LIST PASTERSKI ARCYBISKUPA

advertisement
LIST PASTERSKI ARCYBISKUPA METROPOLITY KATOWICKIEGO
PRZED UROCZYSTOŚCIĄ JEZUSA CHRYSTUSA, KRÓLA WSZECHŚWIATA
Uroczystość św. Jadwigi Śląskiej – 16 października 2016 r.
Drodzy Diecezjanie! Bracia i Siostry!
1. W usłyszanym przed chwilą fragmencie Ewangelii św. Marka Jezus zwraca uwagę,
że jego rodziną są ci, którzy wypełniają wolę Pana Boga. To stwierdzenie nie oznacza,
że Jezus – syn Maryi – lekceważy swoją Matkę i krewnych. Z pewnością, zgodnie z IV
przykazaniem Dekalogu czcij ojca swego i matkę swoja, żył i pracował razem z nimi do
czasu podjęcia publicznej działalności. W ewangelicznym stwierdzeniu Jezus wyraża
natomiast pragnienie, by Jego uczniowie uczyli się od Niego odkrywania i realizowania
woli Bożej, przez co staną się prawdziwymi członkami Bożej rodziny.
Pięknym wzorem takiej właśnie postawy jest św. Jadwiga, główna patronka śląskiej
ziemi, której uroczystość obchodzimy dzisiaj. Można ją nazwać „niewiastą dzielną” (Prz
31,10-31). Jej rolę przywołał przed laty św. Jan Paweł II podczas spotkania z wiernymi we
Wrocławiu. Powiedział: „Widzimy w niej wielkie światło, które rozświeca sprawy ludzkie
na naszej ojczystej ziemi… Wyraziła się w jej życiu jakby cała pełnia powołania
chrześcijańskiego. Odczytała św. Jadwiga Ewangelię do końca i w całej jej życiodajnej
prawdzie. Nie ma w niej rozbieżności pomiędzy powołaniem wdowy-fundatorki
klasztoru w Trzebnicy a powołaniem żony-matki w piastowskim domu Henryków. Jedno
przyszło po drugim, a równocześnie jedno było głęboko zakorzenione w drugim. Jadwiga
od początku żyła dla Boga, żyła miłością Boga nade wszystko, tak jak głosi pierwsze
przykazanie Ewangelii. Tak żyła w małżeństwie jako żona i matka. A kiedy owdowiała,
z łatwością dostrzegła, że ta miłość Boga nade wszystko może stać się teraz miłością
wyłączną Boskiego Oblubieńca. I poszła za tym powołaniem”.
Można zatem powiedzieć, że Jadwiga była krewną Jezusa, ponieważ na tak wielu
różnych płaszczyznach swojego życia wiernie pełniła Jego wolę. Jej przykład zachęca nas
do postawienia sobie pytania: Czy staram się być siostrą, bratem, matką Jezusa Chrystusa?
Drodzy Diecezjanie!
2. Mając na uwadze wezwanie do stawiania Boga i Jego woli na pierwszym miejscu,
zapraszam Was już dziś do przeżywania ważnych wydarzeń Kościoła w Polsce i w naszej
archidiecezji. Szczególnym czasem ich przeżywania będzie uroczystość Jezusa Chrystusa,
Króla Wszechświata, który jest patronem katowickiej katedry.
Razem z Ojcem Świętym Franciszkiem zakończymy w katedrze Nadzwyczajny
Jubileusz Miłosierdzia. „W tym dniu – jak napisał Papież w bulli „Misericordiae vultus” –
zamykając
Drzwi
Święte,
będziemy
kierować
nasze
myśli
z
wdzięcznością
i dziękczynieniem do Trójcy Przenajświętszej za to, że udzieliła nam tego szczególnego
czasu łaski. Powierzymy Chrystusowi Panu życie Kościoła, całej ludzkości i ogromnego
kosmosu, prosząc o wylanie Jego miłosierdzia jak rosy porannej, aby owocna stała się
historia, którą mamy tworzyć w najbliższej przyszłości z zaangażowaniem wszystkich”.
Podczas Eucharystii o godz. 12 zakończymy również II Synod Archidiecezji
Katowickiej, który przez ostatnie cztery lata służył pomocą Arcybiskupowi Katowickiemu
dla dobra całej wspólnoty lokalnego Kościoła. Wyśpiewamy dobremu Bogu uroczyste Te
Deum za Synod, który podjął dzieło budowania Kościoła, uświadamiając nam, że nie chodzi
wyłącznie o rzeczywistość zewnętrzną: Kościół jest w nas i my jesteśmy Kościołem,
a punktem wyjścia i celem jest serce chrześcijanina, umocnione darem Ducha Świętego
i wezwane do ewangelizacji! Dlatego też pragniemy w jedności z wszystkimi wiernymi
w Polsce zawierzyć siebie, rodziny, parafię i archidiecezję Chrystusowi, Królowi
Wszechświata.
W dzisiejszą niedzielę odczytywany jest w kościołach w Polsce list pasterski
Konferencji Episkopatu poświęcony temu tematowi. Biskupi piszą: „Zasadniczym celem
aktu zawierzenia jest uznanie z wiarą panowania Jezusa, poddanie i zawierzenie Mu
życia osobistego, rodzinnego i narodowego we wszelkich jego wymiarach i kształtowanie
go według Bożego prawa. Jesteśmy bowiem świadkami wielorakiego pozostawiania
Boga na marginesie życia, czy wręcz odchodzenia od Boga. W naszym życiu ma nieraz
miejsce swego rodzaju detronizacja Jezusa, pozbawianie Go należnego Mu miejsca i czci,
możliwości wpływu na nasze życie i postępowanie. A przecież, »Bóg Go nad wszystko
wywyższył i darował Mu imię ponad wszelkie imię, aby na imię Jezusa zgięło się każde
kolano, istot niebieskich i ziemskich, i podziemnych. I aby wszelki język wyznał, że Jezus
Chrystus jest Panem – ku chwale Boga Ojca« (Flp 2,9-11).
Nie trzeba więc Chrystusa intronizować w znaczeniu wynoszenia Go na tron
i nadawania Mu władzy ani też ogłaszać Go Królem. On przecież jest Królem królów
i Panem panów na wieki (por. Ap 19,16; 1Tm 6,15n). Natomiast naszym wielkim
zadaniem jest podjęcie dzieła intronizacji Jezusa w znaczeniu uznawania Jego
królewskiej godności i władzy całym życiem i postępowaniem. (…) O to właśnie wołał św.
Jan Paweł II w homilii inaugurującej swój pontyfikat: »Nie lękajcie się. Otwórzcie
na oścież drzwi Chrystusowi! Dla Jego zbawczej władzy otwórzcie granice państw,
systemów ekonomicznych, systemów politycznych oraz kierunków cywilizacyjnych«.
Otwórzmy zatem Jezusowi drzwi naszych domów i serc, świątyń i miejsc pracy. Chodzi o
dzieło umiłowania Jezusa do końca, oddania Mu życia, zawierzenia Mu siebie, swej
przyszłości i pracy nad sobą, podejmowania posługi miłości miłosiernej ze względu na
Niego oraz realizacji Ewangelii we wszelkich sferach życia, również społecznej,
ekonomicznej i politycznej”.
Siostry i Bracia!
3. W naszym katowickim Kościele pragniemy wyjść naprzeciw temu wezwaniu
do otwarcia drzwi Chrystusowi Królowi. Zbliżająca się Uroczystość Chrystusa Króla będzie
dniem zakończenia II Synodu, podpisania dokumentów synodalnych i rozpoczęcia procesu
ich realizacji. Synodalne „podążać razem” zamknie się na pewnym etapie po to, by
otworzyć się na dalszą wspólną drogę sióstr i braci stanowiących Kościół na ziemi Górnego
Śląska. Po zamknięciu II Synodu będziemy dalej pielgrzymowali poprzez 9-letnią nowennę
ku jubileuszowi 100-lecia Archidiecezji, realizując po drodze synodalne postanowienia,
do czego zaproszeni są wszyscy wierni, duchowni i osoby świeckie.
Serdecznie
więc
zapraszam
do
udziału
w
niedzielę
20
listopada
br.
w uroczystościach ku czci Chrystusa Króla w katowickiej katedrze! Zapraszam do
uczestniczenia w ceremonii zamknięcia II Synodu wszystkich uczestników synodalnych
obrad, zapraszam przedstawicieli parafialnych rad duszpasterskich i zespołów synodalnych
oraz ruchów, wspólnot i stowarzyszeń katolickich wraz z duszpasterzami.
Niech serce każdego diecezjanina otworzy się już dziś podczas tej Eucharystii na
przyjęcie Jezusa Chrystusa i Jego nauki, na działanie Ducha Świętego, bo tylko dzięki Jego
pomocy możemy wyznać: Panem jest Jezus! Niech Jezus Chrystus Król rzeczywiście będzie
Panem całego naszego życia.
Oczekując zaś modlitewnego spotkania w wieczerniku katowickiej katedry życzę
wszystkim diecezjanom, aby przez pełnienie woli Bożej stawali się wielką Boża rodziną,
braćmi i siostrami Jezusa Chrystusa!
W tej myśli udzielam wszystkim uczestnikom niedzielnej Eucharystii pasterskiego
błogosławieństwa: W imię Ojca i Syna, i Ducha Świętego.
Katowice, 13 października 2016 r.
VA I – 7737/16
† Wiktor Skworc
ARCYBISKUP METROPOLITA
KATOWICKI
Download