaczenie strefy uzdrowiskowej, utworzenie parku zdrojowego,
opracowanie operatu uzdrowiskowego).

Rozwijanie infrastruktury wg ściśle określonych stref – dzielnica
rozrywki, miejsca sportu i rekreacji (korty tenisowe, boiska, ścieżki
zdrowia, place zabaw), strefa uzdrowiskowa itp., a także stworzenie
centrum miejskiego (ul. Kościuszki), budowa obwodnicy
i oznakowanie ścieżek rowerowych, ogólna estetyzacja miasta,
oznakowanie zabytków.

Promowanie Łeby jako „Księstwa”, aktywniejszy udział w targach,
wydanie folderów i mapek, zintegrowanie informacji i promocji.

Edukowanie i informowanie społeczeństwa lokalnego poprzez
otwarte debaty, warsztaty i spotkania – wyeliminowanie poczucia
zagrożenia wobec nowych idei rozwoju miasta.

Włączenie społeczeństwa lokalnego w proces rozwoju Łeby hierarchizacja priorytetów rozwojowych miasta przy współudziale
mieszkańców.

Stosowanie preferencji i ulg dla osób rozpoczynających działalność
turystyczną (głównie zdrowotno-rekreacyjną), pomoc podmiotom
prywatnym w rozwoju usług sanatoryjno-zdrowotnych.

Stworzenie programu rozwoju dla portu jachtowego (wieloletniego
planu inwestycyjnego), szersza promocja portu, rozwój bazy
szkoleniowej dla żeglarstwa.
9.3.2.
Działanie oczekiwane od branży

Współdziałanie branży z miastem.

Konsolidacja działań branży, zintegrowanie informacji, wspólna
promocja walorów Łeby.
55
Audyt Turystyczny Miasta Łeby wraz z kierunkami rozwoju turystyki

Aktywne uczestniczenie w szkoleniach i spotkaniach dotyczących
rozwoju produktów turystycznych.

Rozbudowanie informacji o posiadanych obiektach i usługach wraz
z informacją o walorach miasta.

Lobbowanie idei powstania uzdrowiska, rozwijanie działalności
zdrowotno-sanatoryjnej.

Aktywna sprzedaż pamiątek typowo „łebskich".
9.4.
Segmentacja – określenie docelowych grup turystów
Podczas warsztatów określone zostały także homogeniczne grupy
potencjalnych klientów – turystów, które są najbardziej pożądane z punktu
widzenia wizerunku i długofalowego rozwoju miasta, w tym także poza
sezonem.
Podstawowe kryteria demograficzne, tj. wiek, zamożność, wykształcenie
i narodowość, które stanowią podstawy segmentacji, prezentuje wykres
poniżej.
Rysunek 2. Podstawy segmentacji dla Łeby
kogo mamy
kogo chcemy
10
9
8
7
6
5
4
3
2
1
0
zamożne
wykształcone
z zagranicy
młode
osoby
Źródło: Opracowanie własne PART S.A.
Wnioski i rekomendacje:
56
Audyt Turystyczny Miasta Łeby wraz z kierunkami rozwoju turystyki

Obecnie największy odsetek turystów w Łebie stanowią ludzie młodzi
(młodzież szkolna, studenci, młodzi pracownicy różnych firm) i jest to
jednocześnie najmniej pożądana grupa turystów wg uczestników
warsztatów – psują wizerunek i dobrą opinię miejsca,

Najbardziej pożądana grupa turystów to ludzie zamożni (klasa średnia,
średnia wyższa i wyższa) – wg oceny uczestników warsztatów jest to
grupa obecnie nieliczna – najbardziej dochodowa i wizerunkowa grupa
turystów,

Duże dysproporcje pomiędzy stanem obecnym, a stanem pożądanym
występują także w kategorii osób wykształconych i cudzoziemców
(obie grupy są mało zauważalne w Łebie) – jednak ich liczba rośnie.
Z analiz wynika, że najbardziej pożądane grupy turystów to (kolejność wg
wskazań uczestników warsztatów):

Turyści aktywni (rowerowi, wodni, piesi)

Turyści pobytowi i wypoczynkowi (w tym zdrowotni)

Rodziny z dziećmi

Młodzież szkolna

Wędkarze

Turyści przyrodniczy

Studenci

Turyści kulturowo-historyczni i uczestniczący
Wnioski i rekomendacje:

Najbardziej pożądany segment turystów to turyści aktywni – grupa ta
jest zazwyczaj aktywna także poza głównym sezonem letnim. Poza
usługami noclegowymi i gastronomicznymi korzysta z usług
i urządzeń również infrastruktury uzupełniającej – sportowej,
rekreacyjnej itd.

Drugi segment to turyści wypoczynkowi – aktywni zazwyczaj tylko
w sezonie urlopowym, często są to rodziny z dziećmi, preferują pobyty
dłuższe, zwracają uwagę na standard i dostępne atrakcje na miejscu
(w tym udogodnienia i atrakcje dla dzieci). W Łebie do tej grupy
zaliczyć będzie można także turystów zdrowotnych – osoby pragnące
podreperować swój stan psychofizyczny oraz korzystające z nowych
usług – typu spa, rehabilitacji, masaży itd.

Uczestnicy warsztatów uznali także, że nie można zupełnie wykluczyć
z rozważań grup młodzieży, gdyż jest to segment już od dawna
przyjeżdżający do Łeby i postrzegający miasto jako idealne miejsce do
letniego wypoczynku i zabawy – należy jednak skupić się na
zapewnieniu większego bezpieczeństwa turystom i zmiany wizerunku
miasta,
57
Audyt Turystyczny Miasta Łeby wraz z kierunkami rozwoju turystyki

Akceptowaną i coraz bardziej pożądaną grupą turystów są wędkarze –
osoby z różnych grup społecznych coraz częściej korzystają
z rozwijających się prężenie w Łebie usług wędkarstwa morskiego.
9.5.
Analiza postrzegania miasta
W czasie trwania prac nad przygotowaniem audytu turystycznego
przeprowadzone zostały przez konsultantów PART S.A. analizy
postrzegania miasta (przez osoby mieszkające w Łebie i osoby z zewnątrz)
za pomocą tzw. mapy dyferencjałów semantycznych. Poniżej
zaprezentowane zostały wyniki analiz.
Rysunek 3. Mapa postrzegania miasta
Brak atrakcji
Bogate
w atrakcje
Monotonne
Urozmaicone
Zamknięte
Otwarte
Atrakcyjne
położenie
Zła lokalizacja
Monokulturowe
Wielokulturowe
Atrakcyjne dla os.
starszych
Atr.dla młodych
Dla turystów
biernych
Dla turystów
aktywnych
Starodawne
Nowoczesne
Modne
turystycznie
Zaścianek
Brak walorów
zdrowotnych
Charakter
zdrowotny
Brak regionalnej
kuchni
Bogate trad.
kulinarne
„Bezbarwne”
„Z klimatem”
Całoroczne
Sezonowe
Postrzeganie:
przez osoby
z Łeby
przez osoby
z zewnątrz
Źródło: Opracowanie własne PART S.A.
58
Audyt Turystyczny Miasta Łeby wraz z kierunkami rozwoju turystyki
Wnioski i rekomendacje:

Występuje duża zbieżność w postrzeganiu miasta przez osoby
z zewnątrz i osoby mieszkające na miejscu,

Największe różnice w postrzeganiu występują w:
- ocenie atrakcyjności miasta wg wieku turystów – osoby z zewnątrz
oceniają Łebę jako miejsce atrakcyjne praktycznie tylko dla ludzi
młodych – należy skoncentrować działania na tym, aby ten
wizerunek poprawić,
- ocenie sezonowości miasta – wszyscy uczestnicy badania ocenili
Łebę jako miejsce atrakcyjne sezonowo, jednak osoby z zewnątrz
zdecydowanie bardziej zaakcentowały ten fakt w odpowiedziach –
głównym celem programu jest właśnie aktywizacja ruchu
turystycznego także poza sezonem letnim,

Obie grupy oceniły miasto jako niedostatecznie bogate w atrakcje
i średnio urozmaicone,

Osoby oceniające z zewnątrz zauważyły także niedostateczne
wyeksponowanie kuchni regionalnej oraz monokulturowość miasta.
59
Audyt Turystyczny Miasta Łeby wraz z kierunkami rozwoju turystyki
9.6.
Pozycjonowanie miasta
Pozycjonowanie to oznaczenie na tzw. mapie percepcji miejsca
zajmowanego przez dany produkt (w tym przypadku miasto Łebę)
w świadomości konsumentów (turystów) w stosunku do miejsca
produktów (miast) konkurencyjnych.
Poniższa mapa percepcji przedstawia wnioski z analizy pozycjonowania
miasta Łeby.
Obecna pozycja
Rysunek 4. Mapa percepcji dla Łeby
Miasto rozrywki i zabawy „Nadmorskie Las Vegas”,
nowoczesne, tętniące życiem
Władysławowo
Rewal
Łeba
Ustronie
Morskie
Jastarnia
Ustka
Kołobrzeg
Krynica Morska
45%
Oferta homogeniczna –
skierowana do jednego
segmentu rynku – np.
sportowcy
Darłowo
Jurata
18%
Świnoujście
Sopot
Zróżnicowana oferta –
kompozycja wielu
walorów i atrakcji dla
różnych grup klientów
27%
Spokoje miejsce wypoczynku,
kurort zdrowotny, uzdrowisko,
miasto stylizowane, starodawne
X%
Miejsca docelowe Łeby wg opinii badanych, gdzie x
oznacza odsetek odpowiedzi oddanych na dane miejsce
Źródło: Opracowanie własne PART S.A.
Wnioski i rekomendacje:

Obecnie Łeba postrzegana jest przez turystów jako tętniące życiem
miejsce rozrywki i zabawy – w porównaniu z innymi miastami na
wybrzeżu Łeba została oceniona jako miasto najbardziej „głośne”.
Należy dążyć do „złagodzenia” tej opinii poprzez odpowiednie
zaplanowanie programu komunikacji marketingowej (głównie
promocji) oraz kreację atrakcyjnych produktów turystycznych dla
60
Audyt Turystyczny Miasta Łeby wraz z kierunkami rozwoju turystyki
innych niż młodzież grup turystów (np. aktywnych, rodzin z dziećmi
itp.),

Prawie połowa badanych osób chciałaby, aby Łeba postrzegana była
jako miejsce trochę mniej rozrywkowe, które posiada zróżnicowaną
i szeroką ofertę usług i atrakcji,

Prawie co trzecia pytana osoba chciałaby, żeby Łeba była miejscem
spokojnym, sprzyjającym relaksowi i odprężeniu, aby postrzegana
była jako miasto-kurort zdrowotny, ale posiadający także szeroką
ofertę dla innych turystów niż zdrowotni.
9.7.
Definicja, analiza i ocena scenariuszy rozwojowych
(wizji turystycznego rozwoju Łeby)
Po przeanalizowaniu materiału zgromadzonego podczas warsztatów
i konsultacji eksperckich konsultanci PART S.A. stworzyli ideowo
koncepcję kilku scenariuszy rozwojowych (wizji rozwoju) dla miasta
Łeby, które pozwoliłyby nadać miastu spójny wizerunek, wytyczyć
długofalowy kierunek rozwoju przy jednoczesnym zniwelowaniu
niektórych problemów (niekontrolowany i chaotyczny rozwój turystyki,
krótki sezon turystyczny, postrzeganie miasta itp.).
Poniżej zaprezentowane zostały idee wybranych scenariuszy.
Tabela 7. Scenariusze rozwojowe dla Łeby
Nazwa scenariusza
„Nadmorskie Las Vegas”
"Złoty Kurort"
"Księstwo Łeba"
Idea scenariusza
Łeba jako miejsce rozrywki i zabawy, miasto
głośne i zatłoczone, ulubione przez ludzi
młodych, nastawionych na przeżycie szalonych
wakacji, głównymi atrakcjami Łeby są
dyskoteki, kluby, puby, bary, restauracje itp.
Łeba jako nadmorski kurort, miasto o walorach
leczniczych, uzdrowisko. Miejsce spokojne,
bardzo zadbane, posiadające szeroką ofertę
atrakcji także dla turystów niezdrowotnych.
Łeba jako stylizowane miasto-księstwo, z
licznymi atrakcjami dla praktycznie każdego
turysty. Miejsce interesujące, intrygujące, z
niecodziennymi wydarzeniami i atrakcjami oraz
stylizowaną infrastrukturą.
Główne segmenty

młodzież szkolna

studenci

puste gniazda

młodzi yuppies

t. zdrowotni i kuracjusze

rodziny (2+1, 2+2)

t. aktywni

t. pobytowi, ludzie starsi

t. aktywni

rodziny (2+1, 2+2)

t. kulturowi

t. wypoczynkowi
61
Audyt Turystyczny Miasta Łeby wraz z kierunkami rozwoju turystyki
Łeba jako miasto sportu i spotkań turystów
wodnych (głównie żeglarzy, w tym z
zagranicy), atrakcyjne dla rozpoczynających
przygodę z wodę (także sportowców),
posiadające dobrze rozwiniętą infrastrukturę i
atrakcje dla tego rodzaju odbiorców.
"Złocista przystań"
Łeba jako atrakcyjne miejsce dla miłośników
sztuki i kultury, oferujące bogaty kalendarz
wydarzeń i imprez, miasto spotkań artystów z
różnych dziedzin.
„Nadmorska stolica
kultury i sztuki"
"Polska mekka
wędkarstwa morskiego"
"Złocista bajkolandia"
Łeba jako najbardziej znane w Polsce miejsce
do
uprawiania
wędkarstwa
morskiego,
atrakcyjne o każdej porze roku, posiada
rozwiniętą infrastrukturę i bazę wędkarską,
dysponuje także ofertą dla innych grup
turystów.
Łeba jako miasto idealne do wypoczynku z
małymi dziećmi, posiada rozwiniętą stylizowaną
bajkową infrastrukturę i system udogodnień dla
rodzin z dziećmi, dysponuje wieloma atrakcjami
dla dzieci oraz kalendarzem interesujących
imprez, także poza sezonem.

t. aktywni (głównie
wodni)

t. zagraniczni

młodzież i studenci

sportowcy

t. kulturowi

rodziny (2+1, 2+2)

studenci, t. pobytowi

ludzie starsi

wędkarze

t. aktywni

młodzież i studenci

puste gniazda

t. z zagranicy

rodziny (2+1, 2+2)

t. pobytowi

t. wypoczynkowi

t. aktywni
Źródło: Opracowanie własne PART S.A.
Uczestnicy warsztatów, po analizie wybranych scenariuszy dokonali oceny
ich atrakcyjności dla miasta oraz szans na realizację. Wyniki oceny
przedstawia wykres poniżej.
Rysunek 5. Ocena atrakcyjności oraz szans realizacji wybranych scenariuszy rozwoju
Atrakcyjność scenariusza
"Nadmorski Las
Vegas”
"Złoty
Kurort"
"Księstwo
Łeba"
Szansa realizacji
"Złocista
przystań"
„Nadmorska
stolica...”
"Polska mekka "Złocista
wędkarstwa...” bajkolandia”
62
Audyt Turystyczny Miasta Łeby wraz z kierunkami rozwoju turystyki
Wnioski i rekomendacje:

Najbardziej atrakcyjnym wg uczestników warsztatów jest scenariusz
„Złoty kurort”, który daje duże szanse rozwojowe w długim okresie
czasu. Jednocześnie szansa realizacji tego scenariusza została oceniona
zdecydowanie niżej. Świadczy to o obwodach ankietowanych, że
w przypadku realizacji tej wizji należy liczyć się z dużymi nakładami
i barierami podczas realizacji (np. organizacyjno-prawnymi czy
społecznymi).

Drugim pod względem atrakcyjności jest scenariusz „Księstwo Łeba”,
czyli pomysł na reaktywację (częściowo lub w całości) dawnej idei
księstwa-miasta. Szansa realizacji oceniona została także na niższym
poziomie, jednak dysproporcja jest mniejsza niż w przypadku
scenariusza „Złotego kurortu” – z tego względu, że część elementów
idei „Księstwa” funkcjonuje do dzisiaj.

Jako trzeci pod względem atrakcyjności został oceniony scenariusz
„Złocista przystań”. Jest to głos silnego środowiska żeglarskiego
w Łebie i świadomość możliwości realizowania w perspektywie czasu
dużych przedsięwzięć sportowo-szkoleniowych oraz stworzenia
silnego ośrodka dla wodnych turystów rekreacyjnych. Dysproporcja
pomiędzy atrakcyjnością, a szansą realizacji jest w przypadku tego
scenariusza najmniejsza, w porównaniu z dwoma poprzednimi.

Atrakcyjność scenariusza „Polska mekka wędkarstwa morskiego”
także została oceniona stosunkowo wysoko. Ocena realizacji tej wizji
przewyższyła ocenę atrakcyjności, z tego względu, że turystyka
wędkarska jest bardzo prężnie rozwijającą się dziedziną w Łebie, która
zaczyna być postrzegana jako najdogodniejsze na wybrzeżu miejsce
do tego typu rekreacji.

Najmniej atrakcyjnym scenariuszem dla Łeby jest „Nadmorskie Las
Vegas”, jednak szansa jego realizacji w ocenie uczestników
warsztatów jest bardzo wysoko (kilkakrotnie wyżej niż atrakcyjność) –
świadczy to o tym, że scenariusz ten samoistnie jest realizowany,
jednak istnieje świadomość, że nie jest on najkorzystniejszy z punktu
widzenia długofalowego rozwoju miasta i jego postrzegania.

Uczestnicy warsztatów wraz z konsultantami PART S.A. zgodnie
ustalili, że zamykanie się tylko i wyłącznie w granicach jednego,
nawet najwyżej ocenionego scenariusza, jest błędem. Należy przyjąć
zatem, że wiodący kierunek rozwoju Łeby będzie wypadkową
najwyżej ocenionych scenariuszy i będzie zawierała, różne ich
elementy.
63
Audyt Turystyczny Miasta Łeby wraz z kierunkami rozwoju turystyki
10
Rozwinięcie wybranych scenariuszy
oraz
propozycje
elementów
rozszerzających ofertę turystyczną
Łeby
10.1.
Rozwój wybranych scenariuszy rozwojowych (wizji)
Założenia:

Wskazano trzy dominujące wizje rozwoju - „Księstwo Łeba”, „Złoty
Kurort” i „Złocista Przystań”, które stanowią podstawę do określenia
głównych działań rozwoju turystyki i produktów turystycznych
w Łebie

Odpowiednia strategia pozwoli na wykorzystanie wybranych
elementów, także z pozostałych scenariuszy rozwoju np. Mekka
Wędkarstwa, Bajkolandia itd.

Powodzenie wdrożenia strategicznych wizji będzie zależeć od:
-
koncepcji i planu operacyjnego
-
wykorzystania posiadanych zasobów
-
harmonogramu i koordynacji działań
-
aplikacji rynkowej (promocja, marketing)
-
akceptacji społecznej.
Poniżej zaprezentowano
scenariuszy.
ideogramy
rozwoju
trzech
wskazanych
64
Audyt Turystyczny Miasta Łeby wraz z kierunkami rozwoju turystyki
Rysunek 6. Schemat ideowy rozwoju scenariusza „Księstwo Łeba”.
Księstwo Łeba
Atrybuty
Księstwa
HERB
Produkty
Pozycje Menu
Infrastruktura
Brama do Księstwa
Usługi
Masaże i zabiegi
SPA
Taras Księcia
Paszporty,
dowody
Tatuaż, kolczyk
Capella, dwór
Promenada Księstw
Portretowanie
Czapki z herbem
Stroje, maski
Kolejka książęca
Automobil
powóz
Pakiety ofertowe
Łaźnie książęce
Gwardia księstwa
Bale książęce
Jacht książęcy
Stroje – maski itp.
Apartamenty książęce
Statek książęcy
Drzewo książęce
Ogrody, galeria
65
Audyt Turystyczny Miasta Łeby wraz z kierunkami rozwoju turystyki
Rysunek 7. Schemat ideowy rozwoju scenariusza „Złoty Kurort”.
Złoty Kurort
Atrybuty Kurortu
Produkty
Zdrowie przez ruch,
gimnastykę i relaks
Oazy Piękności
Leczenie morzem,
borowiny, solanki
Klimat – nadmorskie
bryzy (najlepsze w
Łebie)
Słońce –
helioterapia
(największe
nasłonecznienie)
Morska dieta
„Zdrowie Księstwa”
Książęca Kuracja
Infrastruktura
Usługi
Łaźnie książęce
Inhalacje
Książęce Źródła
- saturatory
Kąpiele błotne
Masaże i zabiegi
SPA
Morska Regeneracja
i Odnowa (energia,
witalność)
Baseny termalne
Słoneczne
spacery
Mini Baseny z różnym
stężeniem solanki
Słoneczne zdrowie
(zdrowie spod słońca)
Hipoterapia
Komora solna
Aerobic morski
Sylwetka made in Łeba –
modelowanie s ylwetki,
odchudzanie
Jodowe Tarasy
Tarasy słońca
66
Audyt Turystyczny Miasta Łeby wraz z kierunkami rozwoju turystyki
Rysunek 1. Schemat ideowy rozwoju scenariusza „Złocista przystań”.
Złocista Przystań
Atrybuty
Morze i jeziora - aktywny
wypoczynek na wodzie
Szlifowanie kunsztu,
sprawdzenie
Produkty
„Żeglarski miesiąc”
„Słoneczne regaty”
własnych
możliwości, sport
Infrastruktura
Marina
Kursy
Rodzinne żeglowanie
Przysmaki wilków
morskich
W iatr – najbardziej
wietrzne
miejsce na wybrzeżu
Marina, tratwa
łebska
Obsługa – slipowanie,
zimowanie jachtów
Batyskaf - atrakcja
Rejsy turystyczne
Muzeum morza -dział
Small Cup – regaty
małych
Szkolenia
Ośrodek szkoleniowy
Tawerna żeglarska
Ryby – dania
żeglarzy
Usługi
historia żeglarstwa
W ypożyczanie
jachtu
jachtów na j.Łebsko
67
Audyt Turystyczny Miasta Łeby wraz z kierunkami rozwoju turystyki
10.2.
Propozycje elementów
turystyczną Łeby
rozszerzających
ofertę
Analiza przeprowadzona przez konsultantów PART S.A. na tym etapie
prac wykazała, że najbliższe działania władz miasta w dziedzinie turystyki
powinny być ukierunkowane przede wszystkim na uatrakcyjnienie
i rozszerzenie oferty turystycznej Łeby, w powiązaniu z zaproponowanymi
kierunkami rozwoju.
Podstawowe elementy, które wg konsultantów PART mogą decydować
o atrakcyjności Łeby to:

Atrakcje – nowe atrybuty miasta, które mogą przyciągnąć turystów
także poza sezonem (również tych z zagranicy), zatrzymać na dłużej
turystów odwiedzających SPN oraz uatrakcyjnić pobyt turystom
wypoczywającym na miejscu.

Imprezy i wydarzenia – interesująca i wyróżniająca się na rynku oferta
imprez, które uatrakcyjnią pobyt w mieście oraz przyczynią się do
aktywizacji ruchu turystycznego także poza sezonem, oraz wpłyną na
wizerunek miejsca.

Pamiątki typowo łebskie– także istotny element oferty miasta, który na
dzień dzisiejszy praktycznie nie funkcjonuje.
10.2.1.
Atrakcje

Muzeum Bałtyku (Muzeum Morza) – stworzenie docelowo
największego w Polsce obiektu tego typu, z interesującymi
eksponatami (np. elementy wraków), atrakcyjną ofertą wydarzeń
(imprez, spotkań z „ludźmi morza”) wraz z możliwością aktywnego
uczestnictwa i uczenia się podczas tych wydarzeń („warsztaty wilków
morskich”).

Batyskaf – z jednej strony batyskaf pełniłby funkcję elementu
wystroju miasta (rzeźba-pomnik), z drugiej byłby częścią muzeum,
w którym mogłyby odbywać się czasowe wystawy związane
z morzem (głównie jego podwodnymi sekretami).

Rewitalizowane „centrum miasta” – plac, fontanna, galerie, chatki
rybackie – nieodzowne elementy estetyzujące przestrzeń miejską
i nadające jej charakter kurortu.

Galerie sprzedaży – specjalne miejsca do sprzedaży pamiątek i innych
produktów łebskich (rzemieślniczych, spożywczych), specjalna
wizualizacja, projekt galerii (wyróżnik architektoniczny).

Ogrody Książęce – element zaczerpnięty z idei „Księstwa Łeby”,
estetycznie zagospodarowany, duży ogród miejski, z elementami małej
architektury i bujną roślinnością (aleje kwiatowe, krzewy egzotyczne,
gazony itp.).

Kompleks Aqua (baseny i sauny) – docelowo stworzenie kompleksu
basenów, z szeroką ofertą usług towarzyszących – sauny, solaria,
masaże, jaccuzi, gabinety piękności, kapsuła SPA, itp.
68
Audyt Turystyczny Miasta Łeby wraz z kierunkami rozwoju turystyki

Piaskowy domek oraz otwarta galeria rzeźb z piasku

Pomnik rybaka (rzeźba – symbol miasta) – element architektury
miejskiej, usytuowany w centralnej części miasta.

Aleja mody – promenada kreatorów

Interaktywna wystawa – muzeum poświęcone doświadczeniom
i testom nad V1 i V2 (filmy, figury woskowe, interaktywna gra,
wrażenia wizualne i słuchowe itp.).
10.2.3.

Imprezy i wydarzenia
Gala Mody Księstwa – pokazy mody (firmy polskie, młodzi adepci),
konkursy młodych projektantów, butiki znanych top kreatorów itp.
-
Mini edycje dla dzieci (dziecięce marzenia, dziecięce gwiazdy)
-
Moda ślubna (ślubne suknie, kreacje)
-
Moda letnia i plażowa + sportowa (na plaży)
-
Edycja karnawałowa

Festiwal Kuchni Bałtyckiej – Łeba Księstwo „SMAQ” (dania morza,
kuchnia książęca, zawody kucharzy, degustacje, itp.)

Mistrzostwa Gwiazd w Wędkarstwie Morskim (w tym dziennikarzy,
aktorów, polityków itp.)

„Festiwal Złotego Piasku” – biegi po plaży i wydmach, rzeźby
i budowle z piasku, bitwy piaskowe, trójbój piaskowy – wykorzystanie
i wyeksponowanie motywu piasku.

„Karnawał Książęcy w Łebie” – uliczne festyny, zabawy i stylizowane
imprezy – bale maskowe w klubach muzycznych miasta, bale
przebierańców, bale na plaży itp.

Zlot Piratów – regaty piratów, tawerna piracka, festyny i imprezy, gra
scenariuszowa na wodzie itp.

Regaty Tratw i Łodzi Wiosłowych – zawody niekonwencjonalnych
konstrukcji pływających.
10.2.4.


Pamiątki łebskie
Obszar Księstwa – nawiązujące do tej idei:
-
Czapki z herbem
-
Sygnety, kolczyki
-
Paszporty, dowody, akty narodzin
-
Bedeker kulinarny Księstwa
Obszar pochodny – związany z modą i karnawałem:
69
Audyt Turystyczny Miasta Łeby wraz z kierunkami rozwoju turystyki
-
Maski Łebskie (karnawałowe)
-
Kreacje letnie (z konkursu)

Obszar żeglarstwa i turystyki morskiej:
-
Mini tratwa z żaglem
-
Łebski Śpiewnik Szant
-
Mapa wraków (miniaturki statków)

Motywy związane z piaskiem i wydmami:
-
Beduinki, osłonki od wiatru, peleryny
-
Naczynia z piaskiem (na świece, ozdobne),

Figurki i kompozycje z piasku (róża wiatrów, kwiaty piaskowe,
figurki polityków lub np. miniaturki wydm)
Obszar znaku/logo (marki) – elementy systemu identyfikacji
wizualnej:
-
Koszulki, krótkie spodenki
-
Banderki, okulary słoneczne
-
Kubki
-
Ręczniki
-
Osłonki od wiatru, wiatrochrony
-
Kartki pocztowe

Inne:
-
Obrazy
-
Kopie obrazów o tematyce morskiej.
Elementem wzbogacającym i oddziaływującym wizerunkowo może być
także stworzenie maskotki Łeby - produkt, pamiątka dla dzieci:

Syrenka lub „uosobiona” rybka

„Wesoły wąż morski”

„Pluszowy pirat”
70
Download