Sylwia Śmigielska

advertisement
Pieniądz to powszechnie akceptowany środek wymiany dóbr i usług oraz
miernik ich wartości, także środek tezauryzacji oraz środek zwalniania ze zobowiązań,
może nim być cokolwiek, co jest będzie akceptowane przy płatnościach za dobra i
usługi. Od najdawniejszych czasów cenne metale, takie jak złoto, srebro i miedź były
najpopularniejszymi formami pieniędzy. Jednak nie były to jedyne środki płatnicze. W
zasadzie wszystko może służyć jako pieniądz, jednak ze względów praktycznych,
pieniądze powinny posiadać następujące właściwości: poręczność, stabilność,
jednolitość, trwałość, podzielność i rozpoznawalność. Bardziej formalnie pieniądz to
prawny środek płatniczy obowiązujący w danym kraju, ekwiwalent towarów i usług
wyrażający ich wartość - bezpośrednio na nie wymienialny.
W
przeciwieństwie
do
wymiany
naturalnej
(barterowej)
cechą
charakterystyczną gospodarki towarowo-pieniężnej jest obsługa obrotu towarów i
usług za pośrednictwem pieniądza, który nadaje się do podziału wartości na części
ułamkowe a jednocześnie umożliwia dokonywanie większych rozliczeń. W ten sposób
pieniądz usprawnia procesy wymiany rynkowej i sam podlega rozwojowi stosownie
do potrzeb rozwijającej się gospodarki.
Cechy pieniądza:
-
Poręczność - współczesne pieniądze muszą być na tyle nieduże i lekkie, żeby
ludzie mogli je z łatwością nosić przy sobie.
-
Stabilność - wartość pieniądza powinna być mniej więcej taka sama dzisiaj, jak
i jutro, nie powinna podlegać większym wahaniom w czasie. W krajach, gdzie
wartość pieniądza zmienia się (rośnie lub spada), ludzie będą gromadzili
pieniądze, gdy będą oczekiwać wzrostu ich wartości, a wydawali je możliwie
najszybciej, gdy będą uważali, że wartość ich będzie maleć z dnia na dzień.
Zarówno jedno, jak i drugie działanie może być bardzo szkodliwe dla
gospodarki.
-
Trwałość - materiał wybrany na pieniądz musi być odpowiednio trwały. Z tego
powodu większość krajów do produkcji pieniędzy stosuje papier wysokiej
jakości.
- Jednolitość - pieniądze (monety czy banknoty) o takich samych nominałach
powinny mieć identyczną wartość.
-
Podzielność - jedną z podstawowych zalet pieniądza jest możliwość jego
podziału.
-
Rozpoznawalność - pieniądze powinny być łatwo rozpoznawalne i trudne do
podrobienia. Jakość papieru oraz specjalne znaki graficzne sprawiają, że
współczesne pieniądze są trudne do sfałszowania.
Historia pieniądza
Pieniądz nie został przez nikogo wynaleziony: tak naprawdę wyłonił się sam,
w miarę wzrostu skali produkcji i wymiany towarów. Przeszedł przy tym poważną
ewolucję: od pieniądza towarowego, poprzez pieniądz bity, aż po stosowany dziś
powszechnie pieniądz elektroniczny.
Początków pieniądza i wymiany pieniężnej dopatrywać się można w okresie,
gdy nasz praprzodek zaczął żądać od swych pobratymców rzeczy w zamian za własne
znaleziska lub wykonane działania. Oczywiście polegało to na wymianie jednych
przedmiotów na drugie, czyli tzw. handel wymienny. Stanowiło to podstawę
dzisiejszej giełdy walutowej oraz całego handlu. Uznano, że bodźcem prowadzącym
do powstania i rozprzestrzenienia się handlu wymiennego był moment, w którym
człowiek zaczął uzyskiwać więcej płodów rolnych lub innych produktów niż sam
potrafił
skonsumować.
Nadmiar
produktu
zaczął
wtedy
wymieniać
ze
współplemieńcami na przedmioty, które go interesowały. Brakowało jednak ogólnie
przyjętego miernika wartości i często bardzo trudno było znaleźć chętnego na swoje
wyroby, a w przypadku żywności towar nie sprzedany w porę ulegał zepsuciu.
Człowiek poszukiwał już wtedy ogólnie pożądanego środka wartości, który
spełniałby kilka podstawowych funkcji: nie ulegający zepsuciu, był łatwy do
przechowywania, zawsze chętnie przyjmowany przez innych. W różnych kulturach
rolę takiego „pieniądza” spełniały muszelki, kamienie szlachetne, sól, czy grudki
kruszcu. Te ostatnie miały największe szanse dalszego rozwoju ze względu na
-2-
trwałość i brak podatności na wpływ czasu. W Egipcie mianowicie używano „złomu
srebrnego”. Fenicjanie zaczęli „stemplować” grudki kruszcu określeniem wagi oraz
sygnaturą władcy, co miało podkreślić autentyczność kruszcu i wzbudzać zaufanie
ludności. Ponadto stemplowano grudki kruszcu o różnych kształtach, co nie wyglądało
zbyt estetycznie. Dopiero kiedy zaczęto stemplować topione „kulki”, wówczas pod
wpływem uderzenia spłaszczały się tworząc prototyp monety. Taka forma pieniądza
szybko się upowszechniła ze względu na wygodne zawieranie transakcji. Najstarsze
okrągłe monety pochodzą z roku 650 p.n.e. z Sardes w Lidii w Azji Mniejszej.
Zupełnie niezależna historia pieniędzy toczyła się w Indiach i Chinach.
Mieszkańcy Indii, kilka wieków p.n.e. używali monet w postaci cienkich
prostokątnych blaszek srebrnych, natomiast w Chinach drobne monety miedziane
znano prawdopodobnie już na początku pierwszego tysiąclecia p.n.e. Wczesne
chińskie monety odlewano w kształcie narzędzi, np. motyki. W roku 221 p.n.e. cesarz
Szy-Huang-Ti wprowadził monety okrągłe z kwadratowym otworem pośrodku.
Według zbliżonego wzoru bito w Chinach monety do 1912 roku.
Monety upowszechniły się powoli. Na przykład Persowie wprowadzili je sto
lat po Libii w IV wieku p.n.e., a Kartagina w III wieku p.n.e. Odtąd monety stały się
nieodłącznym składnikiem cywilizacji europejskiej. Przetrwały upadek Imperium
Rzymskiego i wszystkie wstrząsy, jakie później dotknęły państwa chrześcijańskie.
Istniały większe lub mniejsze reformy pieniądza, lecz zawsze opierały się one
na monecie. Na kolejną wielką reformę systemów płatniczych trzeba było czekać dość
długo. Prawdziwą rewolucją w europejskim systemie ekonomicznym było pojawienie
się pieniądza papierowego, używanego wcześniej w Chinach.
Europejskie pieniądze papierowe sięgają korzeniami 1665r., kiedy to
Szwedzki Królewski Bank Wymiany zaczął wydawać kwity depozytowe. Określały
one ilość srebra jaką obywatel umieścił w banku. Podobnych operacji dokonywano też
w Anglii. Początkowo monety i kruszce trafiały do prywatnych bankierów, którzy
wydawali za nie dokumenty zwane notami. Noty mogły służyć do przeprowadzenia
wielu transakcji, oddawano nimi np. długi. W każdej chwili można było pójść z notą
do banku i wymienić ją na monety o określonej wartości. W 1694r. parlament
angielski podjął decyzję o założeniu Banku Anglii, który podobnie jak Szwedzki
-3-
Królewski Bank Wymiany zaczął przyjmować depozyty w złocie lub srebrze i
wydawać za nie noty (najpierw pisane ręcznie, a od 1729r. drukowane). Bankierzy
szybko zorientowali się, że prawdopodobieństwo, aby wszyscy posiadacze not zgłosili
się w tym samym czasie po wypłatę depozytu były znikome. Niektórzy sądzili nawet,
że kwity lub noty nigdy nie zostaną przedstawione do wymiany i będą przechodziły od
właściciela do właściciela. W kasie trzymano więc tylko pewną rezerwę pieniędzy na
bieżące wypłaty, a resztę inwestowano. Wypuszczano też własne noty przy okazji
udzielenia wysoko oprocentowanych pożyczek. Wiele z nich nie miało pełnego
pokrycia w złocie czy srebrze. Oczywiście często bankierzy źle oceniali swoje
możliwości lub po prostu oszukiwali. Zdarzały się nadużycia i niewypłacalność. Wraz
z upływem lat coraz więcej państw zastrzegało prawo emisji not tylko dla jednego
banku, nazywanego bankiem centralnym. Dużą rolę odgrywało w tym przypadku
zaufanie. Na przykład Bank Anglii wyeliminował z obiegu noty mniejszych banków,
ponieważ klienci uważali go za najbezpieczniejszą instytucję tego typu. Dawne kwity i
noty stają się pełnoprawnymi pieniędzmi emitowanymi przez jeden bank w każdym
państwie.
Nieco inaczej rozpoczęła się natomiast historia pieniądza papierowego w
Ameryce Północnej. W XVII w. pojawiły się tam banknoty emitowane nie przez
banki, lecz przez władze. W 1690r., gdy Kolonia Zatoki Massachusetts oblegała
francuską twierdzę Quebec, żołnierzom obiecano żołd w postaci zdobytych łupów.
Jednak twierdza wcale nie zamierzała upaść. Wtedy oblegającym wydano papierowe
pieniądze, obiecując, że zostaną one wymienione na monety. Pomysł się sprawdził i
wykorzystano go przy innych okazjach. Jeżeli tylko władze wywiązały się ze swoich
zobowiązań, ludzie mogli bez obaw dokonywać wszelkich transakcji papierowymi
zaświadczeniami. Niektórzy zapewne woleli też używać poręcznych banknotów
zamiast ciężkich monet. Na przykład w stanie Pensylwania pierwszej emisji
papierowego pieniądza dokonano już w 1723r.
Ewolucja pieniądza trwa. W XX w. pojawił się pieniądz plastikowy, czyli
karty kredytowe. Dzięki nim nie musimy nosić plików banknotów lub sakiewek z
monetami. Wszelkie zobowiązania odpisywane są z naszego konta bankowego. Od 1
stycznia 1999r. 12 państw Unii Europejskiej przystąpiło do Unii Gospodarczo-
-4-
Walutowej (UGW) i przyjęło wspólną walutę euro, która początkowo była w obiegu
bezgotówkowym, a od stycznia 2002r. weszła również do użytku gotówkowego.
Funkcje pieniądza
Pieniądz pełni w systemie gospodarczym kilka ważnych funkcji. Jest przede
wszystkim
miernikiem
wartości
towarów
oraz
środkiem,
umożliwiającym
dokonywanie jakichkolwiek transakcji. Jest też środkiem płatniczym, może być
używany do gromadzenia oszczędności, wreszcie
może ułatwiać wymianę
międzynarodową.
Główne funkcje pieniądza to:
-
środek wymiany – pieniądz pośredniczy w akcie kupna-sprzedaży
towaru
-
miernik wartości - za pomocą pieniędzy łatwo mierzyć wartość nabytych
rzeczy
-
środek płatniczy – umożliwia spłatę wszelkiego rodzaju długów i
zobowiązań, jest miernikiem długów
-
środek tezauryzacji (gromadzenia pieniędzy) – łatwo się przechowuje,
nie traci wartości
-
środek rozliczeń międzynarodowych
Najstarszą funkcją pieniądza jest wymiana – pośrednictwo w transakcjach, w
których dochodzi do równoczesnego wzajemnego przekazania towaru i pieniądza
pomiędzy uczestnikami wymiany. Ludzie od zarania dziejów kupowali i sprzedawali
towary – początkowo był to handel wymienny, później pojawiła się jednostka
pośrednicząca, czyli właśnie pieniądz. Dzięki sprzedaży towarów lub usług
otrzymujemy pieniądze, które następnie możemy wymienić na inne potrzebne nam
dobra. Specyficzną formą wymiany jest praca: tu w zamian za wykonane w ramach
-5-
umowy – usługi, otrzymujemy pieniądze, dzięki którym możliwa jest codzienna
egzystencja.
Pieniądz jest również miernikiem wartości – w jednostkach pieniężnych
podawane
są
ceny,
dzięki
którym
można
porównać
różne
towary.
W najwcześniejszym stadium rozwoju gospodarki prowadzono handel wymienny,
w którym nie było możliwe precyzyjne określenie wartości towarów, właśnie z uwagi
na brak jednorodnego punktu odniesienia. Trudno jest tak naprawdę oszacować, jaka
jest wartość np. wartość skóry bydlęcej, wyrażona w beczkach miodu. Dzięki
wprowadzeniu pieniądza stało się możliwe dokładne określenie wartości towarów i
usług, co przyczyniło się do szybkiego rozwoju handlu.
Pieniądz pełni tez rolę miernika odroczonych płatności – za jego pomocą
możemy również mierzyć np. wysokość odsetek, jakie otrzymamy za rok od momentu
założenia lokaty bankowej.
Pieniądz jest także wykorzystywany jako środek płatniczy – oznacza to, że z
jego pomocą mamy możliwość wykonywania płatności transferowych lub transakcji,
w których przepływ dóbr jest równoczesny z zapłatą.
Płatności transferowe to wypłaty, realizowane przez państwo, w zamian za
które nie otrzymuje ono bezpośrednio żadnych dóbr czy usług. Typowym przykładem
płatności transferowych są wypłaty emerytur i rent z budżetu państwa bądź też
płatności zasiłków dla bezrobotnych.
Transakcje wymienne, w których przepływ dóbr nie jest równoczesny z
przepływem pieniądza, to na przykład dostawy energii elektrycznej, gazu, usługi
telefoniczne, jak również praca na etacie. We wszystkich wymienionych przypadkach
strony zawierają umowę, na podstawie której świadczone są określone usługi, a
płatność za ich wykonanie następuje nie systematycznie, ale raz w miesiącu lub
rzadziej.
Pieniądz spełnia jeszcze jedną bardzo ważną rolę – jest środkiem
tezauryzacji, czyli gromadzenia oszczędności.
Pieniądz można wykorzystywać nie tylko przy realizowaniu bieżących
transakcji (konsumpcji), ale również do dokonywania transakcji w przyszłości – w
takim przypadku powstaje zjawisko oszczędzania, czyli odkładania pieniądza.
-6-
Podstawą tej funkcji pieniądza jest zaufanie: jako nabywcy wierzymy, że pieniądze
przechowują wartość.
W rzeczywistości pieniądz sam w sobie zmniejsza swoją wartość: na skutek
inflacji spada jego siła nabywcza. Dlatego właśnie osoby oszczędzające nie powinny
trzymać pieniędzy w domu, ale starać się je rozsądnie zainwestować (ulokować).
Pieniądz może być środkiem rozliczeń międzynarodowych – tę funkcję
spełniają zazwyczaj pieniądze krajów wysoko rozwiniętych, posiadających bardzo
stabilną walutę. W takim przypadku pieniądz spełnia wszystkie wcześniej wymienione
funkcje (środka wymiany, miernika wartości, środka płatniczego oraz środka
gromadzenia oszczędności) w odniesieniu do transakcji, realizowanych pomiędzy
poszczególnymi krajami.
Najlepszym przykładem może tu być dolar amerykański (USD), który aż do
roku 1971 był wymienialny na złoto, dzięki czemu zdobył duże zaufanie na rynku
międzynarodowym. Do dziś wraz z frankiem szwajcarskim jest uważany za bardzo
silną jednostkę, określaną często terminem „waluta ucieczki” (zyskuje zwykle na
wartości w momentach kryzysu na arenie międzynarodowej).
Rodzaje pieniądza
W nowoczesnej gospodarce występują następujące formy pieniądza:
-
zdawkowy (zwany bilonem),
-
papierowy,
-
bankowy (zwany bezgotówkowym),
-
pieniądz międzynarodowy
-
pieniądz elektroniczny.
Pieniądz zdawkowy jest najczęściej zwany bilonem. Są to monety wybite z
niepełnowartościowego materiału, czyli metali nieszlachetnych. Bilon wywodzi się z
pieniądza kruszcowego. W miarę rozwoju handlowego stopniowo zmniejszano ilość
złota czy srebra w stosunku do nominału monet. Bilon jest jednym z elementów
systemu fiducjarnego – otrzymując monetę 5-złotową jesteśmy przekonani o jej
-7-
wartości w danym momencie i w przyszłości, choć sama w sobie jest mniej warta niż
nominał, który uosabia.
Pieniądz papierowy jest obecnie – podobnie jak bilon – niewymienialny na
złoto, choć w przeszłości był potwierdzeniem zdeponowania w banku złotych monet.
Pieniądz papierowy ma wartość niezależną od materiału, z którego jest
wyprodukowany, posiada tak zwany „kurs przymusowy”, nadany przez bank
centralny, działający w imieniu państwa. Obok bilonu jest drugim najważniejszym
elementem systemu fiducjarnego.
Pieniądz bankowy jest nazywany inaczej bezgotówkowym lub żyrowym. Ma
on postać zapisu na rachunku depozytowym w banku. Zapis tego typu zaczyna
funkcjonować jako pieniądz w momencie, gdy wykorzystania go do dokonania
płatności – to jest przesuwanie zapisu z jednego konta na drugie. Typowym
przykładem takiej operacji jest polecenie przelewu.
Pieniądz międzynarodowy akceptowany jest poza granicami kraju emitenta,
używany w transakcjach międzynarodowych.
Najnowszą formą pieniądza jest pieniądz elektroniczny, zakodowany na
karcie magnetycznej w postaci elektronicznych impulsów. Pieniądz elektroniczny jest
określany jako produkt z „zapisana wartością” lub „z góry opłacony”, w którym
pewna wartość pieniężna jest przechowywana w urządzeniach elektronicznych
będących w posiadaniu klienta. Elektroniczna wartość jest nabywana (gromadzona w
urządzeniu) w taki sposób jak inne przedpłacone instrumenty i zmniejsza się wówczas,
gdy urządzenie jest wykorzystywane do dokonania zapłaty. Nierzadko podkreśla się
powszechność używania oraz wielofunkcyjny charakter poszczególnych form
pieniądza elektronicznego – w przeciwieństwie do rozwiązań jednofunkcyjnych (np.
do kart telefonicznych).
Definiując pieniądz elektroniczny zwraca się również uwagę na konieczność
odróżnienia pieniądza elektronicznego od innych produktów, które umożliwiają
wykorzystanie elektronicznych środków komunikacji w celu dostępu do tradycyjnych
systemów płatności (usług umożliwiających dokonanie płatności). W ramach definicji
prezentowane są również podstawowe systemy pieniądza elektronicznego oparte na
kartach oraz oprogramowaniu zainstalowanym na twardym dysku komputera. Systemy
-8-
oparte na kartach obejmują wielofunkcyjne „opłacone z góry” (przedpłacone) karty
lub tzw. elektroniczne portfele zaprojektowane w celu ułatwienia niewielkich płatności
detalicznych, będące systemem banków i monet. W odniesieniu do tradycyjnych
instrumentów rozliczeń takich jak czeki czy karty płatnicze prezentowana forma
pieniądza elektronicznego ma być raczej ich uzupełnieniem niż substytutem. Podobnie
systemy oparte na specjalnym oprogramowaniu komputerowy mają ułatwić
dokonywanie niskokwotowych
płatności
przeprowadzanych
przez
internet
i
uzupełniać płatności wykorzystujące karty kredytowe (przystosowane do płatności w
internecie).
Ponadto w raporcie Banku Rozrachunków Międzynarodowych z 1996r.
pieniądz elektroniczny został określony jako niemożliwy do śledzenia, anonimowy
instrument płatniczy na okaziciela, pozwalający na łatwą zapłatę dowolnej innej
osobie
w
każdych
warunkach,
bez
uczestnictwa
osób
pośredniczących.
Zaprezentowana definicja pieniądza elektronicznego przedstawia jego cechy, które
odpowiadają cechom pieniądza
gotówkowego
i
których nie
ma pieniądz
bezgotówkowy.
Warto przytoczyć również definicję pieniądza elektronicznego zamieszczoną
w ustawie z dnia 29 sierpnia 1997r. Prawo bankowe. Zgodnie z nią: pieniądz
elektroniczny to wartość pieniężna stanowiąca elektroniczny odpowiednik znaków
pieniężnych która spełnia łącznie następujące warunki:
-
jest przechowywana na elektronicznych nośnikach informacji
-
jest wydana do dyspozycji na podstawie umowy w zamian za środki
pieniężne o nominalnej wartości nie mniejszej niż ta wartość
-
jest przyjmowana jako środek płatniczy przez przedsiębiorców innych niż
wydający ją do dyspozycji
-
na żądanie jest wymieniana przez wydawcę na środki pieniężne.
Wszystkie wymienione rodzaje są formami pieniądza fiducjarnego, czyli
opartego na zaufaniu.
-9-
W nowoczesnej gospodarce pieniądz nie jest wymieniany na złoto – państwa
nie posiadają już rezerw, które pokrywałyby w całości lub w określonej części
emitowane pieniądze.
Oznacza to, że mamy do czynienia z pieniądzem fiducjarnym – opartym na
zaufaniu społecznym. Pieniądz taki emitowany jest przez państwo i jest prawnym
środkiem płatniczym na danym terytorium, nie można go jednak wymienić na złoty
kruszec jak to miało miejsce we wcześniejszych fazach rozwoju obrotu
gospodarczego.
Ostatnim krajem, który zniósł wymienialność swojej waluty na złoto, były
Stany Zjednoczone. Zdecydowały się one na ten krok dopiero w 1971 roku.
System pieniężny
System pieniężny, to ogół norm prawnych, reguł i zasad organizacyjnych
dotyczących emisji i kreacji pieniądza oraz regulacji i kontroli jego obiegu. Głównymi
elementami współczesnego systemu pieniężnego są: ustalenia jednostki pieniężnej
będącej prawnym środkiem płatniczym na obszarze danego kraju, określenie jej
wartości (parytet walutowy), sformułowanie zasad emisji banknotów i bilonów oraz
kreacji pieniądza bezgotówkowego, a także wskazanie organów uprawnionych i
odpowiedzialnych za regulację i kontrolę obiegu pieniężnego.
Parytet walutowy, parytet złota jest to sposób określania wartości jednostki
walutowej danego kraju. W przeszłości, warunkach pełnej wymienialności waluty na
złoto, a później w systemie stałego kursu walutowego, stosowany był do tego celu
parytet złota wyrażający ilość czystego złota (w g) "zawartą" w jednostce monetarnej
danego kraju.
W historii rozwoju pieniądza wykształciło się kilka systemów pieniężnych. W
starożytności powstał system pieniądza kruszcowego - złotego albo srebrnego
(monometalizm) lub obydwu równolegle (bimetalizm). W latach 1870-1914
upowszechnił się wyłącznie system pieniądza złotego, będący równocześnie systemem
waluty złotej. Charakteryzował się on następującymi cechami:
- 10 -
1)
prawnym środkiem płatniczym w wewnętrznym obiegu pieniężnym
były pełnowartościowe monety złote.
2)
krajowe jednostki pieniężne miały parytet ustalony w złocie, co było
podstawą
swobodnych
rozliczeń
również
w
obiegu
międzynarodowym.
3)
znajdujące się w obiegu banknoty były wymieniane na monety złote
bez żadnych ograniczeń według tego parytetu.
4)
istniała pełna swoboda wywozu i przywozu złota z zagranicy.
5)
istniała nieograniczona swoboda bicia monet na rachunek prywatny.
I wojna światowa spowodowała odejście od systemu pieniądza złotego,
powróciły doń w pełni jedynie Stany Zjednoczone w 1919. W krajach europejskich,
przy
utrzymaniu
swobody
międzynarodowego
transferu
złota,
zastosowano
ograniczone jego formy w obiegu wewnętrznym: system sztabowo-złoty (banknoty
wymieniane były na złoto w postaci sztab, co wymagało posiadania większej ich
ilości) oraz dewizowo-złoty (banknoty mogą być wymieniane na dewizy, a dopiero
one na złoto).
W wyniku wielkiego kryzysu gospodarczego w latach 1929-1933 we
wszystkich krajach całkowicie zaniechanego wymiany banknotów na złoto, co
oznaczało przejście do systemu pieniądza papierowego.
Stany Zjednoczone przywróciły w 1944 system dewizowo-złoty, ale tylko w
obrotach międzynarodowych. Pośredni związek systemu pieniądza papierowego ze
złotem został początkowo utrzymany tylko za pośrednictwem parytetów złota lub
wymienialnego na złoto dolara, w których określano wartość krajowych jednostek
pieniężnych.
W 1976 parytet złota został prawnie zlikwidowany przez Międzynarodowy
fundusz walutowy, a poszczególne kraje uzyskały pełną swobodę wyboru
waluty międzynarodowej, według której określają wartość (kurs) jednostki
pieniężnej.
- 11 -
System walutowy
System walutowy to zespół norm prawnych, reguł, zasad i zwyczajów
określających warunki i regulujących sposoby funkcjonowania pieniądza w
transakcjach międzynarodowych. Wyróżnia się krajowe (narodowe) systemy
walutowe oraz między narodowy system walutowy.
Te pierwsze są tworzone i dostosowywane do potrzeb gospodarki na mocy
decyzji właściwych organów władzy państwowej i określają przede wszystkim zasady
kształtowania kursów walutowych, warunki i zakres wymienialności waluty krajowej
na waluty obce oraz reguły obrotu walutami obcymi na obszarze kraju.
Międzynarodowy system walutowy kształtuje się w wyniku dwu- lub
wielostronnych umów międzypaństwowych, często z udziałem międzynarodowych
organizacji finansowych lub jako rezultat praktycznych doświadczeń uczestników
światowego obrotu gospodarczego. W warunkach istnienia odrębnych systemów
pieniężnych i walutowych w poszczególnych krajach zachodzi konieczność
regulowania stosunków walutowych między krajami, w tym przede wszystkim
ustalenia kursów walut, zasad wyrównywania bilansów płatniczych i tworzenia
pieniądza międzynarodowego.
Rynek pieniężny
Rynek pieniężny – segment rynku kapitałowego, na którym dokonywane są
transakcje, gdzie kupujący i sprzedający realizują interesy rozliczane w formie
gotówkowej lub bezgotówkowej o okresie zapadalności do jednego roku.
Do instrumentów rynku pieniężnego w Polsce zalicza się przede wszystkim
13 i 52 tygodniowe bony skarbowe, krótkoterminowe papiery dłużne przedsiębiorstw
oraz pożyczki i depozyty na międzybankowym rynku pieniężnym o różnym terminie
zapadalności od natychmiastowych ON (na noc) do 1Y (jednoroczne).
Teorie pieniądza
Ilościowa teoria pieniądza podkreśla związek między ilością pieniądza w
obiegu a poziomem cen. Powstała u progu czasów nowożytnych pod wpływem
- 12 -
doświadczenia, jakim był wzrost cen w Europie, wywołany napływem kruszców z
Ameryki; jej zwolennikiem byli m.in. B. Davanzati (1529-1606), D. Hume (1711-76) i
D. Ricardo (1772-1823). U progu XX w. ilościowa teoria pieniądza została ujęta w
tzw. równanie wymienne I. Fiszers:
PT = MV + M'V'
M - ilość pieniądza gotówkowego w obiegu,
V - szybkość obiegu pieniądza gotówkowego,
M' - ilość pieniądza bezgotówkowego,
V'- szybkość obiegu pieniądza bezgotówkowego,
P - przeciętny poziom cen,
T - ogólna liczba transakcji w obrocie towarowym
Teoria ilościowa była poddana ostrej krytyce w okresie wielkiego kryzysu
gospodarczego 1929-33; powrót do niej dokonał się w lata 70. w postaci
monetaryzmu, którego głównym teoretykiem jest M. Friedman.
Dochodowa teoria pieniądza, traktowana niekiedy jako przeciwieństwo
teorii ilościowej, nie stanowi zwartej, alternatywnej koncepcji. Za jej twórcę
uznawany jest T. Tooke (1774-1858), który rozumiał dochód jako iloczyn produkcji i
poziomu cen. Zdaniem K. Wicksella (1851-1926) ogólny poziom cen jest wynikiem
przeciwstawienia strumienia dóbr strumieniowi dochodów. J.M. Keynes (1883-1946)
dostrzegł role czynników związanych z produkcją, które są w stanie zakłócić prostą
zależność między poziomem cen a ilością pieniądza w obiegu obiegu. Zauważył on,
że pewna część pieniądza znajdującego się w obiegu nie jest zużywana na zakup dóbr,
lecz tezauryzowana, w związku z czym jest możliwe wystąpienie w gospodarce
niedostatecznego popytu.
Teoria dochodowa stanowi teoretycznie zaplecze interwencjonalizmu
gospodarczego i prowadzi do pro inflacyjnej polityki monetarnej; niekiedy teoria
keynsowska jest wyróżniana jako trzecia, równorzędna wobec teorii ilościowej i
dochodowej.
- 13 -
Zmiany wartości pieniądza
Pieniądz znajdujący się w obiegu zmienia swoją wartość, w zależności od
wielu czynników rynkowych. Główne procesy, które charakteryzują zmiany wartości
pieniądza to:
-
Aprecjacja - wzrost siły nabywczej pieniądza krajowego. Wzrost jego
wartości w stosunku do innych walut.
-
Deprecjacja - spadek siły nabywczej pieniądza krajowego oraz spadek
jego wartości w stosunku do innych walut następuje zwykle w skutek
inflacji. Zjawiskiem odwrotnym do deprecjacji jest aprecjacja.
-
Denominacja
-
reforma
pieniężna,
polegająca
na
zastąpieniu
dotychczasowej waluty narodowej nową, bez ingerencji w kurs walutowy.
Wymiana wszystkich wartości (płace, ceny, kurs walutowy, rachunki
bankowe etc.) odbywa się według wcześniej ustalonych proporcji.
Denominacja zazwyczaj wynika z wysokiej inflacji, jaką wcześniej
doświadczyła gospodarka danego państwa - i ma sens w momencie kiedy
inflacja jest już opanowana przez bank centralny. Emisja banknotów o
coraz
wyższych
finansowych
stają
nominałach,
się
rosnące
uciążliwe
dla
wartości
w
rozliczeniach
funkcjonowania
zarówno
pojedynczych podmiotów jak i całej gospodarki państwowej - i stąd
potrzeba zmniejszenia wartości nominalnej zawieranych transakcji.
Akcja denominacji waluty pociąga za sobą wielkie koszty takie jak: druk i
wymiana nowych banknotów, zaktualizowanie maszyn obsługujących
operacje finansowe, akcje informujące społeczeństwo itp. W 1995 roku
koszt denominacji polskiego złotego wyniósł 30 milionów nowych złotych
(3 biliony starych złotych).
-
Dewaluacja - oficjalne zmniejszenie wartości pieniądza krajowego w
stosunku do innych walut przez rząd. Celem jest wzrost opłacalności
eksportu.
-
Inflacja - proces ciągłego wzrostu ogólnego poziomu cen rynkowych w
danym okresie czasu (dekady kwartalne, typowym okresem jest rok),
- 14 -
najczęściej spowodowany tym, że globalny popyty w gospodarce
przewyższa podaż.
-
Deflacja - wzrost wartości pieniądza w czasie - z czasem można za daną
ilość pieniędzy kupić coraz więcej towarów i usług, ciągły spadek
poziomu cen. Zmniejszenie ilości pieniędzy w obiegu, które prowadzi do
powstania nadwyżki globalnej podaży rynkowej nad efektywnym popytem
i powoduje spadek cen i zatrudnienia.
- 15 -
Download