Wniosek o zasądzenie kosztów od powoda na rzecz pozwanej

advertisement
Do
Sądu Rejonowego
Wydział Cywilny
w …………….
Dotyczy sprawy:
………….
Powód: Antoni S.
Pozwana: Danuta K.
Wniosek o zasądzenie kosztów od powoda na rzecz pozwanej
W oparciu o art. 203 § 2 kpc, wnoszę o zasądzenie od powoda na rzecz pozwanej
kosztów procesu według przedłożonego spisu.
Uzasadnienie
Postanowieniem z dnia ………….. roku Sąd umorzył postępowanie w przedmiotowej
sprawie w oparciu o pismo powoda z dnia …………….., w którym powód cofnął pozew i
wniósł
o
umorzenie
postępowania.
W
tej
sytuacji,
w
oparciu
o
art. 203 § 2 kpc pozwanej przysługuje prawo ubiegania się o zwrot poniesionych kosztów
procesu od powoda. Na koszty te składa się wynagrodzenie adwokackie oraz opłata za
pełnomocnictwo w wysokości jak w załączonym spisie kosztów.
Z tych względów wniosek jest uzasadniony.
…………………
Załącznik:
1. Spis kosztów
PDF created with pdfFactory Pro trial version www.pdffactory.com
Download