Rachunek przepływów pieniężnych – część I

advertisement
Uniwersytet Szczeciński
Instytut Rachunkowości
Zakład Teorii Rachunkowości
Dr hab. prof. US Waldemar Gos
Rachunek przepływów
pieniężnych – część I
W MSR 7 stwierdza się, że:
• Użytkowników sprawozdania finansowego
interesuje, w jaki sposób jednostka wytwarza i
wykorzystuje środki pieniężne,
• Rachunek przepływów pieniężnych w połączeniu
z innymi elementami sprawozdania finansowego
dostarcza informacji, które pozwalają na ocenę
zmian w aktywach netto jednostki, jej struktury
finansowej (łącznie z płynnością finansową i
wypłacalnością)
Miejsce rachunku przepływów w
systemie sprawozdawczości finansowej
Aktywa
Środki pieniężne
Rachunek przepływów
pieniężnych
Istota przepływów pieniężnych
Wynik finansowy +/- korekty = Cash flow
Cash flow = Stan końcowy środków
pieniężnych - Stan początkowy środków
pieniężnych
Istota przepływów pieniężnych
KSR 1 – są to wpływy i
wydatki środków
pieniężnych i ich
ekwiwalentów w
jednostce.
MSR 7 – są to wpływy
lub wydatki środków
pieniężnych oraz
ekwiwalentów
środków pieniężnych.
Definicja środków pieniężnych
MSR 7 – środki pieniężne
składają się z gotówki w
kasie oraz depozytów
płatnych na żądanie.
KSR 1 – są to określone w
ustawie aktywa pieniężne,
znajdujące się w obrocie
gotówkowym lub w
obrocie następującym za
pośrednictwem bieżących
rachunków bankowych.
Zalicza się do nich
gotówkę w kasie oraz
depozyty płatne na
żądanie.
Ekwiwalenty środków pieniężnych
MSR 7 – są to
krótkoterminowe
inwestycje o dłużej
płynności, łatwo
wymienialne na znane
kwoty środków
pieniężnych oraz narażone
na nieznaczne ryzyko
zmiany wartości.
KSR 1 - są to aktywa pieniężne, nie
zaliczone do środków pieniężnych
oraz inne aktywa finansowe, które
charakteryzują się jednocześnie
następującymi cechami:
• wysokim stopniem płynności, to jest
łatwością wymiany na określoną
kwotę środków pieniężnych,
• nieznacznym ryzykiem utraty
wartości oraz
• krótkim terminem płatności lub
wymagalności.
W szczególności są to aktywa pieniężne,
których termin płatności lub
wymagalności nie jest dłuższy niż 3
miesiące od dnia ich otrzymania,
wystawienia, nabycia lub złożenia
lokaty.
Analizując przepisy MSR nr 7 i KSR
nr 1 można stwierdzić, że mogą
występować rozbieżności między
określeniem zakresu środków
pieniężnych na potrzeby bilansu oraz
rachunku przepływów pieniężnych.
Dowodem na to stwierdzenie mogą
być następujące sformułowania użyte
w KSR nr 1:
W myśl zawartej w ustawie definicji aktywów pieniężnych aktywa
takie, płatne lub wymagalne w ciągu 3 miesięcy od dnia ich
otrzymania, wystawienia, nabycia lub założenia lokaty, zalicza
się na potrzeby rachunku przepływów pieniężnych do środków
pieniężnych, chyba że ujmuje się je w przepływach działalności
inwestycyjnej. Może zatem wystąpić niezgodność sumy
przepływów pieniężnych netto i zmiany stanu środków
pieniężnych wynikającej z bilansu (poz. B.III.c aktywów). W
przypadku takim konieczne jest - dla potrzeb rachunku
przepływów pieniężnych - przeklasyfikowanie pewnych
kategorii krótkoterminowych aktywów finansowych do
środków pieniężnych. W dziale 3 dodatkowych informacji i
objaśnień należy wtedy wyjaśnić przyczyny różnic między
kwotą zmiany stanu środków pieniężnych: wykazaną w bilansie
i wykazaną w rachunku przepływów pieniężnych (pkt. 7 KSR nr
1).
Jednostka może uznać, iż przyjęte przy
sporządzaniu bilansu zasady
zaklasyfikowania krótkoterminowych
aktywów finansowych do środków
pieniężnych i innych aktywów
pieniężnych są takie same, jak stosowane
do określenia środków pieniężnych i ich
ekwiwalentów w rachunku przepływów
pieniężnych. W dziale 3 dodatkowych
informacji i objaśnień podaje się wtedy
odpowiednią informację na ten temat
(pkt. 8 KSR nr 1).
Inwestycje w aktywa finansowe, zaliczone do
kategorii przeznaczonych do obrotu, które
charakteryzują się jednocześnie krótkim
terminem płatności lub wymagalności (do 3
miesięcy, licząc od dnia ich założenia,
wystawienia, nabycia), łatwością wymiany na
określoną kwotę środków pieniężnych oraz
nieznacznym ryzykiem utraty wartości,
zalicza się przeważnie do ekwiwalentów
środków pieniężnych (pkt 9 KSR nr 1).
Uwagi na temat interpretacji
środków pieniężnych w świetle
MSR 7
Ekwiwalenty środków pieniężnych służą
raczej realizacji krótkoterminowych
obciążeń płatniczych, a nie dokonywania
inwestycji. Inwestycje można zaliczyć
do ekwiwalentów środków pieniężnych,
jeżeli są łatwo wymienialne na określoną
kwotę środków pieniężnych oraz są
narażone na nieznaczne ryzyko zmiany
wartości.
Inwestycje krótkoterminowe
można zaliczyć do
ekwiwalentów, jeżeli posiadają
krótki termin płatności, za jaki
można przyjąć okres
trzymiesięczny lub krótszy, licząc
od daty ich nabycia (§ 7)
Akcje są wyłączane z
ekwiwalentów środków
pieniężnych. Wyjątek mogą
stanowić akcje uprzywilejowane,
posiadające krótki termin
wykupu, który jest określony.
Kredyty bankowe uważa się
zazwyczaj za działalność
finansową. Jednak kredyty w
rachunku bieżącym, płatne na
żądanie, są zaliczane do pozycji
środków pieniężnych i ich
ekwiwalentów (§ 8)
Składniki środków pieniężnych i
ekwiwalentów środków pieniężnych
• Jednostka gospodarcza powinna ujawnić składniki
środków pieniężnych i ekwiwalentów środków
pieniężnych oraz zaprezentować uzgodnienie kwot
zawartych w rachunku przepływów pieniężnych z
odpowiadającymi im pozycjami wykazanymi w bilansie.
• W związku z różnorodnością sposobów zarządzania
środkami pieniężnymi i regulacji bankowych w świecie
oraz w celu zapewnienia zgodności z MSR 1 ,,Prezentacja
sprawozdań finansowych'', jednostka gospodarcza ujawnia
zasady rachunkowości przyjęte przy ustalaniu tego, co
wchodzi w skład środków pieniężnych i ekwiwalentów
środków pieniężnych.
Końcowa wartość przepływów
powinna być (różnica między
stanem końcowym a początkowym):
• Maksymalna,
• Minimalna,
• Zbieżna do zera
Wartość poznawcza rachunku
przepływów pieniężnych zawiera
się w rodzajach działalności dla
których są one zestawiane
Działalność operacyjna
MSR 7 – jest podstawowym
rodzajem działalności
powodującej powstanie
przychodów oraz każdym
innym rodzajem
działalności, która nie ma
charakteru działalności
inwestycyjnej lub
finansowej.
KSR 1 – podstawy rodzaj
działalności jednostki oraz
inne rodzaje działalności
nie zaliczone do
działalności inwestycyjnej
(lokacyjnej) lub
finansowej.
Przykłady przepływów pieniężnych
z działalności operacyjnej:
• Środki pieniężne otrzymane z tytułu sprzedaży dóbr i świadczenia
usług,
• Środki pieniężne otrzymane z tytułu tantiem, opłat, prowizji i innych
przychodów,
• Środki pieniężne zapłacone na rzecz dostawców dóbr i usług,
• Środki pieniężne zapłacone i otrzymane za rzecz pracowników,
• Środki pieniężne otrzymane od zakładów ubezpieczeń oraz środki
pieniężne zapłacone za rzecz zakładów ubezpieczeń,
• Zapłacony podatek dochodowy lub jego zwrot (chyba, że można w
wyraźny sposób przepływy z tego tytułu połączyć z działalnością
inwestycyjną lub finansową),
• Środki pieniężne otrzymane i zapłacone z tytułu umów (dotyczących
instrumentów finansowych będących w posiadaniu jednostki z
przeznaczeniem handlowym).
Warto pamiętać, że sprzedaż
środków trwałych i związane z
tym przepływy są ujmowane w
działalności inwestycyjnej (§ 14)
Ogólna interpretacja przepływów
działalności operacyjnej
• Przepływy dodatnie (nadwyżka wpływów
nad wydatkami)
• Przepływy ujemne (nadwyżka wydatków
nad wpływami)
Przykład 1
•
•
•
•
•
•
•
•
•
•
•
•
•
•
•
•
•
Zysk (strata) netto przed opodatkowaniem
Korekty o pozycje:
Amortyzacja
Zyski / straty z tytułu różnic kursowych
Odsetki i dywidendy zapłacone netto
Zysk / strata z działalności inwestycyjnej
Podatek dochodowy bieżącego okresu
Pozostałe korekty
Środki pieniężne netto z działalności operacyjnej przed zmianą kapitału obrotowego
Zmiana stanu inwentarza żywego
Zmiana stanu należności
Zmiana stanu zapasów
Zmiana stanu rezerw
Zmiana stanu zobowiązań krótkoterminowych (z wyjątkiem pożyczek i kredytów)
Zmiana stanu pozostałych aktywów
Zmiana stanu pozostałych zobowiązań
Środki pieniężne netto z działalności operacyjnej, razem
Przykład 2
•
•
•
•
•
•
•
•
•
•
•
•
•
•
•
•
•
Zysk netto
Korekty o pozycje:
Amortyzacja
Zysk / strata z tytułu różnic kursowych
Odsetki
Zwiększenie (zmniejszenie) zobowiązań z tytułu świadczeń pracowniczych
Świadczenia z tytułu planów motywacyjnych
Zysk z działalności inwestycyjnej
Podatek dochodowy
Inne pozycje
Zysk operacyjny przed zmianami w majątku obrotowym
Zwiększenie / zmniejszenie stanu zapasów
Zwiększenie / zmniejszenie stanu należności
Zwiększenie/zmniejszenie stanu zobowiązań
Środki pieniężne z działalności operacyjnej
Podatek dochodowy zapłacony
Środki pieniężne netto z działalności operacyjnej
Działalność inwestycyjna
MSR 1 – jest działalnością
polegającą na nabywaniu i
sprzedaży aktywów
długoterminowych oraz
innych inwestycji nie
zaliczonych do
ekwiwalentów środków
pieniężnych.
KRS 1 – pod pojęciem
działalności inwestycyjnej
(lokacyjnej) rozumie się
nabywanie lub zbywanie
składników aktywów
trwałych i
krótkoterminowych
aktywów finansowych
oraz wszystkie z nimi
związane pieniężne koszty
i korzyści.
Przykłady przepływów pieniężnych dotyczące
działalności inwestycyjnej:
• środki pieniężne zapłacone w celu nabycia rzeczowych aktywów
trwałych, wartości niematerialnych oraz innych aktywów trwałych. Do
takich płatności zaliczamy środki związane z aktywowanymi kosztami
prac rozwojowych oraz wytworzonym w obrębie jednostki
gospodarczej rzeczowymi aktywami trwałymi,
• środki pieniężne otrzymane ze sprzedaży rzeczowych aktywów
trwałych, wartości niematerialnych oraz innych aktywów trwałych,
• środki pieniężne zapłacone w celu nabycia instrumentów kapitałowych
lub instrumentów dłużnych innej jednostki gospodarczej oraz udziałów
we wspólnych przedsięwzięciach (inne niż płatności za instrumenty
uznane za ekwiwalenty środków pieniężnych lub za instrumenty
będące w posiadaniu jednostki gospodarczej z przeznaczeniem
handlowym),
Przykłady przepływów pieniężnych dotyczące
działalności inwestycyjnej - cd:
• instrumentów dłużnych innej jednostki gospodarczej oraz
udziałów we wspólnych przedsięwzięciach (inne niż środki
pieniężne otrzymane za instrumenty uznane za
ekwiwalenty środków pieniężnych lub za instrumenty
będące w posiadaniu jednostki gospodarczej
z przeznaczeniem handlowym),
• zaliczki wpłacane i pożyczki udzielane stronom trzecim
(inne niż zaliczki i pożyczki wpłacane i udzielane przez
instytucje finansowe),
• środki pieniężne otrzymane ze spłat zaliczek oraz
pożyczek udzielonych stronom trzecim (innych niż
zaliczki i pożyczki wpłacane i udzielane przez instytucje
finansowe),
Przykłady przepływów pieniężnych dotyczące
działalności inwestycyjnej - cd:
• środki pieniężne zapłacone z tytułu umów terminowych
typu futures, forward, umów dotyczących opcji oraz umów
swap, chyba że umowy są w posiadaniu jednostki
gospodarczej z przeznaczeniem handlowym lub wówczas,
gdy zapłacone środki pieniężne zaliczone zostały do
działalności finansowej oraz
• środki pieniężne otrzymane z tytułu umów terminowych
typu futures, forward, umów dotyczących opcji oraz umów
swap, chyba że umowy są w posiadaniu jednostki
gospodarczej z przeznaczeniem handlowym lub wówczas,
gdy otrzymane środki pieniężne zaliczone zostały do
działalności finansowej.
Ogólna interpretacja przepływów
działalności inwestycyjnej
• Przepływy dodatnie (nadwyżka wpływów
nad wydatkami)
• Przepływy ujemne (nadwyżka wydatków
nad wpływami)
Przykład 1
• Wpływy ze sprzedaży wartości niematerialnych i
prawnych oraz rzeczowych aktywów trwałych
• Zbycie aktywów finansowych
• Nabycie aktywów finansowych
• Otrzymane dywidendy
• Otrzymane odsetki
• Nabycie wartości niematerialnych i prawnych oraz
rzeczowych aktywów trwałych
• Inne wpływy (wydatki) inwestycyjne
• Środki pieniężne netto z (wykorzystane w) działalności
inwestycyjnej
Przykład 2
•
•
•
•
•
•
•
Nabycie rzeczowego majątku trwałego
Sprzedaż rzeczowego majątku trwałego
Nabycie jednostki zależnej
Zakup / sprzedaż inwestycji
Odsetki otrzymane
Pozostałe pozycje
Środki pieniężne netto z działalności
inwestycyjnej
Przepływy pieniężne działalności
finansowej
MSR 7 – jest działalnością w
wyniku, której zmianie
ulega wysokość i struktura
kapitału własnego oraz
zadłużenia jednostki
gospodarczej.
KSR 1 – przez działalność
finansową rozumie się
pozyskiwanie lub utratę
źródeł finansowania
(zmiany w rozmiarach i
relacjach kapitału
(funduszu) własnego i
obcego w jednostce) oraz
wszystkie z nimi związane
pieniężne koszty i
korzyści.
Przykłady przepływów pieniężnych
z działalności finansowej:
• wpływy pieniężne z emisji akcji lub innych instrumentów
kapitałowych,
• środki pieniężne zapłacone na rzecz właścicieli z tytułu
nabycia lub spłaty udziałów w jednostce gospodarczej,
• wpływy środków pieniężnych z tytułu emisji obligacji,
udzielenia kredytów, emisji weksli, bonów, pożyczek
hipotecznych oraz innych krótkoterminowych i
długoterminowych pożyczek,
• pieniężne spłaty pożyczonych kwot oraz
• środki pieniężne zapłacone przez leasingobiorcę celem
zmniejszenia nieuregulowanych zobowiązań wynikających
z leasingu finansowego.
Ogólna interpretacja przepływów
działalności finansowej
• Przepływy dodatnie (nadwyżka wpływów
nad wydatkami)
• Przepływy ujemne (nadwyżka wydatków
nad wpływami)
Przykład 1
•
•
•
•
•
•
•
Wpływy netto z emisji akcji
Wpływy z tytułu zaciągania pożyczek / kredytów
Spłata pożyczek i kredytów
Odsetki zapłacone od pożyczek i kredytów
Dywidendy
Inne wpływy (wydatki) finansowe
Środki pieniężne netto z (wykorzystane w)
działalności finansowej
Przykład 2
• Zaciągnięcie / spłata kredytów bankowych i
pożyczek
• Płatności z tytułu leasingu finansowego
• Odsetki zapłacone
• Wypłacone dywidendy
• Emisja obligacji
• Pozostałe pozycje
• Środki pieniężne netto z działalności finansowej
Zadanie 1 – dokonaj ogólnej ocena
przepływów pieniężnych
Wariant
Działalność
operacyjna
Działalność
inwestycyjna
Działalność
finansowa
I
+
_
+
II
+
_
_
III
_
_
_
IV
_
+
_
Zadanie 2 – dokonaj klasyfikacji
zdarzeń do rodzaju działalności
Zdarzenie gospodarcze
1. Sprzedano towary
2. Spłacono odsetki od kredytu
3. Wypłacono dywidendy
4. Nabyto papiery wartościowe
5. Otrzymano dywidendy
Działalność
cd.
Zdarzenie gospodarcze
6. Sprzedano środek trwały
7. Otrzymano odsetki od środków na
rachunku bieżącym
8. Dokonano emisji akcji, dłużnych
papierów wartościowych
9. Sprzedano aktywa finansowe
10. Otrzymano odsetki od aktywów
finansowych
Działalność
Metody zestawiania przepływów
• Metoda bezpośrednia
• Metoda pośrednia
Warto podkreślić, że określenie
"metoda" oznacza sposób
prezentacji informacji o
przepływach pieniężnych
działalności operacyjnej, a nie
technikę obliczeń.
Zaleca się wykorzystanie metody
bezpośredniej do wykazywania
przepływów pieniężnych z
działalności operacyjnej (§ 19)
Zalety metody bezpośredniej
•
•
•
Prezentacja struktury wpływów i wydatków z
działalności operacyjnej.
Dostarczanie informacji użytecznych przy
określaniu przyszłych wpływów i wydatków z
działalności operacyjnej, które to dane nie są
dostępne w razie stosowania metody pośredniej.
Łatwość weryfikowania w obiektywny sposób
pozycji i kwot wpływów i wydatków.
Zalety metody pośredniej
•
•
•
Dostępność informacji o relacji zachodzącej między
wynikiem finansowym netto a przepływami pieniężnymi
netto z działalności operacyjnej, w ramach tego samego
elementu sprawozdania finansowego, dla celów analizy
danych za okresy przeszłe i przyszłe.
Powiązania pozycji rachunku przepływów pieniężnych z
pozycjami bilansu oraz rachunku zysków i strat.
Możliwość - w większości jednostek - sporządzania
rachunku przepływów pieniężnych bez większej
rozbudowy ewidencji księgowej.
Różnice między metodami
dotyczą jedynie sposobu
ujmowania przepływów dla
działalności operacyjnej
W metodzie bezpośredniej dla
każdej działalności zestawia się
rodzaje wypływów i wydatków
W przypadku metody bezpośredniej informacje na
temat głównych kategorii otrzymanych i zapłaconych
środków pieniężnych brutto można uzyskać:
• z zapisów księgowych jednostki gospodarczej lub
• poprzez skorygowanie sprzedaży, kosztu własnego
sprzedaży (odsetek i podobnych przychodów oraz kosztów
odsetek i im podobnych opłat na rzecz instytucji
finansowych) oraz innych pozycji rachunku zysków i strat
o:
i) zmiany stanu zapasów oraz należności i zobowiązań
związanych z działalnością operacyjną w danym okresie,
ii)inne bezgotówkowe pozycje oraz
iii)inne pozycje, w przypadku których skutkami
pieniężnymi są przepływy środków pieniężnych z
działalności finansowej lub inwestycyjnej.
W metodzie pośredniej dla
działalności inwestycyjnej i
finansowej zestawia się rodzaje
wpływów i wydatków (tak samo,
jak w metodzie bezpośredniej)
W zestawiając przepływy metodą
pośrednią dla działalności
operacyjnej za punkt wyjścia
przyjmuje się wynik finansowy, a
więc wielkość ustaloną według
zasady memoriałowej, a następnie
dokonuje się korekt wyniku aby go
doprowadzić do tzw. "wyniku
kasowego".
Alternatywnie można zestawić
przychody i koszty ujęte w
rachunku zysków i strat a
następnie ich korekty (§ 20)
Korekty – klasyfikacja
Zgodnie z metodą pośrednią przepływy środków
pieniężnych netto z tytułu działalności operacyjnej ustala
się poprzez skorygowanie zysku lub straty o skutki:
• zmiany stanu zapasów oraz należności i
zobowiązań związanych z działalnością
operacyjną w danym okresie,
• pozycje bezgotówkowe takie jak amortyzacja,
rezerwy, podatek odroczony, niezrealizowane
zyski i straty z tytułu różnic kursowych,
niepodzielone zyski jednostek stowarzyszonych,
udziały mniejszości oraz
• inne pozycje, w przypadku których skutkami
pieniężnymi są przepływy środków pieniężnych z
działalności finansowej lub inwestycyjnej.
Korekty polegają na:
• wyłączeniu pozycji niepieniężnych (na przykład:
amortyzacji, zmiany stanu rezerw, wyniku na działalności
inwestycyjnej),
• wyłączeniu przychodów i kosztów wpływających na
wynik finansowy, ujmowany w działalności operacyjnej,
które nie dotyczą działalności operacyjnej a związane są z
działalnością inwestycyjną lub finansową (na przykład:
zapłacone odsetki od kredytów, otrzymane dywidendy,
otrzymane odsetki z tytułu udzielonych pożyczek,
nabytych dłużnych papierów wartościowych),
• uwzględnieniu zmian stanu aktywów obrotowych
(zapasów, należności, rozliczeń międzyokresowych) oraz
krótkoterminowych zobowiązań związanych z
działalnością operacyjną.
Wyłączenie pozycji
niepieniężnych - przykłady
Określ wpływ następujących zdarzeń
na przepływy pieniężne:
• Naliczono amortyzację środków trwałych 5000zł
• Rozliczono amortyzację: koszt produktu 2000zł,
koszt okresu 3000zł.
• Dokonano odpisu aktualizującego rzeczowe
aktywa trwałe odniesionego w koszty 3700zł
• Dokonano aktualizacji in plus nieruchomości
inwestycyjnych 8000zł
Przykład różnic między bilansową zmianą
rezerw a zmianą w rachunku przepływów
Wartość pozycji rezerwy na początek roku wynosiła 3 000zł (rezerwy na
spodziewane straty). W ciągu roku wystąpiły następujące operacje
gospodarcze:
1. Utworzono rezerwę na podatek dochodowy z tytułu naliczonych
odsetek od lokat bankowych 270 zł
2. Utworzono rezerwę na podatek dochodowy z tytułu wzrostu wartości
aktywów finansowych dostępnych do sprzedaży (wzrost wartości
inwestycji rozlicza się w korespondencji z kapitałem własnym) 1000
zł
3. Rozwiązano rezerwę na spodziewane straty w wyniku ustąpienia
przyczyn jej utworzenia 600 zł
4. Utworzono rezerwę na nagrody jubileuszowe pracowników zarządu
1200 zł
Wpływ operacji na bilans
Wymienione operacje ukształtowały następująco
pozycje bilansu:
1. Wynik finansowy -870zł (podatek dochodowy
270 zł, pozostałe przychody operacyjne 600zł,
koszty działalności operacyjnej 1 200 zł),
2. Rezerwy 4 870zł (3 000zł + 270 zł + 1 000zł + 1
200 zł - 600 zł),
3. Kapitał z aktualizacji wyceny uległ zmniejszeniu
o 1 000zł.
Rachunek przepływów
A. Przepływy środków pieniężnych z działalności operacyjnej
I. Wynik finansowy netto
-870 zł
II. Korekty razem
870 zł
5. Zmiana stanu rezerw (bilansowa zmiana stanu rezerw
(zwiększenie) 1 870 zł pomniejszone o rezerwy odniesione
na kapitał z aktualizacji wyceny 1 000zł)
870 zł
III. Przepływy pieniężne netto z działalności operacyjnej (I+/II)
0 zł
Wyłączenie przychodów i kosztów
które nie dotyczą działalności
operacyjnej
Określ wpływ następujących zdarzeń
na przepływy pieniężne:
• Zapłacono odsetki od kredytów 500zł
• Otrzymano dywidendę od posiadanych
akcji 800zł
Przykład – kredyty w walutach
obcych
Jednostka zaciągnęła kredyt w walutach obcych w kwocie 10 000
Euro. Kurs średni wynosi 4,200 PLN/EURO, czyli wartość
zobowiązania z tytułu kredytu wynosi 42 000 zł. W ciągu roku
jednostka spłaciła cześć kredytu w wysokości 6 000 EURO. Spłata
kredytu, została wyceniona po kursie sprzedaży walut stosowanym
przez bank, z którego usług korzysta jednostka, który wynosił 4,2500
PLN/EURO. Wartość spłaconego kredytu wyniosła 25 500 PLN.
Zrealizowane różnice kursowe wyniosą 300 zł (6 000 EURO x (4,200
PLN/EURO - 4,2500 PLN/EURO). Są to ujemne różnice kursowe,
ujmowane w kosztach finansowych, które w dalszej kolejności
wpływają na wynik finansowy ujmowany w działalności operacyjnej.
Pozostałą część niespłaconego kredytu (4 000 EURO) na dzień
bilansowy wyceniono po średnim kursie NBP, który wynosił 4,215
PLN/EURO. Różnice kursowe powstałe przy wycenie bilansowej
wynoszą 60 zł (4 000 EURO x (4,200 PLN/EURO - 4,215
PLN/EURO) i będą odniesione w koszty finansowe.
Rachunek przepływów pieniężnych
A. Przepływy środków pieniężnych z działalności operacyjnej
I. Wynik finansowy netto
- 360 zł
II. Korekty razem
+ 360 zł
2. Zyski (straty) z tytułu różnic kursowych
+ 360 zł
III. Przepływy pieniężne netto z działalności
operacyjnej (I +/- II)
0
C. Przepływy środków pieniężnych z działalności finansowej
II. Wydatki
- 25 500 zł
4. Spłaty kredytów i pożyczek
- 25 500 zł
III. Przepływy pieniężne netto z działalności
finansowej (I – II)
- 25 500 zł
Korekty o zmiany zapasów,
należności, rozliczeń
międzyokresowych, zobowiązań
związanych z działalnością
operacyjną
Bilans zmian
Źródła pochodzenia
środków (+)
Kierunki wykorzystania
środków (-)
Zmniejszenie aktywów
Zwiększenie aktywów
Zwiększenie pasywów
Zmniejszenie pasywów
Określić wpływ następujących
zdarzeń na przepływy:
• Wystawiono fakturę za sprzedane produkty
5000zł plus VAT 1100zł,
• Wydano sprzedane produkty (Wz) 4000zł
• Naliczono wynagrodzenia pracowników
(koszt okresu 6000zł, koszt produktu
10000zł),
• Otrzymano część należności (WB) 2500zł
Przepływy pieniężne prezentuje
się metodą brutto, jednak MSR 7
pozwala na prezentację
niektórych pozycji metodą netto
Pozycje prezentowane metodą
netto
Otrzymane i zapłacone w imieniu klientów środki
pieniężne, jeżeli przepływy środków pieniężnych
odzwierciedlają działalność prowadzoną przez
klienta, a nie działalności jednostki gospodarczej:
• akcept i spłata depozytów bankowych
płatnych na żądanie,
• środki będące własnością klientów,
znajdujące się w jednostce inwestycyjnej
oraz
• czynsze pobierane w imieniu i
przekazywane właścicielom nieruchomości.
Otrzymane i zapłacone środki pieniężne z tytułu
pozycji, w przypadku których obrót jest szybki,
kwoty są znaczne, zaś termin płatności krótki:
• kwot podstawowych dotyczących
posiadaczy kart kredytowych,
• zakupu i sprzedaży inwestycji
krótkoterminowych oraz
• innych pożyczek krótkoterminowych, na
przykład posiadających trzymiesięczny lub
krótszy termin płatności.
W kwotach netto można również
wykazać (§ 24):
• otrzymane i zapłacone środki pieniężne z tytułu
akceptu i spłaty depozytów o określonym terminie
wymagalności,
• ulokowanie depozytów w pewnych instytucjach
finansowych i wycofanie depozytów z innych
instytucji finansowych oraz
• wpłacone zaliczki oraz udzielone pożyczki
gotówkowe klientom oraz spłata (zwrot) tychże
zaliczek i pożyczek.
Wybrane zagadnienia dotyczące
sporządzania rachunku
przepływów pieniężnych
Odsetki i dywidendy
Przepływy środków pieniężnych z tytułu
odsetek i dywidend otrzymanych i
wypłaconych należy ujawnić odrębnie.
Powinny one być zaliczane w sposób ciągły
w kolejnych okresach do działalności
operacyjnej, inwestycyjnej lub finansowej
Całkowitą kwotę odsetek
zapłaconych w ciągu okresu ujawnia
się w rachunku przepływów
pieniężnych, niezależnie od tego, czy
została ujęta jako koszt w rachunku
zysków i strat, czy też była
aktywowana
W przypadku instytucji
finansowej zapłacone odsetki i
otrzymane dywidendy zalicza
się zazwyczaj do przepływów
środków pieniężnych z
działalności operacyjnej
Dla przedsiębiorstw nie ma uzgodnionego
stanowiska. Zapłacone odsetki oraz otrzymane
odsetki i dywidendy można zaliczyć do przepływów
środków z działalności operacyjnej, ponieważ mają
one wpływ na ustalenie zysku lub straty.
Alternatywnie, zapłacone odsetki oraz otrzymane
odsetki i dywidendy można odpowiednio zaliczyć do
przepływów środków pieniężnych z działalności
finansowej i inwestycyjnej, ponieważ stanowią one
koszty uzyskania środków finansowych lub zwroty z
inwestycji.
Wypłacone dywidendy można zaliczyć do
przepływów środków pieniężnych z działalności
finansowej, ponieważ stanowią one koszt uzyskania
środków finansowych. Alternatywnie, wypłacone
dywidendy można zaliczyć do składników
przepływów środków pieniężnych z działalności
operacyjnej, co pomogłoby użytkownikom w
określeniu zdolności jednostki gospodarczej do
wypłacania dywidend ze środków pieniężnych
z działalności operacyjnej.
Odsetki i dywidendy - rozwiązania
KSR 1 – metoda pośrednia
• odsetki i dywidendy otrzymane (w kwotach brutto) są wyłączane z
wyniku finansowego ze znakiem minus i jednocześnie włączane do
przepływów pieniężnych działalności inwestycyjnej (znak plus),
• odsetki zapłacone oraz wpłaty z zysku przedsiębiorstw państwowych i
jednoosobowych spółek skarbu państwa są wyłączane z wyniku
finansowego ze znakiem plus i jednocześnie wykazywane w
działalności finansowej ze znakiem minus (odpowiednio w pozycjach:
"odsetki" i "płatności dywidend i innych wypłat na rzecz właścicieli"),
• odsetki i dywidendy naliczone, jednak nieotrzymane ani
niewypłacone, stanowią korektę wyniku finansowego ze znakiem
przeciwnym; nie są uwzględniane w działalności inwestycyjnej lub
finansowej.
Odsetki i dywidendy - rozwiązania
KSR 1 – metoda pośrednia
1) nie ma potrzeby korygowania wyniku
finansowego o odsetki od lokat terminowych do
3 miesięcy, gdyż odsetki te dotyczą przepływów
pieniężnych działalności operacyjnej,
2) nie zawsze musi istnieć obowiązek korekty
działalności operacyjnej o odsetki i prowizje,
jeżeli dotyczą one kredytów w rachunku
bieżącym.
Podatek dochodowy
Przepływy środków pieniężnych z tytułu
podatku dochodowego należy ujawnić
odrębnie i zaliczyć do przepływów środków
pieniężnych z działalności operacyjnej,
chyba że można je powiązać z działalnością
finansową i inwestycyjną (§ 35)
Podatek dochodowy
a) Jeżeli jednak istnieje praktyczna możliwość powiązania
przepływów środków pieniężnych z tytułu podatku z
pojedynczą transakcją powodującą wystąpienie
przepływów środków pieniężnych, zaliczonych do
działalności inwestycyjnej lub finansowej, przepływy
środków pieniężnych z tytułu podatku zaliczane są
odpowiednio do działalności inwestycyjnej lub
finansowej.
b) Jeżeli przepływy środków pieniężnych z tytułu podatku są
przypisane do więcej niż jednego rodzaju działalności,
należy ujawnić łączną kwotę zapłaconego podatku.
Przejęcie lub sprzedaż jednostek
zależnych
Łączne przepływy środków pieniężnych z
tytułu przejęcia lub sprzedaży jednostek
zależnych lub innych części jednostki
gospodarczej powinny być prezentowane
odrębnie i zaliczane do działalności
inwestycyjnej.
Przejęcie lub sprzedaż jednostek
zależnych – zakres ujawnień
• ogólną kwotę za jaką nabyto lub sprzedano jednostki,
• część zapłaty uiszczonej przy nabyciu lub uzyskanej przy
sprzedaży, w przypadku której płatności dokonano za
pomocą środków pieniężnych lub ekwiwalentów środków
pieniężnych,
• kwotę środków pieniężnych i ekwiwalentów środków
pieniężnych w jednostce zależnej lub w części jednostki
gospodarczej, która została przejęta lub sprzedana oraz
• wartość aktywów i pasywów połączonych w najważniejsze
kategorie, innych niż środki pieniężne i ekwiwalenty
środków pieniężnych w jednostce zależnej lub w innej
części jednostki gospodarczej przejętej lub sprzedanej.
Transakcje bezgotówkowe
Transakcje inwestycyjne i finansowe, które nie
wymagają posługiwania się środkami
pieniężnymi lub ekwiwalentami środków
pieniężnych, należy wykluczyć z rachunku
przepływów pieniężnych. Tego rodzaju transakcje
należy ujawnić w innym miejscu sprawozdania
finansowego, w sposób pozwalający na
przekazanie wszystkich odpowiednich informacji
dotyczących takiej działalności inwestycyjnej i
finansowej.
Przykłady transakcji
bezgotówkowych
• nabycie aktywów w drodze przejęcia
bezpośrednio powiązanych z nimi
zobowiązań lub za pomocą leasingu
finansowego,
• przejęcie jednostki gospodarczej za pomocą
emisji akcji oraz
• konwersja długów na akcje.
Download