n - Lutownica.dominikanie.pl

advertisement
z
Jakiego Jezusa Chrystusa przedstawia ten obraz ?
,,Weźcie na siebie moje jarzmo i uczcie się ode Mnie,
bo jestem cichy i pokornego serca, a znajdziecie
ukojenie dla dusz waszych” (Mt 11, 29-30).
Temat katechezy:
Chrystus cichy i pokorny
Jakie momenty życia naszego
Zbawiciela szczególnie pokazują
Jego cichość i pokorę?
Narodziny Jezusa Chrystusa
w stajni Betlejemskiej
,,Urodziła swego pierworodnego Syna, owinęła
Go w pieluszki i położyła w żłobie, gdyż nie
było dla nich miejsca w mieszkaniu” (Łk 2, 7).
Jezus na osiołku przychodzi do Jerozolimy
,,… Oto twój król przychodzi do ciebie,
pokorny jedzie na ośle, na osiołku, który
już nosi ciężary” (Mt 21, 5b).
,,Męczono go, lecz znosił to pokornie
i nie otworzył swoich ust…” (Iz 53, 7n).
,, Nie będzie krzyczał
ani podnosił głosu,
i nikt go nie usłyszy
na placach” (Iz 42, 2).
Podaj przykłady ludzi żyjących
współcześnie, którzy odznaczali
się szczególną cichością i
pokorą na wzór Jezusa
Chrystusa.
Uzasadnij swój wybór.
Jan Paweł II - kiedy z powodu
choroby nie mógł przemówić
do zgromadzonego ludu.
Jego milczenie było bardzo
wymowne.
Błogosławiona Matka Teresa
z Kalkuty - z heroiczną
miłością, cichością i pokorą
opiekowała się
najbiedniejszymi.
Sługa Boży
Jerzy
Popiełuszko
Św. Faustyna
Św. Ojciec Pio
Pytania do fragmentów Ewangelii: św. Mateusza – Mt 11, 28n,
św. Jana – J18, 37 i Listu do Efezjan – Ef 4, 1-3.
1. Czego mamy uczyć się od Chrystusa i
co osiągniemy naśladując Go?
2. Do czego nas nawołuje?
3. Co to znaczy dać świadectwo
prawdzie i jakiej postawy wymaga to od
człowieka?
4. Do czego wzywa chrześcijan św.
Paweł w Liście do Efezjan?
Notatka:
Człowiek cichy i pokorny to:
- człowiek świadomy tego, kim jest przed
Bogiem oraz jakie wymagania Bóg mu stawia,
- ktoś kto naśladuje Jezusa, żyje w prawdzie i
dąży do prawdy,
- człowiek skłonny do milczenia, który rozwija
w sobie życie wewnętrzne,
- osoba, która rozwija umiejętność słuchania
samego siebie, drugiego człowieka i Boga.
Praca domowa:
(wybierz jedną
z propozycji)
1. Napisz, kogo uważasz za człowieka pokornego
i cichego? Uzasadnij wybór.
2. Przeprowadź wywiad z osobą pracującą jako
wolontariusz.
3. Napisz krótki list ( od 6 do 15 zdań ) do
przyjaciela, w którym zachęcasz go do postawy
cichości i pokory.
4. Na stronie www.opoka.org.pl znajdź tekst
audiencji generalnej JPII z 29 kwietnia 1998r.
Napisz w 5 – 15 zdaniach: dlaczego Matka Boża była
cicha i pokorna?
-Prezentacja do wykorzystania w całości
lub fragmentach na katechezie w II klasie
gimnazjum.
-Autor: Andrzej Aleksandrowski.
-Prezentacja powstała jako praca
zaliczeniowa na zajęcia z katechetyki pod
kierunkiem Ks. doktora Ryszarda
Podpory.
-Lublin 2009.
Download