Treść ogłoszenia o naborze - Powiatowy Urząd Pracy w Biłgoraju

advertisement
INFORMACJA DLA PRACODAWCÓW
Powiatowy Urząd Pracy w Biłgoraju z dniem 19 maja 2016 roku wznawia nabór
Wniosków pracodawców o przyznanie środków z Krajowego Funduszu Szkoleniowego na sfinansowanie kosztów
kształcenia ustawicznego pracowników / pracodawcy.
Środki KFS w 2016 roku wydatkowane są na finansowanie działań zgodnych z następującymi priorytetami ogłoszonymi przez ministra
właściwego do spraw pracy:
1) wsparcie zawodowe kształcenia ustawicznego, tj. pozostającego w bezpośrednim związku z branżą lub zawodem, mającego na celu
uzyskanie lub uaktualnienie kompetencji do celów zawodowych;
2) wsparcie kształcenia ustawicznego pracowników, którzy mogą udokumentować wykonywanie przez co najmniej 15 lat prac w szczególnych
warunkach lub o szczególnym charakterze, a którym nie przysługuje prawo do emerytury pomostowej;
3) wsparcie młodych, nowozatrudnionych pracowników na podstawie umów, o których mowa w art. 150f ust.1 ustawy o promocji zatrudnienia
i instytucjach rynku pracy.
Kwota do wydatkowania 26 582,87 zł.
Nabór wniosków trwa do 20 maja 2016 roku do godz. 14.30.
Wnioski rozpatrywane będą w ciągu 30 dni zgodnie z kolejnością ich wpływu.
Wnioski w dwóch egzemplarzach należy złożyć w Sekretariacie Powiatowego Urzędu Pracy w Biłgoraju, pok. 101.
Zasady przyznawania środków Krajowego Funduszu Szkoleniowego obowiązujące w Powiatowym Urzędzie Pracy w Biłgoraju w 2016 roku,
wzór wniosku, załączników oraz umowy dostępne są w zakładce „Do pobrania / Krajowy Fundusz Szkoleniowy”
19.05.2016r.
Download