D-I-2-01

advertisement
Przedmiot: Historia filozofii
Kod ECTS: 08.1-xxxx-012
Punkty ECTS: 3
Rodzaj studiów: studia stacjonarne I stopnia I rok
Liczba godzin: 30
Prowadzący: dr Czesław Wróbel
Rodzaj zajęć: wykłady
Forma zaliczenia: egzamin
Wykaz tematów:
I Istota i cel filozofii; subdyscypliny filozoficzne:
Teoria poznania; metafizyka; ontologia; etyka; logika; estetyka; filozofia polityki;
historiozofia i filozofia historii – kwestie podstawowe i zasadnicze spory.
II Filozofia przed Sokratesem; okres sokratyczny.
Kolebka myśli zachodniej – Jonia; wcześni filozofowie jońscy: Tales, Anaksymander,
Anaksymenes; Pitagorejczycy; Heraklit z Efezu; Parmenides i Zenon z Elei; Empedokles;
Sofiści; Sokrates; Demokryt z Abdery
II Filozofia Platona:
Teoria poznania; doktryna form; teoria moralności; teoria państwa; sztuka.
III Filozofia Arystotelesa. Filozofia poarystelesowska
Metafizyka; etyka; polityka; estetyka; stoicyzm okresu greckiego i rzymskiego; epikureizm;
sceptycyzm; neoplatonizm.
IV Filozofia średniowieczna: św. Augustyn z Hippony i Tomasz z Akwinu.
Metafizyka; etyka; filozofia polityki; teoria poznania; średniowieczny spór o uniwersalia.
V Filozofia nowożytna XVI – XVII w.
Machiavelli, czyli o polityce bez złudzeń; Hobbes, czyli dlaczego potrzebujemy państwa; Spinoza i
etyka; Kartezjusz, czyli res cogitans i res extensans; J. Locke, czyli liberalizm w czystej formie; G.
Vico i jego wizja historii oraz kultury.
VI Filozofia angielska XVIII w.
Empiryzm brytyjski: J. Locke, G. Berkeley, D. Hume; E. Burke, albo o narodzinach konserwatyzmu
VII Filozofia nowożytna XVIII w.
Filozofia francuskiego Oświecenia: Monteskiusz, Rousseau, Diderot, Wolter, Condorcet, Holbach,
Condillac; Benjamin Constant, czyli o wolnościach nowożytnych;
VIII Filozofia Immanuela Kanta
D I 2-01
1
Kategorie intelektu; sądy aprioryczne i syntetyczne; etyka; nadzieja na politykę w imię rozumu;
rozważania nad rolą historii;
IX Hegel, czyli rozum zwycięża bez oręża.
Metafizyka; logika, czyli dialektyka; etyka; filozofia polityki.
X Historiozofia – polska specjalność?
Staszic; Kołłątaj; J.M. Hoene-Wroński; Cieszkowski, Trentowski; Zdziechowski; Koneczny;
Lutosławski
XI Socjalizm utopijny i socjalizm naukowy.
K. Fourier. H. de Saint-Simon; K. Marks I F. Engels.
XII Filozofia pozytywizmu.
A. Comte i 3 stadia rozwoju; J.S. Mill; H. Spencer
XIII Przełom antypozytywistyczny.
W. Dilthey; F. Nietsche; H. Bergson
XIV Psychoanaliza
Z. Freud; K.G. Jung
XV Fenomenologia
Husserl; Heidegger; Ingarden; Tischner
LITERATURA:
Obowiązkowa:



W. Tatarkiewicz, Historia filozofii, t. I-III (kilka wydań).
K. Ajdukiewicz, Teoria poznania. Metafizyka, (kilka wydań).
J. Lipiec, Świat wartości, Kraków 2001.
Uzupełniająca:

Arystoteles, Polityka (kilka wydań).

Platon, Państwo, ks. VIII, (kilka wydań).

Św. Augustyn, O Państwie Bożym, ks. XIV, (kilka wydań).

N. Machiavelli, Książę, (kilka wydań)

T. Hobbes, Lewiatan, (kilka wydań).

J.J. Rousseau, Umowa społeczna, (kilka wydań).

I. Kant, Pomysły do ujęcia historii w aspekcie światowym; lub tenże, O wiecznym
pokoju, lub tenże, Uzasadnienie metafizyki moralności, (kilka wydań).

G.F.W. Hegel, Wstęp do Wykłady z filozofii dziejów, (kilka wydań).

K. Löwith, Historia powszechna i dzieje zbawienia, Kęty 2000.

F. Coplestone, Historia Filozofii, t. I- XII (kilka wydań).
D I 2-01
2
Download