SOCJOLOGIA ORGANIZACJI

advertisement
1.
2.
3.
4.
5.
6.
7.
8.
9.
10.
11.
12.
13.
14.
15.
16.
17.
18.
19.
20.
21.
22.
23.
24.
25.
26.
27.
28.
29.
Socjologia- definicja socjologii, wyjaśnienie
istoty socjologii jako nauki, krótkie omówienie
powstania i rozwoju socjologii, podział
socjologii na ogólna i szczegółowa, związki
pomiędzy s. ogólna i szczegółowa
Przedmiot socjologii - pojecie przedmiotu
nauki, metodologiczne uzasadnienie
wyróżnienia przedmiotu socjologii, różne
sposoby określania przedmiotu socjologii,
koncepcja Szczepanskiego
Problematyka s. praktycznej- wyjaśnienie
pojęcia, krótka prezentacja problematyki na tle
zagadnień osobowości nauk społecznych,
powody powstania i istnienia s. praktycznej
poprzez wskazanie i krótkie omówienie
błędów powodujących kształtowanie się w
społeczeństwie wiedzy w zakresie
problematyki socjologicznej,
znaczenie(zagrożenia) istnienia s. praktycznej
Przyrodnicze podstawy życia społecznegopojecie wskazanie głównych podstaw życia
społecznego oraz ich powiązań ze sobą,
Podział, krótkie omówienie elementów
składowych z wskazaniem wpływu na kształt
życia społecznego,
Ekonomiczne podstaw życia społecznego - tak
samo jak w punkcie 4 tylko ekonomiczne
Kulturowe- tak samo jak w punkcie 4 tylko
kulturowe:)
Wpływ kultury na życie społeczne- omówienie
mechanizmu wpływu kultury na życie
społeczne, 4 płaszczyzny wpływu kultury na
życie społeczne8)kulturowy ideał osobowości
Kulturowy ideał osobowości- charakterystyka,
składniki, definicja, wykazanie uzależnień
czasowych i lokalizacyjnych, znaczenie dla
funkcjonowania zbiorowości
Rola społeczna- charakterystyka osobowości
społecznej, składniki, definicja roli społecznej,
wyjaśnienie istoty roli społecznej, warunki
właściwego realizowania roli społecznej,
konflikt ról, znaczenie ról społecznych dla
funkcjonowania zbiorowości
Jaźń- charakterystyka osobowości społecznej
jej składniki pojecie jaźni rodzaje, znaczenie
dla funkcjonowania zbiorowości
Schemat kształtowania się więzi społecznejpojecie różne uwarunkowania tworzenia się
więzi, model powstawania
Kontrola społeczna- pojecie, zalety i braki
samokontroli, mechanizmy kontroli społecznej,
rodzaje sankcji i zakres ich oddziaływania,
znaczenie kontroli społecznej
Instytucje społeczne- pojecie, uwarunkowania
powstania instytucji społecznych, rodzaje
instytucji, znaczenie instytucji,
Zbiorowości jako formy zrzeszania sięwyjaśnienie pojęć: zbiór społeczny, kategoria
społeczna, zbiorowość społeczna, pojecie
mikrostruktury i makrostruktury społecznej,
przykłady mikro i makrostruktur społecznych
Grupa społeczna- definicja, omówienie
poszczególnych elementów definicji,
wskazanie na powiązania poszczególnych
elementów składowych grupy społecznej
Klasyfikacja grup- znaczenie klasyfikacji grup,
wskazanie 4 podziałów grup z uwzględnieniem
kryterium podziału oraz omówienie
wymienionych rodzajów grup, charakterystyka
grup celowych oraz lokalnych
Pojecie organizacji społecznej- definicja
organizacji społecznej, sposoby rozumienia
pojęcia organizacja na gruncie socjologii,
właściwości organizacji społecznej jako
konstrukcji obejmującej swym
oddziaływaniem ludzi, wpływ cech członków
organizacji na funkcjonowanie organizacji
Cele i funkcje organizacji społecznej- pojecie
celu organizacji, sposoby osiągania celów
organizacji, sposoby określania celów org.,
typy celów organizacji, zmiany, problematyka
kolizji celów, funkcje organizacji
Typologie organizacji społecznych- pojecie
typologii, przykłady organizacji wraz z
podaniem kryteriów stosowanych w
typologiach, sfery działalności organizacji
Analiza budowy i funkcjonowania organizacji
społecznej- struktura, cele organizacji, pojecie
struktury i rodzaje, ustalenie celów organizacji
i ich powiązanie ze strukturami, pojecie
podsystemu społecznego i jego znaczenie,
związek z analiza organizacji, pojecie
uczestnictwa organizacyjnego,
Problematyka komunikacji w organizacji
społecznej- komunikacja społeczna jako proces
społeczny, uwarunkowania sytuacyjne procesu
komunikowania, komunikowanie bezpośrednie
i pośrednie, obszary analizy procesu
komunikowania, charakterystyka koncepcji
R>K Mertona, pojecie sieci, kierunki
komunikowania, konsekwencje z tym
związane, wpływ komunikowania na stopień
racjonalizacji działania organizacji
Pojecie kultury organizacyjnej- pojecie kultury
organizacyjnej, elementy składowe kultury
org., poziomy funkcjonowania kultury org.,
uwarunkowania kształtowania się kultury org.,
funkcje kultury org., typy kultury org.
Zmiany funkcjonowania organizacji
Władza i przywództwo w organizacji
społecznej- władza i przywództwo wyjaśnienie
pojęć, podobieństwa różnice, źródła władzy
koncepcje władzy, charakterystyka cech
przywódczych, typy przywództwa
organizacyjnego
Konflikt społeczny i jego rodzaje- definicja
konfliktu rodzaje konfliktów znaczenia i
konsekwencje konfliktu
Konflikt w organizacji społecznej- pojecie
konfliktu org., cechy wspólne konfliktów org.,
typy tych konfliktów, przebieg i dynamika
konfliktów org., strategie walki z konfliktami
organizacyjnymi, zalety i wady konfliktów org.
Procesy decyzyjne- pojecie decyzji
organizacyjnej, problemy rozstrzygane przez
decyzje organizacyjne, sytuacje decyzyjne
procesów ich rodzaje
Schemat procesów decyzyjnych w
organizacjach społecznych- pojecie procesu
decyzyjnego, podstawowy schemat procesu
decyzyjnego, etapy tego procesu, uczestnicy
procesu decyzyjnego
Uwarunkowania skuteczności procesów
decyzyjnych w organizacjach społecznychprzyczyny zakłóceń procesu decyzyjnego,
techniki zapobiegania zakłóceniom, pojecie i
znaczenie grupowego podejmowania decyzji.
Ad.1
Socjologia jest to nauka, która zajmuje się problematyką
państwa, funkcjonowaniem, przekształcaniem i
zanikiem zbiorowości, funkcjonowaniem jednostki w
społeczności, wzajemnych relacji między jednostką a
zbiorowością i między samymi zbiorowościami.
Po raz pierwszy, w 1837 r. sformułowano założenia tej
nauki. Comt’e – napisał dzieło pod tytułem
“Socjologia”. Socjo – towarzysz, stowarzyszony, logo –
słowo, nauka
Ludzkość tymi problemami zajmowała się dużo
wcześniej, ale dopiero wtedy wyodrębniono socjologie
jako naukę.
Socjologia dzieli się na dwie części: socjologie ogólną i
szczegółową.
Socjologia ogólna zwana także teoretyczną zajmuje się
podstawowymi pojęciami, teoriami i hipotezami
badawczymi. Rozwija ona cztery podstawowe teorie
dotyczące: struktur społecznych, zmian lub rozwoju
społecznego, zachowania społecznego zbiorowości oraz
zachowania społecznego jednostki.
Socjologia szczegółowa zwana także empiryczną
zajmuje się badaniem tylko pewnego fragmentu,
aspektu zbiorowości ludzkiej. Socjologia szczegółowa
dzieli się obecnie na ponad trzydzieści subdyscyplin tj.
socjologia pracy, religii, kultury, medycyny, wsi i
rolnictwa, miasta itd.
Ad.2
Osobliwość przedmiotu badań socjologicznych
tłumaczy i wyjaśnia powody utrzymującej się w
socjologii widocznej przewagi składników
empirycznych nad teoretycznymi. Do pełnego
wyjaśnienia i ustalenia ich wyznaczników konieczne
jest zrozumienie sensu, jaki swoim zachowaniem
nadają indywidua czy zbiorowości ujmowane zawsze,
na tle jakiejś szerszej całości, poddawanej
oddziaływaniom i wpływom różnorodnych czynników
natury przyrodniczej, ekonomicznej, kulturowej i
psychospołecznej. Występują trzy elementy:

Zbiorowości społeczne (grupa, krąg,
tłum, publiczność, naród)

Instytucje społeczne (inaczej niż w
języku potocznym; np. małżeństwo,
radio “Wolna Europa”)

Procesy i zjawiska masowe
Jest to nauka najbardziej empiryczna (doświadczalna), –
bo trzeba wciąż przeprowadzać badania
Ad.3
Socjologia praktyczna jak opisuje Jan Szczepański jest
to funkcjonująca w społeczeństwie wiedza dotycząca
tego, czym socjologia jako nauka się zajmuje, którą
każdy przeciętny człowiek posiada. Występują
trudności z uprawianiem socjologii, gdyż jest to nauka,
a społeczność zajmuje się problemami życia
codziennego, każdy z nas ma swoje zdanie na dany
temat. W większości jednak wiedza ta oparta jest na
stereotypach i dlatego socjologia ma ukazywać w
społeczeństwie naukowe podejście do wiedzy w tej
materii.
Najczęściej występujące błędy to:

Język potoczny – do różnych słów
przyporządkowane jest różne
znaczenie – a socjologia tylko opisuje
(bardzo rzadko ocenia)

W ludziach tkwi założenie, że jak w
czymś uczestnicz to się na tym znają

W nauce dążymy do odkrycia prawdy
i prawidłowości a potem
zastanawiamy się, co z tym zrobić – a
w życiu codziennym zastanawiamy
się jak rozwiązać daną sytuacją

Stosujemy w nauce wypracowane
techniki badawcze a w życiu nie
Ad.4
Przyrodnicze podstawy życia społecznego - obejmują
one czynniki dotyczące samego człowieka jako istoty
biologicznej, jego środowiska geograficznego i
struktury ludności. Do przyrodniczych podstaw życia
społecznego zaliczają się podstawy biologiczne,
geograficzne oraz demograficzne. Na podstawy
biologiczne składają się takie czynniki jak:
rozbudowany system nerwowy, mowa, przeciwstawny
kciuk, rozbudowany system potrzeb, trwały popęd
seksualny, wzrok skierowany na przód, długa zależność
dziecka od rodziców.
Do podstaw geograficznych zaliczamy: klimat,
ukształtowanie terenu, szata roślinna, zwierzęta, rośliny,
nawodnienie, rzeki.
Z kolei na podstawy demograficzne zalicza się: podział
na płeć, wiek, płodność, przyrost naturalny,
zdrowotność.
Ad.5
Ekonomiczne podstawy życia społecznego dzielą się na:
proste i złożone.
Proste – im więcej pieniędzy tym bardziej rozbudowane
społeczeństwo
Złożone, – jeśli rozwijają się siły wytwórcze, to zmienia
się życie społeczeństwa.
Czynnikami ekonomicznymi stanowiącymi podstawy
życia społecznego są m.in. sposoby użytkowania
zasobów środowiska geograficznego, narzędzi i maszyn
niezbędnych do wykonywania pracy produkującej
środki zaspakajania potrzeb oraz umiejętność i
sprawność ludzi uczestniczących w procesach
produkcyjnych, a także organizacja pracy. Człowiek nie
może istnieć, jeżeli nie zaspakaja swoich potrzeb, a nie
może ich zaspokoić, jeżeli nie wyprodukuje
odpowiednich środków. Na proces produkcji składa się:
praca, przedmiot, który człowiek w trakcie pracy
przekształca, oraz narzędzia. Narzędzia i siła robocza
stanowią siły wytwórcze danego społeczeństwa. Oba te
składniki podlegają ciągłemu doskonaleniu i dzięki
temu korzystnie wpływają na tempo rozwoju
społeczności.
Ad.6
Kultura jest to ogół wytworów działalności ludzkiej,
materialnych i niematerialnych, wartości i uznawanych
sposobów postępowania, zobiektywizowanych i
przyjętych i przyjętych w dowolnych zbiorowościach,
przekazywanych innym zbiorowościom i następnym
pokoleniom.
Kulturę dzielimy na materialną i niematerialną
(duchową).
Kultura materialna jest zbiorem najrozmaitszych
przedmiotów użytkowych. W jej skład wchodzą
narzędzia, środki komunikacji, ubrania, mieszkania,
czyli wszystkie wytwory zaspakajające potrzeby
społeczeństwa.
Kultura niematerialna obejmuje wytwory symbolizujące
dążenia ludzkie do ideałów piękna, dobra,
sprawiedliwości, prawdy, wolności, równości oraz
zespoły idei, wyobrażeń, dzieł sztuki, symboli
obyczajów itd.
Kultura pojawia się we wszystkich aspektach życia
społecznego. Spożywanie posiłków, religia,
odpowiednie wzorce zachowań, sposoby zaspakajania
potrzeb, to wszystko tworzy kulturę, ten sposób wpływu
kultury na jednostkę nazywamy socjalizacją.
Ad.7
Kultura jest to ogół wytworów działalności ludzkiej,
materialnych i niematerialnych, wartości i uznawanych
sposobów postępowania, zobiektywizowanych i
przyjętych i przyjętych w dowolnych zbiorowościach,
przekazywanych innym zbiorowościom i następnym
pokoleniom
Kultura pojawia się we wszystkich aspektach życia
społecznego. Człowiek zaspakajając nawet typowo
biologiczne potrzeby stosuje odpowiednie wzorce
kulturowe. Spożywanie posiłków, religia, odpowiednie
wzorce zachowań, wszelakie sposoby zaspakajania
potrzeb, to wszystko tworzy kulturę, która z kolei w
ogromnym stopniu wpływa na życie społeczne. Pod
wpływem kultury człowiek staje się z istoty ludzkiej
istotą społeczną, co jest zgodne z tezą, że człowiek nie
rodzi się ludzkim, lecz staje się nim w procesie
wychowania. Ten mechanizm wpływu kultury na
jednostkę nazywamy socjalizacją. Jest to najważniejszy,
ale nie jedyne taki mechanizm. Obok niego występują
jeszcze trzy inne tj. ustanawianie systemów wartości i
kryteriów je określających, ustalanie wzorców
zachowania i postępowania, konstruowanie modeli
(ideałów) zachowań, instytucji i systemów. Socjalizacja
poza społeczeństwem, a co za tym idzie bez kultury nie
była by możliwa. Wpaja ona dyscyplinę, rozbudza
aspiracje, dostarcza wiedzy i uczy ról społecznych. Na
aktywność społeczno-kulturową jednostki znaczący
wpływ ma jej uczestnictwo w działaniu różnych grup
społecznych, począwszy od rodziny. W procesie
wychowania następuje internalizacja podstawowych
zasad kultury, czyli uznanie przez jednostkę wzorów
wartości i hierarchii dóbr
sugerowanych przez wychowujących za swoje, czyli
wewnętrzne ich zaakceptowanie i uznanie za własne.
Oddziaływanie poszczególnych mechanizmów
kulturowych na jednostkę i społeczeństwo jest zawsze
selektywne i zróżnicowane.
Ideał to taki wzorzec wysoko usytuowany, że z góry
zakładamy, że go nie osiągniemy, lecz samo dążenie do
jego osiągnięcia jest już wartością. Na kulturowy ideał
osobowości składa się zespół cech mówiących o tym,
jaki ideał wychowawczy należy propagować w danej
epoce historycznej, aby młodą jednostkę wychować na
dobrego członka społeczeństwa. Kulturowy ideał
osobowości kształtuje się w dzieciństwie.
Ad.8
Ideał to taki wzorzec wysoko usytuowany, że z góry
zakładamy, że go nie osiągniemy, lecz samo dążenie do
jego osiągnięcia jest już wartością. Na kulturowy ideał
osobowości składa się zespół cech mówiących o tym,
jaki ideał wychowawczy należy propagować w danej
epoce historycznej, aby młodą jednostkę wychować na
dobrego członka społeczeństwa. Kulturowy ideał
osobowości kształtuje się w dzieciństwie. Ma on duże
znaczenie w dalszym życiu człowieka, gdyż pomaga mu
budować jego system wartości.
Ad.9
Rola społeczna jest spójnym systemem zachowań
wynikającym z przynależności jednostki do określonych
grup i innych zbiorowości. Na każdą rolę społeczną
składają się odpowiednie prawa i obowiązki, przywileje
i powinności. Realizacja ich jest właśnie pełnieniem roli
wynikającej z dobrowolnej lub wymuszonej
przynależności jednostki do grup i innego typu
zbiorowości. Pełnienie roli społecznej ujawnia typ i
rzeczywiste wnętrze osobowości danego człowieka.
Stąd pochodzi stwierdzenie, że jednostkę, czy też
zbiorowość najlepiej poznajemy po działaniu. Zakres
realizacji każdej roli społecznej zależy od:

Właściwości anatomicznopsychicznych danej jednostki

Wzoru osobowego akceptowanego w
danej grupie

Sposobu definiowania danej roli

Struktury i organizacji grupy oraz
sankcji
Od jakości i zakresu realizacji ról zależy
funkcjonowanie społeczeństwa, jego gospodarki,
administracji, kultury czy obronności. Od
osobowościowych czynników każdego człowieka, w
tym głównie od jego różnorodnych ról, zależy stopień
realizacji celów jednostkowych i ogólnonarodowych.
Ad.10
Jaźń jest to obraz samego siebie. Jednostka
zastanawiając się nad samym sobą widzi się, zależnie
od “społecznego zwierciadła” w czterech wersjach,
czyli jaźniach:
1.
Pierwiastkowa jest to obraz samego siebie,
który mamy niezależnie od wpływów z
zewnątrz
2.
Fasadowa jest to obraz samego siebie, który
pokazujemy na zewnątrz
3.
Odzwierciedlona to, jaki jestem w świetle
wypowiedzi innych
4.
Zobiektywizowana to suma wiedzy, mądrości i
doświadczenia, które dana jednostka zdobyła w
procesie socjalizacji – najbardziej trafne
spojrzenie na samego siebie i swoją globalną
ocenę.
Ad.11
Więź społeczna jest to ogół stosunków, połączeń i
zależności skupiających jednostki w zbiorowości
ludzkie. Więź społeczna prowadzi do powstania
zbiorowości społecznej.
Składniki więzi społecznej:
Czynniki obiektywno-formalne (do końca XVIII w)

Więzi polityczne

Więzi kościelne
Ludzie łączą się według poglądów i wiary
Czynniki spontaniczno – subiektywne (obecnie) – tą
stroną zajmują się głównie psychologowie społeczni
zajmujący się identyfikacją jednostki z grupą lub innym
typem zbiorowości. Więź społeczna jest zjawiskiem
ulegającym częstym i znacznym modyfikacjom w
krótkim niekiedy okresie. Cechuję ją zróżnicowana
intensywność i trwałość, ale zawsze musi posiadać
przynajmniej jeden z poniższych komponentów:

Styczność przestrzenna

Styczność i łączność psychiczna

Styczność społeczna

Wzajemne oddziaływanie

Wzory działań społecznych

Zależność społeczna

Stosunek społeczny

Instytucje społeczne

Kontrola społeczna

Organizacja społeczna
Enumeracja składników więzi społecznej w pewnym
sensie odpowiada poszczególnym etapom jej narastania.
Następnymi etapami kształtowania się więzi społecznej
jest styczność.
Więź międzyludzka w większości przypadków
rozpoczyna bezpośrednie spotkania. Socjologowie
nazywają je stycznościami.
Wyróżniają 3 rodzaje styczności:

Styczność przestrzenna

Styczność psychiczna

Łączność psychiczna i społeczna
Styczność przestrzenna – zetknięcie się jednostek
(fizyczne lub psychiczne). Jest to najbardziej
elementarny i najwcześniejszy etap kształtowania się
więzi społecznej. Rolę swoistego spoiwa spełnia
wspólnie użytkowana przestrzeń, która zbliża obcych
sobie ludzi.
Styczność psychiczna – widzę człowieka (styczność
przestrzenna) i widzę, że ma coś, czego ja pragnę
(styczność psychiczna). Jest to efekt wzajemnego
zainteresowania się pewnymi cechami osób
pozostających w styczności przestrzennej. Może
przekształcić się w łączność psychiczną.
Łączność psychiczna – pokazanie, że jesteśmy sobą
zainteresowani (ruchy, gesty, uśmiech). Jednak nawet
jej brak czy pojawienie się elementów nienawiści nie
oznacza całkowitego rozpadu i braku więzi społecznej.
Konsekwencją styczności i łączności psychicznej może
być styczność społeczna
Styczność społeczna – pewne układy składające się, co
najmniej z następujących elementów składowych:

2 partnerów

Przedmiot (wartość materialna lub
duchowa)– coś, dzięki czemu
wchodzą w kontakt

Pewne zachowanie (czynności
towarzyszące)
Rodzaje styczności społecznych wg kryteriów:
1. Czas i częstotliwość

Trwałe – przelotne
2. Potrzeby

Prywatne – publiczne
3. Przedmioty

Osobowe – rzeczowe
4. Formę przestrzenną

Bezpośrednie - pośrednie
Wzajemne oddziaływanie – wynika z postaw
antagonistycznych bądź sympatii. Jego przejawy to np.
adaptacja, dyskusja, sprzeczka.
We wzajemnym oddziaływaniu a tym samym w
działaniu społecznym wyróżniamy:

Podmiot działania (jednostka luz
zbiorowość)

Przedmiot działania – obiekt
społeczny (jednostka, zbiorowość), na
który ukierunkowane jest działanie

Narzędzia działania – słowa, gesty,
mimika

Metody działania – sposoby
zastosowania tych narzędzi (prośba,
kpina, perswazja)

Wynik działania – społeczna reakcja
przedmiotu działania
Skuteczność działań społecznych zależy od
zastosowania właściwych wzorów, które są w pełni
zrozumiałe w takiej kulturze, w jakiej zostały
wytworzone
Wzory zachowań, a tym samym i działań społecznych,
których odmianą są wzajemne oddziaływania, stanowią
element dziedzictwa kulturowego. Dodatkowo stanowią
jeden z czynników więziotwórczych i komponentów
więzi społecznej.
Postawa – to gotowość jednostki do reagowania w
określony sposób na odpowiednie obiekty, jakimi mogą
być zarówno przedmioty materialne (rzeczy, ludzie
zwierzęta) jak i idee.
Każda postawa składa się z komponentów:

Poznawczego

Emocjonalnego

Zachowaniowego (zwanego też
behawioralnym)
Przekonanie – jest intelektualnym stanem pewności o
realności lub słuszności jakiegoś przedmiotu lub
zjawiska
Komponent emocjonalny: radość, miłość, zachwyt
Ad.12
Kontrolą społeczną nazywamy występujący w każdej
zbiorowości skomplikowany, lecz nie skodyfikowany
system oddziaływań na zachowania jednostek i
zbiorowości realizowany w celu doprowadzenia do
zgodności tych zachowań z zachowaniami
oczekiwanymi ze względu na ich przydatność dla danej
zbiorowości.
Mechanizmy kontroli społecznej:
1.
Psychospołeczne (samokontrola). Czasami
samokontrola nie wystarcza:

Nie wiemy jak się zachować

Zachowujemy się według własnego systemu
wartości, ale jest to w konflikcie ze
zbiorowością

Wiem, co robić, ale mi się nie chce
2.
Materialno – społeczne oddziaływanie
zbiorowości na jednostkę.
3.
Zwyczaj – jest to pewien sposób zachowania
przyjęty przez zbiorowość lub jednostkę, który
nie podlega ocenom.
4.
Obyczaj – wyznacznik kontroli społecznej,
sposób zachowania, z którym wiążą się
poważne oceny
Czasem trzeba zrezygnować ze zwyczaju na rzecz
obyczaju.
Kontrola jest ważną drogą stosowaną dla zapewnienia
integracji normatywnej. Obejmuje ona system działań
podejmowanych przez właściwe instytucje danej grupy,
zmierzające do unifikacji zachowań członków grupy z
systemem obowiązujących norm przez stosowanie
odpowiedniego systemu nagród i kar.
Gdy łamiemy obyczaj to mamy do czynienia z
sankcjami.
Sankcja – pozytywna bądź negatywna reakcja
otoczenia na zachowanie się jednostek w sytuacjach
społecznie doniosłych.
Podział sankcji:
1.
Pozytywne – nagrody
Negatywne – kary
2.
Formalne – dokładne określenie kary (to nie
przepis)
Materialne
3.
Ze względu na treść i charakter

Prawne

Etyczne – pojęcia dobro – zło

Satyryczne – reakcje ośmieszające

Religijne – są wartości religijne np.
grzech, kara
Kontrola społeczna jest kontrolą formalną, gdy jej
funkcjonowanie określone jest regułami i przepisami
grupy. Współistnieje z nią kontrola nieformalna,
sprawowana przez tzw. opinie publiczną.
Ad.13
Instytucja społeczna jest to osoba lub grupa osób
wyłoniona ze zbiorowości i wyposażona w odpowiednie
właściwości (atrybuty) pozwalające na zaspakajanie
potrzeb tej zbiorowości (np. sąd, kościół, szkoła).
Instytucje społeczne są konsekwencją dłużej trwających
stosunków społecznych i ich petryfikacji. Stanowią one
kolejny komponent i etap rozwoju więzi społecznych.
Zinstytucjonalizowanie społeczno-kulturowych
mechanizmów zaspakajania potrzeb i wzorców
zachowań zapewnia im istnienie, gdy wygaśnie ludzka
inicjatywa i chęć do odpowiednich działań. Instytucje
społeczne umożliwiają człowiekowi zaspokajanie
potrzeb, regulują jego działanie, zapewniają ciągłość
życia zbiorowego i integrują ludzi podtrzymując między
nimi więź społeczną, która stanowi elementarny
warunek życia zbiorowego
Możemy przeprowadzić następujący podział instytucji
wg różnych kryteriów:
1.
Formalne – utworzone prawnie i ich
działalność jest uregulowana przepisami, np.
szkoła, sąd
Nieformalne – powstają spontanicznie (nauczanie w
czasie wojny)
2.
Rodzaje instytucji ze względu na ich
merytoryczne funkcje

Polityczne – wiążą się ze zdobywaniem,
wykonywaniem i utrzymywaniem władzy

Religijne – organizujące stosunek człowieka
do sił transcendentalnych

Ekonomiczne – zajmują się produkcją i
podziałem dóbr, usługami, obiegiem pieniądza

Wychowawcze i kulturalne – przekazywanie
dziedzictwa kulturowego

Socjalne – opiekuńczo wspomagające
Warunki konieczne do funkcjonowania instytucji
społecznych:
1.
Wyraźne sprecyzowanie celu i zakresu
czynności
2.
Racjonalna organizacja wewnątrz instytucji
3.
Odpowiedni stopień depersonalizacji i
obiektywizacji czynności
4.
Uznanie i zaufanie ze strony zbiorowości do
funkcjonariuszy instytucji
5.
Bezkolizyjne włączanie się danej instytucji w
system już istniejących instytucji – lokalnych,
resortowych, itp.
Ad.14
Zbiorowość to pewna liczba osób, pomiędzy którymi
nastąpiło powiązanie więzią społeczną. Więź społeczna
łączy jednostki w mniej lub bardziej trwałe skupienia
zwane zbiorowościami społecznymi. Takimi
zbiorowościami są m.in. kręgi, grupy, zbiorowości
etniczne, zbiorowości oparte na podobieństwie
zachowań, zbiorowości terytorialne oraz klasy i
warstwy społeczne.
Społeczeństwo oznacza:
1.
Zbiorowość terytorialną –
społeczeństwo jako kompleks
współwystępujących i krzyżujących
się grup, nad którymi dominuje jedna
z nich: naród, państwo, kościół.
2.
Zbiorowości powiązane różnymi
typami stosunków – formacje
społeczno-ekonomiczne
3.
Ogół instytucji i urządzeń
zapewniających jednostkom wspólne
zaspokajanie potrzeb i uregulowane
współżycie, tworzenie i rozwój
kultury.
4.
Postać egzystencji człowieka –
człowiek może istnieć tylko w
społeczeństwie dzięki przynależności
do rozmaitych zbiorowości
Każde społeczeństwo składa się z różnorodnych form
życia społecznego, które wzajemnie się krzyżują i
uzupełniają, oraz posiada tzw. strukturę społeczną.
Strukturę tę dzielimy na:
makrostrukturę i mikrostrukturę.
Mikrostruktura oznacza ułożenie jednostek, ich ról i
stosunków w funkcjonalną całość. Jest ona jedyną
strukturą w małej grupie, składającą się z
poszczególnych członków.
Makrostrukturą nazywamy grupy i inne zbiorowości,
składające się z wielu mikrostruktur. Porządkują one
największe elementy społeczeństwa globalnego tj.
klasy, warstwy, kategorie zawodowe itp.
Ad.15
Grupa społeczna to, co najmniej 3 osoby powiązane
systemem stosunków uregulowanych instytucjonalnie,
posiadających niektóre wspólne wartości (zadania) i
oddzielone od innych zbiorowości wyraźną zasadą
odrębności.
Każda grupa społeczna posiada następujące cechy ją
konstruujące:
1.
Przynajmniej 3 członków – o
określonej funkcji i odpowiednim
wzorze moralnym
2.
Identyczność, – czyli odrębność od
innych grup
3.
Ośrodki skupienia
4.
Zadania i cele
Określona struktura (pozycja, rola i władza)
Członkostwo wskazuje na przynależność jednostki do
określonej grupy społecznej. Najczęściej mamy do
czynienia z dwoma rodzajami tej przynależności:

Realną

Ideologiczną – spełnione są tylko
niektóre kryteria przynależności
(członkostwo honorowe)
Czyjąś przynależność do odpowiedniej grupy
społecznej ustalamy najczęściej na podstawie spełnianej
w niej roli.
Ad.16
Klasyfikacja grup społecznych - kryteria podziałów:
1. Rodzaj struktury grupy

Małe grupy – tworzą strukturę prostą
zwaną mikrostrukturą, której
zasadniczymi elementami są
poszczególni członkowie

Duże grupy – tworzą makrostrukturę i
składają się z różnych podgrup
2. Dominujący typ więzi

Grupy pierwotne – więź oparta na
stycznościach osobistych i postawach
emocjonalnych (rodzin, grupa
rówieśnicza)

Grupy wtórne – więź bazująca na
interesach i wynikająca przede
wszystkim ze styczności rzeczowych
3. Stopień sformalizowania instytucji występującej w
danej grupie

Grupy formalne – zorganizowane,
kontrola wewnętrzna

Grupy nieformalne – spontaniczne
4. Stopień trudności wejścia do grupy

Grupy inkluzywne – łatwy sposób
uzyskanie członkostwa

Grupy ekskluzywne – o charakterze
zamkniętym
Rola grup społecznych - ujęcia roli społecznej:
1. Funkcjonalne - jednym z wymiarów grupy społecznej
jest rola społeczna tej grupy – jest to względnie stały i
wewnętrznie spójny system zachowań, będących
reakcjami na zachowania innych osób, przebiegających
wg mniej lub bardziej wyraźnie ustalonego wzoru.
2. Normatywne – zbiór praw i obowiązków,
przywilejów i wymagań, które instytucjonalnie
określają zachowanie jednostki zajmującej daną
pozycje.
Grupy celowe – zorganizowane dla realizacji jednego
celu lub określonej wiązki celów, a więź skupiająca
członków w tych grupach jest wysoce sformalizowana
ze względu na realizacje celu danej grupy (Partie
polityczne, stowarzyszenia).
Ad.17
Organizacja społeczna jest to celowo zorganizowany
zespół ludzki oraz racjonalnie dobrany system metod i
środków. W socjologii termin ten służy do określania:

Sz er ok o p oj ęt ej or gani z a cji
sp oł e cz n ej, — z kt órą ł ą cz y
si ę i stn i eją ce
w dan ym społeczeństwie
uporządkowane współż ycie i
współdziałanie ludzi ze
sobą, oparte na określon ych
normach zwyczajowych i
prawnych, np. w ramach
społeczności lokalnej lub
społeczeństwa;

Rozmaitych instytucji,
utworzonych dla realizacji
określonych celów waż nych dla
społeczeństwa, które wiążą się z
koniecznością za spokojenia
zarówno jego potrzeb
egzystencjalnych, jak i wyższego
rzędu, mogą to być instytucje:
gospodarcze, polityczne,
oświatowe, ochrony zdrowia,
religijne i t p .

Na t om i a st — w węż sz ym
zn a cz en i u — t er mi n t en st a ł
si ę s yn on i m em :
zarówno dobrowolnych, jak i
obowiązkowych struktur
społecznych, jakimi
są różne związki, zrzeszenia,
fundacje itp. twory tworzone dla
realizacji różnorodnych celów
partykularnych lub lokalnych oraz

Zasad i reguł um ożli wiających
spra wne i efekt ywn e
funkcjonowanie
określonych, czyli konkretnych
organizacji społecznych.
Słowo „organizacja" w tym znaczeniu bywa
używane dla ukazania:
a)
Schematycznego układu
strukturalnych, funkcjonalnych i
hierarchicznych powiązań
wysypujących w jakimś
systemie społeczn ym
b)
Uporządkowanego sposo bu
postępowania dla osiągnięcia
zamierzonego celu, np. w
organizowaniu pracy z espoł owej.
Takie rozumienie „organizacji"
mam y na m yśli, gdy m ówi m y
np. o organizacji jakiegoś zakładu
pracy, partii politycznej, grupy
wyznaniowej dowolnego kościoła,
stowarzyszenia itp. wytworów
życia społecznego powstałych
spontanicznie albo powołanych
do życia jakąś władczą decyzją.
Na gruncie socjologii możemy, zatem zajmować się
zarówno ogólnymi aspektami Socjologicznymi
organizacji, które znane są w społeczeństwach ludzkich,
np. rodziną i innymi wspólnotami, które, są przykładem
pierwszych zorganizowanych struktur, jak też
szczególnymi przypadkami organizacji, jakie istnieją
w danych społecznościach lub społeczeństwach a są
powoływane do życia dla zaspokojenia rozmaitych
potrzeb, i wzrastających w miarę postępu
cywilizacyjnego.
Już w pierwotnych wspólnotach ludzkich były
wyróżniane kategorie społeczne, oparte na
różnicach płci i wieku, co umożliwiało pewną
prymitywną specjalizację i podziały pracy oraz
kształtowało pierwociny organizacyjne
wspomnianych wspólnot.
Płeć i wiek określają to, co dany człowiek
powinien robić, aby zaspokoić potrzeby
egzystencjalne i rozwojowe grupy. Ale
psychofizyczne różnice, jakie cechują
poszczególnych ludzi nawet tej samej kategorii
płci i wieku powodują, ż e ni e każ d y czł owi ek,
m oż e spr ost a ć swoi m powinn ości om w ta ki m
sa m ym stopniu.
Zróżnicowana sprawność poszczególnych ludzi
wymusza, więc dokonywanie podziałów
obowiązków, a następnie pewną specjalizację i
podziały pracy, co podnosi wydajność pracy
zespołowej wspólnoty przy wykonywaniu
rozmaitych czynności umożliwiających jej
przetrwanie i rozwój.
Ad.18
Celem danej organizacji jest to, co zostało właśnie jako
jej cel (lub cele), określone w jakimś akcie prawnym,
np. w statucie konstytucji itp. dokumencie zapisane.
Cele organizacji są często punktem wyjścia do badań
dotyczących ich działania i podstawą typologii
organizacji. Cele te mogą być określane w sposób
formalny albo faktyczny. Występują trzy typy celów
organizacji.
Pierwszy odnosi się do organizacji, w których
członkostwo jest dobrowolne i dotyczy utrz ymania
ze sobą razem czł onków i pobudzanie przez
ich współdziałanie wzajemnych kontaktów
towarzyskich.
Drugi dotyczy określonych instytucji rozumianych
jako zorganizowane twory społeczne, utworzone
dla realizacji pewnych funkcji powszechnie
użytecznych, w których uczestnictwo jest w różnym
stopniu wymuszone przez okres pobytu w nich.
Zaliczymy tu np. szkoły, szpitale, więzienia, czy
nawet niekiedy kościoły, jeśli przynależność do
nich jest wymuszona jakąś presją społeczną lub
inną. Zasadniczym celem w tego rodzaju
organizacjach jest takie oddziaływanie np. na
uczniów, osoby hospitalizowane, więźniów lub
wyznawców, aby możliwie szybko przystosowali się
oni do obowiązujących rygorów organizacyjnych, a
tym s a m y m u m o ż l i w i l i s p r a w n i e j s z e
o s i ą g n i ę c i e c e l ó w d a n e j o r g a n i z a c j i , np.
w zakresie kształcenia, leczenia, resocjalizacji czy też
doskonalenia moralnego.
Trzeci typ celów wiąże się z takim oddziaływaniem na
członków organizacji, aby w ten sposób osiągnąć
optymalną ich efektywność przy realizacji
wspólnych zadań, jakie ma ona do spełnienia.
Oddziaływania te powinny być, więc zróżnicowane
ze względu na specyfikę konkretnej organizacji i
jej celów.
Kiedy mówimy o celach organizacji nie można
pomijać też tego, że mogą być one wyraźnie
określone albo raczej niezbyt jasno określone.
Wyraźnie określone są takie cele organizacji, które
zostały wyznaczone dla osiągnięcia np. konkretnych
efektów produkcyjnych lub usługowych, czy też dla
zaspokojenia jakiś szczególnych potrzeb
hobbystycznych. Niezbyt jasno określone są np.
cele organizacji politycznych i religijnych, jeśli
ograniczają się one do bardzo ogólnych ujęć owych
celów, z których niewiele wynika i można je
interpretować w rozmaity sposób. Cele te bywają niekiedy konkretyzowane, np. przez partie polityczne
uczestniczące w kampanii wyborczej. Ale nawet lego
rodzaju próby jaśniejszego określenia celów poprzestają
na ogół na sloganowych ujęciach, zawierających
komunały lub hipostazy, czyli takie słowa, które
zakładają realne istnienie pojęć abstrakcyjnych, jak np.
sprawiedliwość, honor, dobro itp. wychodząc
naprzeciw oczekiwaniom ludzi kierujących się
braniem własnych pragnień za rzeczywistość.
Przy analizie danej organizacji należy zastanowić się
nad tym, czy przypadkiem nie występują kolizje
pomiędzy celami: głównymi a tymi, które są
próbami ich konkretyzacji; główn ymi a
pośrednimi i tymi, które są uważane za
równorzędne.
Wyróżniając z kolei funkcje organizacji mamy na myśli
skutki, jakie powoduje ona nie tyle swoim
istnieniem, co przede wszystkim swoją
działalnością w danym systemie społecznym.
Realizując bowiem swoje cele musi poniekąd
powodować określone skutki nie tylko w swoim
środowisku społecznym, ale i p o z a n i m .
Ad.19
Typologia organizacji jest to podział organizacji ze
względu na ich przedmiot działań, wielkość, zasięg
oddziaływania, trwałość, dostępność, jawność ich
istnienia i działania oraz stopień sformalizowania.
1.
Przedmiot działań
Organizacje mogą działać w rozmaitych sferach
społecznych, gospodarczych, politycznych itp. oraz
podejmować różnorodne działania ze względu na
potrzeby, jakie pojawiają się w danej sferze. Mogą być
one powoł ywane do ż ycia z inicjat ywy władz y
państwowej inst ytucji samorządowych lub
poszczególnych osób prywatnych dla zaspokojen ia
określonych potrzeb doraźnych lub trwałych. Biorąc
pod uwagę różnorodność potrzeb, jak i inicjatyw
dotyczących ich zaspokajania można wyróżnić
organizacje rządowe, samorządowe, pozarządowe,
prywatne itp. — zarówno nastawione na osiąganie
zysku, jak i niedochodowe lub charytatywne.
2.
Wielkość
Można wyróżnić organizacje: wielkie tzn. bardzo liczne,
zwane także masowymi; średnie - które choć nic mają
wielkiej czł onków, ale są znane w danej
społ eczn ości lub w społecz eńst wi e ze względu
na swoją aktywność oraz małe tzn. nieliczne i na
ogół mniej znane. Jest to podział oparty na
nieostrych kryteriach, a tym samym trzeba go
postrzegać w sposób wz gl ędn y. Jeż eli zat em
ja ką ś organiza cję okr eśl am y ja ko to trzeba tę
ocenę zrelatywizować do innych organizacji tego
typu istniejących w danym społeczeństwie.
Nazywając jakąś partię polityczną „kanapową” mamy
na myśli to, że jest ona właśnie nieliczną w
porównaniu z innymi partiami w danym
społeczeństwie.
Wielkość organizacji nie przesądza w automatyczny
sposób o jej aktywności. Zd a r z a s i ę pr z e c i e ż , ż e
m a ł e or ga n i z a c j e s ą ba r d z o a k t ywn e i
z n a n e , a z kolei wielkie organizacje nie przejawiają
szczególnej aktywności i nie są też zbyt znane.
Aktywność organizacji jest przede wszystkim
określona przez zaangażowanie jej członków i
przejawianą przez nich wolę działania. Oczywiście,
bardziej nieliczne organizacje mają trudności w
przekroczeniu, co m ożna by na z wa ć pr ogi em
wycz uwa ln ości społ eczn ej. I z l ego t eż względu
każda organizacja powinna być tak liczna, jak jest to
konieczne z uwagi na jej cele i zasięg działalności.
Zauważmy również, że każda organizacja musi mieć
przynajmniej taką ilość cz ł on ków, kt ór a
z a pewn i a ł a by m oż l i woś ć j ej fun kcj on owa n i a
ch oć by z e wz gl ędu na realizację w minimalnym
stopniu jej celów. Jeżeli następują fluktuacje
członków, to ich ilość nie może spaść poniżej pewnego
minimum egzystencjalnego dla danej organizacji,
czyli takiego, które zapewnia jeszcze jej trwanie.
W pewnych sytuacjach wynikających np. z
ograniczeń spowodowanych kryz ysami, jakaś
organizacja może dokonać poważnej redukcji
swoich członków zachowując jednak osoby,
które są szczególnie ważne ze względu na
spełniane w niej funkcje i umożliwią szybkie jej
odtworzenie do pożądanej wielkości.
3.
Zasięg oddziaływania
Zasięg oddziaływania organizacji zależy w dużym
stopniu nie tylko od jej wielkości, ale także od
aktywności, operatywności i przebojowości jej
członków. Nawet duża organizacja, jeśli przejawia
znikomą aktywność, to zasięg jej oddziaływania
może być niewielki w porównaniu z mniejszą
organizacją, której członkowie mają dużą wolę w
dążeniu do realizowania celów organizacyjnych i
wykazują dużą aktywność w ich realizacji.
Kiedy mówimy o zasięgu oddziaływania jakiejś
organizacji, to trzeba również wskazać na ten fakt, że
jej oddziaływanie może być rzeczywiste albo tylko
pozorne. Otóż organizacja oddziałuje rzeczywiście, gdy
przekonuje do swoich celów i działań nie tylko własnych
członków, ale również ludzi z zewnątrz. Po wiedzmy,
partia polityczna oddziałuje wtedy rzeczywiście, gdy
uzyskuje aprobatę nie tylko swoich członków dla
głoszonego programu, ale także sympatyków i ludzi
niezdecydowanych, co zaznaczy się w ich postawach i
zachowaniach w czasie wyborów. Podobnie, jakaś
firma produkcyjna lub usługowa oddziałuje wtedy
rzeczywiście m.in. poprzez reklamę, gdy wzrasta popyt
na to, co oferuje na rynku. Jeżeli natomiast jakaś
organizacja swoim oddziaływaniem zwraca
tylko uwagę na swoje istnienie, ale nie wywołuje
tym bliższego zainteresowania sobą, to takie
oddziaływanie jest w rzeczywistości pozorne.
4.
Trwałość
Organizacje można podzielić na takie, które są względnie trwałe
oraz na efemeryczne, które pojawiają się i zanikają z
różnych przyczyn, czasem, dlatego, że są przewidywane
tylko dla realizacji doraźnych celów i z tego względu są
zaprogramowane jako krótkotrwałe. Zdarza się
również, że organizacja zaplanowana jako trwała
z rożnych powodów nic jest w stanic utrzymać
się przy życiu i po jakimś czasie zanika, stając
się efemerydą.
Na trwałość organizacji wpływają przede
wszystkim takie czynniki, jak:

Istotność jej celów w dłuższym
przedziale czasowym i
umiejętność ich wyartykułowania,
czy też nagłośnienia

Sprawność organizacyjna;

Zdolność do rzeczywistego
oddziaływania na otoczenie oraz

Utrzymanie takiego minimum
aktywnych członków, które jest
niezbędne dla jej efektywnego
funkcjonowania.
O c z y w i ś c i e n i e w s z ys t k i e s p o ś r ó d
w ym i e n i on yc h c z yn n i k ó w d z i a ł a j ą w
r ówn ym s t op n i u, a n i t e ż i ch wa ż n oś ć n i e
j e s t t a k a s a m a , j a k k ol e j n oś ć , w której zostały
wymienione. Organizacja, która zdołała skupić
minimum aktywu, czyli tyle dobrze
przygotowanych do wykonywania podstawowych
jej funkcji i zaangażowanych w jej działalność osób, na
i l e jest to konieczne - ma lepszą szansę na
utrzymanie swojego istnienia niż taka, która
wprawdzie wyznaczyła sobie ważny cel, ale nie ma
sił na to, aby go realizować.
5.
Dostępność
Wśród różnorodnych organizacji, jakie istnieją w
danym społeczeństwie, możemy wyróżnić takie, które
są otwarte tzn. dostępne dla każdego oraz takie, które są
zamknięte, czyli działające w zamierzonej izolacji od
społeczeństwa, w którym istnieją. Dostępne są na ogół
wszystkie organizacje istniejące jawnie w danym
społeczeństwie jak np. ugrupowania wyznaniowe i
polityczne, przeróżne stowarzyszenia i zakłady pracy.
Niedostępnymi, czy zamkniętymi są z kolei organizacje,
które istnieją niejawnie, co nie znaczy wcale, że są to
zawsze jakieś organizacje ukryte lub przestępcze. Taką
organizacją może być zatem np. izolująca się grupa
wyznawców skupiająca się wokół swojego
przywódcy, czy guru, klika działająca w jakimś
zakładzie pra cy, mł odz i eż owy gang zł oż on y z
osób za mi esz kał ych wył ą czni e na ja ki ej ś
ulicy; szajka kieszonkowców; mafia itp.
struktury, których wspólną cechą jest to właśnie,
że są niejawne, acz nie każda z nich jest organizacją
głęboko zakonspirowaną i przestępczą.
6.
Jawność
Wiadomo, że w każdym społeczeństwie istnieją nie
tylko organizacje znane wy i zarejestrowane;
informujące możliwie wszystkich o swoich celach i
działaniach; posiadające własne statuty,
regulaminy itp. dokumenty określające ich
tożsamość, ale również takie, które choć faktycznie
istnieją, to jednak nie powiadamiają oficjalnie nikogo
o tym, działając po prostu w ukryciu, a niekiedy nawet
w utajeniu, czy głębokiej konspiracji. Jak
wspominaliśmy wcześniej takie niejawne struktury
nie zawsze są organizacjami moralnie nagannymi
lub przestępczymi. A niektóre z nich pozostają w
stanie nie jawności, dlatego, że lepiej mogą
działać w aurze pewnej tajemniczości, jak np.
rożne grupy nacisku lub kliki. Inne znowu z
uwagi na to, że naruszają prawo, jak np. szajk i
lub mafie i muszą ze względu na własne
bezpieczeństwo ukrywać swoje istnienie i swoją
działalność.
7.
Stopień sformalizowania
Można wyróżnić organizacje mało albo bardzo
sformalizowane. Otóż rodzina jest przykładem
organizacji mało sformalizowanej, ponieważ
podział obowiązków i uprawnień, jaki ma w
niej miejsce, cz yl i fun k c j e i p oz yc j e
p os z cz eg ól n ych j e j cz ł on k ów są okr eś l on e
pr z ez płeć i wiek każdego z nich. Dominuje w niej
więź osobista, ale występuje t a k ż e wi ę ź
p r z e d m i ot owa , w yn i k a j ą c a z e ws p ól n e g o
m i e s z k a n i a , m a j ą t k u i wzajemnych
zobowiązań, jakie istnieją między rodzicami i
dziećmi określonymi nie tylko zwyczajowo, lecz
również przez prawo. Regulacje zwyczajowe są,
więc uzupełniane regulacjami prawnymi,
formalizującymi w jakimś stopniu rodzinę. Z kolei
dowolny zakład pracy, np. fabryka, magazyn
handlowy, szpital, szkoła itp. są przykładem bardziej
sformalizowanych organizacji, które funkcjonują w
oparciu o mniej lub bardziej złożone schematy,
regulacje prawne, regulaminy wewnętrzne itp. akty
normatywne, regulujące szczegółowo funkcje i
pozycje każdego członka danej organizacji.
Dominuje w nich więź przedmiotowa, związana z
podziałem obowiązków zakreślonych w schemacie
organizacyjnym. Jednak między ludźmi
współpracującymi ze sobą na dowolnym stanowisku
pracy może pojawić się także więź osobista coraz
mocniejsza w miarę rozwijania się uczuć przyjaźni,
sympatii itp. Zakłady pracy nie są, więc jakimiś
bezdusznymi zbiurokratyzowanymi strukturami, ale
takimi, W których mają miejsce przeróżne
międzyludzkie kontakty oparte na różnych uczuciach
i niesformalizowane.
Ad.20
Struktura jest to określona konfiguracja elementów
składowych organizacji, będącej zintegrowanym
zbiorem pozycji i stosunków społecznych.
Rodzaje struktur organizacji:
1. Biorąc pod uwagę złożoność struktury, stopień
formalizacji i poziom centralizacji wyróżnia się:

Organizacje organiczne, o niskiej
złożoności struktury, słabo
sformalizowane i daleko posuniętej
decentralizacji,

Organizacje mechaniczne,
posiadające złożoną strukturę,
silnie sformalizowane i
scentralizowane,

Organizacje biurokratyczne —
złożone, o wysokim stopniu
formalizacji i ograniczonej
centralizacji.
2. Ze względu na złożoność struktury mamy do czynienia
ze strukturami:

Prostymi, o niewielkim stopniu
dyferencjacji, słabym
sformalizowaniu
i wysokiej elastyczności,

Złożonymi, zróżnicowanymi w
wymiarze: poziomym, pionowym
lub przestrzennym.
3. Ze względu na liczbę szczebli zarządzania dzieli się
struktury na:

Płaskie — niewielka ilość szczebli,
duża rozpiętość kierowania (tym
samym duże komórki organizacyjne),
wąski zakres kontroli,

Smukłe — wiele szczebli, mała
rozpiętość kierowania, szeroki zakres
kontroli.
4. Poziom rozmieszczenia uprawnień decyzyjnych
różnicuje struktury na:

Scentralizowane,

Zdecentralizowane.
5. Ilość i jakość uregulowań organizacyjnych pozwala
wyodrębnić struktury różnym stopniu sformalizowania.
6. Na podstawie przyjętych zasad regulujących relacje na
l i n i i przełożony - podwładny wyróżnia się:

Struktury liniowe — oparte na
zasadzie jedności rozkazodawstwa,

Struktury funkcjonalne —
wykorzystujące zasadę specjalizacji
funkcji
kierowniczych,

Struktury liniowo-sztabowe - zasada
współpracy kierowników
liniowych i komórek doradczych.
7. Struktury macierzowe charakteryzujące związek
pomiędzy stałymi funkcjami a bieżącymi zadaniami
organizacji powstają w wyniku dwóch nakładających
się zasad grupowania (według funkcji i produktu) —
cechują się:

Wysokim stopniem specjalizacji,

Daleko posuniętą decentralizacją,

Niskim stopniem formalizacji,

Wysoką elastycznością w zakresie
adaptacji do warunków otoczenia
oraz, układu pozycji organizacyjnych.
8. Coraz częściej spotyka się struktury sieciowe, dla
których charakterystyczna jest mniej lub bardziej
zaawansowana wirtualizacja więzi organizacyjnej
polegająca na tym, że zachodzą one za
pośrednictwem sieci komputerowych.
9. Inny sposób widzenia poszczególnych typów
struktur organizacyjnych prezentuje H. Mintzberg,
który wyróżnił pięć typów struktur:

Struktury proste,

Biurokrację maszynową

Biurokrację profesjonalną

Struktury dywizjonalne

Adhockrację
Ustalanie celów organizacji:
Proces ustalania celów organizacji jest ściśle związany z
postrzeganiem miejsca organizacji w danym otoczeniu,
miejsca wynikającego ze specyfiki organizacji,
możliwości przystosowawczych, dostępnych zasobów
lub oczekiwań otoczenia. Każda organizacja posiada
pewien zestaw wartości ukierunkowujących sposób
myślenia ojej przyszłości, ten zestaw, określany jako
misja, jest dopiero podstawą do formułowania
wizji i celów organizacyjnych. Za kreowanie wizji
organizacji odpowiadają przywódcy, którzy kierując
się określonymi wartościami potrafią twórczo
przetworzyć dane dotyczące organizacji i jej
otoczenia w spójny i potencjalnie osiągalny obraz
przyszłych stanów organizacji, czyli są w stanic
udzielić odpowiedzi na pytanie, czy istnieją realne
szansę na przetrwanie i jaki kierunek rozwoju będzie
optymalny w danych warunkach sytuacyjnych. Dążąc
do realizacji naczelnych celów wyznaczane są cele
niższego rzędu. Na szczycie hierarchii odnajdujemy
te zamierzenia, których realizacja powinna
doprowadzi do zapewnienia organizacji możliwości
przetrwamy i zrównoważonego rozwoju poprzez
adaptację do wymogów otoczenia i kreatywnego
wykorzystania wszelkich dostępnych zasobów. W
procesie ustalania celów podstawowych należy
brać pod uwagę dynamikę zmian otoczenia. Cele
pośredniego rzędu związane są z realizacją
funkcji na rzecz otoczenia odnoszą się, więc do
spodziewanych potrzeb i wymogów. Spełnienie
tego warunku pozwala na realizację własnych
celów organizacji (np. maksymalizac ję zysku
czy zapewnienie dostępu do pożądanych zasobów).
Cele najniższego rzędu, o charakterze operacyjnym,
odnoszą się do konkretnych działań i przedsięwzięć
realizacyjnych. Działając w sytuacji niepewności
organizacje dążą do ograniczenia ryzyka z dwóch
powodów:

Nie jest możliwe wskazanie celów,
których realizacja jest w pełni
niezagrożona

Nie podejmując ryzyka, przyjmując
tylko bezpieczne rozwiązania,
organizacja nie jest w stanie
wykorzystać pojawiających się w
domenie okazji, mogących
zdynamizować jej rozwój.
Podsystem społeczny – Najważniejszym potencjałem
organizacji są ludzie, jako twórcy i członkowie
organizacji. Tworzą świadomie organizacje, aby
realizować zamierzone cele, dokonują przeobrażeń
mających służyć doskonaleniu i równowadze.
Każdy członek organizacji wnosi do niej swoje
społeczne atrybuty – osobowość, wiedzę,
doświadczenie, system wartości, indywidualne cele.
Organizacja także wywiera wpływ na swoich członków,
poprzez system norm i wartości skłania ludzi do
swoistego konformizmu. Żadna organizacja nie może
istnieć i rozwijać się, gdy członkowie nie akceptują jej
podstawowych założeń. Sprzeczność pomiędzy celami
indywidualnymi, a celami organizacji prowadzi do
sytuacji, w których dominacja celów jednostkowych
przejawia się w przyjmowaniu postaw
dysfunkcjolnalnych względem celów organizacyjnych.
Uczestnictwo organizacyjne – Aktywność życiowa
człowieka w znacznej części przypada na uczestnictwo
w organizacjach. Bodźce ekonomiczne nie są jedynymi,
które wpływają na członków organizacji. Tym, co
skłania ludzi do wysiłku w dążeniu do celu jest
motywacja. Wyróżniamy dwa rodzaje motywacji:

Wewnętrzna – motywy działań
jednostki przypisuje się cechom jej
osobowości - poprzez
zaangażowanie organizacyjne
realizowane są określone
jednostkowe potrzeby społeczne.

Zewnętrzna – angażowanie
organizacyjne wynika z
zewnętrznych nacisków, korzyści,
właściwości środowiska lub relacji
międzyludzkich.
Download