2 Odpowiedzialność międzynarodowa. Odpowiedzialność za czyny

advertisement
2
Odpowiedzialność międzynarodowa. Odpowiedzialność za czyny zakazane i działania dobrowolne.
Czyn zakazany przez prawo międzynarodowe - każde postępowanie niezgodne z prawem
międzynarodowym, czyli każde naruszenie prawa międzynarodowego (powszechnego,
partykularnego) niezależnie od charakteru i powagi tego naruszenia oraz niezależnie od tego, czy
chodzi o bezprawne działanie czy o bezprawne zaniechanie. Zbrodnie międzynarodowe szczególnie ciężkie naruszenia prawa międzynarodowego. Delikt - inne naruszenia zobowiązań
międzynarodowych i prawa międzynarodowego. Aby mogła powstać odpowiedzialność
międzynarodowa muszą być spełnione dwa warunki: naruszenie zobowiązania międzynarodowego
(bezprawność postępowania rodzącego odpowiedzialność), możliwość przypisania tego naruszenia
określonemu podmiotowi prawa międzynarodowego. Odpowiedzialność za czyny zakazane podmiot który naruszył zobowiązanie międzynarodowe ma obowiązek naprawienia szkody, w taki
sposób aby usunąć skutki deliktu i przywrócić stan, który by istniał gdyby delikt nie został
popełniony. Odpowiedzialność za działania dobrowolne - ten kto prowadzi działalność
niebezpieczną, dążąc w ten sposób do korzyści, musi ponosić ryzyko odpowiedzialności za
ewentualne powstałe szkody. Odpowiedzialność państwa - źródła odpowiedzialności, rodzaje
odpowiedzialności i formy odpowiedzialności. Odpowiedzialność międzynarodowa polega na tym
że czyn zakazany przez prawo międzynarodowe powoduje powstanie nowych stosunków
prawnomiędzynarodowych. Odpowiedzialność państwa; bezpośrednia - za swoje działania czyli za
działalność organów w ramach ich kompetencji pośrednia - działanie organów przekraczających
swe kompetencje, za działanie osób prywatnych, i to zarówno obywateli własnych jak i
cudzoziemców. Realizacja odpowiedzialności może nastąpić w formie: przywrócenia stanu
poprzedniego (restytucji) wynagrodzenia szkody (reparacji), jeśli restytucja obiektywnie nie jest
możliwa, zazwyczaj odszkodowanie pieniężne. Zadośćuczynienie (danie satysfakcji) za szkodę o
charakterze niematerialnym, czyli wyrażenie ubolewania, przeproszenie. Odpowiedzialność
jednostek. Odpowiedzialność indywidualna za 3 rodzaje zbrodni: zbrodnie przeciw pokojowi,
zbrodnie wojenne, zbrodnie przeciw ludzkości. Zasady norymberskie - jednostkę można pociągnąć
do odpowiedzialności za pogwałcenie prawa międzynarodowego i ulega ona ukaraniu na podstawie
prawa międzynarodowego.
(…)
….
Zbrodniami prawa międzynarodowego karanymi na podstawie tego prawa są:
zbrodnie przeciwko pokojowi,
zbrodnie wojenne
zbrodnie przeciwko ludzkości.
…
Odpowiedzialność za czyny zakazane i działania dobrowolne.
Odpowiedzialność międzynarodowa - wykład
Międzynarodowa odpowiedzialność karna jednostki za naruszenia prawa międzynarodowego
Wykład - Odpowiedzialność za zbrodnie
Wykład - Zbrodnie międzynarodowe a przestępstwa konwencyjne
Prawo międzynarodowe - wprowadzenie
Reklama































Prawa autorskie
Reklama
Kontakt
Download