zapytanie ofertowe - Powiatowy Urząd Pracy w Chełmie

advertisement
Chełm, dn.18.04.2016r.
CAZ.URP.072.3.2016.WS
ZAPYTANIE OFERTOWE
Zamawiający: Powiatowy Urząd Pracy w Chełmie
Pl. Niepodległości 1, 22-100 Chełm, NIP 563-10-57-236
Powiatowy Urząd Pracy w Chełmie zaprasza do złożenia oferty szkoleniowej instytucje
szkoleniowe posiadające aktualny wpis do Rejestru Instytucji Szkoleniowych prowadzonego przez
wojewódzki urząd pracy właściwy ze względu na siedzibę instytucji szkoleniowych oraz aktualny
wpis do rejestru podmiotów prowadzących kursy z zakresu przewozu towarów niebezpiecznych
prowadzony przez Urząd Marszałkowski.
I. Tryb udzielenia zamówienia: zamówienie do 30.000 euro (art.4 pkt.8 ustawy z dnia
29.01.2004r. Prawo zamówień publicznych Dz.U. z 2015r., poz. 2164) zgodnie
z zasadą konkurencyjności, o której mowa w Wytycznych w zakresie kwalifikowalności
wydatków w ramach Europejskiego Funduszu Rozwoju Regionalnego, Europejskiego Funduszu
Społecznego oraz Funduszu Spójności na lata 2014-2020.
II. Przedmiot zamówienia:
Kod CPV kod CPV 80421000-1 - usługi szkolenia specjalistycznego
Nazwa szkolenia: „Kurs początkowy dla kierowców przewożących towary niebezpieczne
(ADR)” .
W/w kurs początkowy obejmuje 3 moduły:
 szkolenie podstawowe w zakresie przewozu drogowego towarów niebezpiecznych
wszystkich klas,
 szkolenie specjalistyczne w zakresie przewozu drogowego towarów niebezpiecznych
w cysternach,
 szkolenie specjalistyczne w zakresie przewozu drogowego towarów niebezpiecznych
klasy 1.
Uczestnik projektu może skorzystać z jednego lub dwóch lub trzech modułów szkolenia
w zależności od posiadanej kategorii prawa jazdy.
Źródło finansowania: szkolenie w całości finansowane jest ze środków publicznych, realizowane
w ramach projektu „Nowy start-lepsze jutro (II)”, Oś Priorytetowa 9 Rynek Pracy Regionalnego
Programu Operacyjnego Województwa Lubelskiego na lata 2014-2020 Priorytet inwestycyjny 8i:
Dostęp do zatrudnienia dla osób poszukujących pracy i osób biernych zawodowo, w tym
długotrwale bezrobotnych oraz oddalonych od rynku pracy, także poprzez lokalne inicjatywy na
rzecz zatrudnienia oraz wspieranie mobilności pracowników Działanie 9.2 Aktywizacja
Zawodowa.
Celem szkolenia jest uzyskanie przez uczestników szkolenia kwalifikacji zawodowych do
przewozu towarów niebezpiecznych po otrzymaniu przez kursantów pozytywnego wyniku
egzaminu państwowego przed Komisją Urzędu Marszałkowskiego.
Przewidywany termin realizacji szkolenia: wrzesień 2016r.
Liczba osób do przeszkolenia 10. Uczestnik projektu może skorzystać z jednego lub dwóch lub
trzech modułów szkolenia w zależności od posiadanej kategorii prawa jazdy.
Liczba godzin szkolenia: max. 49 godzin na każdego uczestnika, w przypadku gdy uczestnicy
szkolenia będą spełniali warunki do udziału w 3 w/w modułach szkolenia.
W przeciwnym razie liczba godzin poszczególnych modułów szkolenia zgodnie
1
z Rozporządzeniem Ministra Transportu, Budownictwa i Gospodarki Morskiej z dnia 29 maja
2012r. w sprawie prowadzenia kursów z zakresu przewozu towarów niebezpiecznych.
Uczestnik projektu może skorzystać z jednego lub dwóch lub trzech modułów szkolenia
w zależności od posiadanej kategorii prawa jazdy.
Miejsce realizacji szkolenia: Miasto Chełm.
Na uczestnika szkolenia powinno przypadać max. 7 dni szkolenia, w przypadku gdy uczestnicy
szkolenia będą spełniali warunki do udziału w 3 w/w modułach szkolenia + egzaminy przed
Komisją z Urzędu Marszałkowskiego.
Program szkolenia powinien być zrealizowany zgodnie z Rozporządzeniem Ministra
Transportu, Budownictwa i Gospodarki Morskiej z dnia 29 maja 2012r. w sprawie prowadzenia
kursów z zakresu przewozu towarów niebezpiecznych.
Realizacja szkolenia powinna odbyć się według planu nauczania obejmującego przeciętnie nie
mniej niż 25 godzin zegarowych w tygodniu na każdego uczestnika szkolenia, w dni powszednie
od poniedziałku do piątku z wyjątkiem dni świątecznych w godzinach 8.00-18.00 (co najmniej 5
godzin zegarowych zajęć dziennie, nie więcej niż 8 godzin).
Godzina zegarowa szkolenia obejmuje 60 minut i obejmuje 45 minut zajęć edukacyjnych i 15
minut przerwy.
Każda osoba powinna otrzymać na własność:

co najmniej jeden podręcznik dotyczący zakresu szkolenia przygotowujący uczestnika
szkolenia do zdania egzaminu państwowego /nie może być on kopiowany/

brulion w twardej oprawie A4/96 kartek,

teczkę do przechowywania i transportu dokumentów,

długopis,

kolorowy zakreślacz,
Wykonawca winien zapewnić uczestnikom szkolenia podczas trwania szkolenia serwis kawowy
/kawa, herbata, napoje, ciastka/.
Po zakończeniu szkolenia Wykonawca winien zorganizować egzaminy wewnętrzne,
a następnie egzaminy państwowe przed Komisją z Urzędu Marszałkowskiego i pokryć
koszty tych egzaminów.
Wykonawca winien również pokryć koszty wydania zaświadczeń o ukończeniu kursu
z zakresu przewozu towarów niebezpiecznych wydane przez Urząd Marszałkowski,
uczestnikom szkolenia, po uzyskaniu przez nich pozytywnych wyników egzaminów
państwowych.
Wykonawca zobowiązany jest do poinformowania Zamawiającego o terminie i miejscu
w/w egzaminów oraz o ich wynikach. Każdy uczestnik szkolenia ma przystąpić do egzaminów
wewnętrznych i państwowych.
Egzaminy państwowe przed Komisją z Urzędu Marszałkowskiego powinny zostać
zorganizowane bezpośrednio po zakończeniu szkolenia.
Szkolenie winno gwarantować 100% zdawalność. W przypadku uzyskania przez uczestników
szkolenia negatywnych wyników egzaminów przed Komisją z Urzędu Marszałkowskiego,
Wykonawca zobowiąże się do koordynowania działań dotyczących ustalenia poprawkowych
egzaminów państwowych w terminie najpóźniej do 3 tygodni od dnia zakończenia szkolenia
oraz poinformowania uczestników i Zamawiającego o terminach egzaminów.
2
Pomieszczenia, dokumentacja szkoleniowa, materiały i zaświadczenia szkoleniowe powinny być
oznakowane zgodnie z odpowiednimi logotypami, które będą określone w umowie szkoleniowej.
Wyżej wymienione szkolenie winno zakończyć się otrzymaniem:
 zaświadczeń o ukończeniu kursu, zgodnych ze wzorem określonym w § 18 ust.2
(Załącznik nr 5) rozporządzenia Ministra Edukacji Narodowej z dnia 11 stycznia 2012r.
w
sprawie
kształcenia
ustawicznego
w
formach
pozaszkolnych
wraz
z suplementami do nich zawierającymi okres trwania szkolenia, tematy i wymiar godzin zajęć
edukacyjnych oraz numer z rejestru zaświadczeń, do których suplement jest dodatkiem, wraz
z podpisem osoby upoważnionej przez Wykonawcę przeprowadzającego szkolenie,
 zaświadczeń o ukończeniu kursu z zakresu przewozu towarów niebezpiecznych wydane przez
Urząd Marszałkowski.
W przypadku, gdy nie ma możliwości oznakowania ww. zaświadczeń należy dołączyć dodatkowy
dokument (dyplom, certyfikat, zaświadczenie) z informacją, że szkolenie realizowane było
w ramach projektu „Nowy start-lepsze jutro (II)” Oś Priorytetowa 9 Rynek Pracy Regionalnego
Programu Operacyjnego Województwa Lubelskiego na lata 2014-2020.
III.
Warunki udziału w postępowaniu:
a) posiadanie aktualnego wpisu do rejestru instytucji szkoleniowych prowadzonego przez WUP
właściwy ze względu na siedzibę instytucji szkoleniowej, aktualnego wpisu do rejestru
podmiotów prowadzących kursy z zakresu przewozu towarów niebezpiecznych prowadzony
przez Urząd Marszałkowski.
b) wpis do CEID zgodny z treścią art.38 ust.4 ustawy z dnia 02.07.2004r. o swobodzie
działalności gospodarczej albo wpis do KRS,
c) posiadanie doświadczenia:
 zrealizowanie w okresie ostatnich 3 lat przed upływem terminu składania ofert co najmniej 2
szkoleń w zakresie przedmiotu zamówienia,
d) dysponowanie potencjałem technicznym:
sala wykładowa o powierzchni nie mniejszej niż 20 m2 wyposażona w materiały dydaktyczne
i pomoce naukowe zapewniające prawidłową realizację celów kształcenia, w szczególności
plansze i prezentacje multimedialne, odpowiednie oświetlenie, wentylację i ogrzewanie.
W przypadku ćwiczeń praktycznych sprzęt niezbędny do realizacji ćwiczeń praktycznych
objętych zakresem szkolenia m.in. fantom niezbędny do realizacji tematu dot. udzielania
pierwszej pomocy itp.
e) dysponowanie kadrą dydaktyczną:
 co najmniej 1 osoba posiadająca wykształcenie wyższe, w szczególności w zakresie
właściwości towarów niebezpiecznych, konstrukcji lub eksploatacji opakowań, cystern lub
środków transportu przeznaczonych do ich przewozu, ratownictwa, ochrony
przeciwpożarowej lub bezpieczeństwa przewozu towarów niebezpiecznych oraz co najmniej
5-letnią praktykę zawodową w dziedzinie objętych tematyka prowadzonych kursów lub
posiadająca świadectwo doradcy do spraw bezpieczeństwa drogowego przewozu towarów
niebezpiecznych.
f) brak powiązań osobowych lub kapitałowych z beneficjentem (tj. Powiatowym Urzędem Pracy
w Chełmie)
W celu uniknięcia konfliktu interesów zamówienia publiczne, z wyjątkiem zamówień
sektorowych, udzielane przez beneficjenta nie będącego podmiotem zobowiązanym do stosowania
ustawy Pzp zgodnie z art. 3 ustawy Pzp, nie mogą być udzielane podmiotom powiązanym z nim
osobowo lub kapitałowo. Przez powiązania kapitałowe lub osobowe rozumie się wzajemne
3
powiązania między beneficjentem lub osobami upoważnionymi do zaciągania zobowiązań
w imieniu beneficjenta lub osobami wykonującymi w imieniu beneficjenta czynności związane
z przygotowaniem i przeprowadzeniem procedury wyboru wykonawcy a wykonawcą, polegające
w szczególności na:
a. uczestniczeniu w spółce jako wspólnik spółki cywilnej lub spółki osobowej,
b. posiadaniu co najmniej 10 % udziałów lub akcji,
c. pełnieniu funkcji członka organu nadzorczego lub zarządzającego, prokurenta,
pełnomocnika,
d. pozostawaniu w związku małżeńskim, w stosunku pokrewieństwa lub powinowactwa w linii
prostej, pokrewieństwa lub powinowactwa w linii bocznej do drugiego stopnia lub
w stosunku przysposobienia, opieki lub kurateli.
Zamawiający dokona oceny spełniania warunków udziału w postępowaniu na podstawie
dokumentów i oświadczenia przedstawionych przez Wykonawcę, o których mowa w pkt.IV lit.c.
IV. Opis sposobu przygotowania oferty:
a) Ofertę szkolenia –wg wzoru stanowiącego załącznik nr 1 do niniejszego zapytania
ofertowego- należy sporządzić czytelnie w języku polskim z zachowaniem formy pisemnej.
b) Wymagane dokumenty i oświadczenia winny być składane w formie oryginału lub kserokopii
poświadczonej za zgodność z oryginałem przez Wykonawcę lub upoważnionego
przedstawiciela Wykonawcy, zgodnie z treścią dokumentu określającego status Wykonawcy,
bądź treścią załączonego do oferty pełnomocnictwa.
c) Do oferty ( wg wzoru –załącznik nr 1 do niniejszego zapytania ofertowego) należy dołączyć:
 oświadczenie o braku powiązań kapitałowych i osobowych z Beneficjentem - załącznik 3
 wykaz niezbędnych do wykonania zamówienia sprzętu, jakimi dysponuje Wykonawca –
załącznik Nr 4;
 aktualny wpis do rejestru instytucji szkoleniowych prowadzonego przez WUP właściwy ze
względu na siedzibę instytucji szkoleniowej;
 aktualny wpis do rejestru podmiotów prowadzących kursy z zakresu przewozu towarów
niebezpiecznych prowadzony przez Urząd Marszałkowski.
 wykaz kadry dydaktycznej, która będzie uczestniczyć w wykonywaniu zamówienia,
wraz z informacjami na temat ich wykształcenia, kwalifikacji zawodowych
i doświadczenia niezbędnych do wykonania zamówienia, a także zakresu wykonywanych
przez nie czynności - załącznik Nr 5,
 wykaz wykonanych usług zgodnie z przedmiotem zamówienia, wraz z załączonymi
dowodami czy usługi zostały wykonane należycie (np. referencje) - załącznik Nr 6
V. Miejsce i termin składania ofert szkolenia:
1. Oferty należy składać do dnia 27.04.2016r. do godz. 14.00 w siedzibie Zamawiającego
w Powiatowym Urzędzie Pracy w Chełmie Pl. Niepodległości 1, 22-100 Chełm, parter, pok. 44
kancelaria.
Ofertę szkolenia należy umieścić w zamkniętej kopercie, na której będzie adnotacja – Oferta na
realizację szkolenia „Kurs początkowy dla kierowców przewożących towary niebezpieczne
(ADR)” nie otwierać przed 27.04.2016r. do godz. 14.00.
2. Oferty nie zawierające wymaganych dokumentów i oświadczeń, złożone po terminie lub
w innym miejscu nie będą rozpatrywane.
4
VI. Sposób obliczenia ceny:
Biorąc pod uwagę, że w chwili obecnej nie ma możliwości określenia liczby osób, które będą
kwalifikowały się do udziału w jednym lub dwóch lub trzech modułach szkolenia, przy
określaniu kosztów „Kursu początkowego dla kierowców przewożących towary niebezpieczne
(ADR)” należy ująć koszty przypadające na 1 osobę w 5 wariantach tj.:
1. Szkolenie podstawowe w zakresie przewozu drogowego towarów niebezpiecznych
wszystkich klas
2. Szkolenie specjalistyczne w zakresie przewozu drogowego towarów niebezpiecznych
w cysternach
3. Szkolenie specjalistyczne w zakresie przewozu drogowego towarów niebezpiecznych
klasy 1
4. Szkolenie podstawowe w zakresie przewozu drogowego towarów niebezpiecznych
wszystkich klas + szkolenie specjalistyczne w zakresie przewozu drogowego towarów
niebezpiecznych klasy 1
5. Szkolenie podstawowe w zakresie przewozu drogowego towarów niebezpiecznych
wszystkich klas+ szkolenie specjalistyczne w zakresie przewozu drogowego towarów
niebezpiecznych w cysternach + szkolenie specjalistyczne w zakresie przewozu
drogowego towarów niebezpiecznych klasy 1
Cena winna obejmować wszystkie koszty związane z realizacją przedmiotu zamówienia łącznie
z kosztami egzaminów państwowych przed Komisją z Urzędu Marszałkowskiego - w 5
wariantach, kosztami wydania zaświadczeń o ukończeniu kursu z zakresu przewozu towarów
niebezpiecznych wydane przez Urząd Marszałkowski, serwisem kawowym, materiałami
dydaktycznymi i biurowymi.
Podstawę wyliczenia ceny oferty stanowi preliminarz kosztów zamówienia stanowiący załączniki
Nr 7-7d.
VII. Kryteria oceny oferty szkolenia:
Oceny otrzymanych ofert dokonuje się uwzględniając poniższe kryteria. W trakcie oceny
Zamawiający może zwracać się do instytucji szkoleniowej o dodatkowe wyjaśnienia, niezbędne
przy ocenie, a także zwizytować placówkę w celu zweryfikowania zgłoszonej bazy szkoleniowej
i wyposażenia.
L.p. Kryterium oceny
1.
Koszt szkolenia -50%
2.
Doświadczenie w
prowadzeniu szkoleń
będących przedmiotem
zamówienia-30%
Sposób oceny
Najniższa cena - 50 pkt.
(Cn:Cb) x 100 x 50%
gdzie Cn - cena najniższa
Cb – cena badana
Najkorzystniejsza oferta może otrzymać
maksymalnie 50 pkt.
Spełnia minimalne wymagania:
2 szkolenia – 2 pkt.
Liczba przeprowadzonych kursów w zakresie
szkolenia będącego przedmiotem zamówienia:
- od 3 do 7 - 3 pkt
- od 8 do 12 – 4 pkt
5
3.
- powyżej 13- 5 pkt.
Obliczenie punktów za powyższe kryterium
nastąpi wg. poniższego wzoru:
(Lpk: maxLp) x 100 x 20%
gdzie:
Lpk – liczba punktów uzyskanych przez
instytucję szkoleniową
maxLp – maksymalna liczba punktów jaką
może uzyskać instytucja szkoleniowa
Certyfikaty jakości usług Posiadanie certyfikatu jakości – 1 punkt
posiadane przez instytucje Posiadanie akredytacji w zakresie przedmiotu
szkoleniowe -20%
zamówienia – 2 punkty
Posiadanie przez instytucję szkoleniową
certyfikatu jakości usług ocenione będzie wg
następującego wzoru:
(Lp : maxLp) x 100 x 20%
gdzie:
Lp- liczba punktów uzyskanych przez
instytucję szkoleniową
maxLP – maksymalna liczba punktów jaką
może uzyskać instytucja szkoleniowa
W celu udokumentowania posiadania certyfikatu jakości usług do oferty należy załączyć ważne
zaświadczenie niezależnego podmiotu zajmującego się poświadczaniem zgodności działań
Wykonawcy z normami jakościowymi w zakresie świadczenia usług szkoleniowych.
Certyfikat jakości może dotyczyć zarówno kierunku szkolenia, na które Wykonawca złoży ofertę,
jak również Wykonawcy, jako instytucji szkoleniowej świadczącej usługi szkoleniowe. W tym
kryterium będą uwzględnione różne formy certyfikatów, np.: Certyfikaty Systemu Zarządzania
Jakością ISO, akredytacje Kuratora Oświaty itp.
Ocenie w w/w kryterium nie podlega wpis do rejestru instytucji szkoleniowej prowadzony przez
wojewódzki urząd pracy właściwy ze względu na siedzibę instytucji szkoleniowej.
Ze złożonych ofert zostanie wybrana najkorzystniejsza oferta spełniająca warunki udziału
w postępowaniu o udzielenie zamówienia publicznego w oparciu o ustalone kryteria oceny.
Informacja o wyborze najkorzystniejszej oferty zostanie zamieszczona na stronie internetowej
Powiatowego Urzędu Pracy w Chełmie www.pupchelm.pl i przesłana Wykonawcy, który
złożył najkorzystniejszą ofertę.
VIII. Informacje o formalnościach jakie powinny zostać dopełnione po wyborze oferty w celu
zawarcia umowy w sprawie zamówienia publicznego
1.
Zamawiający zawrze umowę z wybranym Wykonawcą, który przedstawił ofertę
najkorzystniejszą, zgodnie z wymogami określonymi w niniejszym zapytaniu ofertowym.
2.
Zamawiający zawiadomi wybranego Wykonawcę o miejscu i terminie podpisania umowy
oraz ustali szczegółowy termin realizacji szkolenia.
3.
Jeżeli Wykonawca, którego oferta została wybrana, uchyla się od zawarcia umowy
w sprawie zamówienia publicznego, Zamawiający wybierze ofertę najkorzystniejszą
spośród pozostałych ofert, bez przeprowadzania ich ponownego badania i oceny.
6
IX. Warunki zmian umowy zawartej w wyniku przeprowadzonego postępowania o udzielenie
zamówienia publicznego:
Zamawiający dopuszcza możliwość zmian postanowień umowy w stosunku do treści oferty na
podstawie, której dokonano wyboru Wykonawcy wyłącznie w szczególnie uzasadnionych
przypadkach o obiektywnym charakterze, niezależnych od Wykonawcy za zgodą obu stron
w formie pisemnego aneksu, które dotyczyć mogą:
1. osób prowadzących szkolenie, w następujących przypadkach:
 udokumentowanej (potwierdzonej stosownym zaświadczeniem lekarskim) niezdolności do
wykonania pracy wskutek choroby lub opieki nad chorym członkiem rodziny lub pobytu
w stacjonarnym zakładzie opieki zdrowotnej;
 konieczności stawienia się przed sądem lub organem administracji publicznej (potwierdzone
stosownym wezwaniem);
 zdarzeń losowych, nagłej choroby lub śmierci wykładowcy.
2. godzin realizacji zajęć, w następujących przypadkach:
 niemożliwych do przewidzenia zdarzeń losowych np. powodzi, pożaru lub awarii, usterek
technicznych w miejscu odbywania szkolenia uniemożliwiających prowadzenie zajęć
(np. brak światła, awarie wodnokanalizacyjne, itp.),
 zdarzeń losowych, nagłej choroby lub śmierci wykładowcy.
3. miejsca prowadzenia szkolenia, w następujących przypadkach:
 niemożliwych do przewidzenia zdarzeń losowych np. powodzi, pożaru lub awarii, usterek
technicznych w miejscu odbywania szkolenia uniemożliwiających prowadzenie zajęć
(np. brak światła, awarie wodnokanalizacyjne, itp.).
4. materiałów dydaktycznych przekazywanych nieodpłatnie uczestnikom szkolenia,
w następujących przypadkach:
 wstrzymania przez dane wydawnictwo druku pozycji książkowej wskazanej przez
Wykonawcę;
5. terminu rozpoczęcia i zakończenia szkolenia, w następujących przypadkach:
 niemożliwych do przewidzenia zdarzeń losowych np. powodzi, pożaru lub awarii, usterek
technicznych w miejscu odbywania szkolenia uniemożliwiających prowadzenie zajęć (np. brak
światła, awarie wodnokanalizacyjne, itp.);
 zdarzeń losowych, nagłej choroby lub śmierci wykładowcy.
6. Warunkiem dokonania w/w zmian jest:
a) niezwłocznie zawiadomienie Zamawiającego o zaistniałej okoliczności oraz złożenie na piśmie
wniosku zawierającego:
 opis i ewentualne udokumentowanie okoliczności, której zmiana dotyczy wraz
z uzasadnieniem;
 propozycję zmiany, która musi być korzystna dla Zamawiającego i nie może być mniej
korzystna niż określona w ofercie na podstawie, której dokonano wyboru Wykonawcy.
b) Ocena przez Zamawiającego proponowanych zmian i podjęcie decyzji o ich słuszności.
c) Podpisanie aneksu do umowy.
X. Informacje dodatkowe:
Wykonawca będzie miał obowiązek:
 umieścić
obowiązujące
logotypy,
nazwy
projektu
oraz
informacje
o współfinansowaniu projektu ze środków Europejskiego Funduszu Społecznego, które będą
określone w umowie szkoleniowej na: drzwiach pomieszczeń, gdzie będą realizowane
zajęcia,
materiałach szkoleniowych i dokumentacji szkoleniowej, zaświadczeniach
o ukończeniu kursu
7
 przechowywać dokumentację związaną z realizacją szkolenia w ramach projektu
w sposób zapewniający dostępność, poufność i bezpieczeństwo oraz informować Urząd
o miejscu archiwizacji w/w dokumentów.
 ochrony danych osobowych uczestników szkolenia zgodnie z postanowieniami ustawy
z dnia 29.08.1997 r. o ochronie danych osobowych (Dz. U. z 2015 r. poz. 2135 z późn.zm),
oraz do zawarcia z Zamawiającym odrębnej umowy o powierzeniu przetwarzania danych
osobowych uczestników szkolenia,
 prowadzić dokumentację szkoleniową, co zostanie określone w umowie na realizację usługi
szkoleniowej.
Spis załączników :
1. Oferta na realizację usługi szkoleniowej- załącznik nr 1
2. Program szkolenia - załącznik nr 2
3. Oświadczenie o braku powiązań kapitałowych i osobowych w postępowaniu na realizację usługi
szkoleniowej – załącznik nr 3
4. Wykaz niezbędnych do wykonania zamówienia sprzętu, jakimi dysponuje Wykonawca - załącznik nr 4
5. Wykaz osób, które będą uczestniczyć w wykonywaniu zamówienia - załącznik nr 5
6. Wykaz wykonanych usług szkoleniowych zrealizowanych w okresie ostatnich 3 lat przed upływem terminu
składania ofert - załącznik nr 6
7. Proponowany preliminarz kosztów szkolenia - załącznik nr 7-7d
Dyrektor
Powiatowego Urzędu Pracy w Chełmie
Jolanta Krop
8
Download